sarem63

Sara Gustafsson

Biträdande professor

Min forskning handlar om att belysa kommunens roll för en hållbar utveckling. I detta är jag särskilt intresserad av strategier, ledningssystem och aktörssamverkan. Jag undervisar i kurser om miljö/hållbarhetsledning och hållbar stadsutveckling.

Kommuners roll - hållbar stadsutveckling

Mitt huvudsakliga intresse både när det gäller undervisning och forskning är hållbar stadsutveckling och hur kommuner kan agera som arenor där olika aktörer kan samverka för detta. Hållbar stadsutveckling kräver samverkan över organisations- och sektorsgränser och det är därför viktigt att ha en bred systemsyn när man jobbar med dessa frågor..

Nära samverkan med kommuner

Samverkan med det omgivande samhället har varit och är en viktig komponent i både min forskning och undervisning. Tack vare det stora kontaktnätet bland kommuner som jag har byggt upp under åren, har jag haft förmånen att kunna studera deras miljö-och hållbarhetsstrategiska utveckling över tid. Jag har också fått möjlighet att involvera kommuner i undervisningen genom att kunna erbjuda studenterna gästföreläsningar och skarpa projekt.

Miljö-och hållbarhetsarbete i kommuner

Kommuner är viktiga myndighetsutövare och de är också konstanter i lokalsamhället. Under de senaste decennierna har vi sett att de utöver sitt myndighetsutövande, på frivillig basis, utvecklar ett mer proaktivt hållbarhetsarbete och kan fungera som en motor för det lokala hållbarhetsarbetet. De har därför en unik möjlighet till att bidra till en mer hållbar utveckling.

Genom ett stort antal enkätundersökningar, intervjuer och fallstudier har jag studerat hur kommuner organiserar sitt strategiska miljö-och hållbarhetsarbete. Då jag har haft möjlighet att göra uppföljande studier i flera kommuner har jag kunnat följa deras utveckling över tid och bland annat studerat mognadsprocesser, deras systemsyn kopplat till hållbarhetsarbetet, samt de utmaningar som är kopplade till detta.

Hållbar utveckling är inte bara en enskild aktörs angelägenhet, tvärtom, det är något som kräver samverkan över organisationsgränser och geografiska gränser. Det är ett mångfacetterat och transdisciplinärt område som kan studeras utifrån många olika perspektiv. I min forskning har jag valt att fokusera på hållbar stadsutveckling utifrån hur kommuner internt och externt styr och hanterar hållbarhetsfrågor i den lokala kontexten.

Gemensamt för mina senare projekt är att reflektera över hur kommunen utformar strategier, vilka interna samt externa aktörer som har varit involverade och hur dessa strategier upplevs av olika aktörer som sedan ska genomföra åtgärder för att strategierna uppnås. I detta arbete är aktörssamverkan ett viktigt nyckelord. Jag har varit koordinator för ett forskningsprogram som heter Hållbara Norrköping (2010-2013), där vi utgick från ett triple helixperspektiv på samverkan.

 

 

För närvarande jobbar jag i två forskningsprojekt där det ena handlar om hur man kan hitta modeller för hur man ”hållbarhetssäkrar” stadsdelar och hur man gör det i dialog mellan byggherrar och planerare. Det andra projektet handlar om att studera potentialen för utbyggnad av fjärrkylanät.

Undervisning

Jag undervisar på kurser som handlar om strategiskt och systematiskt miljö-och hållbarhetsarbete i organisationer samt hållbar stadsutveckling för civilingenjörsstudenter. Jag är även involverad som handledare och granskare för kandidat-och magisteruppsatser. Jag undervisar en hel del inom forskarutbildningen där jag håller i kurser om forskningsmetodik och en kurs i strategisk miljö-och hållbarhetsledning.

Aktuellt
Visa/dölj innehåll

Hur 17 ska vi nå hållbarhetsmålen?

Det finns en stor tilltro till FN:s Agenda 2030 och de 17 globala målen och vad de kommer att leda till, men frågan är vem som ska göra vad, hur och när? Jag berättar om hur man kan tänka kring dessa mål på regional och lokal nivå. 

Ostlänken och hållbar regional utveckling

Rapportsläpp "Regionala utvecklingseffekter av höghastighetsjärnvägen"

Vad kan de regionala aktörerna i Östergötland och Sörmland lära av tidigare satsningar på höghastighetsjärnvägar i Europa? Inför byggandet av Ostlänken har forskarna Brita Hermelin, professor i kulturgeografi och Sara Gustafsson, biträdande professor i miljömanagement, gjort en kunskapsöversikt av forskning och lärdomar från liknande projekt. 

I den här filmen presenterar de huvuddragen i rapporten och de fem viktigaste lärdomarna att ta med sig in i Ostlänken-arbetet.

Mer information hittar du här

Forskning
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

Reportage
Visa/dölj innehåll

Korta fakta
Visa/dölj innehåll

CV

  • Filosofie magister i Biologi, Högskolan i Karlstad, 1998
  • Filosofie doktorsexamen i Miljösystemanalys och Miljömanagement, Linköpings universitet, 2005
  • Docent i Miljömanagement och Miljöteknik, Linköpings universitet, 2015

Kurser

  • Management Systems and Sustainability (ges på engelska) (TKMJ28)
  • Hållbar Stadsutveckling (TKMJ48)
  • Miljömanagement (TKMJ15)

Uppdrag

  • Projektledare för LiPSS (LiUs Policy för Strategisk Samverkan) forskningssamverkan
  • Ledamot i IEI:s institutionsstyrelse
  • Ledamot i forsknings-och forskarutbildningsrådet på IEI.