Strimman - en serie öppna föreläsningar

Strimmanföreläsningarna arrangeras av Filosofiska fakulteten. Syftet är att till allmänheten sprida resultatet av den kunskap och forskning som finns på fakulteten.

Gränsytor.Blommor som växer i sand och sten Foto Jenny AhlgrenGränsytor mellan människor, maskiner och natur är både fysiska, kulturella och sociala. Gränser upprättar skillnader mellan innanför och utanför och väcker frågor om ansvar för gemensamma tillgångar och resurser. Här formas och avgörs etiska, juridiska och politiska frågeställningar och överväganden. I gränsytorna uppstår också kreativitet, fantasi och nyskapande.

Strimman 2021-2022 samlar forskare inom humaniora och samhällsvetenskap som på olika sätt förhåller sig till gränsytor. Vilka nya ansvarsfördelningar, etiska frågeställningar och möjligheter uppstår kring gränser och gränsytor?

Forskare från Linköpings universitet föreläser och presentatör och samtalsledare är Bodil Axelsson, professor i kulturarv.

Lokal: Lövverket, Studenthuset, Campus Valla

Tisdag 26 oktober 2021 kl 18.00 - 19.15

HANTVERK OCH SLÖJD FÖR EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD

Frida Berntsson, universitetslektor i formgivning
Erik Sigurdson, gästlektor i slöjd

Material och verktyg har alltid spelat stor roll för vårt sociala liv. Material och verktyg har begränsat människor, inte minst genom arbetsdelning men har också kunnat vara vägen ut för den som vill förändra och förbättra sina levnadsvillkor. De styr oss mot specifika sysslor, samtidigt som de ger förutsättningar att förbättra våra livsvillkor. Material
och verktyg kan både låsa fast oss och befria oss.

Forskningsprojektet Ordinary embroidery visar hur användandet av textila förlagor bidrar till att likadana textilier framställs och hur upprepningen skapar vissa sociala mönster och identiteter. Projektet belyser också den konstruktiva hantverksgemenskap som pågått i århundraden, med särskilt fokus på broderi. 

Hantverk har också använts för att bryta upp gemenskaper. Uppdelningen av trä- och syslöjd är ett exempel, där elever av tradition delats in efter kön. Här har materialen använts för att begränsa elevers utveckling av hantverkskunskap och framtidsmöjligheter. Vad innebär materialens och verktygens tudelade funktion för hantverkets, formgivningens och slöjdens nya roll i akademi och samhälle? Vilken position bör hantverket ha i en föränderlig värld?

Tisdag 23 november 2021 kl 18.00 - 19.15 - Föreläsningen ges på engelska/Lecture in English

Hannah Pelikan, doktorand i språk och kultur
Ericka Johnson, professor i Tema genus

AI IN SOCIETY

Can machines be intelligent? How does artificial intelligence (AI) shape our society and everyday lives? How can the humanities and social sciences contribute to the discourse on artificial intelligence? Since September 2020, researchers from different departments at LiU discuss these questions at the interdisciplinary AI in Society seminar. We trace early work on what it takes for a machine to be perceived as intelligent and explore contemporary challenges such as the entanglement of AI with the environment. We inspect
AI concepts such as “recognition” and explore what it means to recognize others, for machines and for humans. We will highlight some of these questions and discuss what can be learnt from crossing boundaries, building bridges between different subjects.

Tisdag 8 mars 2022 kl 18.00 - 19.15 (OBS: Nytt datum)

MÄNNISKANS GEOLOGISKA SPÅR

Anna Storm, professor i Tema teknik och social förändring
Daniel Andersson, postdoktor
  i Tema miljöförändring

Den tidsålder då människans aktiviteter för första gången satt geologiska spår kallas Antropocen. Ett sådant spår är radioaktiva ämnen som spritts över stora delar av jorden i samband med kärnvapentester och kärnkraftsolyckor. Idag kämpar individer och samhällen för att mildra effekterna av detta och andra mänskliga spår som visat sig hota vår livsmiljö, som koldioxidutsläppen till atmosfären. Med insikten om klimatförändringarna och Antropocen följer också nya förståelser av samspelet mellan människan och
naturen. På vilket sätt är människan egentligen bara en hotad art bland andra? Och vilket ansvar kan vi lägga på andra levande varelser och fysiska miljöer att till exempel förvara vårt farliga avfall?

Tisdag 29 mars 2022 kl 18.00 - 19.15

LITTERATUR I TRANSIT. FLYGPLATSEN OCH TÅGET SOM PLATSER FÖR REFLEKTION

Emma Eldelin, docent i litteraturvetenskap
Andreas Nyblom, docent i mediehistoria

Traditionellt sett har det litterära skrivandet förknippats med privata rum för avskildhet, stillhet och tystnad. I samtidslitteraturen utmanas sådana föreställningar när transitrum som tåg och flygplatser – präglade av offentlighet, rörelse och oljud – tas i bruk som symboliska och konkreta ytor för kreativt skapande. Hur kan vi förstå denna tendens? Vad
säger den om litteraturen i vår tid, och vad gör den med de transitrum som ofta avfärdats som modernitetens ”icke-platser”? Med utgångspunkt i två exempel – Alain de Bottons A Week at the Airport (2009) och Sara Mannheimers Urskilja oss (2016) – diskuterar vi hur flygplatsen respektive tåget utforskas som rum för skrivande och som platser för estetisk, existentiell och politisk reflektion.

Tisdag 26 april 2022 kl 18.00 - 19.15

MÄNNISKOR OCH MASKINER

Michael Godhe, universitetslektor i kultur och mediegestaltning
Jesper Olsson, professor i litteraturvetenskap

Samtalet rör sig från hur ett kluster av robotar, androider, datorer och AI har representerats inom science fiction till hur litteraturens former färgats av algoritmer och utforskat språket som ett slags artificiell intelligens. Litteratur av detta slag utmanar våra invanda föreställningar och uppmuntrar oss att tänka framtiden som mer än bara en oundviklig
förlängning av nuet. Samtidigt uppmuntrar den, genom att utforska och leka med ny teknologi, till andra sätt att tänka, känna och se på världen.

Tisdag 17 maj 2022 kl 18.00 - 19.15

DET FOSSILFRIA SAMHÄLLETS (O)LIKA VILLKOR

Veronica Brodén Gyberg, biträdande universitetslektor i Tema miljöförändring
Johan Gärdebo, postdoktor i Tema miljöförändring

Hur kan en rättvis klimatomställning se ut? Sverige har en ambitiös klimatpolitik men det Gula västupproret i Frankrike och Bensinupproret 2.0 i Sverige påminner oss om att det finns vinnare och förlorare i den fossilfria omställningen. Lysekil, Slite och Luleå är alla städer som är beroende av fossilintensiva industrier för arbetstillfällen och skatteintäkter. Hur har det fossilfria samhällsprojektet på dessa platser format lokalbefolkningens berättelser om sig själva, sina livsvillkor och framtiden? Vi ger här plats åt berättelser, samtal och kreativa illustrationer av det fossilfria samhällets platsbundna möjligheter och problem.

 

 

Inspelade föreläsningar Visa/dölj innehåll

Kontakt Visa/dölj innehåll

Föreläsare Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll

Hitta hit Visa/dölj innehåll