Laboratorieverksamheten vid LiU ger upphov till stora mängder avfall av varierat slag. Detta avfall ska hanteras på ett för alla medarbetare och studenter säkert sätt. Avfallet ska inte heller ge upphov till störningar i omgivande miljö eller innebära risker för de som tar om hand avfallet när det lämnat LiU.

Laboratorieavfall ska därför paketeras, märkas, hanteras och i vissa fall destrueras enligt instruktionerna för hantering av laboratorieavfall vid LiU. Där ej annat anges gäller instruktionerna för samtliga campus.

 • Allt laboratorieavfall ska hanteras av laboratoriepersonal.
 • Lokalvård ska enbart tömma papperskorgar vid handfat. Dessa får endast innehålla pappershanddukar efter handtvätt. Inga andra papperskorgar får finnas på labb, istället ska godkända kärl för laboratorieavfall användas.
 • Kärl eller behållare som innehåller laboratorieavfall försluts och transporteras till avsedd plats i miljörum av laboratoriepersonal, härefter hanteras laboratorieavfallet som brännbart avfall om inte annat gäller för ett specifikt avfall.
 • Om avtal sluts med lokalvården att hämta laboratorieavfall, tar de endast om hand färdigförsluten och tydligt uppmärkt kartong eller plastad papperssäck som lämnas på anvisad plats på respektive enhet.
 • För kemikalieavfall och annat farligt avfall från laboratorier och verkstäder gäller annan lagstiftning och andra regler, se sidan Farligt avfall. Dessa avfall hanteras av laboratoriepersonal. Lokalvård får inte omhänderta farligt avfall från laboratorier och verkstäder.

Hantering av laboratorieavfall

Behållare och kärl för avfall från laboratorier och liknande verksamhet

Olika sorters avfall från laboratorier och liknande verksamhet kräver olika typer av behållare och kärl. Ofta finns lagkrav som styr vilka material behållare ska vara tillverkade av, hur de ska förslutas, märkas och så vidare. Därför ska de typer av kärl som beskrivs nedan användas inom LiU och Region Östergötland.

För mer information inom Region Östergötland, se information om avfall och kärl. 

Beställa och köpa avfallskärl

Verksamhet inom LiU köper avfallskärl via inköpssystemet Raindance, med beställningssättet ”Varukorg” och produktgruppen ”Avfallskärl till labb”. Andra typer av behållare för avfall som plastade säckar, glasflaskor eller produkter som absorptionsmaterial med mera köps vid LiU också via inköpssystemet men genom de produktgrupper som beskrivs nedan. Inköpssystemet Raindance nås via Liunet.

Verksamhet inom Region Östergötland kan hitta information om avfallstyper och avfallskärl via intranät eller via Vårdgivarwebb. En del verksamheter på Campus US kan beställa avfallskärl för exempelvis biologiskt avfall och smittförande avfall via Region Östergötland.

Laboratorieavfall (brännbart avfall, restavfall)

Med laboratorieavfall avses avfall som inte innehåller något som är farligt och där det inte ställs krav på särskilda avfallsbehållare. Detta innebär att avfallet kan hanteras som brännbart avfall/restavfall

Laboratorieavfall kan förpackas i:

 • Plastade papperssäckar (Papperssäck för våtavfall). Finns vid LiU i inköpssystemet under produktgruppen Hygien- och städprodukter.
 • Avfallskartonger med plastsäck, finns i flera storlekar (15-98 liter). Finns vid LiU i inköpssystemet under produktgruppen Avfallskärl till lab, grupp 1 avfallskartonger
 • Plastlådor/plast tunnor i svart plast med lock (bra om avfallet är blött), 30 liter eller 60 liter. Finns vid LiU i inköpssystemet under produktgruppen Avfallskärl till lab, grupp 2 Avfallsbehållare av plast 

Smittförande avfall och GMM-avfall

Smittförande och GMM-avfall som ska sändas iväg för destruktion ska packas i plastlåda/tunna eller kartong.

Gul plastlåda/tunna
 • Plastlådor/plasttunnor i gul plast med lock och med märkning smittförande avfall, 30 liter eller 60 liter. Finns vid LiU i inköpssystemet under produktgruppen Avfallskärl till lab, grupp 2. Avfallsbehållare av plast. Notera att lock köps separat, med eller utan inkastöppning (enkel- eller dubbellock).
 • Om märkning för smittförande avfall UN 3291 ej är förtryckt på lådan, komplettera med gulsvart etikett Smittförande avfall, finns vid LiU som fritextartikel (artikelnummer 73-20152) i inköpssystemet under produktgruppen Avfallskärl till lab, grupp 2 Avfallsbehållare av plast.
Kartong
 • Kartong smittförande avfall/GMM 22 liter gul med gul plastsäck. Finns vid LiU i inköpssystemet under produktgruppen Avfallskärl till lab, grupp 1 avfallskartonger.
 • Kartongen ska förses med etikett för Smittförande avfall, finns vid LiU som fritextartikel (artikelnummer 73-20152) i inköpssystemet under produktgruppen Avfallskärl till lab, grupp 2 Avfallsbehållare av plast.
Svart plastlåda/tunna

(kan användas om gula plastlådor/tunnor inte finns att beställa).

