Farligt avfall kan skada människor eller miljö om det lämnas på fel ställe, och det ska därför hanteras och samlas in på särskilt sätt och får inte hamna bland övrigt avfall eller spolas ner i avloppet.

Avfallshantering regleras i ett stort antal lagar och föreskrifter. Rutinerna ger samlad information om hur avfall som uppkommer i labb och verkstäder ska hanteras på ett säkert och miljöriktigt sätt. Genom att följa dessa rutiner så säkras lagenlig avfallshantering i verksamheten.

Varje verksamhetutövare (LiU och Region Östergötand) är skyldig att känna till verksamhetens karaktär och innehållet i de föreskrifter som reglerar den avfallshantering som verksamheten ger upphov till, då olika lagar, föreskrifter och regleringar kan gälla beorende på verksamhetens karaktär.

Varje medarbetare ansvarar för att avfall sorteras på ett korrekt sätt, enligt de anvisningar som ges i rutiner från LiU respektive Region Östergötland. Vid tveksamhet om hur avfall ska hanteras, kontaktas LiU:s laboratoresäkerhetskoordinator (LiU:s verksamheter vid alla campus) eller Stöd och service (Region Östergötlands verksamhet).

Vad är farligt avfall?

Vad som räknas som farligt avfall framgår av Avfallsförordningen, avfall räknas som farligt avfall om det:

 • är märkt med en asterisk (*) i avfallsförteckningen i bilaga 3 till avfallsförordningen eller
 • enligt bilaga III till Avfallsdirektivet (2008/98/EG) eller bedömning av farliga egenskaper enligt förordning om testmetoder enligt Reach (EG 440/2008). Det innebär bedömning om avfall är farligt avfall nu ska göras utifrån CLP-förordningen dvs med faroangivelser som grund.

Några exempel på farligt avfall är:

 • kemikalieavfall
 • lösningsmedel
 • färg
 • glödlampor
 • elektronikprodukter 

Hantering av övrigt farligt avfall

Övrigt farligt avfall hanteras enligt separata rutiner inom de båda organisationerna.

För LiU gäller att lysrör samt vissa batterier och elektroniska komponenter som också räknas som farligt avfall, hanteras av Husservice.

Sammanställning över olika avfallsbehållare och kärl inom LiU finns på sidan Laboratorieavfall. 

Rutiner och blanketter

 • Hantering av vanligt förekommande flytande kemikalieavfall, se fil under Blanketter
 • Vid campus Valla och Norrköping - sammanställ uppgifter om farligt avfall i en Excelfil där filnamnet ska innehålla uppgifterna "LiU_Institutionens namn_datum/version" när den skickas in elektroniskt. Se exempel på fil under Blanketter. Det går också att använda blanketten som beskrivs i nästa punkt.
 • Vid campus US samt inom Region Östergötland, använd Blankett "transportdokument - farligt avfall/farligt gods". Blanketten samt ett förifyllt exempel finns under Blanketter
 • En sammanställning över vanligt förekommande farligt avfall på LiU finns hos Koordinator laboratoriesäkerhet vid LiU. 

Att ta reda på UN nummer, annat stöd

 • UN nummer - för olika kemikalier men också grupper av ämnen till exempel "brandfarlig vätska" går att söka via MSB:s sökportal RIB, farliga ämnen.
 • En "Klassificeringslista UN nummer" finns med bland annat exempel på olika UN nummer.

Mer om farligt avfall

Vad är kemikalieavfall

Med kemikalieavfall menas kemikalierester från laboratorie-, verkstad- och vårdverksamhet samt kemtekniska produkter som spilloljor, skärvätskor och rengöringskemikalier.

Om kemikalieavfall klassas som farligt avfall eller inte beror på ingående ämnens farlighet, koncentrationer samt en eventuell sammanvägd farlighet av olika ämnen.

