Energi- och miljöfrågor blir allt viktigare för företag och organisationer att hantera för att bli konkurrenskraftiga och framgångsrika, men också för att följa krav som ställs. Masterprofilen ger dig verktyg och kunskaper för att arbeta med energi- och miljöfrågor inom privat och offentlig sektor.

Energi, miljö och klimat är högt upp på agendan i alla delar av världen. Hanteringen av dessa frågor är avgörande för framtida generationer. Företag och organisationer är centrala aktörer i detta arbete, med olika typer av utmaningar. Det handlar om tillgång till energi, hantering av miljörelaterade problem, konkurrensen på den globala marknaden och genomförande av förändringsarbete.

Masterprofilen ger dig verktyg och kunskap att möta dessa utmaningar. Produkter och produktionsprocesser analyseras, hanteras och förändras utifrån både energi- och miljöperspektiv. Du får förutsättningar och färdigheter att arbeta med energi- och miljöfrågor i olika typer av verksamheter, samt leda och driva utvecklingsarbetet inom dessa områden.

Stor vikt läggs vid förståelse av system- och resursfrågor, liksom förmågan att sätta olika förändringsmöjligheter i sina kontexter för att hantera problemställningar inom energi- och miljöområdet. Här ingår att hantera komponenter och kompletta system och förstå samspelet dem emellan, managementfrågor inom både miljö- och energiområdet, planering av hållbara system på olika nivåer (exempelvis region-, lokal- och processnivå), resursstrategier och marknadernas inflytande. Profilen fokuserar på förbättringar ur ett helhetsperspektiv, snarare än isolerade och kortsiktiga lösningar, och följer samhällsutvecklingen och den senaste forskningen inom energi- och miljöområdet.

Verktyg, metoder och arbetssätt är centrala inslag, både kvalitativa och kvantitativa, baserat på verkliga problem. Du analyserar, diskuterar och problematiserar för att sätta problemen i ett helhetsperspektiv. Flera av kurserna ges på engelska tillsammans med studenter från andra program i en mångkulturell lärmiljö. Det möjliggör diskussioner och utbyten av erfarenheter då energi- och miljösystem är utformade på olika sätt i olika delar av världen.

Karriärmöjligheter

Efter avslutad masterprofil finns flertalet karriärmöjligheter inom service, industri och offentlig sektor, både nationellt och internationellt.

Exempel på arbeten som alumner från masterprofilen har eller har haft:

  • Managementkonsult
  • Affärsutvecklare
  • Systemingenjör
  • Analytiker
  • Projektledare
  • Konsult inom energimanagement 
  • Beräkningsingenjör
  • Systemkonstruktör/Systemutvecklare

Utbildningar där denna masterprofil kan väljas