SCAPIS betyder Swedish CArdioPulomonary bioImage Study. Det är en nationell befolkningsstudie där undersökningar har genomförts vid sex universitetssjukhus i Sverige under åren 2013-2018. Förutom Linköping har också Göteborg, Malmö/Lund, Stockholm, Uppsala och Umeå deltagit. I samtliga städer har studien genomförts i samarbete mellan respektive universitet och universitetssjukhus och den huvudsakliga finansieringen har kommit från Hjärt-Lungfonden. Totalt har 30 000 personer i åldrarna 50-64 år undersökts varav drygt 5 000 i Linköping.

Blodtrycksmätning

Syfte och Mål

Syftet med SCAPIS är att förbättra möjligheten att förutsäga vilka individer som riskerar att insjukna i stroke, KOL, plötsligt hjärtstopp, hjärtinfarkt eller andra hjärtsjukdomar. Målet är att i framtiden kunna ge en mer individuellt anpassad behandling än vad som idag är möjligt. Studien är världsunik genom att undersökningar av hjärta/kärl och lungor kombinerats på ett omfattande antal människor för att utgöra ett underlag för viktig forskning.

Utförda undersökningar

Alla som deltagit i SCAPIS har erbjudits följande undersökningar:

 • Enkät om kost och livsstil
 • Blod- och urinprovstagning
 • Antropometrisk måttagning (längd, vikt, midja, stuss)
 • Blodtrycksmätning
 • EKG
 • Accelerometermätning (aktivitetsregistrering) under 7 dagar
 • Ultraljudsundersökning av halskärlen
 • Magnetkameraundersökning (MR) av halskärlen i vissa fall
 • Dynamisk spirometri (lungfunktionsmätning)
 • Datortomografiundersökning (DT) av hjärta, lungor och övre buken

Utförande i Linköping

I Linköping påbörjades undersökningar inom ramen för SCAPIS i oktober 2015 och avslutades när målet 5 000 individer uppnåtts i juni 2018. Förutom de undersökningar som samtliga SCAPIS-deltagare erbjöds fick deltagarna i Linköping också möjlighet att delta i följande extraundersökningar i samband med de ordinarie SCAPIS-undersökningarna:

 • Blodtrycksmätning i hemmet
 • Ekokardiografi (ultraljudsundersökning av hjärtat)
 • Tonometri för pulsvågsanalys och pulsvågshastighet i kärl
 • Mätning av cirkulation i små kärl i perifer hud
 • Utvidgad magnetkamera (MR)- och ultraljudsundersökning av halskärlen i vissa fall
 • Mätning av kortisolnivåer i hår för bestämning av stresspåverkan
 • Enkät om kognitiv funktion
 • Enkät relaterad till menopaus för kvinnliga deltagare
 • Analys av utandningsluft för att hitta ev. markörer för KOL och hjärtsvikt