Under kurs åtta (K8) på Läkarprogrammet vid LiU genomförs ett självständigt arbete (examensarbete) i medicin av alla studenter. 

Studenten är själv ansvarig för att söka rätt på lämpligt projekt och handledare. Till hjälp finns exempelvis Medicinska fakultetens sidor om forskning och Projektkatalogen - där forskare har anmält in projekt lämpliga för det självständiga arbetet. Det går även att kontakta en föreläsare under utbildningen, eller att delta i Projekttorget. Läs mer om Projektkatalogen och Projekttorget nedan.

Moment på flera terminer

Självständigt arbete innehåller moment över tre terminer (K6 - K8) :

 •  Projekttorget (K6)
 • Anmälan av projekt och handledare (K7)
 • Tilldelning av tentator (K7)
 • Kontraktsskrivning (K7)
 • Kort muntlig redovisning av kontraktets projektplan (K7)
 • Genomförande av projekt inkl halvtidskontroll och rapportskrivning (K8)
 • Skriftlig projektredovisning (inlämning av rapport) (K8)
 • Muntlig projektredovisning med opponering (K8)

Hitta projekt

Projekttorget

Under den sjätte terminen genomförs Projekttorget vid samtliga huvudstudieorter – en mötesplats för forskare och läkarstudenter där forskning inom medicinska området presenteras inför det kommande självständiga arbetet på K8. Syftet är att ge dig som läkarstudent inblick i pågående forskning och tips om projekt och handledare. Valet av projekt görs på K7. Huvudhandledaren måste vara disputerad.

Ett tillfälle för frågor

Du som student har här ett ypperligt tillfälle att ställa frågor, få råd av erfarna forskare, knyta kontakter, hitta handledare, få mer information om ditt intresseområde och/eller tips på inriktning för ditt eget kommande självständiga arbete. Du kan välja att genomföra ditt projekt på annan ort än din huvudstudieort, men den muntliga projektredovisningen med opposition ska alltid ske på huvudstudieorten.

Projekttorget brukar vara välbesökt och mycket uppskattat av såväl forskare som studenter.

Projekttorget VT24

4 april - Projekttorget för samtliga studieorter

Vem gör vad på K8?

Kursansvarig, examinator

Huvudansvarig för hela kursen, formell examinator för K8.

Kursadministratör, samordnare

Samordnar och administrerar hela processen för självständigt arbete såsom kursplanering, schemaläggning, resursbokning, lärar- och studentsupport, interna och externa möten, webb, kursrum i Lisam, studieintyg, resultatrapportering i LADOK etc.

Studieortsadministratör

Lokalt administrativt stöd för kursadministratören, lärar- och studentsupport på studieorten.

Tentator

Ger examinator underlag för bedömning av arbeten, granskar och ger återkoppling på kontrakt, halvtidskontroller samt skriftliga rapporter. Tentator signerar blanketter för projekt utomlands.

Huvudhandledare

Vetenskapligt huvudansvarig för projektet. Ska ha disputerat och avlagt doktorsexamen. Det är med huvudhandledaren som du diskuterar innehåll och upplägg av ditt självständiga arbete samt din skriftliga rapport (även med handledaren utomlands om du ska göra ditt självständiga arbete utomlands).

Biträdande handledare

Kompletterar huvudhandledaren. Rekommenderas starkt vid projekt utomlands.

Information till studenter

Självständigt arbete (examensarbete) i medicin till studenter på Läkarprogrammet

Alla studenter på Läkarprogrammet ska genomföra ett vetenskapligt självständigt arbete (examensarbete) i medicin på K8 omfattade 20 veckor (30hp). Genomförandet av projektarbetet är ca 17 veckor heltid, varav minst 75% av tiden ska vara avsatt för datainsamling/experimentell verksamhet eller analys och databearbetning av redan insamlade forskningsdata.

