Institutionen för kultur och samhälle (IKOS)

Vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) samlas samhällsvetenskap och humaniora i miljöer där forskning och utbildning samverkar.

Institutionen för kultur och samhälle bedriver utbildning och forskning inom flera humanistiska, samhällsvetenskapliga och estetiska ämnen. Verksamheten hos oss bedrivs ofta i tvär- och mångvetenskapliga miljöer där språk, kultur och samhälle står i centrum.

IKOS vill verka för att stärka samhällsvetenskapens och humanioras plats i samhället och vi ser samverkan mellan utbildning, forskning och omvärld som en förutsättning för framgång.

Institutionen finns både på Campus Valla i Linköping och på Campus Norrköping. 

Nyheter och reportage

En kvinna som heter Elisabeth Ingvarsson och hennes dotter Sofie Ingvarsson)

LSS, en 30-åring som brottas med flera utmaningar

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) fyller 30 år. En banbrytande lag som skulle leda till stora förändringar. Men hur väl fungerar LSS egentligen? Två forskare, en chef, samt Elisabeth och Sofie berättar om sina erfarenheter.

De sju doktoranderna mot en bakgrund av träd

Möt doktoranderna inom Just Transitions

Möt sju doktorander som verkar i gränslandet mellan akademi och praktik. Deras uppgift är att undersöka hur en rättvis klimatomställning kan förverkligas på en lokal nivå.

Karriärdagen 2023 Anna Lindberg.

Att vara trovärdig har aldrig varit viktigare än nu

Kommunikatörer och journalister behöver vara bäst på att sprida bekräftade uppgifter och samtidigt förstå det inflytande de har i sin yrkesroll. Anna Lindberg som har haft fötterna i båda yrkena, ger råd och insikter om framtiden inom dessa yrken.

Aktuellt

Kalender

Ett urval av evenemang vid IKOS

13 december 2023

Disputation inom Åldrande och social förändring: Gülin Öylü

kl. 13.00 – 16.00 K1 Kåkenhus, Campus Norrköping

Gülin Öylü, Forskningsmiljön Åldrande och social förändring, Institutionen för kultur och samhälle (IKOS), försvarar sin avhandling med titeln: Inequalities and Age-Related Disadvantages in Late Working Life and Labour Market Exit in Sweden. Opponent är professor Joop Schippers, Utrecht University, Nederländerna. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. 
Kontakt

15 december 2023

Disputation inom språk och kultur: Maziar Yazdan Panah

kl. 10.00 – 13.00 Key1, Hus Key, Campus Valla, Linköping

Maziar Yazdan Panah, Forskningsmiljön Språk och kultur, Institutionen för kultur och samhälle (IKOS), försvarar sin doktorsavhandling med titeln ”Multilingual Life in Dementia Care. Crossing Linguistic Boundaries and Cognitive Gap: Navigating Mutual Understanding”. Opponent är Professor Catrin Norrby, Stockholms universitet. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. 
Kontakt

19 december 2023

Spikprat: Victoria Van Orden Martinez, IKOS/KSFM

kl. 10.00 – 10.30 Plan 3 i Studenthuset, Campus Valla

Victoria Van Orden Martinez, doktorand vid institutionen för kultur och samhälle, berättar om sin avhandling ”Afterlives: Jewish and Non-Jewish Polish Survivors of Nazi Persecution in Sweden Documenting Nazi Atrocities, 1945-1946.” Spikpratet är på engelska. Alla är välkomna!
Kontakt
Benjamin Forsberg

Forskningsmiljöer

Vid IKOS bedrivs forskning inom en rad olika områden inom humaniora och samhällsvetenskap.

Vi har följande forskningsmiljöer:

• Centrum för kommunstrategiska studier • Filosofi och tillämpad etik • Historiska studier  • Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle • Pedagogiskt arbete med inriktning mot samhällsämnenas didaktik  • Pedagogiskt arbete med inriktning mot språk- och litteraturdidaktik • Socialt arbete • Språk och kultur • Tema kultur och samhälle (Tema Q) • Välfärdsrätt • Åldrande och social förändring 

Forskningen bedrivs ofta i tvär- och mångvetenskapliga miljöer där språk, kultur och samhälle står i centrum och där forskare från olika discipliner arbetar tillsammans. 

Nedan kan du läsa mer om våra forskningsmiljöer - där hittar du också information om de forskare, forskargrupper, forskningsprojekt och inriktningar som finns inom respektive miljö.

Centrum för kommunstrategiska studier, CKS

CKS är ett centrum för strategisk kommunforskning och en mötesplats för forskare och kommuner. Vi utvecklar och fördjupar kommunstrategiskt relevant kunskap för att stötta en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Man i ett informellt flyktingläger bakom Belgrads tågstation. .

Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle - REMESO

Institutet bedriver forskning inom migration, etnicitet och samhälle utifrån flera perspektiv - individuell erfarenhet, lokalsamhällets utveckling och det civila samhällets relation till arbetsmarknadens förändringar, medborgarskap och välfärd.

abstrakt byggnad

Forskningsmiljön Filosofi och tillämpad etik

Forskningsmiljön Filosofi och tillämpad etik ger en institutionell ram för filosofisk forskning vid LiU. Miljön kännetecknas av ett tvärvetenskapligt fokus och ett starkt intresse för filosofiska frågor om vetenskapens roll i samhället.