 • Plastlådor/plast tunnor i svart plast med lock, 30 liter eller 60 liter. Finns vid LiU i inköpssystemet under produktgruppen Avfallskärl till lab, grupp 2 Avfallsbehållare av plast.
 • Svart plastlåda ska förses med etikett Smittförande avfall, finns vid LiU som fritextartikel (artikelnummer 73-20152) i inköpssystemet under produktgruppen Avfallskärl till lab, grupp 2 Avfallsbehållare av plast). Notera att lock köps separat.

För behållare för smittförande avfall som är skärande eller stickande (tex kanyler, skalpeller, objektsglas) se nedan. 

Skärande och stickande avfall

Skärande och stickande avfall ska förpackas i:

 • Behållare för skärande och stickande avfall (kanylburk) i gul plast med lock och med märkning smittförande avfall, 0.6, 1.5 och 5 liter. Finns vid LiU på avtal Avfallskärl till lab, grupp 2 Avfallsbehållare av plast.

Biologiskt avfall - vävnad från människa

Med biologiskt avfall avses fast ämne eller fast substans från människa som kan vara etiskt stötande, exempelvis vävnader, organ, kasserade anatomiska preparat. Biologiskt avfall kan förpackas i:

 • Plastlådor/plast tunnor i svart plast med lock, 30 liter eller 60 liter. Finns vid LiU på avtal Avfallskärl till lab, grupp 2 Avfallsbehållare av plast.

Innan lådor med biologiskt avfall lämnar labbet/avdelningen måste märkning/etikett för ”Biologiskt avfall” fyllas i med namn, telefonnummer, avdelning och locket förslutas. Gul-svart etikett ”Biologiskt avfall” finns vid LiU via upphandlad leverantör (art nr 73-3105153) men behöver beställas som fritextartikel från leverantören.

För mer information om hantering av denna typ av avfall se avsnittet om Biologiskt avfall - människa.

Biologiskt avfall - vävnad från djur (ABP, dissektion)

Material som kommer från djur kallas för animaliska biprodukter (ABP) och definieras som ”material från djurriket som inte är livsmedel och som ännu inte bearbetats eller behandlats till framställda produkter”. För detta avfall finns en rad krav kring märkning och dokumentation. Annat material från djur uppfyller i stället kriterierna för dissektionsavfall. Biologiskt avfall från djur kan förpackas i:

 • Plastlådor/plast tunnor i svart plast med lock, 30 liter eller 60 liter. Finns vid LiU på avtal Avfallskärl till lab, grupp 2 Avfallsbehållare av plast.

Innan lådor med biologiskt avfall lämnar labbet/avdelningen måste etikett för ”ABP” eller ”Dissektionsavfall” fyllas i och fästas på lådan och locket förslutas.

För mer information om hantering av denna typ av avfall se avsnittet om Biologiskt avfall - vävnad från djur (ABP) och växter. 

Farligt avfall

Några exempel på farligt avfall är kemikalieavfall, lösningsmedel, färg, sprayburkar med mera. Kring dessa avfallstyper finns många krav att följa. För mer information av denna typ av avfall, se sidan Farligt avfall. 

Behållare för flytande farligt avfall, exempelvis kemiska produkter

Flytande avfall kan förpackas i:

 • Plastflaska 1 liter med kork, UN godkänd. Finns vid LiU på avtal Avfallskärl till lab, Grupp: 3 avfallsdunkar/flaskor
 • Plastdunkar i flera storlekar med kork, både UN godkända och vanliga dunkar. Finns vid LiU på Avfallskärl till lab, Grupp: 3 avfallsdunkar/flaskor
 • Glasflaskor av mörkt glas (Finns vid LiU på avtal Laboratorieprodukter) Vissa avfallsslag kan kräva mörka glasflaskor (exempelvis peroxidbildande ämnen). (söktips: flaska eller ”amber bottle glass")

Kemikalieavfall räknas oftast som både farligt avfall och farligt gods. När avfallet ska skickas iväg krävs en dunk eller flaska som är UN godkänd (märkt med beteckningen ”un”, tillverkningsår och månad, behållare måste användas inom fem (5) år från tillverkning). Alternativt förpackas flaskor eller dunkar med kemikalieavfall i Farligt avfall-kartong (SAKAB kartong). 

Flytande farligt avfall måste packas tillsammans med absorptionsmaterial.

Behållare, kartong för farligt avfall

Särskilda kartonger som uppfyller förpackningsgrupp I ska användas. Dessa sk farligt avfall kartonger (SAKAB kartong, miljökartong) och tillhörande plastsäck måste förslutas med särskild korsarmerad tejp, detta för att uppfylla farligt godslagstiftningens krav.

 • Farligt avfall kartonger (SAKAB-kartong) 38 liter med tillhörande svart plastsäck. Finns vid LiU i inköpssystemet under produktgruppen Avfallskärl till lab, grupp 1 avfallskartonger
 • Korsarmerad tejp att försluta Farligt avfall kartonger. Finns vid LiU i inköpssystemet under produktgruppen Avfallskärl till lab, grupp 1 avfallskartonger 
Absorptionsmaterial

När kemiskt avfall ska packas krävs absorptionsmaterial. Välj helst ett inert absorptionsmaterial som Vermiculit. Andra typer av absorptionsmaterial ställer krav på att säkerställa att det fungerar för just den kemiska produkt/avfall som ska packas.

