Forskarskolan Nära vård i Sydöstra sjukvårdsregionen

Grupp forskarstuderande som diskuterar.
Foto:Staffan Gustavsson/redakta

Forskarskolan Nära vård i Sydöstra sjukvårdsregionen startade sin verksamhet hösten 2022. De första doktoranderna är antagna och nya doktorander antas löpande. Region Östergötland har initierat och finansierar forskarskolan och Linköpings universitet har det akademiska ansvaret.

Forskarskolan Nära vård

Tvärvetenskap

Forskarskolan är tvärvetenskaplig och interprofessionell med ett fokus på invånaren, patienten, brukaren och dennes närstående. Att forskarskolan är tvärvetenskaplig innebär att den inbegriper metoder, terminologi och expertis från olika vetenskapsgrenar och rör sig över eller befinner sig i gränsområdena mellan ämnen och discipliner.

Det interprofessionella anslaget är viktigt då flera yrkesgrupper lär tillsammans både av och om varandra för att berika forskningsprojekten och forskningsmiljön.

Regionalt och kommunalt

Målsättningen är att öka kunskaperna om Nära vård, utveckla nätverk samt stärka vetenskaplig kompetens och akademisk meritering. Därför är forskarskolan öppen för forskarstuderande inom kommunal och regional hälso- och sjukvård i Sydöstra sjukvårdsregionen och kommunerna i dessa län, oavsett yrkeskategori, som har ett intresse för och ett forskningsprojekt som är relevant för kunskapsområdet Nära vård.

Förankring

Forskarskolan ska bidra till att utveckla och förankra perspektivet Nära vård och ge kunskaper och kompetenser som är användbara och efterfrågade i de verksamheter och organisationer där deltagarna verkar samt i deras fortsatta yrkesliv och forskarkarriär.

Forskarskolan erbjuder forskarutbildningskurser på totalt 7,5 hp, en seminarieserie och nätverksskapande aktiviteter för deltagarna. Forskarskolan antar varje år cirka 15 deltagare.

Obligatoriska aktiviteter

För att göra forskarskolan till ett livskraftigt nätverk är det viktigt att medlemmarna deltar i forskarskolans aktiviteter. Varje år ska medlemmarna därför närvara vid de seminarier (2,5 h) som sker en gång i månaden samt ett tvådagars internat.

Under doktorandtiden i forskarskolan ska medlemmarna också genomföra forskarutbildningskursen Nära vård i teori och praktik – grundkurs, 5 hp. Fortsättningskursen Nära vård i teori och praktik – avancerad kurs, 2,5 hp är frivillig. (Se kursinformation nedan)

Andra aktiviteter som workshops, kurser, studiebesök etc. är frivilliga.

Forskarskolan Nära vård, sammanfattning:>

  • Tillgång till ett nätverk av forskningsaktiva och aktörer inom Nära vård som verkar inom olika discipliner och forskningsfält
  • Kunskap om andra personers och gruppers kompetenser, metoder och idéer
  • Aktiviteter för att stimulera twinning mellan forskningsaktiva från olika områden
  • Tillgång till kurser, workshops och seminarier av hög kvalitet
  • Träning i att presentera och kommunicera din forskning för publik utanför ditt specifika forskningsområde
  • Deltagande (frivilligt) i intressanta studiebesök hos aktörer och forskargrupper inom Nära vård
  • Aktiviteter för att stödja dig i din karriärplanering och personliga och professionella utveckling
  • Möjlighet att söka finansiellt stöd till individuella aktiviteter som främjar dina egna doktorandstudier inom Nära vård
    (kurser, studiebesök hos andra grupper, konferenser, etc)

Frågor

För mer information: sara.bergstrand@liu.se

Löpande antagning

Ansökningsperioden för Forskarskolan Nära vård sker löpande.

Ladda ned blanketten (pdf nedan). Fyll i den och e-posta den enligt anvisningar till
sara.bergstrand@liu.se

Glöm inte att bifoga en projektplan (cirka en–två A4-sidor) där det tydligt framgår hur ditt projekt är kopplat till Nära vård och hur interprofessionella och tvärvetenskapliga kontakter utanför din egen forskningsgrupp skulle berika dig och din grupps forskning och arbete inom Nära vård.

Ladda ned den här blanketten: Ansökan, Forskarskolan Nära vård (pdf)

Kurser inom forskarskolan

Ett nytt sätt att arbeta

Kontakt

Organisation