Nationella rådet för folkbildningsforskning Mimerrådet har i sin verksamhetsinriktning för perioden 2021-2023 specificerat Mimers uppdrag.

Mimers uppdrag är att:

 • främja forskning om folkbildning i vid mening oavsett disciplin och var i landet forskningen bedrivs
 • uppmuntra till en ökad mångfald av forskningsperspektiv på folkbildning
 • skapa och upprätthålla ett nätverk och dialog mellan forskare och mellan forskare och intresserade praktiker
 • genom nätverket sprida information om forskning
 • skapa mötesplatser som stimulerar till samverkan och ny forskning
 • samverka med olika lärosäten och folkbildningsorganisationer
 • verka för att forsknings- och kunskapsöversikter utarbetas kring olika tema
 • verka för nordiska och internationella kontakter och inslag i Mimers verksamhet samt befrämja internationella utbyten inom forskning om folkbildning.
 • synliggöra Mimer och forskning om folkbildning digitalt, medialt och lokalt i relation till såväl forskarsamhälle och folkbildning som allmänhet och relevanta politik- och myndighetsinstanser
 • föra ett kontinuerligt samtal om forskning om folkbildning i relation till relevanta politikområden
 • uppmärksamma forskning om folkbildning i relation till forskningsråd och andra anslagsgivare
 • uppmärksamma och utveckla publiceringsmöjligheter, så väl internationellt som nationellt, för forskare inom folkbildningsområdet

Mimers basverksamhet

 • Årlig forskarkonferens
 • Seminarier i samverkan med andra aktörer
 • Mimerbladet – två nummer per år
 • Hemsida och Facebook-sida
 • Mimernet – e-postnätverk för i första hand nätverkets forskare
 • Konsultation och kontaktförmedling rörande frågor om forskning om folkbildning i relation till forskarsamhället och det omgivande samhället

Mimers återkommande insatser

 • Riksrekryterande forskarutbildningskurser och doktorandsymposier
 • Mimerseminarier kring pågående avhandlingsarbeten, nya doktorsavhandlingar, olika teman och/eller ”kontaktseminarier”
 • Utgivning av skrifter (antologier och småskrifter)
 • Samverkan med tidskrifter, exempelvis i form av temanummer
 • Internationella seminarier och konferenser
 • Tidsbegränsade värdskap för forskare och doktorander med inriktning mot forskning om folkbildning

Organisation