Här hittar du de olika nämnder som finns vid Medicinska fakulteten samt kort information om vad som är deras huvudsakliga uppgift.

Anställningsnämnden

Medicinska fakulteten har sedan 2013-07-01 två anställningsnämnder; anställningsnämnd för nyrekrytering och anställningsnämnd för docenturärenden och befordringar. Anställningsnämnderna ska bereda och på fakultetsstyrelsens vägnar lämna förslag till beslut om anställning som professor, biträdande professor, adjungerad professor, universitetslektor, junior universitetslektor, biträdande universitetslektor, adjungerad universitetslektor samt befordran till professor, biträdande professor och universitetslektor. Anställningsnämnden fastställer även anställningsprofil för universitetsadjunkt.

Ansökan om antagning som docent handläggs av anställningsnämnden för docenturärenden och befordringar.

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FUN)

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FUN) är den nämnd vid medicinska fakulteten vid Linköpings universitet som arbetar med frågor som rör forskning och forskarutbildning. FUN ska verka för hög forskningskvalitet, god forskningsetik, god forskningsmiljö och hög kvalitet i forskarutbildningen. FUN skall också verka för att det finns ett nära samband mellan forskning, utbildning och hälso- och sjukvård samt främja det internationella forskningsutbytet och förståelsen för andra länder. I uppdraget ingår även att samverka med det omgivande samhället.

Det är FUN som beslutar om antagning av forskarstuderande, samt om disputation. Nämnden beslutar t.ex. vilka forskarutbildningskurser som ska finansieras av fakulteten, både allmänvetenskapliga och ämnesinriktade kurser. FUN fastställer kursplan till samtliga forskarutbildningskurser. Nämnden ger bidrag till forskarstuderande för att studera en kurs vid ett annat lärosäte.

Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden ska främja utbildningen på grund- och avancerad nivå med beaktande av yrkeslivets krav, enskildas önskemål och forskningens utveckling. Utbildningsnämnden ska också arbeta med behörighets-, urvals- och antagningsfrågor, utbildnings- och kursplaneutveckling, tillämpning och utveckling av system för kvalitetsgranskning, samordning av och integrationen mellan utbildningsprogrammen samt internationalisering av utbildningarna. Den bereder allmänna ärenden och strategiska utbildningsfrågor inför beslut i fakultetsstyrelsen samt besluta i vissa ärenden enligt gällande delegationsordning.

Relaterat