Civilingenjör i kemisk biologi – med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat, 300 hp

Vilka blir framtidens biologiska läkemedel och biodrivmedel? Var med och bidra till utvecklingen! Här lär du dig morgondagens tekniker för att skapa biomolekyler för användning i nästa generations läkemedel, i diagnostiska verktyg och nya material.

Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat

HT 2019, Helfart, Linköping

Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat

HT 2020, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Utbildningen i kemisk biologi möter det snabbväxande området bioteknik, där levande celler eller biomolekyler används som molekylära produktionsenheter för exempelvis biologiska läkemedel eller biobränslen. Programmet fokuserar på all kemi som gränsar till biologi och ger dig djupgående förståelse för biologiska processer på molekylär nivå. Förutom för biologisk produktion kan dina kunskaper om speciellt proteiner användas för att diagnosticera sjukdom eller förlänga hållbarheten hos livsmedel.

Utveckling av diagnosmetoder kan innebära design av biokemiska komponenter i sensorer eller att ta fram molekyler som binder till strukturer i vävnadsprover och som kan identifieras genom mikroskopering. Du kan också fokusera på hur man i framtiden ska kunna bli ännu bättre på att använda skogsråvara som en resurs eller förlänga hållbarheten hos livsmedel.

För att du ska kunna lösa de här spännande uppgifterna och mycket mer efter din examen, erbjuder vi utbildningen i kemisk biologi. Här får du kunskaper i både cellbiologi, genetik och biokemi samt mer ingenjörsmässiga ämnen som matematik, programmering, biologisk mätteknik och produktionsteknik.

När du kommer till oss möter du forskare och lärare som ger dig de bästa förutsättningarna för ditt lärande och du får en händelserik och spännande studietid. Vi hälsar dig välkommen in i proteinernas fascinerande värld!

Unik valmöjlighet för utbildningen i Kemisk biologi – bli civilingenjör eller naturvetare

Programmet Kemisk biologi har öppen ingång med två möjliga utgångar – en naturvetenskaplig kandidatinriktning och en civilingenjörsinriktning. Det första året läser alla samma kurser i kemi, biologi och matematik. Inför årskurs två delas ni upp beroende på ert val. Du som väljer civilingenjörsinriktningen kompletterar din utbildning med betydligt mer matematik, fysik och teknik än naturvetaren. Andra året innebär fördjupning i matematik, organisk kemi, biokemi, programmering, fysikalisk kemi, fysiologi och fysik. År tre läser du bland annat molekylär bioteknik, proteinkemi, bioinformatik, statistik och mätteknik. Du avslutar med kandidatprojekt på 16 hp inom protein engineering – modifiering av ett protein. År fyra väljer du masterprofil; Industriell bioteknik och produktion (framställning av proteinläkemedel, biodrivmedel och livsmedel) eller Protein science and technology (om proteiners molekylära egenskaper samt hur dessa kan utnyttjas i biotekniska processer). Det femte året väljer du mellan ett stort antal kurser, antingen fördjupning i programmets ämnesområde eller breddning inom exempelvis miljöteknik, kvalitetsteknik, språk eller ekonomi.

Två masterprofiler

Den som studerar till civilingenjör i kemisk biologi väljer inför årskurs 4 en masterprofil inom ett av följande områden:

 • Industriell bioteknik och produktion:
  Ger dig breda kunskaper inom det snabbt växande området industriell bioteknik och förbereder dig för att arbeta med industriella processer för framställning av proteinläkemedel, biodrivmedel och livsmedel. Du får bl a studera hur man använder bioreaktorer, cellodlingsteknik, matematisk simulering och statistiska analysmetoder, samtidigt som du får värdefulla insikter om krav på kvalitetsarbete och hur en bioproduktionsanläggning fungerar.
   
 • Protein science and technology:
  Om proteiners struktur, interaktioner och aktivitet, samt hur dessa egenskaper kan utnyttjas i biotekniska processer inom bland annat läkemedels- och livsmedelsindustrin. Ger verktyg för att skräddarsy proteiner för givna ändamål och för att ta fram och analysera stora proteindatamängder, något som blir allt viktigare för exempelvis diagnostik och individualiserad läkemedelsbehandling.

På naturvetarinriktningen fördjupar du dig mer inom kemi- och biologiämnena och efter avslutad kandidatutbildning har du möjlighet att välja ett masterprogram inom det område du är mest intresserad av. Just möjligheterna till fördjupning gör att du på kandidatutbildningen har större möjlighet att utforma din egen utbildning jämfört med civilingenjörsinriktningen. Du kanske vill läsa mer molekylärgenetik eller naturproduktskemi och farmakologi?

