Strimman - inspelade föreläsningar

Här kan du se de Strimmaföreläsningar som spelats in de senaste åren. De finns även i LiUs Youtube-kanal.

Medicinsk humaniora och bioetik

Vem ska leva och vem ska dö?

Under pandemin har det blivit tydligt att samhällets resurser är begränsade. Hälso- och sjukvårdssystem runtom i världen har varit under hård press. Det har föranlett diskussioner om hur vårdens resurser bör fördelas när inte alla kan få den vård de behöver. Erik Gustavsson, universitetslektor i tillämpad etik, och Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik, resonerar i frågan utifrån ett etiskt perspektiv.

Läkarroll i förändring - Desirée Enlund

Vad händer med läkarrollen när välfärdens struktur förändras? Arbetsmarknaden för läkare har förändrats de senaste åren med en ökad andel digitala läkartjänster. Vad händer med läkaryrket när det fragmentiseras till  mindre "gig" som kan utföras när och var som helst? Desirée Enlund, biträdande universitetslektor i kulturgeografi föreläser.

Varför ska läkarstudenter läsa skönlitteratur? - Anja Rydén Gramner

Sedan 1970-talet har krav på bättre utbildning i etik och "mjuka värden" ökat, och ett av flera försök att förbättra läkarutbildningen är att införa skönlitteratur och diskussioner i smågrupper som obligatoriska delar i etik- och yrkesrollutbildningen. Vad vill man uppnå i detalj? Och fungerar det? Anja Rydén Gramner, postdoktor i pedagogik, föreläser.

Läkarroll i förändring - Emmanuel Bäckryd

Vad är egentligen en bra läkare? En fråga som blir brännande i patient-läkarrelationen. Ämnet analyseras ur ett dygt-etiskt perspektiv och relateras till den kliniska vardagen. Emmanuel Bäckryd, överläkare och docent i smärtmedicin föreläser.


Varför ska läkarstudenter läsa skönlitteratur? - Petra Gelhaus

För att bli läkare krävs mycket kunskap. Inlärning av biomedicinska fakta tar stor plats och hur man testar inlärningen är välbeprövat. I motsats till många andra yrken som baserar sig på naturvetenskap sker dock läkaryrket i stor utsträckning med människor och kräver särskilt ansvar, bra bemötande och professionell attityd. Petra Gelhaus, överläkare och docent i medicinsk filosofi, berättar om sina erfarenheter av att låta läkarstudenter läsa skönlitteratur.

Människans gränsytor och ansvar

Det fossilfria samhällets (o)lika villkor - Veronica Brodén Gyberg och Johan Gärdebo

Veronica Brodén Gyberg, biträdande universitetslektor i Tema miljöförändring, och Johan Gärdebo, postdoktor i Tema miljöförändring, funderar över hur en rättvis klimatomställning kan se ut. det finns både vinnare och förlorare i den fossilfria omställningen och deras projekt belyser Lysekil, Luleå och Slite.

 

Människor och maskiner
- Jesper Olsson

Jesper Olsson, professor i litteraturvetenskap föreläser om hur litteraturens former färgats av algoritmer och utforskat språket som ett slags artificiell intelligens. Litteratur av detta slag utmanar våra invanda föreställningar och uppmuntrar oss att tänka framtiden som mer än bara en oundviklig förlängning av nuet. Samtidigt uppmuntrar den, genom att utforska och leka med ny teknologi, till andra sätt att tänka, känna och se på världen.

Människor och maskiner
- Michael Godhe

 Michael Godhe, docent i kultur och mediegestaltning föreläser om hur ett kluster av robotar, androider, datorer och AI har representerats inom science fiction. Litteratur av detta slag utmanar våra invanda föreställningar och uppmuntrar oss att tänka på framtiden som mer än bara en oundviklig förlängning av nuet. Samtidigt uppmuntrar den, genom att utforska och leka med ny teknologi, till andra sätt att tänka, känna och se på världen.