Vermiculit finns vid LiU på avtal Laboratoriekemikalier

Laboratorieavfall

Handskar, torkpapper, spillskydd mm

Handskar, torkpapper, spillskydd och liknande avfall som inte inneåller något som är farligt , exempelvis kemikalier eller smittämne, och som inte är material som kan källsorteras, till exempel förpackningar, kan slängas i labbavfallskärl som kartonger eller i plastade papperssäckar. Detta avfall hanteras sedan som brännbart avfall/restavfall.

Pipettspetsar (om de inte varit i kontakt med smittförande material)

 • Campus US: Ska slängas i kartong, ej i plastad papperssäck på grund av risk för stick vid hantering av säckar, och hanteras sedan som brännbart avfall/restavfall.
 • Campus Valla och Norrköping: Ska slängas i kartong eller plastad papperssäck, och hanteras sedan som brännbart avfall/restavfall.

Avfall av glas (exempelvis bägare, mätglas, E-kolvar)

 • Laboratorieglas som bägare, e-kolvar, mätpipetter (helt/trasigt) ska läggas i en kartong eller liknande, sedan i labbavfallskartong som sorteras till brännbart avfall/restavfall. Vid större mängder, kontakta Husservice (Campus Valla och Norrköping) eller vaktmästeriet (Campus US).
 • Glas som varit i kontakt med smittförande – se Smittförande avfall
 • Glas påtagligt kontaminerat med faroklassade kemikalier – se Kemikalieavfall
 • Stickande/skärande glas av mindre storlek, till exempel objektsglas, pasteurpipetter, silicon wafers – se Skärande/stickande avfall
 • Förpackningar av glas, som ej varit i kontakt med smittförande eller påtagligt kontaminerade med farliga kemikalier, källsorteras.

Källsortering på laboratorier

Rena, torra förpackningar (papper/plast/glas) sorteras i kärl avsedda för dessa fraktioner.

Kemikalieavfall

Grundregeln är att en kemisk produkt märkt med farosymbol/faropiktogram ska hanteras som farligt avfall.

För mer information, se sidan Farligt avfall


Läkemedelsavfall

Små mängder läkemedel kan återlämnas till det apotek de köpts ifrån.

Större mängder eller gamla läkemedel packas vid LiU i farligt avfallkartong, märks med texten "Läkemedelsavfall" och skickas sedan tillsammans med farligt avfall. Ange vid beställning av hämtning att det är läkemedelsavfall eftersom det hanteras separat av mottagaren.

För mer information, se sidan Farligt avfall

Radioaktivt avfall

Observera att det även kan finnas andra risker med avfallet som måste beaktas, avfallet kan vara klassat som smittförande eller innehålla faroklassade kemikalier.

För mer information, se sidan Strålskydd. 

Smittförande avfall

Material och avfall som varit i kontakt med eller innehåller smittämnen ska dekontamineras innan det diskas, återanvänds eller slängs. Till smittförande avfall räknas smittämnen som kan orsaka infektion hos människor (riskklass 2 eller högre) samt avfall som innehåller eller har varit kontakt med humana kroppsvätskor eller vävnad.

Dekontaminering ska ske så nära källan som möjligt med en validerad metod, exempelvis autoklavering eller kemisk desinfektion.

När avfallet är avdödat kan det som regel slängas i det brännbara avfallet/restavfallet eller hällas ut i vask, förutsatt att det inte finns andra risker med avfallet som måste tas hänsyn till, exempelvis kemikalier, antibiotika eller radioaktivitet.

I ett laboratorium ska de mest strikta reglerna gälla för hela laboratoriet. Exempel: Om arbete med riskklass 2-bakterier förekommer i ett labb där även annan verksamhet bedrivs med icke-smittförande organismer ska allt avfall hanteras som om det vore smittförande.

Smittförande avfall som är skärande eller stickande

Smittförande avfall som är skärande eller stickande, exempelvis kanyler, skalpeller, objektsglas, ska läggas i särskild säkerhetsbehållare märkt med UN 3291 och texten ”skärande och stickande avfall”, avsedd för smittförande avfall.

Hantering vid Campus Valla och Norrköping

Gemensam hantering av övrigt smittförande avfall saknas vid dessa campus, avfallet ska därför avdödas på respektive enhet om ingen särskild överenskommelse finns. När avfallet är avdödat kan det som regel slängas i det brännbara avfallet/restavfallet eller hällas ut i vask, förutsatt att det inte finns några andra risker med med avfallet, exempelvis kemikalier, antibiotika eller radioaktivitet.

Hantering vid Campus US

Smittförande avfall tillhörande riskklass 2 kan i de flesta fall skickas som smittförande avfall UN 3291 till extern anläggning för destruktion. Avfall innehållande smittämnen i riskklass 3 måste avdödas lokalt i det aktuella laboratoriet. I dessa fall måste avfallshanteringen godkännas av Arbetsmiljöverket i samband med anmälan.

