Konferens om aktuell hörselforskning

Konferensen "Hörselnedsättning och kognition" sändes digitalt och direkt torsdagen den 18 mars 2021. Deltagarna fick ta del av aktuell forskning i form av föreläsningar och panelsamtal inom hörsel- och kognitionsområdet under dagen. Föreläsarna var forskare från Institutet för handikappvetenskap.

Konferensen arrangerades av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Institutet för handikappvetenskap (IHV). Föreläsningarna spelades in och finns att se i efterhand (se länk nedan till SPSMs hemsida). Föreläsningarna har valbar text och är även teckenspråkstolkade. 

Till de inspelade föreläsningarna


Föreläsare

Rina Blomberg, doktorand i handikappvetenskap, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet. Rina forskar inom området kognitiv hörselvetenskap och undersöker främst hur olika typer av omgivningsbuller påverkar vår förmåga att koncentrera oss, minnas och bearbeta information på ett effektivt sätt.
Titel: Varierande koncentration och störande ljud: vad händer i hjärnan?

Stephen Widén, docent i psykologi och lektor i Hörselvetenskap vid institutionen för Medicin och Hälsa vid Örebro universitet. Stephen forskar inom hälsopsykologi och hörsel. Främst har forskningen fokuserat på ungdomars musiklyssningsvanor, attityder till stark musik, risktagandebeteende vad gäller ljudexponering och användning av hörselskydd. Av särskilt intresse är om attityder och musiklyssningsvanor på sikt kan innebära risker för hörselproblem och hörselskador.
Titel: Att lyssna på stark musik, spelar vanor och attityder någon roll?

Agneta Anderzén Carlsson, legitimerad sjuksköterska och docent i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet. Hennes forskning fokuserar bland annat på erfarenheter av att leva med dövblindhet.
Titel: Hälsa och familjeklimat i familjer där en förälder har dövblindhet

Josefine Andin, doktor i handikappvetenskap, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet. Josefine forskar kring hur teckenspråksanvändning påverkar hjärnans funktioner, särskilt matematik och arbetsminne.
Titel: Matematik i den teckenspråkiga hjärnan

Michaela Socher, doktor i handikappvetenskap vid Institutionen för beteendevetenskap och lärarande, Linköpings universitet. Michaela forskar om hur språk och kognition påverkar varandra, med ett specifikt fokus på barn med cochleaimplantat.
Titel: Språklig förmåga och analogisk resonemangsförmåga hos barn med cochleaimplantat

Elisabeth Ingo, doktor i handikappvetenskap vid Institutionen för beteendevetenskap och lärarande, Linköpings universitet samt legitimerad audionom. Elisabeth forskar
inom kognitiv hörselvetenskap och hälsopsykologi kopplat till hörsel. Främst har forskningen fokuserat på åldersrelaterad hörselnedsättning och kopplingen till kognitiva och sociala processer. Av särskilt intresse är ergonomiskt lyssnande och påverkan av bakgrundsljud på taluppfattning och kommunikation hos personer med hörselnedsättning.
Titel:
Verbal grammatisk uttrycksförmåga hos barn med cochleaimplantat

Vårt fokus är att öka kunskapen om funktionshinder