Institutionen för Tema (TEMA)

I en problemfylld värld behövs forskare som kan hantera både bredd och djup och samarbeta över ämnesgränser. Det innebär att skapa relevant kunskap med lämpliga metoder oavsett ämnestraditioner och bakgrund. Att analysera stora samhällsfrågor tvärvetenskapligt är TEMA:s specialitet.

Drönarbild av Tema-huset på Campus Valla
Tema-huset på Campus Valla

Nytänkande från start

Institutionen för Tema (Tema) bildades 1980 och representerade då en ny och oprövad satsning inom den svenska forskarvärlden. Verksamheten strukturerades kring tvärvetenskapliga problemområden, eller teman, där forskare samverkar över ämnesgränser för att gemensamt tackla komplexa utmaningar. Denna grundläggande struktur är fortfarande intakt, men våra teman har utvecklats över tiden för att förbli samhällsrelevanta. Tema var också först i Sverige med att inrätta forskarskolor för doktorander, en för varje tema, och denna framgångsrika modell har sedan blivit en nationell förebild.
 

Tvärvetenskap är viktigare än någonsin

I en alltmer komplicerad värld behövs det tvärvetenskapliga förhållningssättet mer än någonsin för att förstå och ta itu med de stora samhällsfrågorna. Vid Institutionen för Tema möts naturvetenskap, humaniora, teknik och samhällsvetenskap i det gemensamma målet att öka förståelsen för, och hitta lösningar på, viktiga framtidsfrågor. Temas studenter utvecklas i att hitta alternativa frågeställningar och gränsöverskridande perspektiv.

Institutionen för Tema i siffror

204 medarbetare

Varav 20 professorer och 45 doktorander, 2023.

100+ forsknings-samarbeten

Formaliserade avtal med andra universitet och organisationer, 2023.

130 kurser        

Inklusive delkurser i program och fristående kurser.

Senaste nytt

Bidrag från Familjen Kamprads stiftelse förlänger forskningsprogram om smarta elnät

Forskningsprogrammet “Resistans och effekt - om smarta elnät för de många människorna” har fått ytterligare 19,8 miljoner kronor i bidrag från Familjen Kamprads stiftelse och fortsätter i tre år till.

Bild på panelsamtalet

Panelsamtal och konstutställning om klimatomställningens komplexitet

Behöver klimatomställningen vara rättvis? Det har forskare från Linköpings universitet undersökt inom ramen för ett forskningsprojekt gällande tre svenska industriorter. Som avslutning på projektet hölls ett panelsamtal och en vernissage om ämnet.

Barn hoppar hage

Donation på 1,5 miljoner till Tema Barn

Högbom-Cocozzas Stiftelse donerar cirka 1,5 miljoner kronor till Tema Barn vid Linköpings universitet. Donationen är avsedd att finansiera en postdoktor under två år.

Kalendarium

Forskning vid Institutionen för Tema  

Vid Institutionen för Tema möts forskare över ämnesgränserna för att tillsammans utforska och lösa några av samhällets mest aktuella utmaningar.

Under mer än 40 år har Tema varit en ledande kraft inom forskning som sträcker sig över breda problemområden istället för traditionella discipliner. Genom att främja organisk tillväxt av tvärvetenskapliga samarbeten har Tema spelat en avgörande roll i etablerandet och formandet av nya forskningsfält.

Exempelvis har Temas forskning inom miljöförändring påverkat politiska beslut för hållbar utveckling genom att belysa miljöfrågornas komplexitet och peka på lösningar. Inom barnforskningen har Tema bidragit till ökad medvetenhet och förbättringar i barnpolitiken genom att lyfta fram barns perspektiv. Temas arbete inom genusvetenskap har utmanat normer och fördjupat förståelsen för kön och maktrelationer, vilket påverkat både akademin och samhället. Dessutom har Tema, genom ett samhällsvetenskapligt perspektiv på teknik- och vetenskapsstudier, bidragit till att forma hur teknologi integreras inom områden som utbildning, hälsovård och energipolitik.

Genom sitt tvärvetenskapliga tillvägagångssätt fortsätter Institutionen för Tema att vara en nyckelaktör för att forma framtidens forskning och samhälle.

Temaområden

Centrum

Forskarutbildning vid Institutionen för Tema

Utbildning vid Institutionen för Tema

Utbildningen vid Institutionen för Tema går bortom traditionella gränser och omfamnar tvärvetenskapliga perspektiv med hög samhällsrelevans. 

Tema präglas av en problemorienterad ansats och ett kritiskt förhållningssätt och vår undervisning är inget undantag. Våra kurser och program spänner över alla fakulteter och inkluderar ämnesområden som samhällsplanering, miljövetenskap, genusvetenskap, barn- och barndomsvetenskap, geografi och tematisk naturvetenskap.

Forskning och pedagogik i symbios

En forskningsnära utbildning utgör kärnan i vårt tillvägagångssätt och våra lärare är inte bara dedikerade pedagoger utan även aktiva forskare. Undervisningen omfattar en mångfald av pedagogiska former inklusive studentaktiva undervisningsmetoder, problembaserat lärande (PBL), projektarbeten och challenge-based learning (CBL).