Oavsett om du väljer en civilingenjörsinriktning eller en naturvetenskaplig kandidatinriktning och kompletterar med en masterutbildning, kan du gå vidare till en forskarutbildning om du ytterligare vill fördjupa dig inom området.

Speciellt efterfrågad kompetens

Efter utbildningen öppnar sig många möjligheter. Allt fler företag växer fram inom kemisk och bioteknisk industri, och här finns ett stort behov av den speciella kompetens utbildningen ger dig. Arbetsgivare som anställt kemiska biologer de senaste åren är Octapharma, AstraZeneca, Cambrex och kommunala vatten- och avfallsverk. Arbetsområden kan vara gentekniska tillämpningar, läkemedelsutveckling, livsmedelsproduktion samt inom utveckling och produktion av biobränslen. Du kan även gå vidare till forskarutbildning.

De här ämnena läser du
Visa/dölj innehåll

Utbildnings- och programplaner
Visa/dölj innehåll

Civilingenjörsutbildningen

Kandidatutbildningen

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Kemisk biologi är ett relativt nytt, tvärvetenskapligt ämne. Som kemisk biolog kommer du att med hjälp av bioteknik, kemiska och biokemiska metoder utnyttja och utveckla biologiska system för önskat ändamål.

Eftersom kemisk biologi är ett väldigt brett område kan du exempelvis specialisera dig inom:

 • Proteinkemi, där du studerar proteiner; hur de byggs upp, får sin tredimensionella struktur och samspelar med varandra, för att exempelvis kunna utveckla nya biologiska läkemedel.
 • Bioteknologisk produktion, där ditt mål är att med hjälp av ”biologiska fabriker” tillverka kemiska och biokemiska produkter, som till exempel nya, effektiva läkemedel eller biobränslen.
 • Biosensorutveckling, där du använder biologiska komponenter för att skapa mycket känsliga sensorer som kan användas exempelvis inom medicinsk diagnostik eller för att öka säkerheten på flygplatser.
 • Strukturbiologi, där du exempelvis kan undersöka de molekylära orsakerna bakom olika cancersjukdomar.
 • Biomolekylär design, där du konstruerar biomolekyler eller mindre organiska molekyler som kan användas i diagnostiska syften för att upptäcka olika sjukdomar.

Arbetsområden

Som kemisk biolog är du eftertraktad inom områdena kemi och bioteknik, ofta med inriktning mot så kallade biologiska läkemedel eller biodrivmedel. Inom dessa områden finns behov av personer med laborativ erfarenhet och förståelse för molekylärt samspel.

Du kommer att kunna jobba som till exempel:

 • Medicinsk analytiker, där du analyserar olika ämnens inflytande på mänsklig hälsa och utvecklar nya metoder för exempelvis patologisk analys.
 • Laboratorieingenjör, där du förbereder, utför och analyserar prover och utvecklar nya metoder att analysera kemiska och biologiska processer.
 • Konsult, process- eller kvalitetsingenjör, där du med din expertkunskap kan bidra till process- och kvalitetsförbättringar inom industrin.
 • Forskare i kemisk biologi inom akademin, industrin eller på forskningsinstitut, där du studerar och utvecklar nya sätt att förstå kemiska och biologiska processer.
 • Projektledare, där du främst driver projekt inom molekylär bioteknik.

Om du vill jobba inom närliggande ämnen kan du till exempel vidareutbilda dig till:

 • Expert inom lag och rätt, där du framförallt arbetar med patenträtt och miljörätt.
 • Lärare, där du arbetar som ämneslärare på gymnasieskola eller universitet.
 • Teknikspecialist inom försäljning och marknadsföring, framför allt inom kemisk/biokemisk industri och läkemedelsindustri, där du tillsammans med marknadsavdelningar och ekonomiavdelningar presenterar företagets produkter, skriver offerter och hjälper kunder att integrera företagets lösningar i sina egna produkter.

Om du väljer en naturvetenskaplig kandidatinriktning kan du efter examen läsa till exempel:

 • Masterprogrammet Protein Science
 • Masterprogrammet Organic Synthesis/Medicinal Chemistry
 • Masterprogrammet Experimental and Medical Biosciences
 • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan
 • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9

Exempel på examensarbeten
Visa/dölj innehåll

Studenter berättar
Visa/dölj innehåll

Tidigare studenter
Visa/dölj innehåll

Artiklar om utbildningen
Visa/dölj innehåll

Studentlivet
Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll

Liknande program
Visa/dölj innehåll