Examensbevis och verifiering av studier vid Linköpings universitet

Alla examensbevis vid Linköpings universitet är digitala och all examenshandläggning sker centralt på uppdrag av samtliga fakulteter. Studenten hämtar själv sitt examensbevis från Ladok och kan enkelt skicka det vidare till exempelvis arbetsgivare.

Examensregler

Hur ser examenskraven för olika examen ut?

Här hittar du Linköpings universitets regler för examen.

(§2 Beslut om föreskrifter och allmänna råd om examensbenämningar och preciserade krav för generella examina.pdf)

 

Kan jag få ut flera examina med samma förled och huvudområde (till exempel två filosofie kandidatexamen med huvudområde informatik)?

Nej, det är inte möjligt.

Kan jag ta ut mer än en examen på samma nivå?

Det går bra för de flesta examina om du uppfyller examenskraven för två examina på samma nivå med olika huvudområden eller olika för- eller efterled (till exempel politices respektive filosofie kandidatexamen).

Får jag återanvända kurser i flera examina?

Ja, det går bra, men tänk på att du inte kan återanvända kurser som tidigare ingått i en examen på grundnivå i en magister- eller masterexamen. Andra regler gäller om du tar ut till exempel en kandidatexamen och en yrkesexamen.

Kan jag lägga till kurser i min examen efter att den utfärdats?

Nej, du kan inte lägga till kurser i en redan utfärdad examen. Du kan själv ta ut ett intyg från Ladok för studenter med alla kurser du läst. 

Får jag använda delkurs/moment från en oavslutad kurs i examen?

Kurser som ska ingå i en examen ska som huvudregel vara helt avslutade med godkänt resultat. En delkurs kan ingå i examen om delkursen är tydligt definierbar; det vill säga examineras separat, är ämnesmässigt avgränsad, har separata lärandemål samt en beskrivning av dess innehåll i kursplanen. Kontakta examen@liu.se för bedömning av aktuell delkurs. 

Jag läste för länge sedan. Kan jag fortfarande få ut en examen?

Vissa examensformer har upphört, men det är ibland möjligt att använda gamla kurser i en ny examen. Vid frågor, kontakta examen@liu.se. 

Jag har läst kurser på flera lärosäten. Var ansöker jag om examen?

Du ansöker om examen där du avslutade din sista kurs, alternativt där du har läst merparten av din utbildning inklusive uppsatskursen. Har du läst på olika högskolor/universitet kan de berörda högskolorna komma överens om vem som ska utfärda examen. När du ansöker om examen i Ladok för studenter, kontrollera att du är inloggad vid rätt lärosäte. 

Att ansöka om examen

Hur/var ansöker jag?

Ansökan görs via Ladok för studenter. Du kan även nå Ladok för studenter via Lisam. 

Vad ska jag tänka på vid ansökan?

Alla uppgifter som ska ingå i examen ska finnas inrapporterade i Ladok. Kontrollera iLadok för studenter att din e-postadress och titeln på examensarbetet stämmer. Mer information framgår när du ansöker om examen i Ladok för studenter.

Vad ska jag som forskare tänka på vid ansökan? 

Innan du ansöker ska du kontrollera att beslutet ”Alla kurser klara för doktorsexamen” om du ansöker om doktorsexamen, eller ”Alla kurser klara för licentiatexamen”, om du ansöker om licentiatexamen, finns i Ladok för studenter. Om uppgiften saknas i Ladok för studenter, kontakta din handledare.

Institutionen måste ha rapporterat doktorsavhandlingen/licentiatuppsatsen som avklarad. Du väljer kurser och individuella åtaganden som ska ingå i examen i enlighet med din individuella studieplan och allmänna studieplan. Stäm av detta med din handledare. Du kan välja att ha med fler än 240/120 högskolepoäng (doktor/licentiat) om dessa ingår i din forskarutbildning. Vid ansökan, välj examen i det ämne du är antagen till och rätt förled. Samtliga examina översätts med Doctor of Philosophy men förledet skiljer sig åt på svenska. Om du är osäker på vilket svenskt förled du ska välja, kontakta din handledare.

 

Hur ansöker jag om examen om jag inte kommer in i Ladok för studenter/mitt LiU-ID har gått ut?

Ladokkonsortiets hemsida finns information om vilka inloggningsmöjligheter som finns.

Du kan också kontakta examen@liu.se för att få hjälp med att lägga in en ansökan i systemet.

 

Hur loggar jag in om jag saknar svenskt personnummer?

Om du inte längre kan logga in i Ladok för studenter/ditt LiU-ID har gått ut, kontakta examen@liu.se för hjälp med att registrera en examensansökan.

Behöver jag bifoga bilagor i ansökan?

Du behöver vanligtvis inte bifoga några bilagor på beslut fattade vid Linköpings universitet, men undantag finns. Mer information framgår när du ansöker om examen i Ladok för studenter.

