Hinder och möjligheter för expansion av fjärrkyla 

Hinder och mojligheter

Behovet av kyla i samhället växer. Det har flera orsaker, till exempel klimatförändringar som gör att det blir varmare i Sverige och att datorer och annan elektronik ökar i hem och på arbetsplatser vilket medför en ökad värmeutveckling. I det perspektivet har fjärrkyla förutsättningar att öka i betydelse. Men det bygger förstås på att det finns en marknad och kunder som efterfrågar kylan.

I det här projektet ska vi fördjupa kunskapen om hur fastighetsägare, fastighetsorganisationer och hyresgäster av framförallt lokaler ser på möjligheter och hinder att installera och använda fjärrkyla. Hur integreras fjärrkyla i fastighetsägares och hyresgästers långsiktiga energi- och miljöarbete? Hur kan företag som är intresserade av att leverera fjärrkyla engagera dessa potentiella kunder och inte minst göra fjärrkyla till en del i dessa kunders energi- och miljöarbete? Det är frågor som står i fokus i den här studien.

Projektet kommer att bidra till en ökad kunskap om hur kunder ser på och resonerar kring att införa fjärrkyla. Vi hoppas också kunna svara på vilka eventuella hinder som bör undanröjas för att underlätta en utbyggnad och vilka möjliga framgångsvägar som finns. Projektet kommer att öka kunskapen om tekniska och samhälleliga barriärer och drivkrafter till etablering av nya socio-tekniska system. Fjärrkyla är ett exempel på detta.

Inom projektets ramar studeras också på uppdrag av Naturskyddsföreningen miljömärkning av fjärrkyla och vilket intresse marknadens aktörer har för miljömärkning.

Finansiär: Energimyndigheten och Svensk fjärrvärme samt Naturskyddsföreningen.

Forskare inom projektet

Relaterade verksamheter