Under det självständiga arbetet ska du tillsammans med en handledare:

 • Formulera en vetenskaplig frågeställning
 • Empiriskt eller teoretiskt försöka besvara/testa/undersöka föreställningen
 • Bearbeta resultaten av en sådan undersökning
 • Sammanställa i form av en vetenskaplig rapport

Du ska bestämma dig för ett forskningsområde och tillsammans med en handledare komma överens om arbetsprojekt. Handledaren hjälper dig att avgränsa arbetet så att det får en omfattning som är rimlig med avseende på tidsåtgång. Denna överenskommelse ska skrivas i projektplanen i kontraktet. Arbetet ska bestå av en vetenskaplig undersökning som du själv genomför. Rena litteraturstudier godkänns inte. Arbetet skall vara individuellt, men det är tillåtet att två studenter är verksamma inom samma forskningsprojekt med olika delprojekt. Varje student skriver varsitt individuella kontrakt med olika frågeställningar. Varje student skriver en egen individuell rapport. Det är inte tillåtet att två studenter skriver en gemensam rapport.

Huvudhandledaren ska vara disputerad. Du som student är också själv ansvarig för att meddela din/dina handledare om eventuellt studieuppehåll, redan under K7.

En student med doktors- eller licentiatexamen inom ämnesområdet medicin behöver i normalfallet ej utföra ett själv­ständigt arbete. Ansökan om tillgodoräknande av K8 sker på särskild blankett som erhålls från Studentenheten.

Följande moment ingår i det självständiga arbetet:

1. Anmälan av projekt och handledare (K7)

Anmälan av projekt och huvudhandledare ska ske på K7. Kommande anmälan är öppen mellan 22 januari och 5 februari 2024.

Anmäl ditt projekt via detta formulär


Fyll i formulär med uppgift om ditt projekt och tilltänkt huvudhandledare samt en kort beskrivning av projektet (4-5 meningar). Om du gör ett arbete i samma forskningsgrupp som andra K8-studenter (delprojekt av samma större projekt inom forskningsgruppen) ska du även ange dessa studenters namn samt deras huvudhandledare. Detta för att det kan vara lämpligt att ni i möjligaste mån får samma tentator.

Det är med huvudhandledaren som du diskuterar innehåll och upplägg av ditt självständiga arbete samt din skriftliga rapport (även med biträdande handledaren utomlands om du ska göra ditt självständiga arbete utomlands).

Om du inte har alla detaljer klara kring ditt projekt vid deadlinen ska du ändå skicka in de uppgifter du har så vi vet att det är på gång. Ange också vad det är som saknas och ungefär när du väntas få besked. Kompletterande uppgifter mailas därefter så snart som möjligt till K8LAK@liu.se.

2. Tilldelning av tentator (K7)

När du har lämnat in uppgift om projekt och handledare kommer du efter sista inlämningsdag för dessa uppgifter att tilldelas en tentator för ditt självständiga arbete samt få tillgång till dennes kursrum i Lisam där du gör dina inlämningar. Tentatorn är en erfaren och kompetent forskare vid Medicinska fakulteten som kommer att vara den person som du har kontakt med under hela den fortsatta processen - i allt från kontraktsskrivningen, genomförandet, halvtidskontrollen och slutligen granskandet och ev revideringen av den vetenskapliga rapporten under K8.

3. Kontraktsskrivning (K7)

Kontraktet för ditt självständiga arbete ska upprättas och lämnas in på K7. (Examinationsmoment, 1,5hp) När du har tilldelats en tentator för det självständiga arbetet är det dags för kontraktsskrivning. Kontraktet ska arbetas fram i dialog med handledare och tentator. Om det är något du är osäker på kontaktar du din tentator. Använd kontraktsmallen nedan. Om du ska åka utomlands (hela terminen eller delar av den) ska du använda den engelska kontraktsmallen - Scientific Project Contract.

