Alla studenter på kurs 8, omfattande 20 veckor (30hp), genomför ett vetenskapligt självständigt arbete (examensarbete) i medicin varav det praktiska genomförandet av projektarbetet är ca 17 veckor heltid.

Det självständiga arbetet bedöms vara en mycket värdefull del av utbildningen genom att studenten får konkret erfarenhet av den vetenskapliga processen och får möjlighet att i praktiskt arbete konfronteras med det som vi kallar ett vetenskapligt förhållningssätt.

För huvudhandledaren utgör arbetet inte bara en möjlighet att få arbetsuppgifter inom ett forskningsprojekt utförda, utan även en rekryteringsbas till vidare forskning och forskar­utbildning. För lärare anställda vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet (LiU) renderar hand­ledningen poäng som har betydelse för tilldelningen av grundutbildningsanslag till institutionen och avdelningen. För anställda inom Region Östergötland, Region Jönköpings län och Region Kalmar län utgår motsvarande ersättning till kliniken (motsv) av ALF-medel. För närvarande ges 60 poäng för godkänt arbete utfört i Sverige, och arbete utfört utomlands ger 20 poäng. En poäng motsvarar en arbetstimme. För handledare anställda vid andra institutioner/regioner än ovan utgår ingen ersättning.

Huvudhandledare är vetenskapligt ansvarig för projektets innehåll och ska vara disputerad. Eventuell övrig handledare (biträdande) behöver ej vara disputerad. Varje huvudhandledare får handleda maximalt två studenter per termin, om inte synnerliga skäl föreligger att handleda flera. Kontakta i sådana fall kursansvarig examinator.

I samband med att studenten väljer projekt utser examinator en vetenskapligt kompetent tentator (lärare vid Medicinska fakulteten) som har till uppgift att granska studentens arbete enligt bedömningskriterierna och lämna underlag för betygssättning vid kursens slut. 

Mer information om arbetet

Are you looking for information in English? Change language version of the page in the top right menu.

Innehåll och omfattning

Varje student skall tillsammans med huvudhandledaren skriva en projektbeskrivning/ett kontrakt under K7. Använd kontraktsmallen.

Kontrakt (för projekt inom Sverige) (word)
Scientific Project Contract (för projekt helt eller delvis utomlands) (word)

Studenten lämnar först in ett preliminärt, första kontraktsutkast till tentator. Sedan ska kontraktet arbetas fram i dialog med handledare och efter återkoppling av tentator. Huvudhandledaren för projektet skriver under kontraktet efter att det är godkänt av tentator. Observera att om två studenter arbetar med olika delprojekt inom samma större projekt får ingen del i kontraktet innehålla ordagrant likalydande text. Om projektet helt eller delvis utförs utomlands krävs en huvudhandledare vid Medicinska fakulteten, LiU eller klinik/avdelning vid Region Öster­götland, Region Jönköpings län eller Region Kalmar län.

Arbetet ska utgå från en vetenskaplig frågeställning som innefattar skapande och bearbetning av data som studenten själv genomför under handledning (litteraturstudier godkänns ej).

Särskilda bedömningskriterier finns för det självständiga arbetet:
Bedömningskriterier (PDF)

Projektarbetet ska omfatta ca 17 veckor heltid. Minst 75% av dessa veckor (heltid) skall gå till datainsamling/experimentell verksamhet eller analys och databearbetning av redan insamlade forskningsdata. Arbetet skall vara individuellt, men det är tillåtet att två studenter är verksamma inom samma forskargrupp med olika projekt. Varje student måste utföra varsin skriftlig rapport.

Det är viktigt att huvudhandledare, student och tentator har samsyn kring arbetets omfattning och att det görs en realistisk bedömning av den tid projektet kommer att ta i anspråk.

Ur utbildningssynpunkt är processen det viktiga, nämligen att studenten deltar aktivt i planering, genomförande, analys och redovisning av ett forskningsprojekt. Det finns inga krav på att studenten ska ha fått verkliga resultat efter dessa ca 17 veckor. I den skriftliga vetenskapliga rapporten ska studenten redovisa, analysera och diskutera vad som gjorts. Vi vill gärna betona vikten av att studenten bör få tillfälle att statistiskt bearbeta sina resultat samt vara involverad i diskussion kring val av metod och tolkning av data.

Efter 9 veckor på K8 sker en halvtidskontroll av projektets progress. Studenten fyller i och lämnar in två blanketter till sin tentator i Lisam tillsammans med genomarbetat utkast till följande delar av den vetenskapliga rapporten (enligt fastställda riktlinjer): ”Introduktion inklusive syfte/hypotes/målformulering", ”Material och metoder” samt disposition för övriga delar av den vetenskapliga rapporten..

Skriftlig projektredovisning (inlämning av rapport)

Det självständiga arbetet skall redovisas skriftligt i form av en vetenskaplig rapport. Språket kan vara engelska eller svenska. En sammanfattning på engelska och en populärvetenskaplig sammanfattning för lekmän skall dock alltid ingå. Om arbetet är skrivet på engelska ska ingen svensk titel anges.

Före inlämning ska huvudhandledare tillsammans med student se över det vetenskapliga innehållet och dispositionen, samt korrigera ev stavfel och andra språkliga fel.

Huvudhandledaren ska samtycka till den skriftliga rapporten och intyga att arbetets omfattning överensstämmer med kontraktet och att rapporten är skriven enligt riktlinjerna samt håller god vetenskaplig kvalitet (använd intyg via länken nedan). Efter att studenten har lämnat in rapporten i Lisam senast vid på hemsidan angivet datum, kommer studenten redovisa arbetet muntligt. Därefter kommer rapporten att granskas av en sedan tidigare utsedd tentator.

Intyg om genomfört självständigt arbete (PDF)
Certificate of completed scientific project (PDF)

Muntlig projektredovisning med opponering

Den muntliga redovisningen med opponering på kurskamrats rapport sker i slutet av kurs 8. Studenten ska vid ett schemalagt examinerande seminarium under 15 minuter muntligt redovisa sitt arbete. Efter redovisningen vidtar opponeringen. Den redovisande studenten fungerar som respondent och svarar på opponentens frågor under ca 10 minuter följt av 10 minuter frågor från auditoriet.

Redovisningen och opponering bedöms av seminariets moderator med godkänt eller underkänt. Huvudhandledare inbjuds av studenterna att delta vid detta tillfälle.
Om redovisningen underkänns erbjuds omexamination vid senare tillfälle.
Studenten ska göra ev revideringar enligt tentators granskning och ev opponentens återkoppling. Först därefter godkänns arbetet av tentatorn i sin helhet.

Dokument och blanketter

Huvudsida om självständigt arbete