Med fokus på att utnyttja digitaliseringens möjligheter vill vi utrusta dig som är ingenjör med nya insikter, strategier och verktyg för att vara väl förberedd för din kommande yrkeskarriär.

Profilen Digital affärsutveckling fokuserar på utnyttjande av digitaliseringens möjligheter. Vi riktar uppmärksamheten mot nya, snabbväxande, vanligen internationella eller nationsgränslösa verksamheter (inte minst creative industries), som verkligen strävar efter att förstå och utnyttja vår teknikintensiva miljö för att skapa värde för olika aktörer.

Profilen utrustar dig som ingenjör med insikter och verktyg för att se igenom hypen som ständigt omger teknikutveckling och tillväxt. Digitaliseringen bidrar till utvecklingen av en förväntningsekonomi, där ord som unik och disruption och ideal som låna mycket, väx snabbt, skörda sedan underblåser uppbyggnaden av överdrivna förväntningar.

Naturligtvis ska du välja profil efter vad som intresserar dig, men profilen bestämmer inte din framtid. Likt I-are i stort från många av de andra profilerna kan man bli litet allt möjligt när man gått Digital affärsutveckling.

Profilkurser med fokus Digitalisering

Digitalisering, affärsekologier och affärsmodeller

I kursen Digitalisering, affärsekologier och affärsmodeller (TDEI71) vt1, skärskådar vi enhörningsdrömmen och hjälper dig att förstå mekanismerna bakom värderingsraketer som Apple, Amazon, Google, Uber, Mojang, Klarna och Spotify. Digitalisering handlar bara undantagsvis om klassiska IT-företag; digitaliseringen kan vara en viktig omvärldsfaktor, kärnan i produkten, en förutsättning för tjänsteförmedling, eller en hörnsten i nätverksbyggandet.

Genom att ta ett affärsekologiskt perspektiv (ett bredare nätverksperspektiv) ökar möjligheten att identifiera paralleller och se hur framgångarna i stor utsträckning bygger på lyckosamma kombinationer av huvudsakligen redan brett existerande idéer och resurser. Detta ger en bas för att realistiskt uppfatta möjligheter och utmaningar. Att identifiera affärsmodeller, deras möjligheter och risker, handlar både om att se hur det specifika värdeerbjudandet skapas och förmedlas och att identifiera existerande och alternativa prismodeller för väsentliga delar av resursanskaffningen och för intäktsgenereringen.

I denna, likt i profilens andra kurser, prövar du din förmåga att förstå och använda analysverktyg och insikter genom att studera och analysera egenvalda, typiskt sett unga, svenska satsningar. I den här kursen väljer du främst unga företag (som ofta utmanar äldre, etablerade aktörer), men i andra kurser i profilen väljer du kanske att även analysera hur mer traditionella aktörer hanterar digitaliseringens möjligheter och utmaningar.

Strategi och digitalisering – teknik

I kursen Strategi och digitalisering – teknik, standarder och nätverkseffekter (TDEI72) riktas fokus på hur eftersträvansvärda tillväxtspiraler – och negativa spiraler – beror av strategiska vägval i organisationens samspel med sin omvärld. Exempel på sådana vägval är proprietära (unika) kontra öppna (delade) tekniska lösningar; allianser, standardsamarbeten och standardkrig; och hantering av direkta, indirekta, enkla och dubbelsidiga nätverkseffekter.

Strategi och digitalisering – teknik

I kursen Strategisk organisatorisk IT-användning – workflow och knowledge management (TDEI21) riktas fokus i stället inåt, mot hur den relevanta organisationen (numera allt oftare ett virtuellt samarbete över legala enheters gränser) kan stärkas. Två områden där digitalisering skapar möjligheter och utmaningar är workflow (både avseende överblick och transparens och genom effektivisering, till exempel industri 4.0 med smarta fabriker och värdekedjor genom utnyttjande av Internet of things och molntjänster) och knowledge management (kunskapsutveckling- och spridning och kompetenshantering i alltmer sammanlänkade och utspridda organisationer).

Profilkurser med fokus Management

Management handlar naturligtvis även mycket om ekonomistyrning, och här fortsätter digitaliseringen att öppna möjligheter – och skapa utmaningar. I vår alltmer digitaliserade värld är det alltmer angeläget att ha genomtänkta sätt att följa och uppfatta väsentliga utvecklingar i omvärld och inom organisationen och att uppmuntra och förmå medarbetare och samarbetsparter att sträva mot gemensamma mål. För att få en organisation att agera strategiskt krävs strategisk styrning.

Strategisk ekonomistyrning

Kursen Strategisk ekonomistyrning (TDEI35) sätter den strategiska dialogen i centrum: hur kan man som ledning använda styrinstrument för att kommunicera och kommunicera om önskad inriktning? Hur kan styrningsverktyg hjälpa ledning och medarbetare att uppfatta omvärlden och organisationens agerande och resultat så att snabbt, decentraliserat och samordnat agerande blir möjligt? Hur kan styrningsverktyg används för att uppnå effektivt samarbete med andra parter?

Valbara kurser

Dessutom erbjuder vi möjlighet att välja bland våra andra kurser: om informationsinfrastrukturen i företag (Affärssystem, TDEI13); om verktyg för ekonomisk styrning och deras samspel i styrmixen (Ekonomisk styrning, TDEI19) och utvärdering av IT-produkter (Teknisk, ekonomisk och samhällelig utvärdering av IT-produkter, TDDC34). (Naturligtvis finns även möjlighet att komplettera med en del kurser utanför EIS utbud.)

Utbildning där denna masterprofil kan väljas