Läs noggrant avsnittet om etikprövning i kontraktet och ta en dialog med din handledare. Etiskt tillstånd ska finnas innan projektet startar. I projekt där insamling av journaldatauppgifter ingår så säkerställ att du som student och din handledare följer den datautlämningsprocess som gäller i den sjukvårdsregion som projektet skall utföras. Datauttag genom direktåtkomst till patientjournalen är i normalfallet ej tillåtet.

Region Jönköpings län: https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/dokument/evo/d20fb27c-d977-44ca-8bbf-4ed102c13d85?pageId=23329

Region Kalmar län: Kliniska studier - Vårdgivare Region Kalmar län

Region Östergötland: https://www.regionostergotland.se/ro/det-har-gor-vi/forskning/for-dig-som-forskar/forskarservice-och-infrastruktur/ansokan-om-registeruttag-fran-vardregister

Lisam används för inlämning av kontraktet för granskning av tentator. Inga inlämningar får göras via mail, dock kan övrig kommunikation med tentator ske via mail.

3a Inlämning av kontrakt till tentator

Du utformar ditt första preliminära utkast till kontrakt i nära samverkan med din/dina handledare. Viktigt att din/dina handledare kollar igenom kontraktsutkastet innan det lämnas in. Detta kontraktsutkast - utan underskrifter - lämnar du sedan in i din tilldelade tentators kursrum i Lisam (för tentators granskning), oavsett hur långt du har kommit i kontraktsskrivningen. Viktigt att din/dina handledare kollar igenom kontraktsutkastet innan det lämnas in. Bevaka din inlämning i Lisam. Tentator kan komma att begära in justeringar eller kompletteringar i kontraktet för vidare granskning innan det kan godkännas.

Ett kontrakt per student. Var och en måste lämna in sitt eget kontrakt i Word-format i Lisam med sitt eget LiU-id. Sista inlämningsdag av kontraktsutkast till tentator i Lisam hittar du under "VIKTIGA DATUM".

3b Inlämning av kontrakt till kursadministratör

Snarast efter att kontraktet är godkänt av tentator i Lisam (dock senast 10 dagar innan den muntliga presentationen) ska du skriva ut det och lämna in originalet - underskrivet av dig själv och din/dina handledare - till studieortsadministratörerna i Jönköping, Kalmar, Norrköping eller till kursadministratören för K8 om du är placerad i Linköping. Du som student ansvarar för handledares samt din egen underskrift innan det lämnas till kursadministratören. Kursadministratören ombesörjer sedan kursansvarig examinators underskrift. Först därefter är själva kontraktet godkänt i sin helhet, vilket är krav för att göra den muntliga redovisningen. Betyg och poäng rapporteras in i LADOK när både kontraktet och den muntliga presentationen av kontraktets projektplan (se punkt 4) är godkända. Godkänt påskrivet kontrakt samt muntlig redovisning av kontraktet är ett krav för att gå K8.

Ibland kan det behövas justeringar i det första inlämnade utkastet av kontraktet. Vänta därför tills det har godkänts av tentator innan du inhämtar underskrifter.

Du som ska göra ditt projektarbete utomlands kommer att få tillbaka en kopia av kontraktet som du ska lämna till Student-UT för försäkring under utlandsvistelsen, samt till CSN om du söker merkostnadslån/utökat studielån. Läs mer under "Projekt utomlands" nedan.

Om du byter huvudhandledare, om ditt projekt ändras eller om etiskt tillstånd saknades och det har erhållits, måste kontraktet revideras och nytt kontrakt lämnas in till tentator för ny granskning. Du kontaktar då din tentator som öppnar den ursprungliga inlämningen av kontraktet i Lisam för ny inlämning. Efter att det nya kontraktet är godkänt av tentator inhämtar du handledares påskrift samt skriver på kontraktet själv och lämnar in det därefter till kursadministratören för K8.