Forskarutbildningar, kurser och forskarskolor

Forskarutbildningar och kurser

Vuxenutbildning

Kurser på IKOS forskarutbildningar

Institutionen för kultur och samhälle erbjuder flera forskarutbildningskurser inom humaniora och samhällsvetenskap. Forskarstuderande vid IKOS och doktorander vid LiU och andra lärosäten är välkomna att ta del av våra kurser.

FOUTB

Forskarutbildning i etnicitet och migration

Utbildningen tar avstamp i svensk och internationell migrations- och etnicitetsforskning, med ett tvärvetenskapligt fokus på migration.

Sten med inskription

Forskarutbildning i historia

Historia är en kritisk kultur- och samhällsvetenskap som utmärker sig genom en särskild fokusering på längre tidsperspektiv, på relationen mellan kontinuitet och förändring och historiska processers tidsbundenhet.

Forskarskolor

Utbildning

Institutionen för kultur och samhälle erbjuder flera program och ett brett spektrum av fristående kurser inom flera humanistiska, samhällsvetenskapliga och estetiska ämnen. 

Följande ämnen finns vid IKOS:

Allmän språkvetenskap • Engelska • Etik/tillämpad etik • Etnicitet och migration • Filosofi • Formgivning • Franska • Globala studier • Historia • Interaktionsanalys • Kommunikation, samhälle och medieproduktion • Konstvetenskap och visuell kommunikation • Litteraturvetenskap • Medie- och kommunikationsvetenskap • Musik • Pedagogiskt arbete • Religionsvetenskap • Retorik • Samhälls- och kulturanalys • Samhällsämnenas didaktik • Socialt arbete • Spanska • Svenska för utländska studenter  • Svenska som andraspråk • Svenska språket •  Textilslöjd • Trä- och metallslöjd • Tyska • Välfärdsrätt • Åldrande och social förändring 

Vi bedriver även undervisning i samarbete med andra institutioner och fakulteter på Linköpings universitet – på både grundnivå och avancerad nivå. Vi samverkar med och undervisar bland annat på lärarprogrammen och programmen Samhällsplanering och Grafisk design och kommunikation.

Vi erbjuder uppdragsutbildningar inom flera områden.

Här kan du läsa mer om de kurser som erbjuds inom IKOS forskarutbildningar.

Läs mer om fristående kurser vid LiU. 

Utbildningsprogram vid Institutionen för kultur och samhälle

Närbild av Berlinmuren

Globala studier, kandidatprogram, 180 hp

Vill du arbeta med internationella frågor lokalt och globalt? Vill du bidra till global rättvisa och förståelse mellan människor, grupper och organisationer i olika delar av världen? Då är kandidatprogrammet i globala studier en utbildning för dig!

Kommunikation, samhälle, medieproduktion - kandidatprogram, 180 hp

I dag behövs du som kan arbeta på tvären med olika medier: sociala medier, poddar, traditionella press-/etermedier och rumsliga medier som event och utställningar. Du lär dig mediehantverket, att driva projekt och att undersöka och förstå samhället.

Samhälls- och kulturanalys, kandidatprogram, 180 hp

På Samhälls- och kulturanalys står det moderna samhället och hur det förändras i fokus. Du får kunskaper om människors livsvillkor och om politiska, sociala och etniska identiteter och konflikter.

Samverka inom humaniora och samhällsvetenskap

Kunskap från IKOS ska komma samhället till nytta. Samtidigt vill vi också att det omgivande samhällets kompetens, erfarenhet och behov kommer IKOS verksamhet till godo. Det är i mötet mellan forskning och praktik som samhället utvecklas demokratiskt och hållbart.

Genom att utbyta kunskap och praktisk erfarenhet bidrar vi tillsammans till samhällsutvecklingen.

Välkommen att samverka med oss! 

Samverka med oss vid IKOS

Det är i mötet mellan forskning och praktik som samhället utvecklas demokratiskt och hållbart. För oss vid Institutionen för kultur och samhälle är det en självklarhet att samarbeta med det omgivande samhället. Läs mer om vår samverkan!

Avdelningar

Avdelningen för akademisk svenska (AKS)

Avdelningen för akademisk svenska erbjuder en rad olika utbildningsinsatser och stöd till den som vill erövra och utveckla det svenska språket som ett verktyg i forskning, undervisning och studier.

Flyktingläger

Avdelningen för migration, etnicitet och samhälle (REMESO)

En avdelning inom IKOS för forskning, utbildning och kunskapsutbyte om transnationell migration, etnisk mångfald och medborgarskap i ljuset av ekonomisk omvandling och förändrade villkor i arbetslivet.

Centrum för kommunstrategiska studier (CKS)

Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, är ett centrum för forskning, utveckling och samverkan vid Linköpings universitet.

Kontakta oss

Institutionsledning

Medarbetare på IKOS