Bredd och flexibilitet

Våra utbildningsprogram är förankrade i aktuella samhällsfrågor, och ger studenterna specialiserad kompetens som är eftertraktad på arbetsmarknaden. Våra fyra internationella masterprogram lockar studenter från hela världen, vilket skapar en dynamisk lärmiljö. Utöver våra grundutbildningsprogram ger vi även ett fyrtiotal fristående kurser, utbildning inom ECIU (European Consortium of Innovative Universities) och kurser via LiU uppdragsutbildning.

På Tema strävar vi efter att utveckla kompetenta yrkespersoner samtidigt som vi främjar kreativitet och reflektion. Dessa egenskaper rustar våra studenter för att kunna möta dagens och morgondagens utmaningar.

Program på grundnivå

Fler program och kurser

Program på avancerad nivå/Master

Fristående kurser

Ett litet barn sitter på en vuxens axlar och låtsas att fingrarna är glasögon

Att lyssna på barn: Barns perspektiv och barnperspektiv, 7.5 hp

Den här kursen ger dig möjligheten att fördjupa din förståelse för barn och ungas röst och roll i samhället. Den utforskar olika teoretiska perspektiv och metodologiska tillvägagångssätt för att förstå barns och ungdomars perspektiv.

Ett barn sitter i en säng i motljus och övar på att spela klarinett

Barn, kultur och fritid, 7.5 hp

Denna kurs ger dig en djup förståelse för barn och unga som viktiga kultur- och fritidsaktörer. Utforska kritiska perspektiv och samhällsnormer för att förstå och stödja barns rättigheter och möjligheter till kultur och fritid.

Siluetter av barn i sanden

Barn och unga som hälsoaktörer, 7.5 hp

Är du intresserad av barns och ungas perspektiv när de deltar i vård och hälsofrämjande insatser? Denna kurs undersöker rättigheter, etiska dilemman och hur barn och unga navigerar i dagens hälso- och sjukvårdssystem.

Håll dig uppdaterad

Samverka med Institutionen för Tema

Institutionen för Tema föddes ur en tanke om att utveckla forskning med stark anknytning till samhället. Att identifiera, analysera och föreslå lösningar på relevanta samhällsproblem är själva motivet för Temas existens.

Samhällsfrågor studeras här gränsöverskridande, ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Samverkan blir därför, inte bara ett önskvärt resultat, utan själva förutsättningen för forskning och utvecklingsarbete vid Tema.

Exempel på samverkan

Beslutsarenan i Norrköping.

Norrköpings Beslutsarena - en lokal där visualisering stödjer dialoger

Norrköpings Beslutsarena är en avancerad interaktiv lokal som erbjuder stöd i möten där komplicerade frågor eller skeenden diskuteras. Den används både i forskning och undervisning men kan också hyras aktörer inom den privata och offentliga sektorn.

Samverkansnyheter

Vallastaden är en stadsdel i Linköping

Så blev gärdet stadsdelen Vallastaden

2013 började byggandet av en helt ny stadsdel – Vallastaden – i Linköping. Med LiU som granne föll det sig naturligt att flera forskningsprojekt startades. Hur gick det? 10 år senare finns några av svaren.

Professor Victoria Wibeck med uppfällt paraply en regnig dag i mars.

Linköpingsforskare med och granskar klimatpolitiken

I slutet av mars varje år lämnar Klimatpolitiska rådet en rapport som granskar regeringens klimatpolitik. När rapporten för 2023 läggs fram är det första gången professor Victoria Wibeck från Linköpings universitet är med som ledamot.

Bild på ett konstverk där blått tyg hänger på olika nivåer i en gammal turbinhall.

Forskare och konstnärer studerar hur vi använder varmvatten

Hur använder vi varmvatten och vad tänker vi kring vår vattenförbrukning? De frågorna står i fokus för ett forskningsprojekt som tar konsten till hjälp för att visualisera människors tankar kring varmvatten och vattenanvändning.

Forskningsprojekt i samverkan

Gul lav på sten

Posthumanistiska genusstudier

The Posthumanities Hub är en forskargrupp med fokus på feministisk posthumaniora som grundades vid Linköpings universitet och leds av Cecilia Åsberg.

Bild på solceller. Picture on suncell

Att följa och synliggöra hur städer ställer om

Dagens städer behöver ställas om i en klimatsäker, klimateffektiv och ekologiskt hållbar riktning. Det handlar om allt från att anpassa dagvattensystemen till det förändrade klimatet. Det här projektet gör den pågående omställningen synlig.

En person i jeansjacka och händerna i knät sitter mittemot någon som gestikulerar med händerna.

Utredande barnsamtal i praktiken

När barn möter socialtjänsten har det rätt till delaktighet och att få sin röst hörd. I det här projektet studeras barns delaktighet, vad det är och hur det kan se ut, i utredande samtal som genomförs i socialtjänsten.

Kontakta oss

Medarbetare

Medarbetare

Adresser

Postadress

Linköpings universitet, Institutionen för Tema, 581 83 Linköping 

Besök oss på Campus Valla

Temahuset, Mäster Mathias väg

Besök oss på Campus Norrköping

Kopparhammaren 2, Norra Grytsgatan 10A 

Andra kontaktvägar och ingångar