Grundregeln är att en kemisk produkt, ämne eller blandning som är märkt med farosymbol/faropiktogram ska hanteras som farligt avfall. Detta inbegriper bland annat fasta eller flytande avfall som innehåller/består av:

 • småkemikalier
 • mineralolja,
 • organiska lösningsmedel,
 • färg/lack, lim,
 • starkt surt eller starkt alkalisk avfall,
 • avfall som innehåller kadmium (Cd), kvicksilver (Hg), antimon (Sb), arsenik (As), barium (Ba), beryllium (Be), bly (Pb), kobolt (Co), koppar (Cu), krom (Cr), nickel (Ni), selen (Se), silver (Ag), tallium (Tl), tenn (Sn), vanadin (V) eller zink (Zn);
 • cyanidavfall,
 • PCB,
 • bekämpningsmedel,
 • fotografiskt avfall,
 • smittförande avfall

Tomma förpackningar som innehållit vissa kemiska ämnen/blandningar ska hanteras som farligt avfall.

Även material kontaminerat med kemiska ämnen/blandningar märkt med farosymbol/faropiktogram exempelvis handskar och torkpapper, absorbenter som använts för sanering av spill är farligt avfall.

Hantering av kemikalieavfall

Grundregeln är att kemikalieavfall ska samlas upp och hanteras som farligt avfall. Det är inte tillåtet att späda avfallet för att nå under koncentrationsgränserna för vad som får hällas ut i kommunalt avlopp och det är inte heller tillåtet att hälla ut rena kemiska produkter direkt från burk eller flaska.

Det kan vara tillåtet att hälla ut mindre mängder, exempelvis i samband med experiment där allt material inte kan samlas upp eller i samband med skölj- eller diskningssteg. De mängd- och koncentrationsgränser som finns för vissa kemiska produkter och lösningar i "Hantering av vanligt förekommande flytande kemikalieavfall" får inte överskridas.

Om en kemisk produkt eller lösning saknas i "Hantering av vanligt förekommande flytande kemikalieavfall" eller om en blandning har annat innehåll än det som tas upp i listan, innebär det att en separat bedömning behöver göras. Mindre mängder av ej faroklassat ämne eller lösning kan hällas ut i kommunalt avlopp endast om det är uppenbart att det inte medför risk för människor, miljö eller egendom, exempelvis brandrisk, skador på avloppsrör eller medför risk vid VVS arbete.

Observera att för exempelvis radioaktiva lösningar eller lösningar som innehåller smittförande ämne eller GMM gäller andra lagkrav.

För att minimera mängden uppkommet farligt avfall är det viktigt att inte bereda större volymer av lösningar än vad som behövs för laborationer eller experiment.

Kärl, behållare

 • Avfallskärlen måste vara anpassade till det avfall som ska förvaras i dem. Exempelvis får fluorlösningar inte förvaras i glasflaskor medan starkt oxiderande ämnen. exempelvis koncentrerad salpetersyra inte bör förvaras i plastflaskor. Avfallsflaskor till peroxidbildande ämnen ska vara av mörkt glas och förvaras mörkt och svalt.
 • Information om var man kan köpa flaskor och dunkar för kemikalieavfall finns på sidan Laboratorieavfall
 • Vid återanvändning av tomma kemikaliekärl ska kärlen först rengöras för att undvika oönskade kemiska reaktioner.
 • Avfallskärlen får inte fyllas till mer än 90 % och olika typer av kemikalier och lösningar får inte blandas i samma avfallskärl.
Organiska lösningsmedel
 • Organiska lösningsmedel utgör ett undantag från regeln om att inte hälla ihop olika kemikalier/lösningar. Organiska lösningsmedel kan i många fall hällas ihop i samma avfallskärl. Exempelvis kan man blanda etanol, metanol, toluen.
 • Observera att halogenerade lösningsmedel ska samlas separat. Detta på grund av att avfallet måste omhändertas och behandlas skilt från andra lösningsmedel.
 • Observera även att lösningsmedelsavfall som kan bilda peroxider, exempelvis etrar och tetrahydrofuraner ej får hällas ihop med övrigt lösningsmedelsavfall.