Människans geologiska spår
- Anna Storm

Anna Storm, professor i teknik och social förändring berättar om radioaktiva ämnen som geologiska spår. Idag kämpar individer och samhällen för att mildra effekterna av detta och andra mänskliga spår som visat sig hota vår livsmiljö, som koldioxidutsläppen till atmosfären. Vilket ansvar kan vi lägga på andra levande varelser och fysiska miljöer att till exempel förvara vårt farliga avfall?

Människans geologiska spår - Daniel Andersson

Daniel Andersson, postdoktor i Tema miljöförändring berättar om integrerade bedömningsmodeller från ett sociologiskt perspektiv och om hur dessa modellers relevans kan förstås i ljuset av antropocen.

AI in Society - Hannah Pelikan och Ericka Johnson 

Kan maskiner vara intelligenta? Och hur formar artificiell intelligens (AI) vårt samhälle och vårt dagliga liv? Hur kan humaniora och samhällsvetenskap bidra till forskningen om artificiell intelligens? Ericka Johnson, professor i Tema genus, och Hannah Pelikan, doktorand i Språk och kultur samtalar utifrån frågeställningar som tagits upp i seminarieserien AI in Society.
Föreläsningen är på engelska.

Hantverk och slöjd för en föränderlig värld - Frida Berntsson 

Frida Berntsson berättar om forskningsprojektet Ordinary Embroidery som visar hur användandet av textila förlagor bidrar till att likadana textilier framställs och hur upprepningen skapar vissa sociala mönster och identiteter. Projektet belyser också den konstruktiva hantverksgemenskap som pågått i århundraden, med särskilt fokus på broderi.

Hantverk och slöjd för en föränderlig värld - Erik Sigurdson 

Erik Sigurdson, gästlektor i slöjd, berättar om hur hantverk har använts för att bryta upp gemenskaper. Uppdelningen av trä- och syslöjd är ett exempel där eleverna av tradition delats in efter kön. Vad innebär materialens och verktygens tudelade funktion för hantverkets, formgivningens och slöjdens nya roll i akademi och samhälle?

Asyl - ansvar, risker och konsekvenser - Anna Lundberg

Hur bereds människor på flykt en fristad i dagens Sverige och hur får vi kunskap om detta? De rättsliga, politiska och etiska dimensionerna av asylrätten har blivit särskilt tydliga efter 2015 och i denna föreläsning belyses de med utgångspunkt i forskningsinitiativet Asylkommissionens arbete.

Asyl - ansvar, risker och konsekvenser - Elin Palm

Att söka asyl är en mänsklig rättighet enligt såväl lag som de konventioner som Sverige har skrivit under. Men, på vilka grunder vilar denna rättighet och vad betyder rätten till asyl ur ett etiskt perspektiv? I vilken mån upprätthålls ”rätten till rättigheter” idag och vilka värden står på spel där rätten hotas? Elin Palm, docent i tillämpad etik, föreläser.

 

Digitalisering - den ljusnande framtid är vår?

Smarta städer och digitalisering - Malin Granath

 

Digitaliseringen av städer lovar mer effektiv resursanvändning och ett smidigare vardagsliv. Men den smarta stadens förtjänster har även vissa baksidor. Huruvida fördelarna överväger nackdelarna är oklart. Ska alla städer bli smarta?

Smarta städer och digitalisering - Darcy Parks

Vad händer när en stad blir smart? Det finns många olika tolkningar av den smarta staden och i praktiken kan det innebära olika saker på olika platser.

Digitalisering för samverkan och trygghet i socialt utsatta områden - Sofie Pilemalm

Otrygghet, kriminalitet och uppgivenhet påverkar mångas vardag i utsatta områden – samtidigt kämpar polis och räddningstjänst med resursbrist. I ett nytt projekt ges boende kunskap och stöd att själva hjälpa till att vända den negativa trenden och öka tryggheten.

