Efter våldet - Rättigheter för barn i skyddat boende

Mamma och barn står vända mot fönster Foto Maskot

Varje år vistas cirka tusentals barn i Sverige på skyddade boenden. Under två år deltar Barnafrid, Rädda Barnen, Marie Cederschiöld högskola, Göteborgs kyrkliga stadsmission och Stiftelsen Allmänna Barnhuset i ett EU-finansierat projekt, Efter våldet – rättigheter för barn i skyddat boende. Efter våldet handlar om att stärka rätten till skydd, stöd och delaktighet för barn som upplevt våld i hemmet, under och efter deras tid i skyddat boende. Projektets fulla titel är ”After the Violence: Ensuring Child Rights Based Protection and Support to children who are victims of domestic violence, during and after their stay at women shelters in Sweden”. Det övergripande syftet med projektet baseras på Barnkonventionen, EU-direktiv 2012/29/EU och Istanbulkonventionen.

Inom projektet har en modell tagits fram och piltotestats på sex skyddade boenden i Sverige under två års tid. Modellen har tagits fram för att säkerställa ett barnrättsperspektiv i skyddat boende i syfte att öka barns rätt till skydd, delaktighet och stöd under vistelse i skyddat boende. Modellen kallas för Pusslet, då ett pussel inte blir komplett förens alla bitar är på plats. När ett barn tillsammans med sin förälder placeras i ett skyddat boende så är det viktigt att alla bitar finns på plats för att lättare säkerställa att barnkonventionen efterföljs och att professioner runt barnet har kunskap för att sätta in rätt insatser.

Projektets ramverk: kunskap om våld mot barn

Projektets mål är att barn på skyddat boende ska få rätt tillgång till skydd, stöd, behandling, tillsammans med en ökad delaktighet, lek och aktivitet vid placering i skyddat boendet. För att detta ska vara möjligt så behövs kunskap om våld och våldets konsekvenser att öka hos professionella, dvs all personal i skyddade boenden, socialsekreterare som handlägger ärenden där det föreligger särskilt skyddsbehov. Med kunskap om olika typer av våld, samt hur man bemöter, ger barnet information ökar möjligheterna för att rätt insatser sätts in. Därför ramas pusslet in av kunskap om våld.

Barn har rätt att skyddas från alla former av våld (artikel 19 i konventionen), det har även rätt till bästa möjliga hälsa (artikel 24), rätt till rehabilitering och social återanpassning (artikel 39) samt rätt till vila, fritid och lek (artikel 31). Att höras och bli inkluderade i frågor som rör dem (artikel 12). Alla åtgärder som rör barn ska beaktas utifrån vad som är för barnets bästa (artikel 3). Detta gäller alla barn i Sverige, som även inkluderar barnet i skyddade boende.

Pusselbit Traumamedveten omsorg

Traumamedveten omsorg är ett forskningsbaserat förhållningssätt som syftar till att skapa miljöer som främjar läkning och återhämtning för barn som har varit med om svåra upplevelser. I utbildningen får personal på skyddade boendet kunskap om hur trauma påverkar barnets utveckling och hur de kan stötta barnet i vardagen. Utbildningen ges under två dagar och därefter ges konsultation i hur förhållningssättet implementeras i praktiken.

Pusselbit Information och delaktighet

Barn som kommer till ett skyddat boende behöver bli delaktiga genom att få svar på sina frågor och möjlighet att uttrycka sina tankar om situationen. BRA-samtal är en hjälp för personal i hur de kan gå tillväga när de pratar med barn 7-18 år om deras behov av information och stöd. Det är ett erbjudande om samtal utifrån ett barnrättsperspektiv och barnet bestämmer alltid innehållet i samtalen.

Pusselbit Bancentrerad samverkan

När ett barn följer med en förälder till ett skyddat boende behöver en rad olika aktörer med ansvar för myndighetsutövning och stöd samverka för att barnet ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda. Samverkansmodellen handlar om hur olika aktörer kan arbeta vid placering, under placering och vid utflytt från det skyddade boendet, utifrån barnets rättigheter och med barnet i centrum.

Pusselbit Våldsmedveten handläggning

Den fjärde pusselbiten är Våldsmedveten handläggning. Våldsärenden är en särskild utmaning för socialtjänstens handläggare. De inblandade uppger ofta motstridiga uppgifter utifrån sina olika perspektiv och motiv, handlingsutrymmet kan vara snävt och våldsutsattas utsagor och beteende kan ibland te sig irrationellt utifrån traumasymptom och dolda lojaliteter. Socialsekreterare med fördjupad våldskompetens är därför en förutsättning för att barn ska ändamålsenliga insatser efter att ha levt med våld i hemmet.  

