Utbildning, lärande, forskning

ULF (Utbildning, Lärande, Forskning) är en nationell försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning som genomförs på uppdrag av regeringen.

Tillsammans med skolor i regionen genomför LiU flera spännande praktiknära forskningsprojekt. Alla projekten har sin utgångspunkt i de behov och utvecklingsområden som finns på skolorna i regionen. Vi arbetar även med att utveckla strukturer för att göra så att examensarbetena på lärarutbildningen i större utsträckning kan utgå från de frågor och behov som finns i skolpraktiken. Vi har också seminarier om praktiknära forskning som riktar sig till personal både inom skolan och akademin.

Modeller

För att möta behoven har två modeller tagits fram:

Modell 1

I denna modell sker det initiala arbetet på huvudmannanivå. Där beslutas om en första avgränsning av forskningsområdet och om vilka kommuner som kan och vill delta. Utifrån de valda forskningsområdena skapas sedan en forskargrupp bestående forskare från LiU och medforskande lärare från kommunerna. Modell 1 innebär tvååriga lite större forskningsprojekt. 

Modell 2

I denna modell initieras projekten på skolnivå. Enskilda skolor/ förskolor får här möjlighet att genomföra mindre projekt som bygger på behovet i den egna verksamheten. En forskare från LiU matchas med behovet på skolan och arbetar sedan tillsammans med ett lärarlag runt det utvecklings- och problemområde som skolan beskriver. Övningsskolorna har fått förtur att genomföra denna typ av projekt, men även andra skolor deltar. Modell 2 är ettåriga projekt.

Intresseanmälan ska vara inskickad senast den 20 november på hösten och senast den 15 mars på våren. För mer information om ansökan.

Ulf-projekt

Publikationer

Serie: ULF - praktiknära forskning

ULF-bloggen

24 maj, 2021
Observation – ett sällsynt fenomen i en lärares liv

Att bli observerad när man håller i sin undervisning är inte vardagsmat för lärare, men nu har de lärare som är med i vårt projekt blivit observerade två gånger. I forskningsprojektet Ledarskap för lärande har vi först gjort en för-observation, sedan har lärarna haft en utbildning och efter det blivit observerade igen, så sammanlagt har […]

Läs mer
04 dec, 2020
Är vi verkligen samstämmiga?

Att pröva observationsschema Klockan är 8.30, fredagen den 6/11 det redan historiska året 2020. Istället för att fysiskt ta oss till Linköpings universitet kopplar vi upp oss för ytterligare ett digitalt möte. Då var det äntligen dags att pröva det observationsschema vi med stor omsorg och möda utformat, stött och blött utifrån värdefulla insikter från […]

Läs mer
27 maj, 2020
Fokusintervjuer om ledarskap

  Det är måndag i februari, klockan är 14.41. Nu är det dags, dags för första fokusgruppsintervjun med kollegor kring ledarskapet i klassrummet. Känslan är lite lätt nervös då vi är i ett nytt sammanhang fast på vår arbetsplats med kollegor som vi känner väl. Spända och förväntansfulla gör vi i ordning lokalen vi ska […]

Läs mer

Konferens och seminarieserie

Forskning och samverkan om skola och förskola

Styrgrupp