Märkning

Avfallskärl ska märkas när kärlet tas i bruk, märkningen ska innehålla:

 • texten "farligt avfall" eller "waste"
 • namn på kemikalie/blandning
 • koncentration
 • uppgiftslämnarens namn
 • riskinformation som är viktig för säker hantering, till exempel faropiktogram som dödskalle, och faroangivelse alternativt riskfras, till exempel giftigt vid förtäring

I de fall en flaska, dunk eller liknande återanvänds som avfallskärl är det mycket viktigt att eventuell gammal märkning tas bort. Det får inte råda någon tveksamhet rörande kärlets innehåll.

Förvaring

 • Farligt avfall som uppstår ute i verksamheterna ska samlas på anvisade platser. Dessa platser eller skåp ska vara skyltade med att det är förvaringsplats för farligt avfall och vara skilda från platser för förvaring av kemikalier (det kan vara olika hyllplan i samma skåp, men bör då märkas tydligt).
 • Avfallskärl med kemikalieavfall ska förvaras på samma sätt som kemikalier. Det innebär att avfallskärl som innehåller produkter som avger hälsofarliga ångor, luktar illa eller är brandfarliga ska förvaras i frånluftsventilerade skåp eller förråd. Och att syror och baser ska förvaras skilt ifrån varandra medan brandfarligt avfall ska förvaras skilt från frätande och giftiga ämnen. Mer information finns på sidan Kemikaliehantering. 
 • Förvaring av kemiskt avfall ska ske utan risk för spridning till omgivande miljö. Flytande avfall ska därför förvaras inom invallning eller i utrymmen med tätt underlag och utan golvbrunnar. Invallning kan också vara i form av tråg. Invallningen ska rymma den största behållarens volym + 10% av övriga behållares volym. Förrådsrum kan fungera som invallning under förutsättning att det saknar golvavlopp och har en tät, förhöjd golvtröskel.
 • Absorptionsmedel bör alltid finnas tillgängligt vid förvaringsplatsen för sanering av eventuellt spill.
 • Vid mindre förpackningar (< 3 liter) eller små mängder flytande avfall kan avsteg göras från ovanstående krav om förvaring av kemikalier i utrymmen utan golvbrunn. En förutsättning är dock att absorptionsmedel finns lätt tillgängligt i anslutning till golvbrunnen för att förhindra läckage till avloppet.
 • Det farliga avfallet ska transporteras på ett säkert sätt till de anvisade platserna i exempelvis hinkar eller backar med absorptionsmedel, till exempel vermikulit.

Behandling

 • Vissa kemiska avfallsslag, exempelvis kungsvatten och perklorsyra i annan vätska än vatten får inte transporteras utan måste behandlas på plats. Denna behandling ska ske på respektive laboratorium och hanteringen tas med i den riskbedömning som ska göras inför experiment och laborationer där farliga kemikalier eller ämnen ingår eller bildas.
 • Ansvarig för frågor rörande farligt avfall vid LiU och Region Östergötland kan kontaktas för en diskussion om lämplig behandling av sådant avfall.
 • Peroxidbildande ämnen ska testas med avseende på peroxider innan de skickas iväg. Mer information finns på sidan Kemikaliehantering. 
 • Behandling av kemikalieavfall genom utspädning är inte tillåtet om syftet med spädningen endast är att nå en koncentrationsgräns som får hällas ut.
 • Tänk på att hantering av kemikalieavfall kan vara riskfyllt. Använd alltid skyddsutrustning, både teknisk skyddsutrustning som exempelvis dragskåp och personlig skyddsutrustning som exempelvis glasögon och skyddshandskar.

Kemikalieförpackningar

Förpackningar som har innehållit farliga kemiska ämnen och produkter ska ibland hanteras som farligt avfall. Det gäller förpackningar som har innehållit kemiska ämnen och produkter klassade som:

 • Akut giftig - märkta med piktogrammet Giftig
 • Allvarlig hälsofara - märkta med piktogrammet Hälsofara
 • Miljöfarlig - märkta med piktogrammet Miljöfarlig
 • Starkt frätande - märkta med märkta med piktogrammet Frätande

Förpackningarna lämnas till en separat insamling för denna typ av avfall. Förpackningarna ska vara torra och försedda med kork innan de läggs i insamlingen. Förpackningarna behöver inte separeras med avseende på material eller innehåll. Enstaka förpackningar av denna typ kan hanteras som småkemikalieavfall.

