Examensbevis och verifiering av studier vid Linköpings universitet

Digitala examensbevis

Alla examensbevis vid Linköpings universitet är digitala. Studenten får sitt examensbevis i samband med utfärdandet och kan enkelt skicka det vidare till exempelvis arbetsgivare.

Originalet finns hos universitetet, och en kopia skickas med e-post till studenten i samband med utfärdandet. Examensbeviset är digitalt signerat, vilket visar att det är ett äkta dokument utfärdat av Linköpings universitet.

Signeringstjänsten som Linköpings universitet använder är tidsbegränsad. Det innebär att även om kopian av examen är giltig, så kommer signeringen bli ogiltig efter en tid. Studenten kan då höra av sig för att få en ny signering vid behov.

Information till dig som rekryterare

Alla digitala examensbevis från Linköpings universitet är digitalt signerade. Det finns två varianter – de som är signerade innan 2021-05-01 och de som är signerade från och med 2021-05-01:

  • Bevis som är utfärdade innan 2021-05-01 innehåller två digitala signaturer. I den första signaturen framgår att beviset är signerat av Comfact. Den andra signaturen visar att dokumentet är signerat av Linköpings universitet/Studentavdelningen.
  • Bevis som är signerade från och med 2021-05-01 har en digital signatur via eduSign. De går att validera via den här hemsidan: https://validator.edusign.sunet.se/. Länken finns även i slutet av det digitala examensbeviset.

Om du har frågor om våra digitala examensbevis, eller om du är osäker på om ett bevis är äkta, är du alltid välkommen att kontakta examensgruppen vid LiU, examen@liu.se.

Information till dig som student

När du avslutat alla kurser ansöker du om examen via Lisam. Du kommer att få ditt examensbevis digitalt till den e-postadress som finns angiven i Ladok.
För att öppna ditt digitala examensbevis på ett korrekt sätt ska du först ladda ner pdf-filen och sedan öppna den med en pdf-läsare. Om du öppnar filen med en pdf-redigerare är risken att du inte kan öppna den eftersom dokumentet inte är tillåtet att redigera.

Digitala kursbevis

Kursbevisen utfärdas i form av en pdf-fil som skickas med e-post till studenten i samband med utfärdandet. Kursbeviset är digitalt signerat, vilket visar att det är ett äkta dokument utfärdat av Linköpings universitet.

Intyg om studenters meriter

Studenter kan själva ta ut intyg, bland annat ett verifierbart resultatintyg som kan användas vid ansökan om arbete. Det kan verifieras elektroniskt med den kod som finns på intyget. Om du behöver verifiera en students meriter, t.ex. vid ansökan om ett arbete och du inte har tillgång till det elektroniska intyget så kan universitetet antingen verifiera uppnådda meriter via telefon/epost eller skriva ut ett intyg på papper och skicka per post.

FAQ

Examensregler

Hur ser examenskraven för olika examen ut?

Här hittar du Linköping Universitets regler för examen: https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622693

(§2 Beslut om föreskrifter och allmänna råd om examensbenämningar och preciserade krav för generella examina.pdf)


Kan jag få ut flera examina med samma förled och huvudområde? T.ex. två filosofie kandidatexamen med huvudområde informatik.

Nej, det är inte möjligt.

Kan jag ta ut mer än en examen på samma nivå?

Det går bra för de flesta examina om du uppfyller examenskraven för två examina på samma nivå med olika huvudområden eller olika för- eller efterled (till exempel politices respektive filosofie kandidatexamen).

Får jag återanvända kurser i flera examina?

Ja, det går bra, men tänk på att du inte kan återanvända kurser som ingått i en examen på grundnivå i en magister- eller masterexamen.

Kan jag lägga till kurser i min examen efter att den utfärdats?

Nej, du kan inte lägga till kurser i en redan utfärdad examen. Du kan själv ta ut ett intyg från Ladok med alla kurser du läst. 

Får jag använda delkurs/moment från en oavslutad kurs i examen?

Kurser som ska ingå i en examen ska som huvudregel vara helt avslutade med godkänt resultat. En delkurs kan ingå i examen om den är tydligt definierbar, det vill säga examineras separat, är ämnesmässigt avgränsad, har separata lärandemål samt en beskrivning av dess innehåll i kursplanen. Kontakta oss på examen@liu.se för bedömning av aktuell delkurs. 

Jag läste för länge sedan, kan jag fortfarande få ut en examen?

