ULF är en nationell försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning som genomförs på uppdrag av regeringen.

Tillsammans med skolor i regionen genomför Linköpings universitet flera spännande praktiknära forskningsprojekt. Projekten har sin utgångspunkt i de behov och utvecklingsområden som finns på skolorna i regionen. Vi arbetar även med att utveckla strukturer för att examensarbeten på lärarutbildningen i större utsträckning kan utgå från de frågor och behov som finns i skolpraktiken. Vi har också seminarier om praktiknära forskning som riktar sig till personal både inom skolan och akademin.

FAQ

Aktuellt i ULF

 

Pågående forskningsprojekt

Modell 1 (tvååriga forskningsprojekt)

I modell 1 sker det initiala arbetet på huvudmannanivå. Där beslutas om en första avgränsning av forskningsområdet och om vilka kommuner som kan och vill delta. Utifrån de valda forskningsområdena skapas sedan en forskargrupp bestående forskare från LiU och medforskande lärare från kommunerna. Modell 1 innebär tvååriga lite större forskningsprojekt.

Modell 2 (ettåriga forskningsprojekt)

I denna modell initieras projekten på skolnivå. Enskilda skolor/förskolor får här möjlighet att genomföra mindre projekt som bygger på behovet i den egna verksamheten. En forskare från LiU matchas med behovet på skolan och arbetar sedan tillsammans med ett lärarlag runt det utvecklings- och problemområde som skolan beskriver. Övningsskolorna har fått förtur att genomföra denna typ av projekt, men även andra skolor deltar. Modell 2 är ettåriga projekt.

Att stötta språkutveckling hos migranter på arbetsmarknadsinsatser

En utbredd föreställning är att språket är nyckeln till inkludering i samhället, inklusive detta att få ett arbete. Men på samma gång kan arbete också vara en nyckel till språket. Språkutveckling sker emellertid inte per automatik i ett arbete. Studien syftar därför till att utveckla kunskap om stöd till språkutveckling hos migranter som deltar i arbetsmarknadsinsatser via AMI. Ett särskilt fokus ligger på stödet till språkanvändning och språkutvecklingen i relation till arbetes sociala miljö och uppgifter. Sju deltagare i arbetsmarknadsinsats skuggas i sitt arbete inom olika arbetskontexter. Efter en första observationsomgång analyseras materialet tematiskt. Baserat på detta och tidigare forskning genomförs sen interventioner varefter en ny observationsomgång sker för att sen återigen prova några åtgärder. Ett preliminärt resultat är att deltagarna ges få möjligheter i praktiken att utveckla sin svenska, men att detta också varierar beroende arbetets natur och de språk som talas på arbetsplatsen.

Organisation/skola: Vimmerby Lärcentrum

Kontaktperson: Helena Colliander

Att utveckla folkhögskoledeltagares förståelse av studieomdömet

På folkhögskolans allmänna kurs görs en bedömning som leder fram till att deltagarna får ett studieomdöme. Omdömet är en sammanvägd bedömning av studieförmåga och sätts gemensamt av lärarkollegiet. Närmare bestämt ska omdömet innefatta en förutsägelse av förmåga att klara högre studier, och det ligger till grund för antagning till högskolan i en egen urvalsgrupp. Denna bedömningsform skiljer sig därmed från annan bedömning som görs olika utbildningsformer, vilket betyder att studieomdömets innebörd ofta inte är särskild känd bland folkhögskolans deltagare. I detta projekt prövas därför metoder för att öka deltagares förståelse för de bedömningar som ligger till grund för studieomdömet, och utfallet av detta undersöks.

Organisation/skola: Marieborgs folkhögskola

Kontaktperson: Per Andersson

Specialpedagogik med inriktning mot särskilt begåvade elever: Ett småskaligt och praktiknära samverkansprojekt

Projektet bygger på behov som beskrivits av ett specialpedagogiskt team. Dessa behov handlar bland annat om fördjupade kunskaper. Teamet består av rektorer, speciallärare och specialpedagoger som arbetar på en F-6 skola. Genom projektet samproduceras kunskaper om särskild begåvning. En internationell berikningsmodell uppmärksammas särskilt och utgör, tillsammans med utformningen av en möjlig handlingsplan, fokus för forskarens och teamets samproduktion.

Kontaktperson: Johanna Lundqvist

Tidigare projekt

Artiklar, böcker och publikationer

Blogg

Bloggar för enskilda projekt hittar du på respektive projekts sida (se rubriken "Projekt").

Konferens och seminarieserie

Styrgrupp

Organisation