Plagiering och upphovsrätt

I akademiska sammanhang är det viktigt att ha en grundläggande förståelse kring plagiering och upphovsrätt. Här reder vi ut grunderna.

Vanliga frågor om plagiering

Vad är plagiering?

Plagiering innebär att använda någon annans verk och presentera det som sitt eget utan att referera till källan, det vill säga varifrån uppgifterna kommer. Det kan till exempel röra sig om en text, idé, teori, bild eller figur, ett diagram eller datorprogram, musik eller en produkt.  Även att omformulera, parafrasera, texten till dina egna ord utan att ange källa är plagiering. Ett plagiat kan också bryta mot upphovsrätten.

Vad är självplagiering?

Självplagiering är när man återanvänder egna tidigare publicerade eller inlämnade arbeten utan att ange referens till dessa. Man ska referera till egna texter på samma sätt som till andra källor.

Vad händer om jag plagierar?

Plagiering är en allvarlig förseelse mot god akademisk sed och kan i värsta fall resultera i tidsbestämd avstängning från studierna genom beslut av LiU:s disciplinnämnd. En avstängd student får inte delta vid föreläsningar, laborationer, seminarier, examinationer, handledning, inlämningsuppgifter samt får heller inte tillgång till LiU:s datasalar.  Avstängningen kan också påverka utbetalning av studiemedel.

Hur undviker jag att plagiera?

  • När du använder andra författares material, skriv om texten med egna ord eller använd citattecken och ange alltid källan.
  • Referera och citera alltid enligt god akademisk sed. Du kan läsa mer om detta på sidan Referenshantering och referensstilar.
  • För att inte bryta mot upphovsrätten ska du alltid fråga innehavaren av upphovsrätten om tillstånd att använda figurer, diagram eller fotografier i ditt eget verk.

Vilka verktyg har LiU för plagieringskontroll?

Linköpings universitet kan använda Ouriginal (tidigare Urkund) för att kontrollera om ett inlämnat studentarbete innehåller plagiat. Inskickade texter kontrolleras mot material från internet, samt mot förlags- och studentmaterial.

Mer om Ouriginal

Kontroll av arbeten på en högre vetenskaplig nivå och avhandlingar kan ske med hjälp av Similarity Check, som kontrollerar mot tidskrifts- och konferensartiklar, böcker och kapitel i böcker.

Upphovsrätt

Upphovsrättslagen styr hur man får använda någon annans arbete. Upphovsrätten ger skaparen av ett verk, upphovsrättsinnehavaren, rätten att bestämma över hur verket får användas.

Vad innebär upphovsrätten?

För att få använda upphovsrättsskyddat material, exempelvis i en studentuppsats som publiceras på nätet, behöver man få upphovsrättsinnehavarens tillstånd. Upphovsrättsinnehavare kan exempelvis vara författare, fotografer eller konstnärer.

Upphovsrättsskyddat material kan till exempel vara texter, inspelat tal, datorprogram, konstnärliga verk av olika slag, diagram, figurer, bilder, ljud och video. Både material tillgängligt i tryck och på internet skyddas av upphovsrätten.

Upphovsrättsskyddet börjar gälla den dag då verket skapas och gäller under upphovsrättsinnehavarens livstid samt 70 år efter upphovsrättsinnehavarens död.

Som författare till en uppsats eller ett examensarbete äger du också upphovsrätten till det.

Högskoleavtalet

Avtal slutna mellan svenska lärosäten och Bonus Copyright Access reglerar hur lärare och studenter tillåts dela och distribuera upphovsrättsskyddat material.

Det är enligt avtalen med Bonus Copyright Access tillåtet att i utbildningssyfte och inom lärosätet:

  • Spara upphovsrättsskyddat material digitalt på lärosätets slutna nätverk (till exempel Lisam)
  • Använda kopierat material i presentationer som till exempel PowerPoint
  • Spara och dela ut digitala presentationer på lärosätets slutna nätverk och e-post
  • Dela ut papperskopior till registrerade studenter

Det är tillåtet att kopiera ett begränsat antal sidor av ett arbete för privat bruk, vilket inkluderar studier. Utifrån avtalet med Bonus Copyright Access är det tillåtet att kopiera och dela upp till 15 procent av en publikation, men aldrig mer än 15 sidor därav.

Återanvända upphovsrättsskyddat material

Du får alltid citera och referera texter som någon annan har skapat, men i rimlig omfattning och vad som krävs för sammanhanget. Du ska alltid ange korrekt referens. 

Om du vill använda foton, diagram, figurer och så vidare som någon annan skapat gäller olika regler beroende på hur ditt arbete ska publiceras:

  • Om det endast ska lämnas in för att få betyg på en kurs och inte spridas i tryck eller elektroniskt utanför universitetet behöver du inte ha tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Hit räknas att lämna in en tryckt kopia på ett arbete till din lärare eller att ladda upp din rapport i Lisam.
  • Om ditt examensarbete eller uppsats sprids i tryck eller elektroniskt utanför universitetet publiceras det därmed offentligt. Då krävs tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Om man inte lyckas få kontakt med upphovsrättsinnehavaren kan verket inte återanvändas.

Creative Commons-licenser (CC)

En del material på internet har tydliga licensavtal via Creative Commons (CC). CC-licenserna  talar om hur man får använda materialet, utifrån upphovsrättsinnehavarens önskemål, utan att behöva fråga om lov. Referens ska alltid anges.

Läs mer om Creative Commons

Publicera studentarbete

Som upphovsrättsinnehavare till ditt exjobb eller uppsats väljer du själv om du vill publicera arbetet online. På förlaget LiU E-Press hemsida finns information om hur du går tillväga. På publiceringsavtalet som du behöver skriva på kan du välja om du vill ge ut arbetet med en Creative Commons-licens (CC BY eller CC BY-NC). Du ansvarar själv för att licensen skrivs ut i ditt arbete.

Läs mer om att publicera uppsats eller exjobb (LiU E-Press)

Resurser om plagiering och upphovsrätt

Antiplagieringsguide (Högskolan i Borås)
Avoiding Plagiarism – Paraphrasing (Massachusetts Institute of Technology)
Refero (antiplagieringsguide, Linnéuniversitetet & Blekinge Tekniska Högskola)
Högskola och universitet (Bonus Copyright Access)
Frågor och svar: Plagiering och upphovsrätt (Linköpings universitetsbibliotek)

Kontakt

Om du har frågor som rör plagiering eller upphovsrätt är du välkommen att kontakta oss:

biblioteket@liu.se

Relaterat innehåll

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se