I akademiska sammanhang är det viktigt att ha en grundläggande förståelse kring plagiering och upphovsrätt. Här reder vi ut grunderna.

Plagiering

Att plagiera innebär att presentera någon annans material som sitt eget. När studenter plagierar sker det ofta genom att man:

 • Använder en annan författares text och endast byter ut några få ord mot synonymer, ändrar ordföljd eller böjning av ord. Detta är plagiering oavsett om referens anges eller inte.
 • Använder en annan författares arbete och presenterar det som sitt eget. 
 • Kopierar ett stycke ur en text på internet utan att markera att det handlar om ett citat eller referera till källan.
 • Använder en annan författares text och med egna ord uttrycker hur man förstår innehållet men utan att ange referens.
 • Använder hela eller delar av en text man skrivit i ett annat sammanhang i ett nytt arbete utan att hänvisa till originaltexten. Detta kallas för självplagiering.

Genom att referera på ett korrekt sätt till sina källor när man skriver uppsats och andra texter under sin utbildning undviker man som student att plagiera. 

Vad händer om man som student plagierar?

Plagiering är en allvarlig förseelse mot god akademisk sed och kan i värsta fall resultera i tidsbestämd avstängning från studierna genom beslut av LiU:s disciplinnämnd.

En avstängd student får inte delta vid föreläsningar, laborationer, seminarier, examinationer, handledning, inlämningsuppgifter samt får heller inte tillgång till LiU:s datasalar.  Avstängningen kan också påverka utbetalning av studiemedel.

Verktyg för textjämförelse

Linköpings universitet kan använda verktyget Ouriginal för att kontrollera om ett inlämnat studentarbete innehåller plagiat. Inskickade texter kontrolleras mot material från internet, samt mot förlags- och studentmaterial.

Kontroll av arbeten på en högre vetenskaplig nivå och avhandlingar görs med Similarity Check, som kontrollerar mot tidskrifts- och konferensartiklar, böcker och kapitel i böcker. Sådana kontroller görs enbart åt forskare vid LiU.

Självstudieguiden NoPlagiat

Biblioteket ger råd till studenter om hur de citerar och refererar på ett korrekt sätt och därmed undviker att plagiera. För att öka kunskaperna kring upphovsrätt och hur man refererar har biblioteket skapat en självstudieguide för LiU-studenter som heter NoPlagiat.

Kursansvariga vid Linköpings universitet kan infoga NoPlagiat på sina kurssidor i lärplattformen Lisam och, om de så önskar, använda den som ett obligatoriskt moment.

 

Upphovsrätt

Biblioteket ger råd och tips till universitetets anställda och studenter i upphovsrättsliga frågor.

Vad innebär upphovsrätten?

För att få använda upphovsrättsskyddat material, exempelvis i en studentuppsats som publiceras på nätet, behöver man få upphovsrättsinnehavarens tillstånd. Upphovsrättsinnehavare kan exempelvis vara författare, fotografer eller konstnärer.

Upphovsrättsskyddat material kan till exempel vara:

 • texter
 • inspelat tal
 • datorprogram
 • konstnärliga verk av olika slag
 • diagram och figurer
 • bilder, ljud och video

Både material tillgängligt i tryck och på internet skyddas av upphovsrätten.

Upphovsrättsskyddet börjar gälla den dag då verket skapas och gäller under upphovsrättsinnehavarens livstid samt 70 år efter upphovsrättsinnehavarens död.

Som författare till en uppsats eller ett examensarbete äger man som student upphovsrätten till det.

Får man som student kopiera och dela upphovsrättsskyddat material?

Avtal slutna mellan svenska lärosäten och upphovsrättsorganisationen Bonus Copyright Access reglerar hur lärare och studenter tillåts dela och distribuera upphovsrättsskyddat material.

Det är enligt avtalen med Bonus Copyright Access tillåtet att i utbildningssyfte och inom lärosätet:

 • Spara upphovsrättsskyddat material digitalt på lärosätets slutna nätverk (till exempel Lisam)
 • Använda kopierat material i presentationer som till exempel PowerPoint
 • Spara och dela ut digitala presentationer på lärosätets slutna nätverk och e-post
 • Dela ut papperskopior till registrerade studenter
 • Kopiera ett begränsat antal sidor av ett arbete för privat bruk, vilket inkluderar studier. Utifrån avtalet med Bonus Copyright Access är det tillåtet att kopiera och dela upp till 15 procent av en publikation, till exempel en bok eller ett nummer av en tidskrift, men aldrig mer än 15 sidor därav. 

Får studenter återanvända upphovsrättsskyddat material i sina arbeten?

Du får alltid citera och referera texter som någon annan har skapat, men i rimlig omfattning och vad som krävs för sammanhanget. Du ska alltid ange korrekt referens. 

Om du vill använda foton, diagram, figurer och så vidare som någon annan skapat gäller olika regler beroende på hur ditt arbete ska publiceras:

 • Om det endast ska lämnas in för att få betyg på en kurs och inte spridas i tryck eller elektroniskt utanför universitetet behöver du inte ha tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Hit räknas att lämna in en tryckt kopia på ett arbete till din lärare eller att ladda upp din rapport i Lisam.
 • Om ditt examensarbete eller uppsats sprids i tryck eller elektroniskt utanför universitetet publiceras det därmed offentligt. Då krävs tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.
 • Om man inte lyckas få kontakt med upphovsrättsinnehavaren kan verket inte återanvändas.

Hur vet man vilket material på nätet som det är tillåtet att återanvända utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd?

En del material på internet har tydligt angivna licensavtal via Creative Commons (CC). CC-licenserna talar om hur man får använda materialet, utifrån upphovsrättsinnehavarens önskemål, utan att behöva fråga om lov. Referens ska alltid anges.

Läs mer om Creative Commons

Kontakt

Om du har frågor som rör plagiering eller upphovsrätt är du välkommen att kontakta oss:

biblioteket@liu.se

Relaterat innehåll

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se