4. Kort muntlig redovisning av kontraktets projektplan (K7)

I slutet av K7 enligt schema ska du inför dina kurskamrater göra en kort muntlig presentation av kontraktets projektplan som du tidigare redovisat skriftligt. Observera att godkänt och underskrivet av dig och din/dina handledare kontrakt måste lämnas in till kursadministratör (alt studieortsadministratör) snarast efter att det är godkänt för att du ska kunna planeras in i schemat för presentation av kontrakt.

Varje student har 5 minuter till förfogande och presentationen sker vid schemalagd tidpunkt, antigen på svenska eller engelska. Vi rekommenderar att du använder tavlan istället för Powerpoint-presentation.

5. Genomförande av projekt inkl halvtidskontroll och rapportskrivning (K8)

Under K8 genomför du ditt projektarbete enligt kontraktet under vägledning av din handledare. Det är med handledaren du diskuterar innehåll och upplägg, arbetets fortskridande samt din skriftliga projektrapport (även med bitr handledaren utomlands om du ska göra ditt självständiga arbete utomlands).

Det är lämpligt att du redan i början av projektet påbörjar rapportskrivningen som är en stor del av det självständiga arbetet. Kontakta din tentator om du undrar något kring denna del. Kom ihåg sidnummer, att använda mallen för försättssidan till rapporten samt att ni tillhör Linköpings universitet, Medicinska fakulteten även på arbeten som gjorts utomlands. Den populärvetenskapliga sammanfattningen samt alla andra delar såsom tabeller ska ligga i samma dokument som arbetet (alltså inte löst).

I tentators kursrum i Lisam finns några exempelrapporter.

Anvisningar för att skriva den vetenskapliga rapporten (PDF)
Försättssida vetenskaplig rapport (word)
Front page scientific report (word)

Halvtidskontroll

Efter 9 veckor är det dags att göra en halvtidskontroll för att se att projektet följer projektplanen eller för att fånga upp ev problem som uppstått. (Examinationsmoment, 10hp)

Ifyllda blankett A (med underskrift från handledaren) och B för halvtidskontroll lämnar du in i din tentators kursrum i Lisam tillsammans med genomarbetat utkast till följande delar av den vetenskapliga rapporten (enligt fastställda riktlinjer): ”Introduktion inklusive syfte/hypotes/målformulering", ”Material och metoder” samt disposition för övriga delar av den vetenskapliga rapporten.

Bevaka din inlämning i Lisam ifall tentator efterfrågar kompletteringar. Självklart kan du redan innan halvtidskontrollen kontakta din tentator om stora problem eller hinder skulle uppstå med ditt projekt.

Inlämningsperiod för halvtidskontrollen till tentator i Lisam hittar du under "VIKTIGA DATUM"

Blankett A för halvtidskontroll
 (PDF)
Blankett B för halvtidskontroll (PDF)

6. Skriftlig projektredovisning (inlämning av rapport) del 1 (K8)

Du lämnar in din rapport i Word-format för granskning och bedömning i tentators kursrum i Lisam tillsammans med intyg från handledare om genomfört självständigt arbete samt granskningsmallen. Alla tre dokumenten ska lämnas in samtidigt. Inga inlämningar får göras via mail. (Examinationsmoment, 15hp). Alla rapporter skickas till urkund av tentator.

Det är alltid tentator som beslutar om en inlämning och redovisning av giltiga skäl ska skjutas upp till senare kurs. Om du överenskommer med din handledare om att skjuta på din inlämning och redovisning, måste du i god tid före sista inlämningsdag kontakta tentator för beslut samt meddela kursadministratören för K8.

Om du inte lämnar in din rapport tillsammans med intyg från handledare om genomfört självständigt arbete och granskningsmallen inom deadlinen och inte heller har kontaktat tentator och beviljats dispens för sen inlämning från denne, kommer du inte planeras in i det examinerande seminariet för muntlig projektredovisning med opponering.

