Namn: Malin Ekeström
Utbildning: Civilekonom, internationell - spanska, examen 2013
Jobb: Analytiker på Finansinspektionen

Malin Ekeström tidigare student

 Vad arbetar du med idag och vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

- Sedan jag tog examen för tre år sedan arbetar jag som analytiker på Finansinspektionen. FI har två övergripande mål: finansiell stabilitet och konsumentskydd på finansmarknaden. Vi skriver regler och bedriver tillsyn över bolagen på marknaden så att de följer reglerna och beter sig schysst mot sina kunder. Jag har arbetat med många olika frågor sedan jag började, till exempel bolånemarknaden och rådgivningsmarknaden. Arbetet går bland annat ut på att göra undersökningar, analysera data och skriva rapporter som sedan publiceras. Bland annat har jag arbetat med den årliga bolåneundersökningen, där vi tar in ett stort stickprov på bankernas bolån som vi analyserar utifrån bland annat hushållens motståndskraft mot räntehöjningar och inkomstbortfall. 

 Jag deltar även i så kallade regelprojekt, då vi tar fram nya regler för bolagen. När vi tar fram regler skriver vi alltid en konsekvensanalys där vi beskriver vilka konsekvenser de nya reglerna kan få för bolagen och kunderna. I sådana projekt behövs en ekonom, som ofta har en annan infallsvinkel än någon med juristbakgrund.

På vilket sätt har du nytta av din utbildning i ditt arbete?

- Det är svårt att peka på någon enskild kurs eller något särskilt ämne, men generellt tycker jag att utbildningen gav en bra grund och verktyg för att förstå hur marknaden fungerar. Även om jag inte sitter och räknar på Phillipskurvor, IS/LM-, Solow eller någon annan modell i mitt arbete så finns det i bakhuvudet. Det gör det lättare att förstå och analysera verkligheten.

Har du användning för dina språkstudier och din utlandserfarenhet i ditt nuvarande arbete?

- Tyvärr inte. Hittills har jag inte haft någon användning för min spanska i arbetet. Men om jag ska dra det lite längre var det nog så att utlandsstudierna och mitt examensarbete på Kuba gav mig erfarenheter som kommer till användning i mitt arbete. Till exempel hur viktigt det är att skapa sig en egen bild och tänka kritiskt för att kunna dra slutsatser.

Om du blickar tillbaka på dina studier är det något speciellt du tänker på då?

- Studietiden är speciell och jag kan ibland sakna sammanhållningen, plugget tillsammans med andra och friheten i att kunna planera sin egen tid. Och så kommer jag aldrig glömma de lärare som inspirerade och fick mig att tycka att ekonomi är kul.

 

Utbildning