Mamma och barn står vända mot fönster Foto Maskot

Varje år vistas tusentals barn i Sverige på skyddat boende. Mellan 2021–2022 arbetade Barnafrid, Rädda Barnen, Marie Cederschiöld högskola, Göteborgs Stadsmission och Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillsammans i det EU-finansierade projekt, Efter våldet – rättigheter för barn i skyddat boende. Efter våldet handlar om att stärka rätten till skydd, stöd och delaktighet för barn som upplevt våld i hemmet, under och efter deras tid i skyddat boende. Projektet är baserat på Barnkonventionen, EU-direktiv 2012/29/EU och Istanbulkonventionen.

Projektet tog fram en modell som piltotestats på fem skyddade boenden i Sverige under två års tid. Modellen riktar sig till personer som arbetar i skyddade boenden, socialsekreterare som handlägger ärenden samt till kommuner och regioner. Projektet är avslutat, men modellen lever vidare. Kalendariet nedan visar vilka utbildningar som är på gång för dig som vill lära mer om barns rättigheter i skyddat boende.

Mer information om projektet

 • Om projektet på EU:s hemsida 
 • Child protection HUB for South Europe 
 • Inget våld, tack

  Under projektet har information samlats in om vad som behöver förändras för att stärka barns rättigheter.

  • Se till att varje barn får tillgång till ett tryggt boende efter tiden på skyddat boende.
  • Garantera att barn aldrig tvingas till umgänge med en våldsutövande förälder mot sin vilja.
  • Ge barn tillgång till bedömning, stöd och behandling för att hantera upplevelser av våld.
  • Säkerställa att barn får snabb tillgång till förskola och skola vid placering på skyddat boende.
  • Agera för att den våldsutövande föräldern genomgår behandling så att våldet upphör

  Läs om våra uppmaningar till beslutsfattare här.

  Modell för ett stärkt barnperspektiv

  Se film om Pusslet

  Modellen kallas för Pusslet, då ett pussel inte blir komplett förens alla bitar är på plats. När ett barn tillsammans med sin förälder placeras i ett skyddat boende är det viktigt att alla bitar finns på plats för att lättare säkerställa att barnkonventionen efterföljs och att yrkesverksamma runt barnet har kunskap för att sätta in rätt insatser.

  Projektets ramverk: kunskap om våld mot barn

  Projektets mål är att barn på skyddat boende ska få rätt tillgång till skydd, stöd, behandling, tillsammans med en ökad delaktighet, lek och aktivitet vid placering i skyddat boendet. För att detta ska vara möjligt behövs kunskap om våld och våldets konsekvenser att öka hos professionella, det vill säga all personal i skyddade boenden och socialsekreterare som handlägger ärenden där det föreligger särskilt skyddsbehov. Med kunskap om olika typer av våld och hur våld kan bemötas, ökar möjligheterna för att rätt insatser sätts in. Därför ramas pusslet in av kunskap om våld. 

  Pusselbit Traumamedveten omsorg

  Traumamedveten omsorg är ett forskningsbaserat förhållningssätt som syftar till att skapa miljöer som främjar läkning och återhämtning för barn som har varit med om svåra upplevelser. I utbildningen får personal på skyddade boendet kunskap om hur trauma påverkar barnets utveckling och hur de kan stötta barnet i vardagen.

  Till föreläsning om traumamedveten omsorg

  Pusselbit Information och delaktighet

  Barn som kommer till ett skyddat boende behöver bli delaktiga genom att få svar på sina frågor och möjlighet att uttrycka sina tankar om situationen. BRA-samtal är en beprövad modell för att stödja personal i samtal med barn när de är anhöriga och barnet bestämmer alltid innehållet i samtalen.

  Till föreläsning om information och delaktighet

  Pusselbit Barncentrerad samverkan

  När ett barn följer med en förälder till ett skyddat boende behöver en rad olika aktörer med ansvar för myndighetsutövning och stöd samverka för att barnet ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda. Samverkansmodellen handlar om hur olika aktörer kan arbeta utifrån barnets rättigheter och med barnet i centrum.