Övriga förpackningar som har innehållit farliga kemiska ämnen och produkter, kan om de är torra och rengjorda sorteras till förpackningsinsamlingen.

Förpackningar som innehåller rester av ofarliga produkter kan sorteras till brännbart laboratorieavfall.

Påtagligt kontaminerat material

 • Exempel på påtagligt kontaminerat material är handskar och torkpapper, absorbenter från sanering eller uppsamling av större spill. Denna typ av avfall ska skickas som kemikalieavfall och klassas på samma sätt som den kemikalie eller blandning som materialet är kontaminerat med.
 • Papper och handskar kontaminerade av små mängder (droppar) kan slängas tillsammans med brännbart laboratorieavfall.

Klassificering av kemikalieavfall vid Campus Valla och Norrköping

Kemikalieavfall ska sorteras, klassificeras och paketeras enligt både enligt regler för farligt avfall och enligt regler för farligt gods transporter på väg, ADR-lagstiftning.

Kort om regler för farligt gods, ADR

Farligt godslagstiftning för transport på väg, ADR-S regler, innebär bland annat rutiner för hur farligt avfall och annat farligt gods ska klassificeras och packas.

I korthet innebär farligt gods reglerna att godset, det förpackade farliga avfallet, beskrivs med:

 • UN-nummer, ett identifieringsnummer för farligt gods
 • officiell transportbenämning, oftast ett kemiskt eller tekniskt namn på ämnet som hör till det specifika UN numret
 • en eller flera siffror som motsvaras av en särskild ADR-varningsetikett (eller farligt gods klass), som också hör till UN numret.
 • samt även förpackningsgrupp

Mer om farligt gods-regler och ADR-S finns hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Kemikalieavfall - farligt avfall och farligt gods

 • Klassificering av farligt avfall och kemikalieavfall innebär att hitta både rätt avfallskod, som beskriver avfallet, och rätt farligt-gods-klassificering.
 • För avfall från labb- och verkstadsverksamhet på campus Valla och Norrköping gäller att ett stort antal avfallskoder används, och att upphandlad transportör tar fram koderna utifrån verksamhetens beskrivning av avfallet.
 • En * efter avfallskoden anger att avfallet klassas som farligt avfall. Vid osäkerhet om rätt avfallskoder används - ta kontakt med Koordinator för laboratoriesäkerhet för hjälp att avgöra vilken annan kod som kan vara tillämplig för avfallet.
 • För information om vilka avfallskoder som tidigare använts för liknande avfall, ta kontakt med Koordinator för laboratoriesäkerhet.
 • Merparten farligt avfall från labb- och verkstadsverksamhet på campus Valla och Norrköping är även farligt gods och ska klassificeras med UN nummer, transportbenämning och ADR-varningsetikett som beskriver avfallet som farligt gods. Det finns några olika alternativ för att bestämma UN-nummer för kemikalieavfall.
 • Ordet "AVFALL"ska också anges i transportbenämning.
 • Officiell transportbenämning och ADR-varningsetikett följer av vilket UN nummer avfallet får, varje UN nummer har en förutbestämd transportbenämning och en eller flera varningsetiketter som man måste använda sig av (inga egna kombinationer är tillåtna).
 • Förslag till klassificering av avfallet anges i en Excelfil, alternativt i blankett "transportdokument - farligt avfall/farligt gods", se Blanketter. Denna skickas in elektroniskt till upphandlad transportör. 
 • Upphandlad transportör fastställer sedan klassificeringen, vilket avgör hur avfallet kan förpackas, märkas och utgör även underlaget till det transportdokument som transportören ansvarar för att ta fram.
 • Varje kemiskt ämne/produkt eller blandning som ska skickas iväg som kemikalieavfall måste klassificeras enligt något av de sätt som beskrivs nedan. Om ämnet/produkten inte klassificeras som farligt gods, anger man det i Excelfilen/blanketten "transportdokument - farligt avfall/farligt gods".