Sista inlämningsdag av rapport, intyg från handledare samt granskningsmall i Lisam hittar du under "VIKTIGA DATUM"

Intyg från handledare om genomfört självständigt arbete (för projekt inom Sverige)
Certificate from supervisor of completed scientific project (för projekt utomlands)
Granskningsmall
Bedömningskriterier

7. Muntlig projektredovisning med opponering (K8)

I slutet av terminen examineras självständigt arbete muntligt genom projektredovisning av det egna arbetet med opponering på annan läkarstudents arbete under ett schemalagt seminarium. (Examinationsmoment, 2hp+3hp)

Oavsett var projektet utförs ska alltid det examinerande seminariet genomföras vid huvudstudieorten. Schemat för detta sammanställs veckan innan av kursadministratören för K8 och läggs sedan upp i K8:s kursrum i Lisam.

När schemat för seminariet är upplagt kommer administratören för K8 skicka din ursprungliga skriftliga rapport - som du lämnat in till tentator i Lisam - till den opponent som du tilldelats.

Bjud även in din huvudhandledare att delta vid detta tillfälle.

Du tar med din rapport på egen dator som du använder för din redovisning.

Varje redovisning med opponering blir 40 minuter;
15 minuter redovisning (maxtid)
15 minuter opponering
10 minuter frågor från auditoriet

Det är valfritt att presentera på svenska eller engelska. Det går bra att redovisa på svenska även om bilderna är på engelska. PowerPoint kan användas, men det är inget krav. Tänk på att inte ha alltför många bilder, normalt brukar man räkna ca 1 bild per minut. Överlasta inte bilderna, utan tänk på att ha tydliga bilder som är lätta att ta till sig.

Upplägget bör ungefärligt följa den skriftliga rapporten. Tonvikten läggs på resultat och diskussion, men det är viktigt att läsaren sätts in ordentligt i sammanhanget. Tänk igenom i förväg har mycket tid du vill lägga på varje del i presentationen. Tänk på att inte försöka komprimera och få med allt som finns medtaget i den skriftliga rapporten. Välj ut det viktigaste och fokusera på detta. Tala lugnt och ge åhörarna tid att tänka efter och ta in det som presenteras.

Om du ej godkänns på din muntliga projektredovisning får du möjlighet till omexamination enligt riktlinjer från seminariets moderator.
Om det bara är en student vid omexaminationen kommer momentet inte kunna genomföras. Istället kommer den studenten redovisa vid nästkommande ordinarie examination.

Som opponent ska du ha gjort en kritisk granskning av rapport och förberett forskningsrelaterade frågor till respondenten som visar att du satt dig in i rapportens frågeställning och sammanhang och som kan beröra syfte, mål, slutsatser och tillförlitlighet av data i arbetet.

Observera att rapporterna kan vara olika till sin karaktär, somliga väl genomarbetade och i stort sett helt klara, medan andra rapporter fortfarande kräver omsorg och ytterligare arbete för att nå till godkänt.

Datum för muntlig projektredovisning hittar du under "VIKTIGA DATUM" i Lisam.

Mål och riktlinjer för opponering (PDF)


8. Skriftlig projektredovisning (inlämning av rapport) del 2 (K8)

Bevaka din inlämning i Lisam. Under granskningsprocessen brukar tentator begära in komplettering eller revidering av din rapport. Rapporten revideras även enligt opponentens återkoppling, om den inte redan är godkänd av tentator.

Notera att det kan dröja någon tid till du får återkoppling på din rapport från tentatorn, om det är omfattande revidering som krävs eller tentator har många rapporter att gå igenom. Det har också att göra med tentators arbetsbelastning och hur han/hon har avsatt tid för att bedöma rapporterna.

Observera att den slutligt godkända rapporten ska vara fri från ev kommentarer eller markeringar som kan ha uppstått under granskningsprocessen. Tentator kan därför komma att begära in en "ren" kopia av rapporten innan den slutligt kan godkännas.

När arbetet är godkänt av tentator i Lisam kan man inte begära att lämna in en ytterligare reviderad version.

Snarast efter att arbetet är godkänt ska du lämna in en "ren" kopia av det via e-post till kursadministratören för K8 för resultatrapportering i Ladok och arkivering.

