Hörselnedsättning och kognition - konferens om aktuell forskning


Hörselkonferens 18 mars 2021

Institutet för handikappvetenskap (IHV) och Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) arrangerar i samverkan denna konferens, där forskare håller korta föredrag om det senaste inom deras respektive forskningsområde. Målgruppen är personer som möter och/eller undervisar barn, elever och vuxenstuderande med hörselnedsättning eller som är döva.

IHV bedriver tvärvetenskaplig forskning inom flera områden, där hörselnedsättning är ett av de starkaste områdena.

Konferensen planeras att genomföras som ett webbinarium via plattformen Zoom och kommer att teckenspråkstolkas samt direkttextas.

Konferensprogram nedan. 

Anmäl ditt deltagande här


Preliminärt program

09.00–09.15    

Inledning
Värd för dagen professor Henrik Danielsson, föreståndare för Institutet för handikappvetenskap hälsar välkommen tillsammans med Johan Östman, chef för Analys- och utvecklingsenheten och Åsa Vikström Nilsson, chef för Verksamhetsområde Specialpedagogiskt stöd på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

09.25–09.45    

Rina Blomberg, doktorand i handikappvetenskap, Linköpings universitet.
Varierande koncentration och störande ljud: vad händer i hjärnan?

09.55–10.15

Stephen Widén, docent i psykologi och lektor i Hörselvetenskap, Örebro universitet. 
Att lyssna på stark musik, spelar vanor och attityder någon roll?

10.15–10.35

Bensträckare

10.35–10.55

Agneta Anderzén Carlsson, legitimerad sjuksköterska och docent i medicinsk vetenskap, Örebro universitet.
Hälsa och familjeklimat i familjer där en förälder har dövblindhet.

10.55–11.15    

Bensträckare

11.15–12.00    

Panelsamtal
Moderator: Hanna Lindell, Specialpedagogiska skolmyndigheten

12.00–12.50

Lunch

12.50-13.00

Inledning

13.00–13.20

Josefine Andin, doktor i handikappvetenskap, Linköpings universitet.
Matematik i den teckenspråkiga hjärnan.

13.30–13.50    

Michaela Socher, doktor i handikappvetenskap, Linköpings universitet.
Språklig förmåga och analogisk resonemangsförmåga hos barn med cochleaimplantat.

14.00–14.20

Bensträckare

14.20–14.50    

Elisabeth Ingo, doktor i handikappvetenskap, Linköpings universitet.
Verbal grammatisk uttrycksförmåga hos barn med cochleaimplantat.

14.50–15.10    

Bensträckare

15.10–15.55    

Panelsamtal
Moderator: Hanna Lindell, Specialpedagogiska skolmyndigheten

15.55–16.15

Avslutning

 

Föreläsare

Rina Blomberg, doktorand i handikappvetenskap, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet. Rina forskar inom området kognitiv hörselvetenskap och undersöker främst hur olika typer av omgivningsbuller påverkar vår förmåga att koncentrera oss, minnas och bearbeta information på ett effektivt sätt.
TitelVarierande koncentration och störande ljud: vad händer i hjärnan?

Stephen Widén, docent i psykologi och lektor i Hörselvetenskap vid institutionen för Medicin och Hälsa vid Örebro universitet. Stephen forskar inom hälsopsykologi och hörsel. Främst har forskningen fokuserat på ungdomars musiklyssningsvanor, attityder till stark musik, risktagandebeteende vad gäller ljudexponering och användning av hörselskydd. Av särskilt intresse är om attityder och musiklyssningsvanor på sikt kan innebära risker för hörselproblem och hörselskador.
Titel: Att lyssna på stark musik, spelar vanor och attityder någon roll?

Agneta Anderzén Carlsson, legitimerad sjuksköterska och docent i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet. Hennes forskning fokuserar bland annat på erfarenheter av att leva med dövblindhet. Panelrepresentant: Moa Wahlqvist, Medicine doktor i handikappvetenskap, Örebro Universitet och FoU samordnare Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.
Titel: Hälsa och familjeklimat i familjer där en förälder har dövblindhet

Josefine Andin, doktor i handikappvetenskap, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet. Josefine forskar kring hur teckenspråksanvändning påverkar hjärnans funktioner, särskilt matematik och arbetsminne.
Titel: Matematik i den teckenspråkiga hjärnan

Michaela Socher, doktor i handikappvetenskap vid Institutionen för beteendevetenskap och lärarande, Linköpings universitet. Michaela forskar om hur språk och kognition påverkar varandra, med ett specifikt fokus på barn med cochleaimplantat.
Titel: Språklig förmåga och analogisk resonemangsförmåga hos barn med cochleaimplantat

Elisabeth Ingo, doktor i handikappvetenskap vid Institutionen för beteendevetenskap och lärarande, Linköpings universitet samt legitimerad audionom. Elisabeth forskar
inom kognitiv hörselvetenskap och hälsopsykologi kopplat till hörsel. Främst har forskningen fokuserat på åldersrelaterad hörselnedsättning och kopplingen till kognitiva och sociala processer. Av särskilt intresse är ergonomiskt lyssnande och påverkan av bakgrundsljud på taluppfattning och kommunikation hos personer med hörselnedsättning.
Titel:
Verbal grammatisk uttrycksförmåga hos barn med cochleaimplantat