Kansliet för utbildningsvetenskap (KFU)

Kansliet för utbildningsvetenskap (kfu):

  • stödjer, samordnar och utvecklar utbildning och forskning
  • utgör genom samlad erfarenhet och sakkunskap ett nav i fakultetens arbete mot olika intressenter 
  • driver tillsammans med verksamheten frågor av strategisk och lagstadgad karaktär.

Ledning

Ekonomi och budget

Grundutbildningsfrågor

Forskning och forskarutbildning

Skolsamverkan

Anställnings- och personalfrågor

Information

Internationalisering

Studie- och karriärvägledning

Samordnande programansvarig utbildningsledare

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Administration

Relaterat innehåll