Om ditt arbete inte kan godkännas av tentator inom stipulerad tid, kommer ditt arbete att underkännas och betyg U rapporteras in i LADOK. Förnyad inlämning för omexamination kan då ske senare kurs.

Kursens upplägg för arbeten genomförda fr.o.m. VT2021

 • Terminsvecka 1-17 ca: projektarbete och rapportskrivning
 • Terminsvecka 9: halvtidskontroll
 • Terminsvecka 18: skriftligt projektredovisning/inlämning av rapport
Schemaläggning och distribution
 • Terminsvecka 20: muntlig projektredovisning med opponering
 • Tentators granskning av rapport med eventuell komplettering av student

Datum VT24 och HT24

Datum för inlämningar och redovisningar vårterminen 2024

 • 1 mars: Inlämning av ett första utkast till kontrakt för K7
 • 23 mars: Omexamination K8 – muntlig redovisning och opponering
 • 24 mars: Inlämning av Halvtidskontroll
 • 20 maj: Inlämning av rapport för K8
 • 4-5 juni: Muntlig redovisning och opponering för K8

Datum för inlämningar och redovisningar höstterminen 2024

 • 27 oktober: Halvtidskontroll
 • 17 december: Inlämning av rapport
 • 8-9 januari 2025: Muntlig redovisning och opponering

Dokument och blanketter

Information till handledare

Frågor och svar om självständigt arbete (FAQ)

Vilken nivå motsvarar ett självständigt arbete?

Det motsvarar ett avancerat arbete på masternivå (D-uppsats).

Vem kan ge mer information om det självständiga arbetet?

Du kan vända dig till din huvudhandledare när det gäller själva innehållet. Om det gäller t ex den vetenskapliga nivån på arbetet kan du vända dig till din tentator. I övrigt kan du läsa informationen på hemsidan eller mejla K8LAK@liu.se.

Måste huvudhandledaren vara anställd vid LiU eller kan jag anlita en huvudhandledare från annat universitet?

Om du gör ditt arbete utomland måste huvudhandledaren vara anställd vid LiU eller de som LiU har avtal med, f n Region Östergötland, Region Jönköpings län och Region Kalmar län och Linnéuniversitetet. Om du gör ditt arbete i Sverige går det bra att anlita huvudhandledare från annat universitet eller annan region. Ersättning för handledaruppdraget betalas dock ut enligt gällande regler endast till handledare anställda vid LiU eller nämnda regioner/organisationer. Huvudhandledaren ska vara disputerad.

Krävs en svensk huvudhandledare vid arbete utomlands?

Ja, vid alla arbeten som utförs utomlands måste det finnas en huvudhandledare i Sverige med anställning vid LiU eller de regioner som LiU har avtal med, se ovanstående QA.

Kan jag påbörja mitt självständiga arbete innan jag vet om jag blivit godkänd på omtentan på K6?

Ja, men det är viktigt att du informerar både handledare och tentator om att du kan komma att behöva avbryta arbetet och skjuta upp det till senare termin om du inte godkänns på omtentan. Extra viktigt vid arbete utomlands.

Kan jag göra mitt arbete utomlands del av terminen och resten i Sverige?

Ja, om det är i överenskommelse med handledaren. Observera att du då ska använda den engelska kontraktsblanketten för att söka visum och försäkring under utlandsvistelsen etc.

När tilldelas jag en tentator?

Någon vecka efter sista anmälningsdag av projekt och handledare bör tilldelningen av tentator för samtliga vara klar. Kursadministratören för K8 meddelar vilken tentator som har tilldelats samt ger tillträde till tentators kursrum i Lisam.

Till vem vänder jag mig med frågor kring kontraktsskrivning och utformning av projektplan?

I första hand till din handledare. Ni två utarbetar tillsammans ett preliminärt, första kontraktsutkast med forskningsplan som därefter stäms av med tentator som involveras i kontraktsskrivningen i och med inlämningen i Lisam.