  Till föreläsning om barncentrerad samverkan

  Pusselbit Våldsmedveten handläggning

  Våldsärenden är en särskild utmaning för socialtjänstens handläggare. Fördjupad våldskompetens är därför en förutsättning för att barn ska få ändamålsenliga insatser efter att ha levt med våld i hemmet. Syftet med utbildningen är att öka kompetensen hos handläggare för att uppnå ett tryggt, säkert och kunnigt bemötande samt säkerställa ändamålsenliga insatser för utsatta barn. 

  Till föreläsning om våldsmedveten handläggning

  Pusselbit Lek och aktivitet

  Barn som bor på skyddade boende har ofta begränsad möjlighet till fritidsaktiviteter. Utbildade volontärer kan möjliggöra rätten till lek och fritid med fokus på att öka barnets välmående och återhämtning. På detta sätt kan fler barn få tillgång till trygga vuxna, goda förebilder och värdefulla erfarenheter av positivt samspel där barnet får vara i fokus.

  Till föreläsning om Lek och aktivitet

  Material och rapporter om Pusslet

  Modellbeskrivning Pusslet

  Materialet är framtaget av Barnafrid

  Utvärdering av modellen Pusslet

  Rapporten är framtagen av Barnafrid

  Kalendarium – utbildningar till stöd för ett stärkt barnperspektiv

  BRA-samtal

  BRA-samtal är en enkel, strukturerad och flexibel modell som hjälper personal att prata med barn, med anledning av att barnet kommer till ett skyddat boende med sin förälder och inte kan bo kvar hemma. Datum för kommande utbildning är 9/10 samt 8/11.

  Anmälan görs via Stiftelsen Allmänna barnhuset


  Grundutbildning i Traumamedveten omsorg, TMO

  Traumamedveten omsorg är ett forskningsbaserat förhållningssätt som ger kunskap och färdigheter för viktiga vuxna som i sin vardag möter barn och ungdomar som bär på erfarenheter av svåra och påfrestande händelser. Datum för årets öppna, digitala TMO-utbildningar är 17/4–18/4, 18/6–19/6, 4/9–5/9, 10/12–11/12. 

  Anmälan görs via Rädda Barnen

  Barnrättsdagarna

  Under Barnrättsdagarna den 9 april kommer deltagare få tal del av följande pusselbitar som tagits fram inom ramen för projektet Efter våldet.

  13.00-13.30 Pusselbiten Våldsmedveten handläggning – en rättighet för barn i skyddat boende.
  13.30-14.00 Pusselbiten Traumamedveten omsorg – en rättighet för barn i skyddat boende.

  Länk till seminariet 

  14.15-14.45 Pusselbiten Lek och aktivitet – en rättighet för barn i skyddat boende.
  14.45-15.15 Pusselbiten Information och delaktighet – en rättighet för barn i skyddat boende.

  Länk till seminariet 


  Rapporter och vetenskapliga artiklar från EU-projektet "Efter våldet"

  Personal på skyddade boenden berättar om modellen

  Röster om Pusselbiten

  Röster om Traumamedveten omsorg

  Röster om BRA-samtal

  Lär dig mer om barns rättigheter

  Nyhetsbrev

  Flicka håller teckning med färgglada figurer framför ansiktet
  Stefania Pelfini, La Waziya Phot

  Uppdateringar från projektet

  Partners

   

  Rädda Barnens Riksförbund (koordinator), kontaktperson Jenny Lundskog 

   

  Stiftelsen Allmänna Barnhuset, kontaktperson Åsa Lundström Mattsson

  Logotyp Göteborg Stadsmission 

  Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission, kontaktperson Angelica Tingström

  Finansiering

  Det här projektet genomförs med stöd av Europeiska Unionens program för Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (REC 2014-2020). Europeiska Kommissionens stöd åt framställningen av denna information utgör inte ett godkännande av dess innehåll, vilket endast återspeglar upphovsmännens åsikter, och Kommissionen kan inte hållas ansvarigt för någon användning av informationen i det.