Fotografi av Sara Gustafsson

Sara Gustafsson

Professor

Jag forskar och undervisar vid Industriell miljöteknik. Min forskning belyser kommunalt hållbarhetsarbete och kommuners roll för hållbar utveckling, med fokus på Agenda 2030.

Kommuners roll för hållbar utveckling

Mitt huvudsakliga intresse både när det gäller undervisning och forskning är hållbar utveckling och hur kommuner kan agera som samverkansarenor för lokalt hållbarhetsarbete. Hållbar utveckling kräver samverkan över organisations- och sektorsgränser och det är därför viktigt att ha en bred systemsyn när man jobbar med dessa frågor. Det har blivit extra tydligt i och med lanseringen av FN:s Agenda 2030 och de 17 globala målen.

Jag har forskat om miljö- och hållbarhetsstrategiska arbeten i kommuner sedan 1999. Till en början hade forskningen ett kommuninternt fokus och handlade om hur de organiserar det interna miljöarbetet. Med tiden har forskningsfokuset breddats till att även omfatta de andra perspektiven i hållbar utveckling och även till att studera hur kommuner kan samverka med andra lokala aktörer för en mer hållbar utveckling.

Pågående forskning

Sedan 2016 har min forskning handlat om hur kommuner anammar Agenda 2030 och de globala målen. Med Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling fick hållbarhetsarbetet en nystart med tydligt fokus på målstyrning, där samverkan och integration är nyckelbegrepp. Globala målen skulle kunna bidra till ett mer proaktivt och allomfattande hållbarhetsarbete genom att arbetet bättre operationaliseras och integreras i såväl internationella, nationella, regionala som lokala policyer och strategier. Men det kan också finnas en risk att denna nya globala Agenda kan leda till det bara är retoriken och inramningen som ändras och inte praktiken.

I min forskning studerar jag hur kommuner integrerar Agenda 2030 i sin interna styrning, men även hur de samverkar med andra lokala och regionala aktörer i strävan för en mer hållbar utveckling. Det gör jag bland annat genom att studera och analysera gränssnittet mellan den interna styrningen och den externa samverkan och hur extern samverkan kan växla upp det interna hållbarhetsarbetet.

Nära samverkan med kommuner

Samverkan med det omgivande samhället har varit och är en viktig komponent i både min forskning och undervisning. Tack vare det stora kontaktnätet bland kommuner som jag har byggt upp under åren, har jag haft förmånen att kunna studera kommuners miljö- och hållbarhetsstrategiska utveckling över tid. Jag har också fått möjlighet att involvera kommuner i undervisningen genom att erbjuda studenter gästföreläsningar och skarpa kursprojekt.

Undervisning

Jag undervisar på kurser som handlar om strategiskt och systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete i organisationer samt hållbar stadsutveckling för civilingenjörsstudenter. Jag är även involverad som handledare och granskare för kandidat- och magisteruppsatser. Jag undervisar en hel del inom forskarutbildningen, till exempel på kurser om samverkan som forskarkompetens, forskningsmetodik och strategisk miljö- och hållbarhetsstyrning.

Film och podcast

 

Ostlänken och hållbar regional utveckling

Vad kan de regionala aktörerna i Östergötland och Sörmland lära av tidigare satsningar på höghastighetsjärnvägar i Europa? Inför byggandet av Ostlänken har Brita Hermelin, professor i kulturgeografi och Sara Gustafsson, biträdande professor i miljömanagement, gjort en kunskapsöversikt av forskning och lärdomar från liknande projekt. I den här filmen presenterar de huvuddragen i CKS-rapporten "Regionala utvecklingseffekter av höghastighetsjärnvägen" och de fem viktigaste lärdomarna att ta med sig in i Ostlänken-arbetet.

Närbild på mikrofon.

Våga testa nytt för en långsiktig hållbarhet

Hållbarhetsmålen i Agenda 2030 visar riktningen mot en omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle, en omställning som innebär förändringar mot hur vi arbetar och lever idag. "Det krävs mod att prova nya arbetssätt och våga testa nytt för att arbetet ska bli konkret", säger Sara Gustafsson på CKS som forskar om Agenda 2030, och Emma Sterky, nationell samordnare för Agenda 2030, i SKR:s podcast Demokratiresan.

Forskning

Publikationer

2023

Venus Krantz, Sara Gustafsson (2023) Regional collaboration for the sustainable development goals: Experiences from developing a multi-actor platform in Sweden Sustainable Development Vidare till DOI
Maria Björklund, Sara Gustafsson, Karin Skill (2023) Sustainability potentials of digitally based platforms for the circularity of household items Cleaner Logistics and Supply Chain, Artikel 100133 Vidare till DOI

2022

Sara Gustafsson (2022) Omställning till ett hållbart samhälle: Vikten av samarbete, samverkan och samordning Kommunerna och hållbar utveckling: Demokrati, välfärd och lokal utveckling, s. 9-22

Nyheter

Bild på fyra människor i snö och spl

CKS i givande samarbete med Syddansk Universitet

En vintrig dag tidigt i mars fick CKS besök av tre kollegor från Syddansk Universitet. Besöket var ett initiativ för att hitta gemensamma beröringspunkter och områden för samarbete mellan CBE och CKS.

En kvinna står framför en grupp människor och pratar.

LiU värd för en öppen föreläsning om hållbar och tvärvetenskaplig forskning

LiU arrangerade en öppen föreläsning med titeln "Pick and Mix Circular Economy and why we love it". Föreläsningen var en del av projektet "Interdisciplinary Networking for a Sustainable and Circular Economy", finansierat av ECIU SMART-ER programmet.

Foto på Sara Gustafsson, professor i industriell miljöteknik och miljömanagement

LiU:s första kvinnliga professor i Industriell miljöteknik och miljömanagement

Sara Gustafsson, föreståndare för Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, har blivit utnämnd till professor i Industriell miljöteknik och miljömanagement. Hon är också LiU:s första kvinnliga professor i ämnet.

Korta fakta

CV

  • Filosofie magister i Biologi, Högskolan i Karlstad, 1998
  • Filosofie doktorsexamen i Miljösystemanalys och Miljömanagement, Linköpings universitet, 2005
  • Docent i Miljömanagement och Miljöteknik, Linköpings universitet, 2015
  • Biträdande professor i Miljömanagement och Miljöteknik, Linköpings universitet, 2017

Kurser

• Hållbar Stadsutveckling (TKMJ48)
• Miljömanagement (TKMJ15)
• Doktorandkurser (som till exempel Samverkan som forskarkompetens, Research design, Corporate environmental management)

Avslutade uppdrag

  • Föreståndare för Centrum för kommunstrategiska studier, CKS

Organisation