Så här beskriver Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Nära vård, som är ett nytt arbetssätt.
Nära vård är inte en ny organisationsnivå eller en benämning på dagens primärvård, även om primärvården utgör en kärna i den nära vården. Nära vård är snarare ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg.

Den närmsta vården är den som patienten/brukaren kan ge sig själv – egenvården – samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta.

Personcentrerat

En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.

Kärnan i nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den personen.

Framgångsfaktorer

I det utvecklingsarbete som pågår i kommuner och regioner finns ett antal framgångsfaktorer:

  • Samverkan mellan kommuner och regioner.
  • Användning av ny teknik för att utveckla arbetssätten i hälso- och sjukvården och omsorgen.
  • Satsning på utveckling av egenvård, inte minst för kroniskt sjuka patienter och för att förhindra att fler drabbas av kronisk sjukdom.
  • Att personalen kan medverka i utvecklingen av e-tjänster, har digital kompetens och börjar arbeta på nya sätt.
  • Att personcentrering är vägledande både som förhållningssätt och arbetssätt i organisationen.
  • Satsning på kompetensförsörjning som stödjer omställningen mot nära vård, där förmåga att arbeta över traditionella gränser, kommunicera och jobba preventivt och
    proaktivt är viktiga delar
    Läs mer: Omställning till Nära vård | SKR