Klassning av enskilt kemiskt ämne/produkt

Märkning av farligt gods dietylaminMärkning av farligt gods dietylamin Om ett rent kemiskt ämne/produkt ska skickas iväg som kemikalieavfall i dunk eller kartong ska kemikaliens UN-nummer och officiella transportbenämning som finns i säkerhetsdatabladet under punkt 14 användas.

Exempelvis för Dietylamin, CAS nummer 109-89-7 ska följande uppgifter anges till transportdokumentet:

UN 1154 AVFALL DIETHYLAMINE 3, 8

Klassning av blandningar eller sampackning

Om kemikalieavfallet är en blandning finns olika samlingsbenämningar att tillämpa. Även blandningar ska benämnas så specifikt som möjligt. I säkerhetsdatablad finns information om kemikaliers farliga egenskaper (avsnitt 2), fysiska och kemiska egenskaper (avsnitt 9) och farligt gods klass (avsnitt 14), med mera.

Om små volymer av flera kemiska produkter eller kemikalier har liknade egenskaper och som är i samma form, vätska eller fast, kan de sampackas i samma farligt avfall kartong, då tillämpas också olika samlingsbenämningar.

OBS! Kemikalier som kan reagera farligt med varandra får aldrig packas i samma kartong. I säkerhetsdatablad finns information om kemikaliers farliga egenskaper (avsnitt 2), fysiska och kemiska egenskaper (avsnitt 9) och farligt gods klass (avsnitt 14), med mera.

Exempel på samlingsbenämningar, UN nummer för kemikalieavfall

Nedan följer exempel på samlingsbenämningar, UN nummer som kan användas för kemikalieavfall, rangordnade efter hur specifika dom är i sin beskrivning.

 1. Individuella benämningar för väldefinierade kemiska ämnen/produkter (avfall), inklusive för ämnen som täcker isomerer, exempelvis
  • UN 1090 AVFALL ACETON
  • UN 1104 AVFALL AMYLACETATER
  • UN 1194 AVFALL ETYLNITRITLÖSNING
 2. Gruppbenämningar för en väldefinierad grupp av kemiska ämnen/produkter (avfall), som inte är N.O.S benämningar, exempelvis:
  • UN 1133 AVFALL LIM
  • UN 3101 AVFALL ORGANISK PEROXID TYP B, FLYTANDE
 3. Specifika N.O.S-benämningar som omfattar en grupp kemiska ämnen/produkter (avfall) med en viss kemisk eller teknisk egenskap, exempelvis:
  • UN1477 AVFALL NITRATER, OORGANISKA, N.O.S
  • UN 1987 AVFALL ALKOHOLER, N.O.S
 4. Allmänna N.O.S-benämningar som omfattar en grupp ämnen/produkter (avfall) eller föremål som har en eller flera farliga egenskaper och inte är benämnda på annat sätt, exempelvis:
  • UN 1993 AVFALL BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S

Flera exempel på användbara samlingsbenämningar med UN-nummer, officiella transportbenämningar och ADR-etiketter för olika typer av kemikalieavfall anges i "Klassificeringslista UN-nummer” som finns under Blanketter.

Förklaringar till benämningar

Avfall

När ett kemiskt ämne/produkt eller blandning ska skickas iväg som avfall måste ordet ”AVFALL” skrivas innan den officiella transportbenämningen. Om det inte är en del av den ordinarie officiella transportbenämningen som för UN 3291 SMITTFÖRANDE AVFALL.

Miljöfarligt

Texten ”MILJÖFARLIGT” ska skrivas i Excelfilen/på blankett "transportdokument - farligt avfall/farligt gods" om ämnet/produkten har faroangivelserna H400, H410, H411, H412, eller H413 i säkerhetsdatabladet punkt 2, eller är märkt med faropiktogrammet med en död fisk och ett dött träd (GHS09).

