Values

Tema T Exchange är en årlig mötesserie där framstående internationella forskare bjuds in för att delta i en öppen diskussion kring ett aktuellt tema tillsammans med forskare på Tema T. Syftet med dessa utbyten är att främja diskussioner som placerar forskningsområden relaterade till Tema T i bredare samhälleliga och vetenskapliga sammanhang. 2018 var Lucy Suchman inbjuden huvudtalare.
Charlotte Perhammar

Att skärskåda vilka, oftast outtalade, värderingar som styr tekniska, ekonomiska och vetenskapliga beslut är centralt i forskningsprogrammet Vetenskap, teknik och värderingspraktiker (”Science, Tecknology and Valuations Practices”), förkortat ValueS.

Här undersöks vilka roller värden och värderingar spelar inom de många kunskapskulturer och organiseringsformer som präglar vetenskapligt arbete och teknisk utveckling samt hur dessa värden i sin tur kan formas i olika tekniska, vetenskapliga och andra samhälleliga sammanhang.

Olika värderingspraktiker bidrar till att forma samhället, men denna påverkan är dubbelriktad. Värden och värderingar kan styra val av metoder, men val av metoder bidrar också till att forma värden. Ett exempel är hur forskares kvalitet bedöms genom det antal artiklar de har publicerat, en värderingspraktik som får till följd att forskare allt mer riktar in sin verksamhet på publicerbarhet.

Forskningen är samhällsvetenskaplig och har en tydlig förankring i det tvärvetenskapliga fältet teknik- och vetenskapsstudier (STS). Den knyter också an till exempelvis ekonomisk sociologi och antropologi, statsvetenskap, politisk ekonomi och organisationsteori. Ett ledmotiv är att inte dra en skarp gräns mellan betydelsen av ekonomiska värden och andra former av värden såsom rättvisa, människovärde och miljövänlighet.

I ett projekt inom ValueS studeras hur läkemedelsprövningar utformas utifrån olika, ibland kontrasterande, värderingar. Det gäller att tillgodose såväl etiska krav och patienters säkerhet som snabbhet och ekonomi i experimentet och klinisk relevans. I ett annat projekt studeras vilka värderingar Skatteverket gör när de definierar beskattningsbara kostnader. Andra relevanta frågor är exempelvis vilka antaganden som görs när man räknar på väg- och järnvägsinvesteringar och om marknadsundersökningar påverkas av vad uppdragsgivaren kan förväntas vilja veta.

De återkommande seminarierna är en central del av programmet.

Kalendarium
Visa/dölj innehåll

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Forskare
Visa/dölj innehåll

Hedersmedlem
Visa/dölj innehåll

Tema Teknik och social förändring
Visa/dölj innehåll