Erik Sandewall, professor emeritus vid Institutionen för datavetenskap (IDA) vid Linköpings universitet talade om institutionens rötter och utvecklingen inom artificiell intelligens när IDA firade 40 år med en konferens i Stockholms skärgård.   

Erik Sandewall i talarstolenErik Sandewall Foto Magnus Johansson Erik Sandewall, konferensens förste huvudtalare, berättade om IDA:s rötter från 1970-talet och framåt, med det formella bildandet av institutionen 1983. Han betonade att till de akademiska rötterna hörde idén om samverkan mellan de olika forskningstraditionerna inom institutionen, vilket för forskarna innebar ”stöd, inte bara konkurrens”.

Möjligheter och risker med AI

Erik Sandewall belyste också den nuvarande utvecklingen inom institutionens forskningsfält, framför allt artificiell intelligens, AI. Han lyfte fram att möjligheterna och riskerna med tekniken, ofta kan ses som två sidor av samma mynt. Ett exempel är användningen av robotar i farliga och svårtillgängliga omgivningar, exempelvis gruvor, jämfört med användningen av robotar i krig. Ett annat exempel är användningen av AI-system inom undervisning, eller för illvillig propaganda. Därför blir det också svårt att förbjuda vissa tekniker i sin helhet, många goda möjligheter kan då förloras, menade han. Foto Magnus Johansson

Andra sätt att hantera riskerna med AI, sade Erik Sandewall, är genom att ha en god förståelse för hur informationsteknik används, inklusive alla typer av komplexa informationsbehandlande system, att förstå de samhälleliga effekter teknikerna medför, och att vara beredd att lagstifta när den vägen bedöms vara effektiv.

En roll för IDA

IDA, menade han, kan framöver bidra med en tydlig uppfattning om aktuell teknik, dess möjligheter och begränsningar, vad som kan förväntas eller befaras hända i framtiden. Med andra ord, bidra till samhällsdebatten utifrån den mycket goda kompetens inom informationsteknik och dess användningsområden som institutionen förvaltar.

AI i sig har sällan någon användning i den verkliga världen, anförde Erik Sandewall, men AI kan vara ett mycket kraftfullt tillägg till större system, som exempelvis spårningssystem. Utifrån detta drog han slutsatsen att:

— det är inte nödvändigtvis en bra idé att försöka lagstifta om specifika tillämpningar av artificiell intelligens, det förefaller mycket mer rimligt att lagstifta kring de större IT-system i vilka AI kan ingå som en komponent, kanske till och med en nödvändig komponent, men bara en komponent i ett totalt system.

 

Text: Marie Beckman


Läs mer om bland annat utvecklingen av AI, i intervjun med Erik Sandewall, även kallad Sveriges första AI-professor.

 

Erik Sandewalls föreläsning 2023-06-19 (på engelska)

IDA40 Jubileumskonferens 2023