N.O.S – Not otherwise specified

Många samlingsbenämningar slutar på N.O.S (not otherwise specified), det ingår i den officiella transportbenämningen exempelvis UN 1993 AVFALL BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S.

Om en blandning består till största delen av ett känt ämne bör det anges inom parentes efter N.O.S exempelvis: UN 1993 AVFALL BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S (metanol). Detta kallas för den tekniska benämningen. Men, när det inte är möjligt att ge sådan beskrivning anges AVFALL ENLIGT 2.1.3.5.5".

Klassificering av kemikalieavfall vid Campus US

Kemikalieavfall ska sorteras, klassificeras och paketeras enligt både enligt regler för farligt avfall och enligt regler för farligt gods transporter på väg, ADR-lagstiftning.

Kort om regler för farligt gods, ADR

Farligt godslagstiftning för transport på väg, ADR-S regler, innebär bland annat rutiner för hur farligt avfall och annat farligt gods ska klassificeras och packas.

I korthet innebär farligt gods reglerna att godset, det förpackade farliga avfallet, beskrivs med:

 • UN-nummer, ett identifieringsnummer för farligt gods
 • officiell transportbenämning, oftast ett kemiskt eller tekniskt namn på ämnet som hör till det specifika UN numret
 • en eller flera siffror som motsvaras av en särskild ADR-varningsetikett (eller farligt gods klass), som också hör till UN numret.
 • samt även förpackningsgrupp

Mer om farligt gods-regler och ADR-S finns hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Kemikalieavfall - farligt avfall & farligt gods

 • Klassificering av farligt avfall och kemikalieavfall innebär att hitta både rätt avfallskod, som beskriver avfallet, och rätt farligt gods klassificering.
 • För avfall från labbverksamhet på campus US gäller dessa två avfallskoder:
  • Laboratoriekemikalier, 16 05 06*
  • Stickande/skärande avfall, 18 01 03*
  • Där * anger att avfallet klassas som farligt avfall. Om annan avfallskod behövs - ta kontakt med laboratoriesäkerhetskoordinator för hjälp att avgöra vilken annan kod som kan vara tillämplig för avfallet.
 • Merparten farligt avfall från labbverksamhet på campus US är även farligt gods och ska klassificeras med UN nummer, transportbenämning och ADR-varningsetikett som beskriver avfallet som farligt gods. Det finns några olika alternativ för att bestämma UN-nummer för kemikalieavfall.
 • Officiell transportbenämning och ADR-varningsetikett följer av vilket UN nummer avfallet får, varje UN nummer har en förutbestämd transportbenämning och en eller flera varningsetiketter som man måste använda sig av, inga egna kombinationer är tillåtna.
 • Uppgifter om klassificering anges i blankett "transportdokument - farligt avfall/farligt gods". Detta utgör sedan underlaget till det transportdokument som transportören ansvarar för att ta fram.
 • Varje kemiskt ämne/produkt eller blandning som ska skickas iväg som kemikalieavfall måste klassificeras enligt något av de sätt som beskrivs nedan. Om ämnet/produkten inte klassificeras som farligt gods, anger man det i blankett "transportdokument - farligt avfall/farligt gods".

Klassning av enskilt kemiskt ämne/produkt

Märkning av farligt gods dietylaminMärkning av farligt gods dietylamin Om ett rent kemiskt ämne/produkt ska skickas iväg som kemikalieavfall i dunk eller kartong ska kemikaliens UN-nummer och officiella transportbenämning som finns i säkerhetsdatabladet under punkt 14 användas.

Exempel: för Dietylamin, CAS nummer 109-89-7 ska följande uppgifter anges till transportdokumentet:

UN 1154 AVFALL DIETHYLAMINE 3, 8

Klassning av blandningar eller sampackning

Om kemikalieavfallet är en blandning finns olika samlingsbenämningar att tillämpa. Även blandningar ska benämnas så specifikt som möjligt. I säkerhetsdatablad finns information om kemikaliers farliga egenskaper (avsnitt 2), fysiska och kemiska egenskaper (avsnitt 9) och farligt gods klass (avsnitt 14), med mera.