Vissa examensformer har upphört, men det är ibland möjligt att använda gamla kurser i en ny examen. Vid frågor, kontakta examen@liu.se

Jag har läst kurser på flera lärosäten, var ansöker jag om examen?

Du ansöker om examen där du avslutade din sista kurs, alternativt där du har läst merparten av din utbildning inklusive uppsatskursen. Har du läst på olika högskolor/universitet kan de berörda högskolorna komma överens om vem som ska utfärda examen.

Att ansöka om examen

Hur/var ansöker jag?

Ansökan görs via https://www.student.ladok.se/student/app/studentwebb/.  Du kan även gå via Lisam. 

Vad ska jag som forskare tänka på vid ansökan?

Innan du ansöker ska du kontrollera att beslutet ”Alla kurser klara för doktorsexamen” om du ansöker om doktorsexamen, eller ”Alla kurser klara för licentiatexamen”, om du ansöker om licentiatexamen, finns i Ladok. Om uppgiften saknas i Ladok, kontakta din handledare. 

Doktorsavhandlingen/licentiatuppsatsen måste ha rapporterats in av institutionen som avklarad.Du väljer kurser och individuella åtaganden som ska ingå i examen i enlighet med din individuella studieplan och allmänna studieplan. Stäm av detta med din handledare. Du kan välja att ha med fler än 240/120 högskolepoäng (doktor/licentiat) om dessa ingår i din forskarutbildning. Vid ansökan, välj examen i det ämne du är antagen till och rätt förled. Samtliga examina översätts med Doctor of Philosophy men förledet skiljer sig åt på svenska. Om du är osäker på vilket svenskt förled du ska välja, kontakta din handledare.

Hur ansöker jag om jag inte kommer in på Ladok/mitt LiU-ID har gått ut?

Du kan logga in med hjälp av ett eduID. Se mer och skapa här: https://eduid.se

Har du inte möjlighet att skapa eduID, kontakta examen@liu.se så hjälper vi dig att lägga in en ansökan i systemet.

Behöver jag bifoga bilagor i ansökan?

Du behöver vanligtvis inte bifoga några bilagor på beslut fattade vid LiU, men undantag finns. Mer information finns när du ansöker om examen i Ladok.

Hur lång är handläggningstiden?

Handläggningstiden varierar under året. Mellan juni-december när de flesta ansöker om examen är den omkring 3 månader, men kan ibland dröja längre. Mellan januari-maj är den omkring 4 veckor. Om Examen har frågor eller behöver kompletterande information från dig kommer handläggaren att kontakta dig.

Kan ni prioritera min ansökan? Var lämnar jag en förfrågan om det?

Enligt beslut från rektor finns en prioriteringsordning vid Linköpings universitet, se beslut: https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/1072173

Om du tillhör prioriteringsgrupp 6 kan du lämna in en förfrågan här: https://liudesk.liu.se/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=ac227054bf92497bbb3c989f45b19af2

Eftersom jag får en digital kopia av mitt examensbevis, var finns originalet?

Originalet är det digitala beslutet i Ladok. Det finns alltså inget pappersoriginal.

Hur vet jag att min ansökan kommit in och behandlas?

När du ansöker i Ladok får du ett ärendenummer, vilket är ett kvitto på att ansökan är inkommen. Du kan se status på din ansökan i Ladok.

Kan jag ändra i min ansökan efter att den skickats in?

Du kan inte själv ändra din ansökan i Ladok efter att den är inskickad, men kontakta examen@liu.se så kan vi hjälpa dig. Skicka inte in en ny ansökan. 

Examensbeviset

Hur ser ett examensbevis vid Linköpings universitet ut?

Vid Linköpings universitet utfärdas digitala examensbevis sedan december 2018. Examensbeviset utfärdas på både engelska och svenska i ett och samma dokument. I examensbeviset framgår vilken examen du har avlagt, huvudområde samt vilka kurser som ingår. Bifogat är även ett Diploma Supplement. Denna bilaga beskriver utbildningen på engelska och dess plats i utbildningssystemet så att den kan jämföras internationellt, till exempel i samband med ansökningar till studier/arbete utomlands. 

Varför finns bara LiU-loggan och inte sigillet med på examensbeviset?

Linköpings universitets sigill är fysiskt och kan inte appliceras på ett digitalt bevis.

Hur skrivs mitt namn i beviset?

Ladok hämtar personuppgifter från folkbokföringen. Så som namnet är anmält till folkbokföringen vid tidpunkten för handläggningen av din ansökan, skrivs det ut i beviset.  

Hur får jag mitt färdiga examensbevis?

