Exjobb eller examensarbete är ett avslutande självständigt projekt under 20 veckor på ett civilingenjörsprogram. Det är det avslutande momentet på utbildningen där du får använda dina kunskaper i praktiken. 

Exjobbet ska utmynna i en (vetenskaplig) skriftlig rapport som ska försvaras vid en framläggning. Examensarbeten kan utföras i samarbete med ett företag, organisation eller en institution på universitetet.

Tekniska Verken

  • Kartläggning och undersökning av lakvatten från Gärstad avfallsanläggning i Linköping.
  • Studie av mikroalgers förmåga att rena avloppsvattnet efter biogasproduktion för att hitta en så miljövänlig metod som möjligt. 

Affibody AB

Produktion av en så kallad affibody® mot proteinet HER3 i en antibiotikafri miljö. En affibody® kan störa proteininteraktioner och på det sättet exempelvis användas inom cancerterapi. 

Wolfram Mathcore

Design och utvärdering av en kontrollmodell för att förutsäga resultatet vid bioetanolproduktion. 

Innventia AB

Utvärdering av en metod för att omvandla ligninfibrer till kolfiber med önskvärda egenskaper, såsom mekanisk slitstyrka. 

Cloetta

Undersökning av hur variationen då det gäller sockerkvaliteten påverkar slutresultatet vid chokladtillverkning.

Holmen Paper

Studie av en så effektiv nedbrytning av organiskt material som möjligt kan åstadkommas i processvattnet från Bravikens pappersbruk innan det släpps ut.

Kabi Fresenius 

Studie av hur en pulsoximeter, ett mätinstrument för att mäta syremättnad och hjärtfrekvens, kan förbättras.

Rättsmedicinalverket

Utveckling av en metod för att screena för reaktiva metaboliter av nya psykoaktiva droger. 

Konsultbolaget ÅF

Framtagande av en generell strategi för uppskalning av produktion av biologiska läkemedel. 

Octapharma AB

Utvärdering av variationen mellan olika batcher av cellodlingsmedium och förbättring av en metod för kvalitetskontroll. 

Astra Zeneca

Undersökning av faktorer som påverkar hur lättflytande eller svårflytande en läkemedelssubstans som är tänkt att användas i en inhalator är.

 

På Linköpings universitet

  • Renframställning och strukturbestämning av proteinet N-Myc, som är involverat i flera cancerformer.
  • Renframställning och karaktärisering av mutanter i enzymet subtilisin i syfte att öka effektiviteten och stabiliteten hos enzymet. Enzymet är involverat vid nedbrytning av proteiner vid biogasproduktion.
  • Syntes och elektrokemisk karaktärisering av polypyrrolborsyraderivat, molekyler som skulle kunna användas för att binda kolhydrater i en biosensor, vars syfte exempelvis är att mäta blodglykoshalten.
  • Dynamiska studier av en calmodulinmutant för att utreda dess roll vid en sällsynt jonkanalssjukdom som påverkar hjärtats slagfrekvens. 

Civilingenjör i kemisk biologi – med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat