Civilingenjör i kemisk biologi – med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat, 300 hp

Kemisk biologi

Vill du hitta metoder för diagnosticering eller behandling av diabetes, cancer och reumatism med ny bioteknik eller med nya, biologiska läkemedel? Eller utveckla processer och system för att ta fram förnybara drivmedel för våra fordon? Du gör skillnad både för den enskilda människan och för samhället i stort! Var med och bidra med din kunskap – du är mycket efterfrågad!

Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat

HT 2018, Heltid 100%, Linköping

Stängd för sen anmälan

Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat

HT 2019, Heltid 100%, Linköping

Inte öppen för anmälan

Bioteknik är ett snabbt växande område som handlar om att använda levande celler eller biomolekyler i tekniska tillämpningar. Vår utbildning i kemisk biologi möter den utmaningen och fokuserar dessutom på all kemi som gränsar till biologi. Den ger dig djupgående förståelse för biologiska processer ända ner på molekylär nivå. Området kemisk biologi bygger på mångvetenskap och ger unika förutsättningar för innovativa lösningar på komplexa frågeställningar. Det innebär att du med bioteknikens verktyg exempelvis kan använda celler som molekylära produktionsenheter för biologiska läkemedel eller biobränslen. Dina kunskaper om speciellt proteiner kan också användas för att tidigt diagnosticera en sjukdom och sätta in rätt behandling.

Utveckling av diagnosmetoder kan innebära design av biokemiska komponenter i sensorer eller att ta fram molekyler som binder till strukturer i vävnadsprover och som kan identifieras genom mikroskopering. Du kan också fokusera på hur man i framtiden ska kunna bli ännu bättre på att använda skogsråvara som en resurs eller förlänga hållbarheten hos livsmedel.

För att du ska kunna lösa de här spännande uppgifterna och mycket mer efter din examen, erbjuder vi utbildningen i kemisk biologi. Här får du kunskaper i både cellbiologi, genetik och biokemi samt mer ingenjörsmässiga ämnen som matematik, programmering, biologisk mätteknik och produktionsteknik.

När du kommer till oss möter du forskare och lärare som ger dig de bästa förutsättningarna för ditt lärande och du får en händelserik och spännande studietid. Vi hälsar dig välkommen in i proteinernas fascinerande värld!

Unik valmöjlighet för utbildningen i Kemisk biologi – bli civilingenjör eller naturvetare

Programmet i kemisk biologi på Linköpings universitet skiljer sig från liknande bioteknikutbildningar på andra lärosäten. Här kan du, under pågående utbildning, välja en naturvetenskaplig kandidatinriktning eller en civilingenjörsinriktning. Det betyder att du först får prova på vad en universitetsutbildning innebär under ett år och känna efter vad som passar dig bäst, innan du ger dig in på respektive utbildningstyp.

Alla som antas till Kemisk biologi antas till civilingenjörsprogrammet och läser under det första året kurser i kemi, biologi och matematik. År två kan du sedan välja att antingen läsa en naturvetenskaplig kandidatinriktning eller en civilingenjörsinriktning.

Om du väljer civilingenjörsinriktningen läser du mer matematik, fysik och teknik än naturvetarna. Många kurser är fokuserade på metoder och tekniker som används inom biotekniken, medan andra är generella kurser som alla civilingenjörsstudenter läser. Som civilingenjörsstudent får du en bred utbildning och dina ingenjörsmässiga verktyg kan användas inom många branscher.

Två masterprofiler

Den som studerar till civilingenjör i kemisk biologi väljer inför årskurs 4 en masterprofil inom ett av följande områden:

 • Industriell bioteknik och produktion:
  Ger dig breda kunskaper inom det snabbt växande området industriell bioteknik och förbereder dig för att arbeta med industriella processer för framställning av proteinläkemedel, biodrivmedel och livsmedel. Du får bl a studera hur man använder bioreaktorer, cellodlingsteknik, matematisk simulering och statistiska analysmetoder, samtidigt som du får värdefulla insikter om krav på kvalitetsarbete och hur en bioproduktionsanläggning fungerar.
   
 • Protein science and technology:
  Om proteiners struktur, interaktioner och aktivitet, samt hur dessa egenskaper kan utnyttjas i biotekniska processer inom bland annat läkemedels- och livsmedelsindustrin. Ger verktyg för att skräddarsy proteiner för givna ändamål och för att ta fram och analysera stora proteindatamängder, något som blir allt viktigare för exempelvis diagnostik och individualiserad läkemedelsbehandling.

På naturvetarinriktningen fördjupar du dig mer inom kemi- och biologiämnena och efter avslutad kandidatutbildning har du möjlighet att välja ett masterprogram inom det område du är mest intresserad av. Just möjligheterna till fördjupning gör att du på kandidatutbildningen har större möjlighet att utforma din egen utbildning jämfört med civilingenjörsinriktningen. Du kanske vill läsa mer molekylärgenetik eller naturproduktskemi och farmakologi?

