Linköpings universitet tillämpar särskilt urval på en del utbildningar vid Medicinska fakulteten.Observera att information om vilka program som omfattas av särskilt urval kan komma att ändras inför varje antagningsomgång.

Särskilt urval

För sjuksköterske- och läkarprogrammet

Linköpings universitet tillämpar särskilt urval på 10 procent av platserna till sjuksköterskeprogrammet. För läkarprogrammet fördelas 12 utbildningsplatser till urvalsgruppen. 

Förkunskapskrav

För att kunna delta i det särskilda urvalet måste du ha

 1. yrkeslivserfarenhet från yrken inom medicin och vård samt
 2. ett giltigt högskoleprovsresultat.

Yrkeslivserfarenhet ska vara minst totalt två år på minst halvtid och efter 19 års ålder. De sökande som uppfyller detta kriterium för arbetslivserfarenhet hamnar i en särskild urvalsgrupp och rangordnas utifrån resultat på högskoleprovet. Kontrollera därför att du har ett giltigt högskoleprovsresultat.

Hur ansöker man till särskilt urval?

Anmälan till respektive program görs som vanligt via www.antagning.se.

Redovisning av yrkeslivserfarenhet görs enligt något av alternativen nedan:

 • Tjänstgöringsintyg. Yrken som finns med på listan ”Exempel på yrken som ger yrkeslivserfarenhet”, se nedan, redovisas genom tjänstgöringsintyg. Undantag för socionom.
 • Tjänstgöringsintyg samt ”Intyg om yrkeslivserfarenhet”. Annan yrkeslivserfarenhet inom medicin och vård, inklusive socionom, redovisas genom tjänstgöringsintyg tillsammans med blanketten ”Intyg om yrkeslivserfarenhet”.  

Observera:

 • Om tjänstgöringen varit hos flera olika arbetsgivare krävs en blankett och ett tjänstgöringsintyg från varje arbetsgivare. 
 • Om flera intyg skickas måste den sammanlagda yrkeslivserfarenheten vara minst på två år på minst halvtid efter 19 års ålder.
 • Tjänstgöringsintyg och ”Intyg om yrkeslivserfarenhet” ska vara inskickade i samband med aktuell sökperiod. Tidigare inskickade intyg beaktas inte.
 • Intygen ska vara inskickade senast den 15 april inför hösttermin och senast den 15 oktober inför en vårtermin.  

Läs mer nedan: Regler för beräkning av yrkeslivserfarenhet  

Yrken som ger yrkeslivserfarenhet

Exempel på yrken som ger yrkeslivserfarenhet är:

 • vårdbiträde

 • undersköterska

 • sjuksköterska

 • barnmorska

 • arbetsterapeut

 • sjukgymnast/fysioterapeut

 • logoped

 • operationsassistent

 • skötare

 • röntgenassistent

 • ambulansförare

 • tandläkare

 • psykolog

 • psykoterapeut

 • socionom (efter särskild prövning, blankett måste fyllas i)

 • leg. kiropraktor

 • leg. naprapat

 • läkare

 • tandhygienist,

 • tandsköterska

 • ortopedingenjör,

 • audionom,

 • perfusionist,

 • biomedicinsk analytiker,

 • apotekare

 • receptarie

Regler för beräkning av yrkeslivserfarenhet

Regler för beräkning av yrkeslivserfarenhet

Arbetstid: Du ska ha arbetat minst totalt 2 år på halvtid och efter 19 års ålder för att din arbetslivserfarenhet ska räknas. Normal arbetstid för heltidsarbete är 38h/vecka, vilket betyder för halvtid 3,8h/dag, 19h/vecka och 76h/månad. Du kan ha tjänst från flera arbetsgivare under samma period där summan av tiden från dem ska uppgå till minst halvtid. Det går inte att slå samman arbetstid från perioder där tjänsten inneburit mer än halvtid till perioder där arbetstiden understigit halvtid.

Alla månader med minst halvtid (dvs. minst 76 h/månad) räknas samman, dessa måste inte vara sammanhängande. Endast månader om minst halvtid räknas. 

Vid tjänst där arbetstiden understigit 3,8h/dag godtas tjänstgöringsintyg som visar en period på minst 3år och en totalsumma på minst 2450h.

Tjänstgöringsintyg: För att ett intyg ska godtas och registreras ska:
•    det vara daterat tidigast den dag anställningen upphörde. Undantag är den anställning du har nu. Då ska ett intyg för höstens antagning vara daterat tidigast i januari för att räknas fram till den 30 juni, och för vårens antagning ska det vara daterat i juli för att räknas till den 31 december
•    det stå om du har arbetat heltid, halvtid eller varit timanställd
•    det stå under vilken period du har arbetat.
•    det vara underskrivet av löneadministratör, chef e.dyl.
• det vara daterat tidigast den dag anställningen upphörde.

Undantag är pågående anställning. Om du har en pågående anställning räknas tiden fram tom den 30 juni för höstens antagningsomgång (om daterat tidigast i januari), och fram tom 31 december för vårens antagningsomgång (om daterat tidigast i juli). Tänk på att du även kan få intyg om pågående arbete om du har vikariat/timanställning.

Anställningsbevis/avtal räcker inte: Detta visar inte att du faktiskt arbetat och räcker därför inte som underlag.

Eget företag: Arbete i eget företag dokumenteras med intyg från företagarförening eller revisor. På intyget måste omfattningen av arbetet framgå.

Märk handlingarna med personnummer
Ditt personnummer ska finnas på alla intyg som du skickar in.  

Sänd ansökan till:
Antagningsservice
R 312
106 53 Stockholm

Du kan ladda upp dina dokument istället för att skicka in dem per post till antagningsservice. Läs mer om hur det går till på denna länk.
https://www.antagning.se/sv/anmal-dig-och-hall-koll/ladda-upp-ratt-papper/ladda-upp-sa-har/

Om du vill skicka in dina intyg med post ska du skicka in kopior och inte originalhandlingen. Kopiorna ska vara vidimerade. Det betyder att någon intygar med sin namnteckning att kopian överensstämmer med originalet. Be också hen att texta sitt namn tydligt under namnteckningen och skriva dit sitt telefonnummer.

 

Kontakt

Vid frågor om tjänstgöringsintyg och arbetslivserfarenhet kontakta

Antagningsenheten:
E-post: 
infocenter@liu.se
Växel: 013-28 10 00

 

Om du har ytterligare frågor om särskilt urval kontakta studievägledare:
E-post: studievagledare@medfak.liu.se