OBS! Försäkra dig om att avfallet inte innehåller smittämnen i den högre riskkategorin kategori A, se föreskrift om transport av farligt gods. Dessa är ämnen som när de transporteras kan framkalla permanent invaliditet eller livshotande/dödlig sjukdom hos i övrigt friska människor eller djur. I regel tillhör de ämnen som finns med på denna lista riskklass 3 eller högre, ett par undantag finns för ett fåtal smittämnen i riskklass 2 (endast kulturer).

Packning och märkning av smittförande avfall UN 3291
 • Avfallet ska innan borttransport packas och märkas enligt bestämmelser för smittförande avfall UN 3291. Kärl finns att tillgå vid LiU via avtal och köps in via Raindance via beställningssättet varukorg och produktgrupp Avfallskärl till labb).
 • Flytande avfall hälls i tätslutande kärl innan det placeras i lådan/kartongen. Vermikulit eller annat absorberande material ska tillsättas i tunnan alternativt kartongen i tillräcklig mängd för att kunna suga upp vätskan om primärkärlet/kärlen går sönder.
 • Innan lådor/kartonger med smittförande avfall lämnar labbet/avdelningen måste locket på lådor, alternativt kartonger, förslutas helt och märkning/etikett fyllas i med namn, telefonnummer och avdelning.
 • Kärlen ställs på avsedd plats i miljörummet.
 • Hämtning i miljörum ska beställas, det görs digitalt via webbanmälan städ och logistik-tjänster på US (sk HLS system). För medarbetare vid LiU nås tjänsten via Kundtjänst för stöd och service.

Avfall innehållande GMM

Allt material som innehåller eller har varit i kontakt med genetiskt modifierade mikroorganismer, GMM, ska dekontamineras innan det diskas, återanvänds eller slängs.

Dekontamineringen ska ske så nära källan som möjligt med en validerad metod, exempelvis autoklavering eller med ett kemiskt desinfektionsmedel. I GMM R-verksamhet ska dekontamineringen som regel ske innan avfallet lämnar det egna laboratoriet. Avfallshanteringen måste godkännas av Arbetsmiljöverket i samband med anmälan eller tillståndsansökan.

Hantering vid Campus Valla och Norrköping

Gemensam hantering av GMM-avfall saknas, avfallet ska därför avdödas på respektive enhet. När avfallet är avdödat kan det som regel slängas i det brännbara avfallet/restavfallet alternativt hällas ut i vask (förutsatt att det inte finns andra risker med avfallet).

Hantering vid Campus US

Vid borttransport av GMM-avfall (från F- och L-verksamhet) packas och märks avfallet på samma sätt som smittförande avfall UN 3291.

Cellkulturer, mikroorganismer - ej smittförande

Levande cellkulturer och mikroorganismer ska ej hällas ut direkt i vask, hänsyn behöver också tas till eventuell antibiotika.

Om avfallet räknas som smittförande eller GMM, se respektive avsnitt.

När avfallet är avdödat kan det som regel hällas ut i vask. Det kan dock finnas andra risker med avfallet att ta hänsyn till, exempelvis radioaktivitet, kemikalier, eller att avfallet är stickande/skärande, se respektive avsnitt.

För avdödning av cellkulturer, odlingsmedium och mikroorganismer som inte är smittförande eller GMM ska en av följande metoder användas:

 1. Autoklavering.
 2. Kemisk eller annan behandling. Metoden måste ha visats vara effektiv mot aktuellt agens.
  Efter kemisk behandling ska avfallet hanteras som kemikalieavfall.
 3. Förbränning 
  Flytande cellkultur/ medium/ buljong hälls i ett helt tätslutande kärl, exempelvis plastflaska eller dunk. Fyll kärlet till max 75 %. < 2 liter/kärl. Kärlet placeras i en labbavfallskartong med innersäck av plast, sorteras till brännbart avfall/restavfall. Undvik att packa större mängder än 2 liter i en labbavfallskartong. Risken för läckage blir annars stor.

Bakterier på fast medium, exempelvis agarplattor, avdödas lämpligast genom autoklavering och kan därefter slängas i brännbart avfall/restavfall, alternativt sorteras som smittförande avfall i den centrala hantering som finns på Campus US.

Antibiotikaavfall

För att undvika att antibiotika når ekosystemet och bidrar till utveckling av antibiotikaresistens är det viktigt att undvika utsläpp till miljön i de fall det är möjligt.

Antibiotika som snabbt bryts ner i naturen, kort ekoskugga, kan enbart hällas ut i vask om det gäller väldigt små mängder. Mer stabil antibiotika, lång ekoskugga, ska destrueras, exempelvis genom autoklavering eller genom hantering som läkemedelsavfall, farligt avfall vid LiU.

Observera att råden nedan gäller för antibiotika som finns i exempelvis odlingsmedium eller cellkulturer. Ren antibiotika ska hanteras som läkemedelsavfall. Det kan också finnas andra risker med avfallet, exempelvis andra kemikalier, radioaktivitet, stickande/skärande, smittförande eller GMM som måste beaktas.

Nedan följer rekommendationer för ett antal antibiotika.

Observera att antibiotika som ej är listade här, och vars egenskaper är okända, hanteras som farligt avfall.