Hur lång är handläggningstiden?

Handläggningstiden varierar under året. Mellan juni-december när de flesta ansöker om examen är den omkring 3 månader, men kan ibland dröja längre. Mellan januari-maj är den omkring 4 veckor. Om examenshandläggaren har frågor eller behöver kompletterande information från dig kommer handläggaren att kontakta dig.

Kan ni prioritera min ansökan? Var lämnar jag en förfrågan om det?

Enligt beslut från rektor finns en prioriteringsordning vid Linköpings universitet, se beslut här.

Om du tillhör en prioriteringsgrupp där du skall styrka särskilda skäl för förtur (Prioriteringsgrupp 6), kan du lämna in en förfrågan här.

Eftersom jag får en digital kopia av mitt examensbevis, var finns originalet?

Det digitala beslutet i Ladok är originalet. Det finns inget pappersoriginal.

Hur vet jag att min ansökan kommit in och behandlas?

När du ansöker i Ladok för studenter får du ett ärendenummer, vilket är ett kvitto på att ansökan är inkommen. Du kan se status på din ansökan i Ladok för studenter.

Kan jag ändra i min ansökan efter att den skickats in?

Du kan inte själv ändra din ansökan efter att den är inskickad. Kontakta examen@liu.se så kan vi hjälpa dig. Du ska inte skicka in en ny ansökan.

Examensbeviset

Hur ser ett examensbevis vid Linköpings universitet ut?

Vid Linköpings universitet utfärdas digitala examensbevis sedan december 2018. Examensbeviset utfärdas både på svenska och engelska i ett och samma dokument. I examensbeviset framgår vilken examen du har avlagt, huvudområde samt vilka kurser som ingår. Det regleras i ett beslut fattat av rektor som du kan läsa här.

Bifogat är även ett Diploma Supplement. Denna bilaga beskriver utbildningen på engelska och dess plats i utbildningssystemet så att den kan jämföras internationellt, till exempel i samband med ansökningar till studier/arbete utomlands. Du kan läsa mer här.

 

Vad är Diploma Supplement?

Bifogat till ditt examensbevis finns bilagan Diploma Supplement. Bilagan beskriver utbildningen och dess plats i det svenska utbildningssystemet. Det underlättar erkännande och tillgodoräknande av en svensk examen vid anställning och fortsatta studier utomlands, men också i Sverige. Diploma Supplement utfärdas på engelska. Läs mer på Universitets- och högskolerådets hemsida.

Varför finns bara Linköpings universitets logga och inte sigillet med på examensbeviset?

Fram till december 2023 fanns ingen digital version av sigillet. Sigillet kunde därmed inte appliceras på ett digitalt examensbevis.

På examensbevis utfärdade från och med 1 januari 2024 kommer ett digitalt sigill att finnas på examensbevisets förstasida.

Hur skrivs mitt namn i beviset?

För dig med svenskt personnummer hämtar Ladok för studenter personuppgifter från Skatteverkets folkbokföring. Namnet på beviset skrivs så som det står i folkbokföringen vid tidpunkten för handläggningen av din ansökan.

För dig som saknar svenskt personnummer kommer namnet du ser i Ladok för studenter att framgå på beviset. Om namnet inte stämmer, kontakta examen@liu.se innan du ansöker om examen.

Hur får jag mitt färdiga examensbevis?

Du som får en examen utfärdad från och med 1 januari 2024 laddar själv hem beviset från Ladok för studenter. När examensbeviset är klart kommer du att få en mejlavisering till den e-postadress du angett i Ladok för studenter. Det är därför viktigt att din e-postadress i Ladok för studenter är korrekt.

Kan jag få en papperskopia?

Examensbeviset du hämtar i Ladok för studenter är en representation av det beslut om examen som finns i Ladok. Därför kan du hämta beviset hur många gånger som helst, och informationen kommer alltid vara identisk med det gällande beslutet om examen.

Om du behöver en verifierad kopia på papper, exempelvis till en myndighet utomlands, kontakta examen@liu.se.

 

Jag fick min examen på papper. Kan jag få en digital examen i stället?

Nej. Dokument- och arkivenheten kan dock hjälpa till med en inskannad PDF-kopia av din examen. Kontakta dem på arkiv@liu.se.

Jag har tappat bort mitt examensbevis. Kan jag få en kopia?

Ja, det kan du. Har du en examen utfärdad på papper (före december 2018) kan du kontakta arkiv@liu.se. Har du en digital examen utfärdad innan 1 januari 2024 kan du kontakta examen@liu.se. Har du en examen utfärdad efter 1 januari 2024 kan du själv ladda hem en ny kopia via Ladok för studenter.

Kan jag få hjälp med att översätta examen?

Alla examensbevis utfärdade vid Linköpings universitet är tvåspråkiga på både svenska och engelska. Vi kan inte hjälpa till med översättning till några andra språk.

