Litteratur, mediehistoria och informationskulturer

Gammal filmkamera med gamla filmrullar på ett träbord.
peshkov

Hur har litteratur, bildkonst, film och musik påverkats av – och påverkat – medieteknologier genom historien? Vi forskar kring estetiska praktiker och de senaste hundrafemtio årens tekniska omvandlingar av samhället.

Litteratur, konst och medieteknologier

Forskargruppen ”Litteratur, mediehistoria och informationskulturer” (LMI) undersöker skärningspunkter mellan litteratur, konst och medieteknologier. Det handlar om hur litteraturens praktiker – men också andra konstarter såsom bildkonst, performance, film, ljudkonst och musik – under historiens gång flätats samman med mediernas historia. Även om ett fokus ligger på estetiska praktiker och medieteknologier, så utforskas även frågor om subjektivitet och identitet, kunskap och makt, minne och historieskrivning, agens och performativitet i den forskning som bedrivs.

Infrastrukturer och sinnenas litteraturhistoria

Till de ämnen, fält och problematiker som aktualiseras inom LMI hör sådant som medieekologier, digitala infrastrukturer, arkiv och databaser, appropriering och remediering, inter- och transmediala verk, digital och post-digital estetik och sinnenas litteraturhistoria. Viktiga teoretiska idéer och impulser hämtas från områden som mediearkeologi, nymaterialism, digital humaniora och Actor-Network-Theory.

Aktiviteter

Gruppens verksamhet består av forskningsprojekt och forskarkurser samt regelbundna arrangemang av workshops, symposier och konferenser. Dessutom utger doktoranderna i LMI publikationen Sensorium Journal.

Forskargruppen

Mer forskning om språk och kultur

Organisation