Värdebaserad vård har varit ett omdebatterat ämne i Sverige och internationellt. Ett sätt att bedöma värdet av vården är att sätta resursförbrukningen i relation till utfallet, där patientrapporterade utfallsmått är eftersträvansvärt. Dock har inte effekten av att vårdgivare får betalt baserat på patientrapporterad hälsa utforskats. En studie är nu gjord av forskare på Linköpings universitet.

Bild till artikel om ryggkirurgiBild om ryggkirurgi.

År 2013 införde Region Stockholm ett värdebaserat ersättningssystem inom elektiv ryggkirurgi där vårdgivarna fick ersättning baserat på hur mycket smärta patienterna upplevde ett år efter operation. Forskare på Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT) har därför gjort en studie med syftet att analysera hur patientrapporterad hälsa påverkades av införandet av ett värdebaserat ersättningsprogram. Resultatet baseras på registerdata på individnivå från bland annat SCB och Swespine, det nationella kvalitetsregistret inom ryggkirurgi.

Foto på Thérèse ErikssonThérèse Eriksson. Foto John Karlsson- Vår studie visade att det värdebaserade ersättningsprogrammet inte hade någon effekt på patientrapporterad hälsa, varken positiv eller negativ. Vi kunde inte heller se att det skett någon förändring i patientsammansättningen till fördel för friskare patienter under de första två åren, säger Thérèse Eriksson, doktorand på Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi vid Linköpings universitet, och huvudförfattare till den vetenskapliga artikeln.

Övriga författare till artikeln är Hans Tropp, Ann-Britt Wiréhn och Lars-Åke Levin, alla verksamma vid Linköpings universitet. Studien är publicerad i BMC Health Services Research.

 

Länk till artikeln:                           
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-020-05578-8


Forskningsverksamhet