Fotografi av Sara Gustafsson

Sara Gustafsson

Professor, Avdelningschef

Jag forskar och undervisar vid Industriell miljöteknik och är föreståndare för Centrum för kommunstrategiska studier. Min forskning belyser kommunalt hållbarhetsarbete och kommuners roll för hållbar utveckling, med fokus på Agenda 2030.

Kommuners roll för hållbar utveckling

Mitt huvudsakliga intresse både när det gäller undervisning och forskning är hållbar utveckling och hur kommuner kan agera som samverkansarenor för lokalt hållbarhetsarbete. Hållbar utveckling kräver samverkan över organisations- och sektorsgränser och det är därför viktigt att ha en bred systemsyn när man jobbar med dessa frågor. Det har blivit extra tydligt i och med lanseringen av FN:s Agenda 2030 och de 17 globala målen.

Jag har forskat om miljö- och hållbarhetsstrategiska arbeten i kommuner sedan 1999. Till en början hade forskningen ett kommuninternt fokus och handlade om hur de organiserar det interna miljöarbetet. Med tiden har forskningsfokuset breddats till att även omfatta de andra perspektiven i hållbar utveckling och även till att studera hur kommuner kan samverka med andra lokala aktörer för en mer hållbar utveckling.

Pågående forskning

Sedan 2016 har min forskning handlat om hur kommuner anammar Agenda 2030 och de globala målen. Med Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling fick hållbarhetsarbetet en nystart med tydligt fokus på målstyrning, där samverkan och integration är nyckelbegrepp. Globala målen skulle kunna bidra till ett mer proaktivt och allomfattande hållbarhetsarbete genom att arbetet bättre operationaliseras och integreras i såväl internationella, nationella, regionala som lokala policyer och strategier. Men det kan också finnas en risk att denna nya globala Agenda kan leda till det bara är retoriken och inramningen som ändras och inte praktiken.

I min forskning studerar jag hur kommuner integrerar Agenda 2030 i sin interna styrning, men även hur de samverkar med andra lokala och regionala aktörer i strävan för en mer hållbar utveckling. Det gör jag bland annat genom att studera och analysera gränssnittet mellan den interna styrningen och den externa samverkan och hur extern samverkan kan växla upp det interna hållbarhetsarbetet.

Nära samverkan med kommuner

Samverkan med det omgivande samhället har varit och är en viktig komponent i både min forskning och undervisning. Tack vare det stora kontaktnätet bland kommuner som jag har byggt upp under åren, har jag haft förmånen att kunna studera kommuners miljö- och hållbarhetsstrategiska utveckling över tid. Jag har också fått möjlighet att involvera kommuner i undervisningen genom att erbjuda studenter gästföreläsningar och skarpa kursprojekt. Sedan hösten 2020 är jag dessutom föreståndare för Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) där jag får ytterligare möjligheter att fördjupa samverkan med kommuner.

Undervisning

Jag undervisar på kurser som handlar om strategiskt och systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete i organisationer samt hållbar stadsutveckling för civilingenjörsstudenter. Jag är även involverad som handledare och granskare för kandidat- och magisteruppsatser. Jag undervisar en hel del inom forskarutbildningen, till exempel på kurser om samverkan som forskarkompetens, forskningsmetodik och strategisk miljö- och hållbarhetsstyrning.

Film och podcast

 

Ostlänken och hållbar regional utveckling

Vad kan de regionala aktörerna i Östergötland och Sörmland lära av tidigare satsningar på höghastighetsjärnvägar i Europa? Inför byggandet av Ostlänken har Brita Hermelin, professor i kulturgeografi och Sara Gustafsson, biträdande professor i miljömanagement, gjort en kunskapsöversikt av forskning och lärdomar från liknande projekt. I den här filmen presenterar de huvuddragen i CKS-rapporten "Regionala utvecklingseffekter av höghastighetsjärnvägen" och de fem viktigaste lärdomarna att ta med sig in i Ostlänken-arbetet.

 

Hur 17 ska vi kunna nå hållbarhetsmålen?

Det finns en stor tilltro till FN:s Agenda 2030 och de 17 globala målen och vad de kommer att leda till, men frågan är vem som ska göra vad, hur och när? I en sändning från Populärvetenskapliga veckan 2018 berättar Sara om hur man kan tänka kring dessa mål på regional och lokal nivå.

Närbild på mikrofon.

Våga testa nytt för en långsiktig hållbarhet

Hållbarhetsmålen i Agenda 2030 visar riktningen mot en omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle, en omställning som innebär förändringar mot hur vi arbetar och lever idag. "Det krävs mod att prova nya arbetssätt och våga testa nytt för att arbetet ska bli konkret", säger Sara Gustafsson på CKS som forskar om Agenda 2030, och Emma Sterky, nationell samordnare för Agenda 2030, i SKR:s podcast Demokratiresan.

Forskning

Publikationer

2023

2022

Nyheter

Korta fakta

CV

  • Filosofie magister i Biologi, Högskolan i Karlstad, 1998
  • Filosofie doktorsexamen i Miljösystemanalys och Miljömanagement, Linköpings universitet, 2005
  • Docent i Miljömanagement och Miljöteknik, Linköpings universitet, 2015
  • Biträdande professor i Miljömanagement och Miljöteknik, Linköpings universitet, 2017

Kurser

• Hållbar Stadsutveckling (TKMJ48)
• Miljömanagement (TKMJ15)
• Doktorandkurser (som till exempel Samverkan som forskarkompetens, Research design, Corporate environmental management)

Pågående uppdrag

  • Föreståndare för Centrum för kommunstrategiska studier, CKS