Antibiotika Rekommendation
Beta-laktamer  
Penicillin
Ampicillin
Carbenicillin
Bryts lätt ner i naturen, kan hällas ut i vask.
Aminoglykosider  
Gentamicin
Neomycin
Streptomycin
Geneticin
Autoklaveras/kokas innan det hälls i vask.
Kanamycin Förstörs ej vid normal autoklavering. Kan autoklaveras i mycket surt pH innan det hälls ut i vask, alternativt hanteras som farligt avfall.
Övriga  
Kloramfenikol Bryts lätt ner i naturen, kan hällas ut i vask.
Amphotericin
(= fungizone)
Erytromycin
Pyromycin
Sulfadoxin
Tetracyklin
Autoklaveras/kokas innan det hälls i vask.
Blasticidin Okända egenskaper, bör hanteras som farligt avfall.
Ciprofloxacin Tål autoklavering, bör hanteras som farligt avfall.
Enrofloxacin Bör hanteras som farligt avfall.
Nalidixinsyra Bör hanteras som farligt avfall.
Vankomycin Mycket stabilt, sista antibiotikat som fungerar mot multiresistenta stafylokocker. Bör hanteras som farligt avfall, byt helst ut till annan antibiotika
Zeomycin Okända egenskaper, bör hanteras som farligt avfall.
Zeozin Okända egenskaper, bör hanteras som farligt avfall.

Källa: Hallgren, Christina, Morgenstern, Ralf. Rekommendationer för behandling av antibiotikaavfall vid Karolinska Institutet (2009), med justeringar och tillägg av laboratoriesäkerhetskoordnator LiU.

Avfall innehållande kroppsvätskor eller human vävnad

Avfall som innehåller eller har varit i kontakt med kroppsvätskor från människa eller human vävnad, exempelvis blod, urin, vävnadsprover, ska hanteras som smittförande avfall.

Biologiskt avfall - vävnad från människa

Med biologiskt avfall avses fast ämne eller fast substans från människa som kan innebära en olägenhet för människors hälsa genom exempelvis sitt utseende, sin lukt eller annat sätt. Denna typ av avfall omfattas av krav i Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått vid hantering och märkning av sådant biologiskt avfall.

Exempel på biologiskt avfall:

 • Vävnader eller organ.
 • Identifierbara kroppsdelar.
 • Kasserade anatomiska preparat.

Naglar och hår räknas inte hit. Det gör inte heller avfall som omfattas av begravningslagen eller foster och material som omhändertas vid abort.

Campus Valla och campus Norrköping

 1. Biologiskt avfall ska samlas upp i svart plastlåda (30 liter) med tillhörande lock. Om avfallet består av mycket vätska ska det även finnas absorbentmaterial i behållaren. Lägg endast i biologiskt avfall, ej annat avfall som exempelvis handskar.
 2. Märk lådan med ifylld etikett för "Biologiskt avfall" (gul botten, svart text). Lådorna måste märkas innan de placeras i frys eftersom det kan vara svårt att få etiketten att fästa annars.
 3. Biologiskt avfall kan förvaras upp till ett dygn i rumstemperatur. Vid förvaring mer än ett dygn till mindre än fem dygn ska biologiskt avfall förvaras vid högst + 8°C. Om avfallet behöver förvaras mer än fem dygn bör det frysas och får då förvaras i maximalt ett år innan borttransport.
 4. Beställ hämtning av biologiskt avfall på samma sätt som farligt avfall.
Avfallskärl och etiketter

Svart plastlåda med tillhörande lock, samt etiketter för biologiskt avfall, finns att köpa via LiUs inköpssystem.

Campus US

 1. Biologiskt avfall ska samlas upp i svart plastlåda (30 liter) med tillhörande lock. Om avfallet består av mycket vätska ska det även finnas absorbentmaterial i behållaren. Lägg endast i biologiskt avfall, ej annat avfall som exempelvis handskar.
 2. Märk lådan med ifylld etikett för "Biologiskt avfall" (gul botten, svart text). Lådorna måste märkas innan de placeras i frys eftersom det kan vara svårt att få etiketten att fästa annars.
 3. Biologiskt avfall kan förvaras upp till ett dygn i rumstemperatur. Vid förvaring mer än ett dygn till mindre än fem dygn ska biologiskt avfall förvaras vid högst + 8°C. Om avfallet behöver förvaras mer än fem dygn bör det frysas och får då förvaras i maximalt ett år innan borttransport.
 4. Beställ hämtning av biologiskt avfall från vaktmästeri/inre logistik digitalt via webbanmälan städ och logistik-tjänster på US (HLS system). För medarbetare vid LiU nås tjänsten via Kundtjänst för stöd och service.
Avfallskärl och etiketter

Svart plastlåda med tillhörande lock, samt etiketter, finns att köpa via LiUs inköpssystem eller via Region Östergötland inköpssystem.

För annat biologiskt avfall från människa gäller:

 • Mindre mängder provrör med kroppsvätskor från människa eller tömda blodpåsar mm från personer utan konstaterad smitta kan hanteras som brännbart laboratorieavfall.
 • Biologiskt avfall som är smittförande (material från person med konstaterad eller misstänkt smitta) ska hanteras enligt bestämmelser för smittförande avfall.
 • Stora mängder kroppsvätskor från människa ska hanteras som smittförande avfall.
 • Vävnader med stora mängder kemikalier exempelvis vävnader i formalin/formaldehydlösning hanteras som kemikalieavfall.