Jag behöver en apostille på mitt digitala examensbevis. Hur går jag till väga?

Kontakta examen@liu.se och begär en verifierad kopia på papper av ditt examensbevis. Kontakta därefter notarius publicus som kan bistå med apostille.

Hur öppnar jag pdf-filen med mitt digitala examensbevis?

För att öppna ditt digitala examensbevis på ett korrekt sätt ska du först ladda ner pdf-filen och sedan öppna den med en pdf-läsare. Om du öppnar filen med en pdf-redigerare är risken att du inte kan öppna den eftersom dokumentet inte är tillåtet att redigera.

Verifiering av examensbevis och digitala signaturer

Hur fungerar den digitala signeringen/e-stämpel?

Examensbeviset är digitalt signerat, vilket visar att det är ett äkta dokument utfärdat av Linköpings universitet. 

Den digitala signaturen som Linköpings universitet använder är tidsbegränsad. Det innebär att även om kopian av examen är giltig, så kommer signeringen bli ogiltig efter en tid. Du kan då höra av dig till examen@liu.se för att få en ny signering vid behov.

Bevis utfärdade från och med 1 januari 2024 är e-stämplade av Ladok. E-stämplingen visar att dokumentet kommer från en trovärdig källa och att det inte har manipulerats. På examensbevisets sista sida finns information om e-stämplingen.

 

Är den här examen äkta/har personen tagit examen från Linköpings universitet?

Kontakta infocenter@liu.se för verifiering av examensbevis och/eller studier vid Linköpings universitet. 

Hur delar jag information om min examen?

Logga in i Ladok för studenter och hämta en kod för delning av information om din examen. Genom att dela med dig av kontrollkoden gör du det möjligt för mottagaren (till exempel en arbetsgivare) att ta del av uppgifter om din examen och dess innehåll.

Läs mer om delning av examen på Ladokkonsortiets hemsida.

 

Övriga frågor

Jag behöver intyg angående mina studier. Vart vänder jag mig?

Du kan själv hämta registrerings- och resultatintyg via Ladok för studenter. Alla intyg som du som student hämtar på egen hand är verifierbara. På intygen finns en kontrollkod och länk till en webbsida där intyget kan verifieras.

Vid frågor om andra typer av intyg kan du kontakta infocenter@liu.se.

Jag behöver ett resultatintyg men kommer inte in i Ladok för studenter längre. Kan ni hjälpa mig?

Ladokkonsortiets hemsida finns information om vilka inloggningsmöjligheter som finns. Vid frågor, kontakta infocenter@liu.se.

Jag är en utländsk student som saknar svenskt personnummer. Hur loggar jag in i Ladok för studenter efter avslutade studier?

Det är viktigt att du behåller ditt LiU-konto (LiU-ID) även efter avslutade studier för att säkerställa tillgång till Ladok för studenter. Du som har avslutade kurser på minst 30 högskolepoäng eller har en examen vid LiU har möjlighet att behålla ett så kallat alumnkonto, vilket innebär att du har kvar ditt LiU-ID, men i begränsad form. Läs mer om stängning av konto och alumn-konto på Liunet för studenter.

Säkerställ också att du fortsätter ta del av information från LiU. Ett tips är att vidarebefordra din LiU-mail till en e-postadress du läser regelbundet. 

Kan jag få GPA (Grade Point Average)?

GPA (Grade Point Average) används inte i Sverige, vilket framgår av examensbilagan (Diploma Supplement) till ditt examensbevis.

Jag har bytt namn. Kan jag få ett nytt examensbevis?

Nej, nytt examensbevis utfärdas inte på grund av namnbyte.

Sedan jag tog examen har jag ny identitet. Kan jag få ett nytt examensbevis med mitt nya namn och personnummer?

Ja, kontakta examen@liu.se så hjälper vi dig.

Får jag ta ut examen med tillfälligt personnummer (T/R-nr)? Hur/var byter jag till svenskt personnummer på mitt examensbevis?

Ja, du kan ta ut examen med tillfälligt personnummer, men du kan inte senare få ett nytt examensbevis med svenskt personnummer. Har du redan ett svenskt personnummer ska du se till att det är registrerat i Ladok för studenter innan du ansöker om examen. Ansökan om byte till svenskt personnummer gör du här.

Hur anmäler jag mig till examenshögtiden för Tekfak? Vart vänder jag mig?

Vänd dig direkt till tekniska högskolan som anordnar högtiden. Läs mer här.

Kan jag få ett kursbevis efter avslutad kurs?

Du kan logga in i Ladok för studenter och skriva ut ett resultatintyg. Om du vill ha ett kursbevis ska du inte ansöka om examensbevis.

Hur får jag min legitimation hos Skolverket/Socialstyrelsen?

Vänd dig till respektive myndighet för hjälp med din ansökan.

Relaterat innehåll