Om små volymer av flera kemiska produkter eller kemikalier har liknade egenskaper och som är i samma form (vätska eller fast) kan de sampackas i samma farligt avfall kartong, då tillämpas också olika samlingsbenämningar.

OBS! Kemikalier som kan reagera farligt med varandra får aldrig packas i samma kartong. I säkerhetsdatablad finns information om kemikaliers farliga egenskaper (avsnitt 2), fysiska och kemiska egenskaper (avsnitt 9) och farligt gods klass (avsnitt 14), med mera.

Exempel på samlingsbenämningar, UN nummer för kemikalieavfall

Nedan följer exempel på samlingsbenämningar, UN nummer som kan användas för kemikalieavfall, rangordnade efter hur specifika dom är i sin beskrivning.

 1. Individuella benämningar för väldefinierade kemiska ämnen/produkter (avfall), inklusive för ämnen som täcker isomerer, exempelvis:
  • UN 1090 AVFALL ACETON
  • UN 1104 AVFALL AMYLACETATER
  • UN 1194 AVFALL ETYLNITRITLÖSNING
 2. Gruppbenämningar för en väldefinierad grupp av kemiska ämnen/produkter (avfall), som inte är N.O.S benämningar, exempelvis:
  • UN 1133 AVFALL LIM
  • UN 3101 AVFALL ORGANISK PEROXID TYP B, FLYTANDE
 3. Specifika N.O.S-benämningar som omfattar en grupp kemiska ämnen/produkter (avfall) med en viss kemisk eller teknisk egenskap, exempelvis:
  • UN1477 AVFALL NITRATER, OORGANISKA, N.O.S
  • UN 1987 AVFALL ALKOHOLER, N.O.S
 4. Allmänna N.O.S-benämningar som omfattar en grupp ämnen/produkter (avfall) eller föremål som har en eller flera farliga egenskaper och inte är benämnda på annat sätt, exempelvis:
  • UN 1993 AVFALL BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S
Flera exempel på användbara samlingsbenämningar med UN-nummer, officiella transportbenämningar och ADR-etiketter för olika typer av kemikalieavfall anges i "Klassificeringslista UN-nummer” som finns under Blanketter. 

Förklaringar till benämningar

Avfall

När ett kemiskt ämne/produkt eller blandning ska skickas iväg som avfall måste ordet ”AVFALL” skrivas innan den officiella transportbenämningen. Om det inte är en del av den ordinarie officiella transportbenämningen som för UN 3291 SMITTFÖRANDE AVFALL.

Miljöfarligt

Texten ”MILJÖFARLIGT” ska skrivas på blankett "transportdokument - farligt avfall/farligt gods" om ämnet/produkten har faroangivelserna H400, H410, H411, H412, eller H413 i säkerhetsdatabladet punkt 2, eller är märkt med faropiktogrammet med en död fisk och ett dött träd (GHS09).

N.O.S – Not otherwise specified

Många samlingsbenämningar slutar på N.O.S (not otherwise specified), det ingår i den officiella transportbenämningen, exempelvis UN 1993 AVFALL BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S.

Om en blandning består till största delen av ett känt ämne bör det anges inom parentes efter N.O.S, exempelvis: UN 1993 AVFALL BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S (metanol). Detta kallas för den tekniska benämningen. Men, när det inte är möjligt att ge sådan beskrivning anges AVFALL ENLIGT 2.1.3.5.5", se nedan, som en kommentar i blankett "transportdokument - farligt avfall/farligt gods".

Avfall enligt 2.1.3.5.5

Texten ”AVFALL ENLIGT 2.1.3.5.5” skrivs i kolumnen ”Tillägg” på blankett "transportdokument - farligt avfall/farligt gods" i de allra flesta fall när avfall transporteras. Undantaget som beskrivs med hänvisning till "Avfall enligt 2.1.3.5.5" betyder att avfallets innehåll inte är fullständigt känt och därför kan inte N.O.S-benämningen i transportbenämningen kompletteras med information om vad avfallet innehåller inom parantes.

