Tillämpad mekanik handlar om samspelet mellan krafter och rörelse för fluider och fasta kroppar. Du lär dig att matematiskt beskriva en fysikalisk process och använda modellen tillsammans med numeriska verktyg för att simulera och analysera förlopp som exempelvis krocksimuleringar, luftmotstånd för fordon och blodflöde över hjärtklaffen.

Kraft och rörelse är centrala begrepp för funktionen hos alla maskintekniska produkter. God kunskap om samspelet mellan dessa krävs för att skapa attraktiva produkter som också uppfyller högt ställda krav på funktion, hållbarhet och säkerhet.

Tekniska framsteg har förändrat produktutvecklingen mot en alltmer digitaliserad och integrerad process. Fysisk provning som tidigare krävdes för att utvärdera och verifiera produkter har idag ersatts av komplexa datormodeller och storskaliga simuleringar. Det ställer krav på din förmåga att skapa relevanta och tillförlitliga modeller samt dra korrekta slutsatser för specifika problem. För detta behövs en god kännedom om den underliggande fysiken och simuleringsverktygens funktion samt begränsningar.

Inom masterprofilen Tillämpad mekanik fördjupar du din kunskap om modellering och simulering av maskintekniska processer och produkter. Förutom avancerade kurser i matematisk modellering läser du även kurser om de numeriska verktyg som används för att simulera dessa modeller. Metoder som Computational Fluid Dynamics (CFD) och Finite Element Method (FEM) är centrala för profilen och du kommer att bekanta dig ett flertal kommersiella verktyg som Ansys Structure, Ansys Fluent/CFX och LS-Dyna.

Profilens kurser läses tillsammans med flera internationella masterprogram och utbytesstudenter. Detta ger dig en relevant och naturlig miljö att utveckla dina interkulturella färdigheter och träna en professionell engelska. Det finns också möjligheter att både studera och göra examensarbetet utomlands.

Karriärmöjligheter

Efter examen har du de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta med intressanta och utmanande frågor inom både näringsliv och offentliga organisationer över hela världen. Masterprofilen lägger också en god grund för dig som vill fortsätta med en forskarkarriär. Många av våra studenter börjar som beräkningsingenjörer inom industrin och utvecklas sedan vidare mot olika roller som chef, projektledare eller specialist. Arbetsmarknaden är mycket god – behovet av kunniga beräkningsingenjörer förutspås öka i framtiden.

Utbildningar där denna masterprofil kan väljas