Biologiskt avfall - vävnad från djur (ABP, dissektion) och växter

Om animaliska biprodukter (ABP)

Material som kommer från djur kallas för animaliska biprodukter och definieras som ”material från djurriket som inte är livsmedel och som ännu inte bearbetats eller behandlats till framställda produkter”. Exempel på animaliska biprodukter är döda djur och biprodukter från slaktade djur t. ex. blod som inte är avsedda som livsmedel och som används inom forskning Även ull, fjädrar, och äggskal ingår i begreppet animaliska biprodukter. Mer information om animaliska biprodukter finns på Jordbruksverkets hemsida.

Den praktiska hanteringen ser olika ut på olika campus.

ABP-avfall kategori 1 vid campus Valla och Norrköping

Förpackning och märkning av ABP-avfall
 • ABP-avfall ska förpackas så att inte emballaget går sönder på grund av innehållet. Exempelvis genom att avfallet förpackas i kraftig ogenomskinlig plastsäck. Plastsäckar med animalisk biprodukt samlas sedan i ett ytteremballage, förslagsvis plåttunna (fat) som köps/hyrs från transportör av farligt avfall.
 • Alternativt kan ABP-avfall förpackas i svart plastlåda (30 eller 60 liter) med tillhörande lock, finns via LiU:s inköpssystem.
 • Om avfallet består av mycket vätska ska det även finnas absorbentmaterial.
 • Lägg endast ABP-avfall, inget annat avfall som exempelvis handskar.
 • Ytteremballaget måste märkas upp med texten "ABP kategori 1 - endast för bortskaffande" (eventuellt behöver emballaget märkas innan de placeras i frys eftersom det kan vara svårt att få etiketten att fästa annars).
 • Etiketter att skriva ut finns under Dokument och etiketter
 • Avfallet kan förvaras upp till ett dygn i rumstemperatur. Vid förvaring i upp till fem dygn bör ABP avfall förvaras vid högst + 8°C. Om avfallet behöver förvaras mer än fem dygn behöver det frysas och får då förvaras i maximalt ett år innan borttransport.

(för IFM: kontakta Miljökoordinatorn IFM miljo@ifm.liu.se för uppgift om var säckar kan hämtas).

Handelsdokument och register för ABP avfall
 • Ett handelsdokument ska enligt EU-lagstiftning alltid följa med ABP-avfallet under transporten. Avsändaren (i detta fall LiU) ska utfärda detta i tre exemplar: (1) ett original som följer med försändelsen till mottagaren, (1) en kopia till transportören, och (3) en kopia som arkiveras hos avsändaren (din institution) i minst 5 år.
 • Mall till handelsdokumentet där uppgifter om LiUs transportör och mottagare redan är ifyllda finns under Dokument och etiketter. Skrivfälten är expanderbara vid elektronisk ifyllning av handelsdokument. OBS! En mall för handelsdokument finns för campus Valla och Norrköping och ett annat för campus US.
 • Samtliga fält som inte är förifyllda eller strukna på handelsdokumentet ska fyllas i.
 • Skriv ut dokumentet dubbelsidigt.
 • Originalet fylls i och undertecknas av en ansvarig person. Namnteckning ska göras i annan färg än tryckta texten, exempelvis i blått.
 • Notera att underskriften innebär att avsändaren tar ansvar för att ABP-avfallet är korrekt paketerat och att uppgifterna i handelsdokumentet stämmer.
 • OBS! Viktigt att antal kolli, ytteremballage som tunnor, lådor etc., som ska skickas iväg stämmer mot det som anges i handelsdokumentet.
 • Varje sändning av ABP-avfall ska åtföljas av handelsdokument som ska ha ett eget referensnummer som består av datum och förkortning för institutionen/motsvarande, exempelvis 20220503-IFM.
 • Dessutom utfärdas olika slags transportdokumentation av transportören, godsdeklaration, avfallsdeklaration eller motsvarande. Dessa ska också sparas hos avsändaren i minst fem år. För att korrekta uppgifter om vikt ska finnas, behöver även faktura från transportör sparas ihop med övrig dokumentation.
 • Den verksamhet som skickar i väg ABP-avfall är skyldig att föra register över sändningarna, detta lagkrav uppfylls genom att kopia av handelsdokument, transportdokumentation och faktura sparas samlat på ett ställe, eller kompletteras med uppgifter/statistik från LiUs transportör. Kontakta laboratoriesäkerhetskoordinator LiU vid frågor.

(Vid IFM ska kopian av handelsdokumentet samt transportdokumentation för sändningen lämnas till Miljökoordinator IFM, som förvarar dessa i IFM:s arkiv.)

Beställa hämtning av ABP-avfall

Vid IFM: kontakta Miljökoordinatorn IFM miljo@ifm.liu.se för information om vem som beställer hämtning av ABP-avfall vid IFM.

Vid ITN: kontakta labbchef.

