Efter våldet - Rättigheter för barn i skyddat boende

Mamma och barn står vända mot fönster Foto Maskot

Varje år vistas cirka tusentals barn i Sverige på skyddade boenden. Under två år deltar Barnafrid, Rädda Barnen, Marie Cederschiöld högskola, Göteborgs kyrkliga stadsmission och Stiftelsen Allmänna Barnhuset i ett EU-finansierat projekt, Efter våldet – rättigheter för barn i skyddat boende. Efter våldet handlar om att stärka rätten till skydd, stöd och delaktighet för barn som upplevt våld i hemmet, under och efter deras tid i skyddat boende. Projektets fulla titel är ”After the Violence: Ensuring Child Rights Based Protection and Support to children who are victims of domestic violence, during and after their stay at women shelters in Sweden”. Det övergripande syftet med projektet baseras på Barnkonventionen, EU-direktiv 2012/29/EU och Istanbulkonventionen.

Inom projektet har en modell tagits fram och piltotestats på sex skyddade boenden i Sverige under två års tid. Modellen pusslet har tagits fram för att säkerställa ett barnrättsperspektiv i skyddat boende i syfte att öka barns rätt till skydd, delaktighet och stöd under vistelse i skyddat boende. 

Modell för att säkerställa barnperspektiv

Se film om Pusslet

Modellen kallas för Pusslet, då ett pussel inte blir komplett förens alla bitar är på plats. När ett barn tillsammans med sin förälder placeras i ett skyddat boende så är det viktigt att alla bitar finns på plats för att lättare säkerställa att barnkonventionen efterföljs och att professioner runt barnet har kunskap för att sätta in rätt insatser.

Projektets ramverk: kunskap om våld mot barn

Projektets mål är att barn på skyddat boende ska få rätt tillgång till skydd, stöd, behandling, tillsammans med en ökad delaktighet, lek och aktivitet vid placering i skyddat boendet. För att detta ska vara möjligt så behövs kunskap om våld och våldets konsekvenser att öka hos professionella, dvs all personal i skyddade boenden, socialsekreterare som handlägger ärenden där det föreligger särskilt skyddsbehov. Med kunskap om olika typer av våld, samt hur man bemöter, ger barnet information ökar möjligheterna för att rätt insatser sätts in. Därför ramas pusslet in av kunskap om våld.

Barn har rätt att skyddas från alla former av våld (artikel 19 i konventionen), det har även rätt till bästa möjliga hälsa (artikel 24), rätt till rehabilitering och social återanpassning (artikel 39) samt rätt till vila, fritid och lek (artikel 31). Att höras och bli inkluderade i frågor som rör dem (artikel 12). Alla åtgärder som rör barn ska beaktas utifrån vad som är för barnets bästa (artikel 3). Detta gäller alla barn i Sverige, som även inkluderar barnet i skyddade boende.

Pusselbit Traumamedveten omsorg

Traumamedveten omsorg är ett forskningsbaserat förhållningssätt som syftar till att skapa miljöer som främjar läkning och återhämtning för barn som har varit med om svåra upplevelser. I utbildningen får personal på skyddade boendet kunskap om hur trauma påverkar barnets utveckling och hur de kan stötta barnet i vardagen. Utbildningen ges under två dagar och därefter ges konsultation i hur förhållningssättet implementeras i praktiken.

Pusselbit Information och delaktighet

Barn som kommer till ett skyddat boende behöver bli delaktiga genom att få svar på sina frågor och möjlighet att uttrycka sina tankar om situationen. BRA-samtal är en hjälp för personal i hur de kan gå tillväga när de pratar med barn 7-18 år om deras behov av information och stöd. Det är ett erbjudande om samtal utifrån ett barnrättsperspektiv och barnet bestämmer alltid innehållet i samtalen.

 

Pusselbit Bancentrerad samverkan

När ett barn följer med en förälder till ett skyddat boende behöver en rad olika aktörer med ansvar för myndighetsutövning och stöd samverka för att barnet ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda. Samverkansmodellen handlar om hur olika aktörer kan arbeta vid placering, under placering och vid utflytt från det skyddade boendet, utifrån barnets rättigheter och med barnet i centrum.

Pusselbit Våldsmedveten handläggning

Den fjärde pusselbiten är Våldsmedveten handläggning. Våldsärenden är en särskild utmaning för socialtjänstens handläggare. De inblandade uppger ofta motstridiga uppgifter utifrån sina olika perspektiv och motiv, handlingsutrymmet kan vara snävt och våldsutsattas utsagor och beteende kan ibland te sig irrationellt utifrån traumasymptom och dolda lojaliteter. Socialsekreterare med fördjupad våldskompetens är därför en förutsättning för att barn ska ändamålsenliga insatser efter att ha levt med våld i hemmet.  

Utbildningen riktar sig till socialsekreterare som handlägger ärenden där det föreligger skyddsbehov samt personer i ledande ställning vid de enheter där socialsekreterarna arbetar. Syftet med utbildningen är att öka kompetens, förståelse och säkerhet när det gäller handläggning av dessa ärenden för att uppnå ett tryggt, säkert och kunnigt bemötande samt säkerställa ändamålsenliga insatser för utsatta barn. 

