Efter våldet - Rättigheter för barn i skyddat boende

Varje år vistas cirka tusentals barn i Sverige på skyddade boenden. Under två år deltar Barnafrid i ett EU-finansierat projekt, Efter våldet – rättigheter för barn i skyddat boende. Efter våldet handlar om att stärka rätten till skydd, stöd och delaktighet för barn som upplevt våld i hemmet, under och efter deras tid i skyddat boende. Projektets fulla titel är ”After the Violence: Ensuring Child Rights Based Protection and Support to children who are victims of domestic violence, during and after their stay at women shelters in Sweden”.
Det övergripande syftet med projektet baseras på Barnkonventionen, EU-direktiv 2012/29/EU och Istanbulkonventionen.
EU-flagga
Det här projektet genomförs med stöd av Europeiska Unionens program för Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (REC 2014-2020).

ProjektbeskrivningVisa/dölj innehåll

Inom ramen för Efter våldet - Rättigheter för barn i skyddat boende utvecklar, testar och utvärderar vi en generisk arbetsmodell, kallad Puzzel, som består av tre pusselbitar: information, koordination och lek. Ramverket är traumamedveten omsorg och modellen studeras på sex skyddade boenden i Malmö, Göteborg, Gävleborg och Stockholm.

barn håller pusselbitar Foto Jasmin Merdan

Planerade aktiviteter

 • Utveckling, test och utvärdering av en modell för samverkan mellan nyckelaktörer runt barn på skyddade boenden.

 • Utbildningar för deltagande boenden: Traumamedveten omsorg (2 st) och BRA-samtal (Barns Rätt som Anhöriga) (2 st), inklusive en utbildning av utbildare riktad till medarbetare i skyddade boenden. Särskild utbildning riktad till socialsekreterare (24 st).

 • Öppna och kostnadsfria utbildningar för boenden i Skåne, Västra Götaland och Gävleborg i Traumamedveten omsorg samt BRA-samtal (1 per län).

 • Psykosocialt stöd för barn genom strukturerad och fri lek med utbildade volontärer. 

 • Kartläggning av luckor i systemet.

 • Informationskampanj som riktar sig till beslutfattare på lokal, regional, nationell och EU nivå.

 • Dela projektets resultat med yrkesverksamma inom EU genom webbinarier på The Child Protection Hub, konferenser (inklusive slutkonferens i Linköping) och via existerande nätverk och plattformar. 

Vad vi vill uppnå

Projektets målsättning är att nå ut till 2 000 barn, 140 medarbetare på skyddade boenden och 600 socialsekreterare. Därutöver kommer vi också genom olika informationskampanjer nå ut brett till andra yrkesverksamma, beslutsfattare och allmänhet.  

Resultat

 • En generisk modell som utgår från ett barnrättsperspektiv.

 • Ökad koordinering mellan olika nyckelaktörer.

 • Ökad kunskap och förmåga hos socialsekreterare och medarbetare på skyddande boenden, att kunna stötta och informera barnen.

 • Barnen förstår sin situation och sina rättigheter, med förbättrad välmående och psykisk hälsa som resultat.

 • Ökad medvetenhet hos beslutsfattare och allmänhet.

Förändring

Barnen återhämtar sig från de våldsamma händelserna, åtnjuter sina rättigheter, och bandet mellan mor och barn stärks. På systemnivå ska praxis, riktlinjer och lagar anpassas till barnens behov.

AktuelltVisa/dölj innehåll

Nyhetsbrev vår 2021

Under våren 2021 har projektet Efter våldet startat upp och genomfört både utbildningar och enkätundersökningar. I nyhetsbrevet #1 2021 kan du läsa mer om vad som har skett inom projektet och vad som planeras för hösten.

Nyhetsbrev höst 2021

I nyhetsbrevet för hösten 2021 går det att läsa om pågående aktiviteter inom projektet. 

PartnersVisa/dölj innehåll

 

Rädda Barnens Riksförbund (koordinator), kontaktperson Jenny Lundskog 

 

Stiftelsen Allmänna Barnhuset, kontaktperson Åsa Lundström Mattsson

Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission, kontaktperson Angelica Tingström

Ersta Sköndal Bräcke Högskola, kontaktperson Maria Eriksson

Barnafrid, Linköpings universitet, kontaktperson Laura Korhonen

Länkar och publikationerVisa/dölj innehåll

Startsida BarnafridVisa/dölj innehåll