 • Tänk på att beställa hämtning i god tid innan önskat hämtningsdatum, genom att kontakta leverantör Ragn-Sells AB.
 • Vid beställning ange att det gäller avfall som är animalisk biprodukt kategori 1 med avfallskod 18.02.03.
 • Ange det antal ytteremballage som ska hämtas, antal plåttunnor/fat alternativt antal plastlådor.
 • Om ni köper eller hyr ytteremballaget, plåttunna/fat, från transportören, glöm inte att ange vid beställningen att ni vill ha det utbytt.
 • Vid beställning behöver kostnadsställe och hämtningsställe uppges

ABP-avfall kategori 1 vid campus US, ej CBR

(Verksamhet vid CBR följer egen lokal rutin)

Förpackning och märkning av ABP-avfall
 • Avfallet ska packas i svart plastlåda (30 liter) med tillhörande lock. Finns via LiU:s inköpssystem som plastlåda eller via Region Östergötlands centraldepå (LIO-nr: 8098201 - Tunna svart 30l med lock för biologiskt avfall utan etikett).
 • Om avfallet består av mycket vätska ska det även finnas absorbentmaterial i behållaren.
 • Lägg endast ABP-avfall här, inget annat avfall som exempelvis handskar.
 • Märk varje låda med etikett för "ABP kategori 1- endast för bortskaffande”.
 • Fyll även i avsändarens namn samt ange LiU (OBS! samma avsändare som angavs på handelsdokumentet).
 • Lådorna måste märkas med etikett innan de placeras i frys eftersom det kan vara svårt att få etiketten att fästa annars.
 • Etiketter att skriva ut finns under Dokument och etiketter
 • Avfallet kan förvaras upp till ett dygn i rumstemperatur. Vid förvaring i upp till fem dygn bör det förvaras vid högst + 8°C. Om avfallet behöver förvaras mer än fem dygn bör det frysas och får då förvars i maximalt ett år innan borttransport.
Handelsdokument
 • Ett handelsdokument ska enligt EU-lagstiftning alltid följa med ABP-avfallet under transporten. Avsändaren (i detta fall LiU) ska utfärda detta i tre exemplar: (1) ett original som följer med försändelsen till mottagaren, (1) en kopia till transportören, och (3) en kopia som arkiveras hos avsändaren (det är du) i minst fem år.
 • Mall till handelsdokumentet där uppgifter om Region Östergötlands transportör och mottagare redan ifyllda finns under Dokument och etiketter. Skrivfälten är expanderbara vid elektronisk ifyllning av handelsdokument.
 • Varje sändning av ABP-avfall ska åtföljas av handelsdokument som ska ha ett eget referensnummer som består av datum och förkortning för institutionen/motsvarande, exempelvis 20220503-BKV.
 • Samtliga fält som inte är förifyllda eller strukna på handelsdokumentet ska fyllas i.
 • Skriv ut dokumentet dubbelsidigt.
 • Originalet fylls i och undertecknas av en ansvarig person. Namnteckning ska göras i annan färg än tryckta texten, exempelvis i blått.
 • Notera att underskriften innebär att avsändaren tar ansvar för att ABP-avfallet är korrekt paketerat och att uppgifterna i handelsdokumentet stämmer.
 • OBS! Viktigt att antal kolli (lådor) som ska skickas iväg stämmer mot det som anges i handelsdokumentet.
 • Den verksamhet som skickar i väg ABP avfall är skyldig att föra register över sändningarna, detta lagkrav uppfylls genom att kopia av handelsdokument sparas och vid behov kompletteras med uppgifter/statistik från Region Östergötlands transportör. Kontakta laboratoriesäkerhetskoordinator LiU vid frågor.
Beställa hämtning

Beställ hämtning av ABP avfall via vaktmästeri/inre logistik, det görs digitalt via webbanmälan städ och logistik-tjänster på US (HLS system). För medarbetare vid LiU nås tjänsten via Kundtjänst för stöd och service.

Du ansvarar för att två exemplar av ifyllt och underskrivet handelsdokument medföljer ABP avfallet samt att alla avfallslådor är märkta.

Dissektionsavfall från undervisning (djur, djurvävnad)

Djurvävnad som hämtats ut via slakteri och använts i undervisning, djurorgan eller delar av djurorgan, ska av hygieniska skäl förpackas på ett läckagesäkert och luktfritt sätt.

Dissektionsavfall Campus Valla

Dissektionsdjur vid Campus Valla, IFM, som består av fisk och andra vattenlevande djur som inköpts i fiskaffär, det vill säga var livsmedel fram till dissektionen kan hanteras som ett brännbart avfall, då dessa räknades som livsmedel fram till dissektionen. På IFM finns lokal rutin för detta:

 • Fiskar och motsvarande avfall förpackas i påse tillsammans med absorberande material, exempelvis täckpapper, torkpapper eller liknande.
 • Fiskavfallet ska sedan frysas och därefter packas i våtavfallssäck, plastad papperssäck, eller motsvarande emballage, finns att hämta i IFMs förråd.
 • Fiskavfallet hanteras sedan som brännbart avfall genom att säckarna placeras i container för brännbart som finns vid uteförråden bakom B-huset.

Dissektionsavfall bör märkas upp så det framgår att det är "dissektionsavfall". Använd gärna etiketter som finns framtagna för detta under Dokument och etiketter

Uppkommer andra typer av dissektionsavfall vid IFM, kontakta Miljökoordinator IFM.