Oavsett om du väljer en civilingenjörsinriktning eller en naturvetenskaplig kandidatinriktning och kompletterar med en masterutbildning, kan du gå vidare till en forskarutbildning om du ytterligare vill fördjupa dig inom området.

Speciellt efterfrågad kompetens

För att nå ett hållbart samhälle efterfrågas i allt högre utsträckning kemikunskaper i kombination med breda metodkunskaper. Personer med bioteknisk kompetens är därför efterfrågade inom många arbetsområden, t ex inom gentekniska tillämpningar, läkemedelsutveckling, livsmedelsproduktion, utveckling och produktion av biobränslen och förädling av skogsråvaror. Våra före detta studenter med civilingenjörsexamen har ett brett arbetsfält eftersom de har möjligheten att även arbeta utanför bioteknikområdet. En del väljer att gå vidare till forskning, medan majoriteten väljer att arbeta utanför universitetet. Många har titlar som miljöingenjör, processingenjör, kvalitetsingenjör och projektledare eller arbetar som konsulter. Naturvetarna har mer laborativ erfarenhet och det är en större andel som går vidare till forskning.

Oavsett vilken examen du valt, öppnar sig många spännande och utmanande möjligheter. Kemiska biologer finns på både små och stora bioteknikföretag, läkemedelsföretag och i energisektorn. Octapharma, AstraZeneca, Cambrex, Billerud Korsnäs samt kommunala vatten- och avfallsverk är bara några arbetsgivare som anställer kemiska biologer. Framtiden ser ljus ut! 

De här ämnena läser du på civilingenjörsutbildningen

Meritvärde

Examensjobb på Kemisk biologi

Studenter berättar

Efter utbildningen

Kemisk biologi är ett relativt nytt, tvärvetenskapligt ämne. Som kemisk biolog kommer du att med hjälp av bioteknik, kemiska och biokemiska metoder utnyttja och utveckla biologiska system för önskat ändamål.

Eftersom kemisk biologi är ett väldigt brett område kan du exempelvis specialisera dig inom:

 • Proteinkemi, där du studerar proteiner; hur de byggs upp, får sin tredimensionella struktur och samspelar med varandra, för att exempelvis kunna utveckla nya biologiska läkemedel.
 • Bioteknologisk produktion, där ditt mål är att med hjälp av ”biologiska fabriker” tillverka kemiska och biokemiska produkter, som till exempel nya, effektiva läkemedel eller biobränslen.
 • Biosensorutveckling, där du använder biologiska komponenter för att skapa mycket känsliga sensorer som kan användas exempelvis inom medicinsk diagnostik eller för att öka säkerheten på flygplatser.
 • Strukturbiologi, där du exempelvis kan undersöka de molekylära orsakerna bakom olika cancersjukdomar.
 • Biomolekylär design, där du konstruerar biomolekyler eller mindre organiska molekyler som kan användas i diagnostiska syften för att upptäcka olika sjukdomar.

Arbetsområden

Som kemisk biolog är du eftertraktad inom områdena kemi och bioteknik, ofta med inriktning mot så kallade biologiska läkemedel eller biodrivmedel. Inom dessa områden finns behov av personer med laborativ erfarenhet och förståelse för molekylärt samspel.

Du kommer att kunna jobba som till exempel:

 • Medicinsk analytiker, där du analyserar olika ämnens inflytande på mänsklig hälsa och utvecklar nya metoder för exempelvis patologisk analys.
 • Laboratorieingenjör, där du förbereder, utför och analyserar prover och utvecklar nya metoder att analysera kemiska och biologiska processer.
 • Konsult, process- eller kvalitetsingenjör, där du med din expertkunskap kan bidra till process- och kvalitetsförbättringar inom industrin.
 • Forskare i kemisk biologi inom akademin, industrin eller på forskningsinstitut, där du studerar och utvecklar nya sätt att förstå kemiska och biologiska processer.
 • Projektledare, där du främst driver projekt inom molekylär bioteknik.

Om du vill jobba inom närliggande ämnen kan du till exempel vidareutbilda dig till:

 • Expert inom lag och rätt, där du framförallt arbetar med patenträtt och miljörätt.
 • Lärare, där du arbetar som ämneslärare på gymnasieskola eller universitet.
 • Teknikspecialist inom försäljning och marknadsföring, framför allt inom kemisk/biokemisk industri och läkemedelsindustri, där du tillsammans med marknadsavdelningar och ekonomiavdelningar presenterar företagets produkter, skriver offerter och hjälper kunder att integrera företagets lösningar i sina egna produkter.

Om du väljer en naturvetenskaplig kandidatinriktning kan du efter examen läsa till exempel:

 • Masterprogrammet Protein Science
 • Masterprogrammet Organic Synthesis/Medicinal Chemistry
 • Masterprogrammet Experimental and Medical Biosciences
 • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan
 • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9

Tidigare studenter

Artiklar om utbildningen

Utlandsstudier inom programmet

Ladda ned mer information

Kontakt

Har du frågor om programmet, kontakta oss.

Liknande program