Fotografi av Sara Gustafsson

Sara Gustafsson

Biträdande professor, Avdelningschef

Sedan september 2020 är jag föreståndare på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS. Min forskning belyser kommunens roll för en hållbar utveckling med fokus på lokal implementering av de Globala Målen och Agenda 2030.  

Kommuners roll för hållbar utveckling

Mitt huvudsakliga intresse både när det gäller undervisning och forskning är hållbar utveckling och hur kommuner kan agera som arenor där olika aktörer kan samverka kring detta, samt om/hur Globala målen och Agenda 2030 kan bidra till detta. Hållbar utveckling kräver samverkan över organisations- och sektorsgränser och det är därför viktigt att ha en bred systemsyn när man jobbar med dessa frågor.

Nära samverkan med kommuner

Samverkan med det omgivande samhället har varit och är en viktig komponent i både min forskning och undervisning. Tack vare det stora kontaktnätet bland kommuner som jag har byggt upp under åren, har jag haft förmånen att kunna studera deras miljö-och hållbarhetsstrategiska utveckling över tid. Jag har också fått möjlighet att involvera kommuner i undervisningen genom att kunna erbjuda studenterna gästföreläsningar och skarpa kommunförlagda projekt.

Miljö-och hållbarhetsarbete i kommuner

Kommuner är viktiga myndighetsutövare och de är också konstanter i lokalsamhället. Under de senaste decennierna har vi sett att de utöver sitt myndighetsutövande, på frivillig basis, utvecklar ett mer proaktivt hållbarhetsarbete och kan fungera som en motor för det lokala hållbarhetsarbetet. De har därför en unik möjlighet till att bidra till en mer hållbar utveckling. Kommuners hållbarhetsarbete har aktualiserats än mer i och med Agenda 2030 och de Globala målen.

Genom ett stort antal enkätundersökningar, intervjuer och fallstudier har jag studerat hur kommuner organiserar sitt strategiska miljö-och hållbarhetsarbete. Då jag har haft möjlighet att göra uppföljande studier i flera kommuner har jag kunnat följa deras utveckling över tid och bland annat studerat mognadsprocesser, deras systemsyn kopplat till hållbarhetsarbetet, samt de utmaningar som är kopplade till detta.

Hållbar utveckling är inte bara en enskild aktörs angelägenhet, tvärtom, det är något som kräver samverkan över organisationsgränser och geografiska gränser. Det är ett mångfacetterat och transdisciplinärt område som kan studeras utifrån många olika perspektiv. I min forskning har jag valt att fokusera på hållbar utveckling utifrån hur kommuner internt och externt styr och hanterar hållbarhetsfrågor i den lokala kontexten. Jag har på senare tid även börjat studera hur kommuner kan bidra till hållbarhetsarbetet utifrån ett regionalt perspektiv.

Gemensamt för mina senare projekt är att reflektera över hur kommunen utformar strategier, vilka interna samt externa aktörer som har varit involverade och hur dessa strategier upplevs av olika aktörer som sedan ska genomföra åtgärder för att strategierna uppnås. I detta arbete är aktörssamverkan ett viktigt nyckelord som har stor tyngd i alla mina projekt. Jag har bland annat varit koordinator för ett forskningsprogram som heter Hållbara Norrköping (2010-2013), där vi utgick från ett triple helixperspektiv på samverkan.

 

För närvarande jobbar jag i det Formas-finansierade forskningsprojektet LETS (Levelling the regional and local sustainability performance through integration of the SDGS?!) som löper under tidsperioden 2018-2020. Det syftar till att bidra med kunskap:

 • om och hur regionala och kommunala organisationer kan integrera de globala målen i sina existerande strategier
 • om vilka roller regioner och kommuner kan ta för att samordna arbetet och samverka med andra aktörer i det geografiska området,
 • vilka utmaningarna och möjligheterna är i regional och lokal implementering av de Globala målen

Jag undervisar på kurser för framförallt civilingenjörsstudenter som handlar om strategiskt och systematiskt miljö-och hållbarhetsarbete i organisationer samt hållbar stadsutveckling. Jag är även involverad som handledare och granskare för kandidat-och magisteruppsatser och doktorander. Jag undervisar en hel del inom forskarutbildningen där jag håller i kurser om forskningsmetodik och en kurs i strategisk miljö-och hållbarhetsledning.

AktuelltVisa/dölj innehåll

Hur 17 ska vi nå hållbarhetsmålen?

Det finns en stor tilltro till FN:s Agenda 2030 och de 17 globala målen och vad de kommer att leda till, men frågan är vem som ska göra vad, hur och när? Jag berättar om hur man kan tänka kring dessa mål på regional och lokal nivå. 

Ostlänken och hållbar regional utveckling

Rapportsläpp "Regionala utvecklingseffekter av höghastighetsjärnvägen"

Vad kan de regionala aktörerna i Östergötland och Sörmland lära av tidigare satsningar på höghastighetsjärnvägar i Europa? Inför byggandet av Ostlänken har forskarna Brita Hermelin, professor i kulturgeografi och Sara Gustafsson, biträdande professor i miljömanagement, gjort en kunskapsöversikt av forskning och lärdomar från liknande projekt. 

I den här filmen presenterar de huvuddragen i rapporten och de fem viktigaste lärdomarna att ta med sig in i Ostlänken-arbetet.

Mer information hittar du här

ForskningVisa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

ReportageVisa/dölj innehåll

Korta faktaVisa/dölj innehåll

CV

 • Filosofie magister i Biologi, Högskolan i Karlstad, 1998
 • Filosofie doktorsexamen i Miljösystemanalys och Miljömanagement, Linköpings universitet, 2005
 • Docent i Miljömanagement och Miljöteknik, Linköpings universitet, 2015

Kurser

 • Management Systems and Sustainability (ges på engelska) (TKMJ28)
 • Hållbar Stadsutveckling (TKMJ48)
 • Miljömanagement (TKMJ15)

Uppdrag

 • Projektledare för LiPSS (LiUs Policy för Strategisk Samverkan) forskningssamverkan
 • Ledamot i IEI:s institutionsstyrelse
 • Ledamot i forsknings-och forskarutbildningsrådet på IEI.