När roboten blir bidragshandläggare - Ida Lindgren

I takt med ökade krav på snabb hantering och ökad kvalitet digitaliseras fler offentliga tjänster. Vad gör digitaliseringen med oss som medborgare och vad gör den för oss? Och hur påverkas de som arbetar inom offentlig förvaltning av digitaliseringen? Vilka värden skapas, och för vem?

När roboten blir bidragshandläggare - Daniel Toll

Många kommuner undersöker möjligheten att låta mjukvarurobotar ta över administrativa arbetsuppgifter. Gör det någon skillnad om en person eller en robot har fattat beslut i våra ärenden?

 

Förändring och digitalisering, varför är det så svårt? - Johanna Sefyrin

Digitala teknologier är bärare både av drömmar om en bättre värld, men också mardrömmar om okontrollerbara hot. Här blir det viktigt att se att digitala teknologier inte existerar
själva, utan också påverkar bland annat sociala, ekonomiska och politiska regler och olika strukturer.

Förändring och digitalisering, varför är det så svårt? - Göran Goldkuhl

Sverige vill vara världsbäst på digitalisering, det framförs som ett politiskt mål i statliga utredningar. Men varför vill Sverige vara det och vad innebär det?

 

Digitalisering, vad är det vi talar om? - Ulf Melin

Efter mer än ett decennium fortsätter digitalisering som fenomen att vara i högsta grad aktuellt. Men vad menar vi med digitalisering? Vad är nytt i förhållande till tidigare utvecklingsfåror?

Digitalisering, vad är det vi talar om? - Ulf Melin om Fredrik Söderströms forskning

För de flesta av oss är e-ID samma sak som Bank-ID, men kunde det ha varit något annat? Fredrik Söderströms forskning tar upp ett statligt försök att skapa en svensk e-legitimation vid sidan av Bank-ID.

Politisk förändring i en orolig värld

Migrationens positiva och dynamiska aspekter - Khalid Khayati

 

Migrationens positiva och dynamiska aspekter - Peo Hansen

 

Klarar vi de globala miljöutmaningarna? - Björn-Ola Linnér

 

Vart leder FN:s hållbarhetsmål? - Lars Niklasson

 

Donald Trump och den internationella ordningen - Per Jansson

 

Förutsättningarna för utveckling och välfärd - Josefina Syssner

 

Lokal attraktionskraft - Albin Olausson Algotson

 

Den lokala politikens digitala utmaningar - Elin Wihlborg

 

Digitaliseringens omvandling - Mariana S Gustafsson

 

Borde vi ha färre kommuner och regioner i Sverige? - Bo Persson

 

Borde vi ha färre kommuner och regioner i Sverige? - Gissur Erlingsson

 

Valet 2018: Svårförutsägbara faktorer - Mikael Rundqvist

 

Valet 2018: Hur gick det? - Richard Öhrvall

 

Olika sorters historia

Ungdomar möter historia
I slott och koja. Hur skapas Östergötlands kulturarv?

 

Föreläsningar av Madeleine Larsson och David Ludvigsson.

Den ojämlika dödligheten
Sårade soldater. Livet efter stormaktens tid

 

Föreläsningar av Björn Grip och Erik Petersson.

Bödlar. Liv, död och skam i svenskt 1600-tal
Guds straff eller naturfenomen?

 

Föreläsningar med Annika Sandén och Sofia Gustavsson.

Linköping under 1950- och 60-talen
Ett tidlöst tema i modern tappning

 Föreläsningar av Gunnar Elfström och Stefan Hammenbeck.

 

Tjänstemannarevolutionen - Ken Bjerregaard

Religionens roll i Sverige och världen

Islamiska staten och den kommande apokalypsen - Fredrik Gregorius

 

Är det viktigt att studera Bibeln i dagens samhälle? - Carl-Magnus Carlstein

 

Aktuell föreläsningsserie