Dissektionsavfall Campus US

För verksamhet vid Campus US gäller att

 • Dissektionsavfall som består av djurvävnad från slakteri ska samlas upp i svart plastlåda (30 liter) med tillhörande lock. Om avfallet består av eller innehåller vätska ska det även finnas absorbentmaterial i behållaren. Lägg endast dissektionsavfall här, ej annat avfall som exempelvis handskar.
 • Märk lådan med ifylld etikett för "Dissektionsavfall, undervisning (LiU)". Lådorna måste märkas innan de placeras i frys eftersom det kan vara svårt att få etiketten att fästa annars.
 • Kontakta koordinator laboratoriesäkerhet eller koordinator biosäkerhet för information om etiketter.
 • Avfallet kan förvaras upp till ett dygn i rumstemperatur. Vid förvaring i upp till fem dygn bör slaktavfall förvaras vid högst + 8°C. Om avfallet behöver förvaras mer än fem dygn bör det frysas och får då förvars i maximalt ett år innan borttransport.
 • Beställ hämtning av dissektions avfall via vaktmästeri/inre logistik, det görs digitalt via webbanmälan städ och logistik-tjänster på US (HLS system). För medarbetare vid LiU nås tjänsten via Kundtjänst för stöd och service.

Biologiskt avfall - växtdelar

Växtdelar hanteras som brännbart avfall. Observera att genetiskt modifierade växter och övrigt avfall från denna odling kräver särskild behandling, ska godkännas av Jordbruksverket.

Skärande och stickande avfall

Campus US

Metalliskt

Allt metalliskt (exempelvis kanyler, skalpeller, suturnålar) oavsett vad det har varit i kontakt med.

 • Ska läggas i säkerhetsbehållare avsedda för smittförande avfall och märkt med ”skärande och stickande avfall” och UN 3291. Lämna det uppmärkta avfallet på avsedd plats (ofta där farligt avfall förvaras).
Icke-metalliska föremål som har varit i kontakt med smittförande och potentiellt smittförande material

Exempel på föremål: objekts- och täckglas, pasteurpipetter av glas, skärande eller stickande verktyg av plast som varit i kontakt med rena smittämnen, blod och andra kroppsvätskor, vävnader eller annat material från människa eller djur.

 • Ska läggas i säkerhetsbehållare avsedda för smittförande avfall och märkt med ”skärande och stickande avfall” och UN 3291. Lämna det uppmärkta avfallet på avsedd plats i miljörummet.
 • Hämtning i miljörum ska beställas, det görs digitalt via webbanmälan städ och logistik-tjänster på US (sk HLS system). För medarbetare vid LiU nås tjänsten via Kundtjänst för stöd och service, se länk i höger kolumnen under kontaktvägar Region Östergötland, campus US.
Övriga ickemetalliska föremål som ej varit i kontakt med smittförande eller potentiellt smittförande material

Exempel på föremål: pasteurpipetter av glas, objekts- och täckglas, kiselkarbid.

Ska läggas i:

 • plastdunk/plastflaska som när den är fylld sorteras till brännbart, eller
 • säkerhetsbehållare avsedda för smittförande avfall och märkt med ”skärande och stickande avfall” och UN 3291. Lämna det uppmärkta avfallet på avsedd plats i miljörummet.
 • Kärlen ställs på avsedd plats i miljörummet. För rutin kring hämtning se punkten ovan.

Campus Valla och Norrköping

Metalliskt

Allt metalliskt (exempelvis kanyler, skalpeller, suturnålar) oavsett vad det har varit i kontakt med.

 • Ska läggas i säkerhetsbehållare avsedda för smittförande avfall och märkt med ”skärande och stickande avfall” och UN 3291. Lämna det uppmärkta avfallet på avsedd plats (ofta där farligt avfall förvaras).
Icke-metalliska föremål som har varit i kontakt med smittförande och potentiellt smittförande material

Exempel på föremål: objekts- och täckglas, pasteurpipetter av glas, skärande eller stickande verktyg av plast som varit i kontakt med rena smittämnen, blod och andra kroppsvätskor, vävnader eller annat material från människa eller djur.

 • Ska läggas i säkerhetsbehållare avsedda för smittförande avfall och märkt med ”skärande och stickande avfall” och UN 3291. Lämna det uppmärkta avfallet på avsedd plats (ofta där farligt avfall förvaras).
Övriga ickemetalliska föremål som ej varit i kontakt med smittförande eller potentiellt smittförande material

Exempel på föremål: pasteurpipetter av glas, objekts- och täckglas, kiselkarbid.

 • Ska läggas i plastdunk/plastflaska som när den är fylld sorteras till brännbart, eller
 • säkerhetsbehållare avsedda för smittförande avfall och märkt med ”skärande och stickande avfall” och UN 3291. Lämna det uppmärkta avfallet på avsedd plats (ofta där farligt avfall förvaras).
Illustration labbsäkerhet avfall

Farligt avfall

Farligt avfall kan skada människor eller miljö om det lämnas på fel ställe, och det ska därför hanteras och samlas in på särskilt sätt och får inte hamna bland övrigt avfall eller spolas ner i avloppet.