Pusselbit Lek och aktivitet

Barn som bor på skyddade boende har ofta begränsad möjlighet till fritidsaktiviteter. Genom att utbildade volontärer erbjuder lek och aktiviteter för barn och unga på skyddade boenden möjliggörs rätten till lek och fritid enligt barnkonventionen. Fokus är att öka barnets välmående och återhämtning genom att skapa positiva upplevelser i en annars svår vardag. Det syftar också till att motverka passivitet och isolering samt möjliggör att fler barn få tillgång till trygga vuxna, positiva förebilder och värdefulla erfarenheter av positivt samspel där barnet får vara i fokus.

 

Läs mer om arbetsmodellen PUSSLET här

Slutkonferens 15 december

Barnafrid medarbetare på konferens
Anna Nilsen

Ta del av konferensen

Den 15 december bjöd organisationerna inom projektet till en heldagskonferens med föreläsningar om barns rättigheter på skyddat boende och arbetsmodellen pusslet. 

Handbok våldsmedveten handläggning

Framsida av handbok Våldsmedveten handläggning
Framsida av handbok Våldsmedveten handläggning

Göteborgs Stadsmission ansvarade för den del av projektet som gav utbildning i våldsmedveten handläggning till socialsekreterare över hela landet. De har nu sammanfattat den två dagar långa utbildningen i en digital handbok.

Det är en handbok som i första hand är riktad till handläggare i socialtjänsten men kan vara användbar även för andra som i sitt yrke möter våldsutsatta personer. Boken behandlar teori kring våld och kopplar det till konsekvenser och behov i praktiken.

Resultat

Handbok Våldsmedveten handläggning

Göteborgs Stadsmission ansvarade för den del av projektet som gav utbildning i våldsmedveten handläggning till socialsekreterare över hela landet. De har nu sammanfattat den två dagar långa utbildningen i en digital handbok.

Det är en handbok som i första hand är riktad till handläggare i socialtjänsten men kan vara användbar även för andra som i sitt yrke möter våldsutsatta personer. Boken behandlar teori kring våld och kopplar det till konsekvenser och behov i praktiken.

Modellbeskrivning PUSSLET

Ta del av modellbeskrivningen här

Materialet är framtaget av Barnafrid

Kartläggning av brister och kunskapsluckor i skyddsnätet runt barn i skyddat boende

Rapporten är framtagen av Barnafrid.

Findings from mapping of experiences of multi-agency cooperation

Rapporten är framtagen av Marie Cederschiöld högskola.

Utvärdering av pusselmodellen

Rapporten är framtagen av Barnafrid

The Ideal model of child centred multiagency coordination: Experiences of development and implementation

Rapporten är framtagen av Marie Cederschiöld högskola.

Inget våld, tack

Under projektet har information samlats in om vad som behöver förändras för att stärka barns rättigheter.

  • Se till att varje barn får tillgång till ett tryggt boende efter tiden på skyddat boende.
  • Garantera att barn aldrig tvingas till umgänge med en våldsutövande förälder mot sin vilja.
  • Ge barn tillgång till bedömning, stöd och behandling för att hantera upplevelser av våld.
  • Säkerställa att barn får snabb tillgång till förskola och skola vid placering på skyddat boende.
  • Agera för att den våldsutövande föräldern genomgår behandling så att våldet upphör

Läs om våra uppmaningar till beslutsfattare här.

Boendepersonalens röster

Röster om Pusselbiten

Röster om Traumamedveten omsorg

Röster om BRA-samtal

Kalender

Digitalt frukostseminarium: Att möta och bemöta våldsutsatta barn och föräldrar

På frukostseminariet lanseras handboken ”Våldsmedveten handläggning - Att möta och bemöta våldsutsatta barn och föräldrar". Handboken är en skriftlig sammanfattning av den utbildning i Våldsmedveten Handläggning Göteborgs Stadsmission gav som en del av projektet Efter Våldet som genomförde i samarbete med Rädda Barnen, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Marie Cederschiöld högskola och Barnafrid.

Börjar 02 maj 2023 kl. 08.30
Slutar 02 maj 2023 kl. 09.15
Plats Online
Kontakt Natalie Söderlind
013-28 66 03

Utbildning om ”Våldsmedveten handläggning -  att möta och bemöta våldsutsatta barn och föräldrar

Våldsärenden är en särskild utmaning för socialtjänstens handläggare, men socialsekreterare med fördjupad våldskompetens är en förutsättning för att barn ska få rätt insatser efter att ha levt med våld i hemmet. Denna utbildning riktar sig till socialsekreterare som handlägger ärenden där det föreligger skyddsbehov samt personer i ledande ställning vid de enheter där socialsekreterarna arbetar. Utbildarna är Angelica Tingström och Catarina Berndtsson från Göteborgs stadsmission. Läs mer på Göteborgs stadsmissions hemsida.

Börjar 11 oktober 2023 kl. 09.00
Slutar 12 oktober 2023 kl. 16.00
Plats
Kontakt

Nyhetsbrev

Lär dig mer om...

Länkar och publikationer

Partners

 

Rädda Barnens Riksförbund (koordinator), kontaktperson Jenny Lundskog 

 

Stiftelsen Allmänna Barnhuset, kontaktperson Åsa Lundström Mattsson

Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission, kontaktperson Angelica Tingström

Finansiering

Det här projektet genomförs med stöd av Europeiska Unionens program för Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (REC 2014-2020). Europeiska Kommissionens stöd åt framställningen av denna information utgör inte ett godkännande av dess innehåll, vilket endast återspeglar upphovsmännens åsikter, och Kommissionen kan inte hållas ansvarigt för någon användning av informationen i det.