Är det ok att handledaren utomlands signerar och scannar samt mailar enbart signatursidan av kontraktet?

Ja, det är ok under förutsättning att studenten sedan bifogar sidan till kontraktet vid inlämning till kursadministratören för K8 enl gällande rutin. Observera att handledaren måste signera personligen med penna och inte använda elektronisk signatur.

Vem skriver på blanketter som mottagande klinik utomlands önskar få innan projektarbetet påbörjas?

Tentator skriver på dylika blanketter som student sedan lämnar in.

När ska jag börja skriva min rapport?

Det är lämpligt att du börjar skriva direkt och sedan fortsätter parallellt under arbetets gång. Rapportskrivningen kan ofta ta mer tid än beräknat.

Vem vänder jag mig till om jag stöter på problem under projektarbetet?

Beroende på vad det är för problem kan du vända dig antingen till din handledare, din tentator eller till kursledningen.

Projektet där jag gör mitt självständiga arbete vill att jag deltar i en konferens. Vem betalar kostnaden för mitt deltagande?

Projektet måste stå för dessa kostnader, det är inget som utbildningen bekostar.

Hur gör jag inlämningar till tentator?

Alla inlämningar för det självständiga arbetet ska ske i anvisad inlämning i tentators kursrum i Lisam. Kontakta kursadministratören för K8 om du inte kommer åt inlämningen.

När får jag respons på min rapport efter att den är inlämnad via Lisam till tentator?

Om du lämnar in din rapport i god tid före sista inlämninsdag är det inte säkert att du får återkoppling direkt. Det kan dröja någon tid om det är omfattande revidering som krävs eller tentator har många rapporter att gå igenom. Det har också att göra med tentators arbetsbelastning och hur han/hon har avsatt tid för att bedöma rapporterna efter sista inlämningsdag.

Kommer min rapport att kunna godkännas utan revision?

En del av lärandeprocessen är att kommunicera med en vetenskaplig granskare. Det finns i princip alltid utrymme för förbättringar och det är ovanligt att man inte behöver revidera rapporten efter att tentator har granskat den.

Får man göra ändringar i sin rapport efter att den är godkänd i Lisam?

Nej, inte för att därefter göra en ny inlämning i Lisam. Det är versionen som tentator har godkänt som är den officiella slutversionen av rapporten. Du kan däremot ändra små stavfel eller en borttappad siffra etc för egen del för att själv använda, samt göra en ren kopia till opponerande student inför opponeringen.

Vad händer om jag inte hinner lämna in rapporten till tentator i Lisam senast vid sista inlämningsdag?

Det är alltid tentator som beslutar om en inlämning och redovisning av giltiga skäl ska skjutas upp till senare kurs. Om du överenskommer med din handledare om att skjuta på din inlämning och redovisning, måste du i god tid före sista inlämningsdag kontakta tentator för beslut samt meddela kursadministratören för K8. 

Om du inte lämnar in din rapport tillsammans med intyg från handledare om genomfört självständigt arbete och granskningsmallen inom deadlinen och inte heller har kontaktat tentator och beviljats dispens för sen inlämning från denne, kommer du skjuta på inlämningen och redovisningen till kommande termin. 

Måste jag publicera mitt självständiga arbete i DiVA hos LiU E-Press?

Att publicera är valfritt och ett aktivt beslut av studenten (i samråd med huvudhandledaren).

Om det önskas så finns möjlighet att publicera sitt självständiga arbete elektroniskt i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) via LiU Electronic Press. Om du vill publicera (något vi uppmuntrar, men som är frivilligt och i överenskommelse med din handledare för det självständiga arbetet) ska du registrera ditt självständiga arbete i DiVA samt fylla i ett publiceringsavtal som du lämnar påskrivet till kursadministratören för K8 varefter denne granskar och ev justerar samt godkänner elektronisk publicering.

 

Mer information hittar du HÄR.