Examensbeviset skickas till den mailadress du har angett i Ladok.

Kan jag få en papperskopia?

Du är välkommen att själv skriva ut hur många kopior av examen du vill. Om du behöver en verifierad kopia på papper, till exempel till en myndighet utomlands, kan du höra av dig till examen@liu.se

Jag fick min examen på papper, kan jag få en digital examen i stället?

Nej. Arkivet kan dock hjälpa till med en inskannad PDF-kopia av din examen. Kontakta dem på arkiv@liu.se.

Jag har tappat bort min examen, kan jag få en ny kopia?

Ja. Har du enexamen utfärdad för december 2018 på papper kan du vända dig till arkivet på arkiv@liu.se. Har du en digital examen kan du kontakta oss på examen@liu.se

Kan jag få hjälp med att översätta examen?

Alla examensbevis utfärdade vid Linköpings universitet är tvåspråkiga på både svenska och engelska. Vi kan inte hjälpa till med översättning till några andra språk.

Jag behöver en apostille stämpel på mitt digitala examensbevis, hur går jag till väga?

Kontakta oss på examen@liu.se och begär en verifierad kopia på papper av ditt examensbevis. Där efter ska du kontakta notarius publicus som är den som kan bistå med apostille stämpel.

Hur öppnar jag pdf-filen med mitt digitala examensbevis?

För att öppna ditt digitala examensbevis på ett korrekt sätt ska du först ladda ner pdf-filen och sedan öppna den med en pdf-läsare. Om du öppnar filen med en pdf-redigerare är risken att du inte kan öppna den eftersom dokumentet inte är tillåtet att redigera.

Verifiering av examensbevis och digitala signaturer

Hur fungerar den digitala signeringen?

Examensbeviset är digitalt signerat, vilket visar att det är ett äkta dokument utfärdat av Linköpings universitet. 

Signeringstjänsten som Linköpings universitet använder är tidsbegränsad. Det innebär att även om kopian av examen är giltig, så kommer signeringen bli ogiltig efter en tid. Du kan då höra av dig till examen@liu.se för att få en ny signering vid behov.

Mer information om våra digitala signaturer hittar du här: https://liu.se/examen

Är den här examen äkta/har personen tagit examen från LiU?

Har du frågor kring ett examensbevis eller om en person tagit examen vid Linköpings universitet kontakta infocenter@liu.se

Hur delar jag information om min examen?

Logga in i Ladok och hämta en kod för delning av information om din examen. Genom att dela med dig av kontrollkoden gör du det möjligt för mottagaren (till exempel en arbetsgivare) att ta del av uppgifter om din examen och dess innehåll.

Övriga frågor

Jag behöver intyg angående mina studier, vart vänder jag mig?

Du kan med fördel själv hämta ut ett intyg via Lisam alternativt direkt via Ladok. Alla intyg som du som student hämtar på egen hand är verifierbara. På intygen finns en kontrollkod och länk till en webbsida där intyget kan verifieras.

Behöver du hjälp med andra typer av intyg kan du kontakta examen@liu.se

Jag behöver ett resultatintyg men kommer inte in på Lisam längre, kan ni hjälpa mig?

Kontakta infocenter@liu.se.

Kan jag få GPA (Grade Point Average)?

GPA (Grade Point Average) används inte i Sverige, vilket framgår av examensbilagan (Diploma Supplement) till ditt examensbevis.

Jag har bytt namn, kan jag få en ny examen?

Nej, nytt examensbevis utfärdas inte på grund av namnbyte.

Sedan jag tog examen har jag ny identitet. Kan jag få ett nytt examensbevis med mitt nya namn och personnummer?

Ja, kontakta examen@liu.se så hjälper vi dig vidare i processen.

Får jag ta ut examen med tillfälligt personnummer (T-nr)? Hur/var byter jag till svenskt personnummer?

Ja, du kan ta ut examen med tillfälligt personnummer, men du kan inte senare ändra till svenskt personnummer i beviset. Har du redan ett svenskt personnummer ska du se till att det är registrerat i Ladok innan du ansöker om examen.

Hur anmäler jag mig till examenshögtiden för tekfak? Var vänder jag mig?

Vänd dig direkt till tekniska högskolan som anordnar högtiden: https://liu.se/organisation/liu/lith/tekniska-hogskolans-examenshogtid

Hur får jag min legitimation hos Skolverket/Socialstyrelsen?

Vänd dig till respektive myndighet för hjälp med din ansökan.

Relaterat innehåll