Medicinska fakulteten har framgångsrikt arbetat med pedagogisk utveckling i över 30 år. Problembaserat och interprofessionellt lärande har varit viktiga hörnstenar.

Framgången har till stor del berott på engagerade lärare som initierat och drivit utvecklingen. För att fortsatt kunna erbjuda utbildningar med hög kvalitet, som kan möta framtidens behov av kompetenta medarbetare inom hälso- och sjukvården, behöver det pedagogiska arbetet inom såväl universitets- som de verksamhetsförlagda delarna av utbildningarna fortsättningsvis utvecklas och förnyas. 

Medicinska fakulteten har därför utlyst medel för pedagogiska utvecklingsprojekt inom tre huvudområden:

 • Utveckling av programspecifika lärandemoment.
 • Utveckling av kvalitetsdrivande arbete.
 • Utveckling av interprofessionella lärandemoment.

Utlysningar

Medicinska fakulteten har under 2018, 2019 utlyst medel till pedagogiska utvecklingsprojekt. För projekt som erhållit medel, se listan nedan.  

Årlig pedagogisk utvecklingskonferens - Lärande i fokus

Vid den årliga konferensen redovisas resultat och erfarenheter från de pedagogiska utvecklingsprojekt som beviljats medel. Syftet med konferensen är att att stimulera pedagogisk diskussion och samverkan.

Tid:  Nästa konferens tbd
Plats: Medicinska fakulteten, hus 511-001, ingång 76, Campus US, Linköping

Konferenserna innehåller bland annat presentationer, posters, rundabordssamtal och reflektioner kring erfarenheterna från projekten. Alla lärare och studenter är välkomna!

Projekt som erhållit pedagogiska medel 

2018-2019

Arbetsterapeutprogrammet

 • Vedrana Baric och Annika Lindh Falk – Bedömning av generiska kompetenser på Arbetsterapeutprogrammet
 • Annika Lindh Falk – Ansökan om medel för utvärdering av en ny införd praktisk tentamen

Biomedicinska analytikerprogrammet

 • Malin Lindqvist Appell - Laboteket – Ett självträningslaboratorium för studenter på Biomedicinska analytikerprogrammet

Fysioterapeutprogrammet

 • Karin Valeskog – Inspelning av undervisningsfilmer avseende undersökning nedre extremitet
 • Karin Valeskog – Kunskapsfacilitatorer – utveckla och implementera undervisningsmoment handlett av äldrekursare

Masterprogrammet i medicinsk vetenskap

 • Agneta Kullberg – Systematisk återkoppling från lärare och från kurskamrater
 • Agneta Kullberg – Att utveckla digital kompetens och IKT-verktyg i masterprogrammet

Logopedprogrammet

 • Torbjörn Ledin m fl – Genom att införa Team-based learning, TBL, på kursen Röstträningar och störningar i talets flyt stimulera studenternas läsande samt effektivsera undervisningen

Läkarprogrammet

 • Johanna Dahlberg – Basgrupper i storgrupp
 • Katarina Kågedal – Utveckla laborationer, basgruppsarbete m m
 • Sonja Togmat Malki – Basgrupphandledning i storgrupp, T4 – säkrad kvalitet och ökat resursutnyttjande
 • Charlotte Waldeck – Förbättrat lärande och resursutnyttjande genom storgruppsarbete

Medicinsk biologi

 • Mats Lindahl – Förändrat basgruppsarbete, examinationsformer mm
 • Annika Thorsell – Utveckling av format för praktisk laborationer inom Medicinsk Biologi

Sjuksköterskeprogrammet

 • Katarina Karsslon, C Hjelm – Egenträning i team med SimPad-teknik – ökade resurser för studenter och bättre resursutnyttjande
 • Inger Hallberg – Progression av eget lärande i basgruppsarbete med tillämpning och reflektion på Clinicum
 • Mats Lintrup – Grupphandledning av examensarbeten för säkrad kvalitet i handledning
 • Birgitta Salomonsson – Säkra rättssäkerhet och optimalt resursutnyttjande vid examination i självständigt arbete

Specialistsjuksköterskeprogrammet och barnmorskeprogrammet

 • Elisabeth Welin – Samläsning generiska kurser

Gemensamma projekt för flera program

Interprofessionellt lärande

 • Mattias Ekstedt – Pedagogiskt utvecklingsarbete av det första interprofessionella momentet Professionalitet i hälso- och sjukvård, samt socialtjänsten

Farmakologi

 • Ylva Böttiger – INFarm – Interaktivt Nätbaserat lärandestöd i klinisk Farmakologi

Kursplaner och lärandemål

 • Elaine Sjögren – Uppfattning av hur kursplanernas lärandemål påverkar examinationerna i utbildningsprogrammens nya curriculum hos lärare respektive studenter

Forskning