Linköpings universitet erbjuder inom ramen för ULF enskilda skolor/ förskolor att starta samverkansprojekt med en forskare. En skola/ förskola samarbetar med en forskare i ett forsknings- och skolutvecklingsprojekt runt något som skolan har behov av.

Skolundervisning mellanstadiet

I ett samverkansprojekt undersöker och utvecklar lärare och forskare gemensamt ett problemområde/utvecklingsområde som lärarna uppmärksammat i sin egen verksamhet.

Inledningsvis analyseras situationen med hjälp av vetenskapliga metoder. Denna analys ligger till grund för förslag på förändrade arbetssätt som sedan genomförs. Genomförandet av dessa analyseras, vilket leder till att ytterligare förändringar sker innan förändringsinsatsen testas på nytt. Detta kan pågå i flera cykler. De områden som lärargruppen väljer att beforska och utveckla kan röra allt som har med skolverksamheten att göra, till exempel undervisning i läsförståelse eller frågeställningar runt mobbning.

Ansök om att delta

Ansök via formuläret som öppnas när du klickar på länken längst upp till höger på den här sidan. Intresseanmälan ska vara inskickad senast den 15 november på hösten och senast den 15 mars på våren.

Praktisk information

  • Alla skolformer är inbjudna att delta, från förskolan upp till vuxenutbildning.
  • Forskaren har 10% av sin tjänst till detta under ett år.
  • Ett lärarlag på 3-8 personer kan delta.
  • Lärarna behöver ha möjlighet att träffa forskaren regelbundet, antingen några halvdagar per termin eller till exempel 2 timmar varannan eller var tredje vecka.
  • ULF-medel och universitetet står för forskarens tid. Skolhuvudmannen/ skolan står för lärarnas tid.
  • Starten är flexibel och sker i överenskommelse mellan skolan och forskaren, men sker vanligen terminen efter ansökan.
  • Besked om huruvida projektet är beviljat ges inom en månad efter sista anmälningsdag. 

Projekt modell 2

Projekt inom modell 2 riktar sig till skolor och förskolor (från förskolor till vuxenutbildning) som vill delta i ett mindre forsknings- och skolutvecklingsprojekt. Projekten kommer helt att utgå från de behov som finns i den egna verksamheten. Den forskare som samarbetar med skolan kommer att leda arbetet och då samarbeta med några lärare som fungerar som medforskare. Universitetet står för forskarens tid och skolan står för de deltagande lärarnas tid.

Utgångspunkten kan till exempel vara:

  • Resultat i nationella proven eller andra bedömningsunderlag som visar att ni har områden som behöver utvecklas.
  • Behov som framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet.
  • Utvecklingsbehov som framkommer vid diskussioner i arbetslag och bland kollegor.

Vid frågor kan ni kontakta Anja Thorsten, anja.thorsten@liu.se, 013- 28 13 64.

Kontakt

Mer information om ULF