Nätverket vänder sig till skolhuvudmännens samordnare för nyanländas lärande och fokuserar på erfarenhetsutbyte kring det systematiska kvalitetsarbetet med nyanländas lärande.

Nätverket samordnas av LiU på uppdrag av Skolverket och leds av Ulrika Örtenberg.

Nätverket anordnar föreläsningar baserade på aktuell forskning och aktuellt utvecklingsarbete, workshops och litteraturdiskussioner. Det regionala samarbete rörande utbildning och nätverkande för studiehandledare är en stående punkt på dagordningen, liksom utvecklingsbehov som identifieras hos skolhuvudmännen. Nätverket stöttar samordnarna i sina roller som varierar beroende på kommun och uppdrag. 

Läs mer om samordnarsuppdraget på Skolverkets hemsida.  

Aktuella träffar

2020-02-26

Uppdraget från Skolverket under detta läsår är att fokusera på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utifrån Skolinspektionens granskning 2019. Vad innebär det?

Tidigare träffar

2019-11-28 Föreläsning av Helena Colliander Att vara och bli lärare inom sfi – några perspektiv på läraridentitet. 

2019-10-23 Föreläsning om ppedagogiskt ledarskap och om att leda i förändring av Jan Håkansson, lektor på Institutionen för didaktik och lärande, Linneuniversitetet.

2019–03-01 Föreläsning om systematiskt kvalitetsarbete som innebär framförallt uppföljning och utvärdering av insatser gjorda för nyanländas lärande. Enligt Skolverket ska vi detta läsår fokusera på det systematiska kvalitetsarbetet och hur det ser ut i de olika kommunerna i vår region. 

2019-04-12 Presentation av Norrköpings kommuns arbete med nyanländas lärande och hur det kan organiseras, av utvecklingsledare Flerspråkighet och Nyanländas lärande, Åza Jarlsdotter. 

2019-05-17 Hur man som lärare kan ta tillvara på de olika hemspråk eleverna talar i ett klassrum. Det går att stärka utvecklingen för tvåspråkiga genom att använda deras förstaspråk som en resurs i undervisningen. Föreläsning av Gudrun Svensson, lektor i svenska, Linneuniversitetet om translanguaging. 

Kontakt

Relaterat innehåll