SCAPIS - Sveriges största forskningsprogram inom hjärt-, kärl- och lungsjukdomar

CT-undersökning i SCAPIS-studien
Datortomografiundersökningar ingår i den stora insamlingen av data i SCAPIS-studien.

SCAPIS står för Swedish CArdioPulomonary bioImage Study. SCAPIS ska bli en världsunik kunskapsbank för forskning inom hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. Linköpings universitet deltar tillsammans med Universitetssjukhuset i Linköping i datainsamlingen som finansieras i samarbete med Hjärt-Lungfonden.

Nationell befolkningsstudie

SCAPIS avser att bygga upp en nationell, befolkningsbaserad studie av hjärt-kärlsjukdomar och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). I studien undersöks 30 000 män och kvinnor i åldrarna 50-64 år med detaljerade undersökningar av utseende och funktion av hjärta, kärl och lungor. Studien drivs parallellt vid sex Svenska universitet (Uppsala, Lund, Göteborg, Umeå, Karolinska Institutet och Linköpings universitet).

Modern teknologi kan förutsäga risken för sjukdom

Målen med SCAPIS är att med hjälp av modern teknologi förbättra möjligheten att förutsäga vilka personer som i framtiden kommer att drabbas av hjärtinfarkt och stroke. Genom att veta vilka som riskerar att drabbas kan man tidigare och effektivare sätta in preventiv behandling som kan förhindra att dessa sjukdomar uppstår. Det görs med hjälp av avancerade avbildningstekniker som ultraljud och datortomografi-angiografi av kranskärlen. Dessa undersökningar kan mäta åderförkalkningens utbredning och innehåll av fett och kalk i halspulsådrorna och hjärtats kranskärl.

Studien kommer också att utforska vilka mekanismer som ligger bakom utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar och KOL och noggrant kartlägga dessa sjukdomars samvariation, utbredning och förlopp på en detaljnivå som inte varit möjlig tidigare. 

Vidare används genetisk kartläggning tillsammans med en utförlig mätning av olika små metaboliter samt hela proteiner, s.k. metabolomics och proteomics, som markörer för att förutsäga vilka individer som löper störst risk att utveckla hjärt-, kärl- och lungsjukdomar.

Datainsamling

Sedan 1 oktober 2015 rekryterar Universitetssjukhuset i Linköping studiedeltagare till SCAPIS. 

Den nationella datainsamlingen vid baslinje-undersökningen i SCAPIS innefattar: 

 • Enkät
 • Biobank med frysta blod- och urinprov
 • Antropometriska mått
 • Blodtryck
 • EKG
 • Accelerometer (7 dagar)
 • Ultraljudsundersökning av carotiskärlen och MR-undersökning av signifikanta plack
 • Dynamisk spirometri
 • CT-snitt för bestämning av epicardiella, subkutana, intraabdominala och intrahepatiska fettdepåer
 • CT-hjärta för beräkning av koronarkärlens kalkscore (CACS)
 • Coronar CT-angiografi (CCTA)

Tilläggsundersökningar som genomförs vid Universitetssjukhuset i Linköping

 • Blodtrycksmätning i hemmet
 • Ekokardiografi
 • Tonometri /SphygmoCor®) för pulsvågsanalys och pulsvågshastighet
 • Mikrocirkulationen i huden analyseras med dopplerflödesmetri och ljusspektroskopi
 • CT-lunga i utandningsfasen
 • Utvidgad MR- och ultraljudsbaserad kvantifiering av carotiskärlens ateroskleros hos individer med signifikanta plack
 • Mätning av kortisolnivåerna i hår för bestämning av stressexposition
 • Tilläggsfrågor i enkäten om kognitiv funktion, smärta och menopaus.

Framtida morbiditet och mortalitet

Kohorten följs löpande avseende morbiditet och mortalitet via Socialstyrelsens dödsorsak- och slutenvårdsregister.

Mer om SCAPIS

 • Bergström G, Berglund G, Blomberg A, Brandberg J, Engström G, Engvall J, Eriksson M, de Faire U, Flinck A, Hansson MG, Hedblad B, Hjelmgren O, Janson C, Jernberg T, Johnsson Å, Johansson L, Lind L, Löfdahl CG, Melander O, Östgren CJ, Persson A, Persson M, Sandström A, Schmidt C, Söderberg S, Sundström J, Toren K, Waldenström A, Wedel H, Vikgren J, Fagerberg B, Rosengren A. The Swedish CArdioPulmonary BioImage Study: objectives and design. J Intern Med. 2015 Jun 19. doi: 10.1111/joim.12384. [Epub ahead of print]

Läs mer om SCAPIS på Hjärt-Lungfondens gemensamma SCAPIS-webb ►

Relaterad forskning

Nyheter

Forskargrupp

Organisation