16 februari 2015

Skolans arbete ska vila på vetenskaplig grund. Men, den väg
forskningen tar för att nå skolan är inte oproblematisk, visar Glenn
Hultman vid LiU.

Glenn HultmanFoto: Peter ModinEnligt skollagen ska både undervisningen och utbildningen i skolan vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Glenn Hultman vid Linköpings universitet har på uppdrag av Vetenskapsrådet studerat hur lärare får tillgång till vetenskapen och hur de använder den i sitt arbete. Resultaten visar att forskningen ofta når lärarna den informella vägen.

Facebook källa

– Facebook har visat sig vara en viktig källa för lärare. Det är bra att man kan tipsa varandra på det här sättet, det som är problematiskt är att forskningen blir herrelös. Det finns ingen som kan vara behjälplig eller tolka resultaten, säger Glenn Hultman.

Enskilda lärare har ett ansvar för att hålla sig orienterade inom sitt ämnesområde och att följa rönen inom den pedagogiska utvecklingen. Det betyder i förlängningen att rektorer och huvudmän har ett ansvar för att skolpersonal får möjlighet att fortbilda sig och utveckla sina ämnes- och metodkunskaper. Glenn Hultmans rapport visar att ytterligare en vanlig spridningsväg för forskning att nå lärare är de satsningar som vissa kommuner gör. Men inte heller detta är oproblematiskt.

Kommunerna värderar

- Då gör kommunen en värdering av den forskning som sedan sprids vidare till lärare. Ofta är detta forskning som är trendig just då och ofta är den knuten till en viss forskare, säger Glenn Hultman.

Hans bedömning efter att ha studerat litteraturen på området och intervjuat lärare är att det behövs ett stödsystem där lärare kan be om hjälp och där både politiker och ledning stödjer med resurser och attityder. Att enkelt överföra forskning till undervisning går inte. Men att forskningen är viktig för lärarna tror Glenn Hultman.

– Lärarna är intresserade och det höjer kvaliteten. Då ska det finnas ett stöd för dem. Kanske kan det nya skolforskningsinstitutet erbjuda detta.

Resultaten som Glenn Hultman kommit fram till finns publicerade i rapporten Forskning och skola i samverkan– Kartläggningar av forskningsresultat med relevans för praktiskt arbete i skolväsendet. Rapporten är en del av projektet Skolforsk.

Publicerad 2015-02-16