Utbildningen riktar sig till socialsekreterare som handlägger ärenden där det föreligger skyddsbehov samt personer i ledande ställning vid de enheter där socialsekreterarna arbetar. Syftet med utbildningen är att öka kompetens, förståelse och säkerhet när det gäller handläggning av dessa ärenden för att uppnå ett tryggt, säkert och kunnigt bemötande samt säkerställa ändamålsenliga insatser för utsatta barn. 

Pusselbit Lek och aktivitet

Barn som bor på skyddade boende har ofta begränsad möjlighet till fritidsaktiviteter. Genom att utbildade volontärer erbjuder lek och aktiviteter för barn och unga på skyddade boenden möjliggörs rätten till lek och fritid enligt barnkonventionen. Fokus är att öka barnets välmående och återhämtning genom att skapa positiva upplevelser i en annars svår vardag. Det syftar också till att motverka passivitet och isolering samt möjliggör att fler barn få tillgång till trygga vuxna, positiva förebilder och värdefulla erfarenheter av positivt samspel där barnet får vara i fokus.

Det här projektet genomförs med stöd av Europeiska Unionens program för Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (REC 2014-2020). Europeiska Kommissionens stöd åt framställningen av denna information utgör inte ett godkännande av dess innehåll, vilket endast återspeglar upphovsmännens åsikter, och Kommissionen kan inte hållas ansvarigt för någon användning av informationen i det.

Nyhetsbrev Visa/dölj innehåll

Kalender Visa/dölj innehåll

After the Violence – A child rights approach at women´s shelters - Part 1

This webinar gives you an overall description of the AVEC project and how we can increase and improve protection and support for children at women´s shelters through our five puzzle pieces. This along with some findings and learnings throughout the project. You will also get an introduction to our first puzzle piece: Trauma informed care.

Börjar 04 oktober 2022 kl. 14.00
Slutar 04 oktober 2022 kl. 16.00
Plats ChildHub Online
Kontakt Natalie Söderlind
013-28 66 03

After the Violence – A child rights approach at women´s shelters - Part 2

In our second webinar we will introduce the two puzzle pieces: Participation and information and play and activity. The main objective of this webinar is to discuss and to learn more about a form called Good dialogues, to learn how to talk to children about information and support, and how this can be incorporated at women’s shelters. Along with play and activity as an important tool for children´s recovery and wellbeing. 

Börjar 06 oktober 2022 kl. 14.00
Slutar 06 oktober 2022 kl. 16.00
Plats Child Protection Hub
Kontakt Natalie Söderlind
013-28 66 03

After the Violence – A child rights approach at women´s shelters - Part 3

In our third webinar we will introduce the puzzle pieces: Child centered cooperation and Violence conscious handling. The main objective of to this webinar is to present a model for a child centered cooperation that safeguards children´s right to protection, support and participation. Along with Violence conscious case management, an educational package that is directed to social workers. To increase knowledge about violence in order for workers to put in right efforts.

Börjar 18 oktober 2022 kl. 14.00
Slutar 18 oktober 2022 kl. 16.00
Plats Online ChildHub
Kontakt Natalie Söderlind
013-28 66 03

Slutkonferens för Efter våldet: Rättigheter för barn på skyddat boende

Barnafrid, Rädda Barnen, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Marie Cederschiöld högskola och Göteborgs kyrkliga stadsmission har under två års tid tagit fram en modell som pilottestats och utvärderas i syfte att säkerställa ett barnrättsperspektiv i skyddat boende. Detta projekt ska nu presenteras i en slutkonferens 15/12, 9-16.00. Läs mer om Efter våldet på liu.se/forskning/barnafrid/euprojektet-avec 

Börjar 15 december 2022 kl. 09.00
Slutar 15 december 2022 kl. 16.00
Plats Online via Zoom
Kontakt Natalie Söderlind
013-28 66 03

Lär dig mer om... Visa/dölj innehåll

Länkar och publikationer Visa/dölj innehåll

Partners Visa/dölj innehåll

 

Rädda Barnens Riksförbund (koordinator), kontaktperson Jenny Lundskog 

 

Stiftelsen Allmänna Barnhuset, kontaktperson Åsa Lundström Mattsson

Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission, kontaktperson Angelica Tingström