Kris- och nödläge skapar instabilitet i samhället vilket kan leda till att etablerade strukturer, rutiner och uppföljningssystem luckras upp. Detta är en viktig riskfaktor att räkna med när det gäller barns hälsa och välmående, inklusive våldsutsatthet. Erfarenhet från tidigare kriser har visat att man lätt frångår rutiner när det råder akut brist på personal och volontärarbetet ökar.

I rådande läge är det extra viktigt att säkerställa ett barnsäkert förfarande i alla verksamheter där barn deltar: förskolor, skolor, hälso- och sjukvård, socialtjänst, fritidsverksamhet, stöd- och chattlinjer med mera. Med ett barnsäkert förfarande menar vi att det bör finnas riktlinjer som fastställer hur verksamheten ska bedrivas på ett säkert sätt och skydda barnen.

För verksamheter som redan tillämpar sådana riktlinjer gäller det att följa dem extra noga i pågående kris. Där riktlinjer saknas är det angeläget att säkerställa att ett antal kriterier ändå uppfylls. Barnafrid har sammanställt en lista som belyser prioriterade områden för organisationer som möter barn under rådande omständigheter. Vi rekommenderar alla att på sikt ta fram riktlinjer för verksamheten. Som stöd finns längre ner en referenslista med värdefull kunskap.

1. Se till att alla som i sin funktion möter barn har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret om ni förväntas skala upp er verksamhet under covid-19. Ta i beaktande att det kan ta upp till två veckor att få fram utdragen så planera verksamheten därefter. 

2. Alla vuxna ska vara förberedda på vad uppdraget innebär. Detta betyder att vuxna som jobbar med barn ska få en adekvat introduktion och handledning med genomgång av säkerhetsrutiner, hur man känner igen tecken på problem i barns välmående, psykisk ohälsa och/eller våldsutsatthet, samt instruktioner för anmälningsplikten. 

3. Inget ensamarbete med barn. Personal bör inte tillåtas att arbeta ensamma med barn. Detta både med anledning av risken för olyckor och andra säkerhetsrisker, och för att vi vet att det finns en risk att förövare kommer att utnyttja situationen.  

4. Säkerställ att ni är tillräckligt många för att bedriva verksamheten. Det behöver till exempel finnas ett tillräckligt antal vuxna för att ta hand om en barngrupp både utifrån barnens ålder och eventuella särskilda behov, och de planerade aktiviteterna.

5. Se till att verksamheten inte gynnar eller missgynnar en viss grupp av barn om ni exempelvis delar ut förnödenheter eller anordnar aktiviteter. Alla barns behov ska beaktas.

 

Läs mer:

Keeping children safe - The International Child Safeguarding Standards

Keeping children safe - Child Safeguarding Standards and how to implement them

End violence against children - Child Safeguarding

Rädda Barnen - Child Safeguarding