Paketering av farligt avfall

Kemikalieavfallet ska först sorteras och klassificeras enligt både enligt regler för farligt avfall och enligt regler för farligt gods transporter på väg, ADR-lagstiftning.

Mer information om kärl och behållare finns på sidan om Laboratorieavfall. 

LiU (alla campus)

 • Inom LiU, alla campus, kan godkända emballage, som farligt avfall-kartonger, tunnor för smittförande avfall, plastdunkar, behållare för skärande och stickande avfall med mera beställas från avtalade leverantörer.
 • Absorptionsmaterial som Vermiculit kan beställas från avtalade leverantörer under avtalet "Laboratoriekemikalier" och mörka glasflaskor från avtalade leverantörer.
 • Om annat absorptionsmaterial än Vermiculit ska användas behöver man säkerställa att det fungerar för den sortens produkter man avser packa eftersom det finns vissa absorptionsmaterial som fungerar för lösningsmedel, andra för syror och så vidare.
 • På varje farligt avfall kartong eller annat emballage ska UN nummer anges samt det nummer som motsvarar rätt ADR-etikett, så att rätt etikett kan klistras på varje kolli inför upphämtning av transportör.
 • Den fullständiga beskrivningen av avfallet där även officiell transportbenämning, förpackningsgrupp samt avfallskod ska framgå från blankett för farligt avfall alternativt en Excelfil med motsvarande uppgifter. Se Blanketter. 

Region Östergötland och Campus US

 • Inom Region Östergötland finns beskrivning över emballage som tunnor för smittförande och kartonger, i RÖ:s Avfallshandbok. Verksamheter på campus US bör beställa godkända emballage från avtalade leverantörer via LiU.
 • Anvisningar för hantering av avfall och farligt avfall samt information om kärl inom Region Östergötland och vid Campus US finns via Region Östergötland. 
 • På varje farligt avfall kartong eller annat emballage ska UN nummer anges samt det nummer som motsvarar rätt ADR etikett, så att rätt etikett kan klistras på varje kolli inför upphämtning av transportör.
 • Den fullständiga beskrivningen av avfallet där även officiell transportbenämning, förpackningsgrupp samt avfallskod ska framgå från blankett för farligt avfall.

Borttransport

Rutinerna för borttransport, beställning med mera ser olika ut i olika delar av verksamheterna. Nedan finns beskrivet hur du beställer hämtning vid olika campus och inom Region Östergötland.

LiU – Campus Valla och Norrköping

Upphandlad transportör för hämtning av farligt avfall, kemikalieavfall och specialavfall, är Ragns-Sells AB.

Vid frågor - kontakta Koordinator för laboratoriesäkerhet, LiU

LiU och Region Östergötland, US-området

Kontakta Inre logistik (fd vaktmästeriet) på US vid Kundtjänst för Stöd och service, telefon 010-10 36 000. Alternativt beställ via webbanmälan, länk finns under Kontakt. 

Blankett "transportdokument - farligt avfall/farligt gods" med en beskrivning över avfallet ska fyllas i och i samband med beställningen skickas till inre logistik samt även skickas med avfallet.

LiU - Campus Lidingö

Upphandlad transportör kontaktas för klassificering, packning och hämtning av farligt avfall.

Region Östergötland: Övriga sjukhus och Vårdcentraler

Blankett för farligt avfall med en beskrivning över avfallet ska fyllas i. Kontakta därefter vaktmästeriet på respektive sjukhus för hämtning. följ beskrivning i Region Östergötlands Avfallshandbok.

Dokumentation

Dokumentationskrav - gäller alla verksamheter

 • Farligt avfall och farligt gods måste dokumenteras och särskilda krav finns på vad dokumentationen måste innehålla och hur länge den måste sparas.
 • Enligt lagstiftningen om farligt avfall ska en verksamhetsutövare eller en avfallslämnande enhet föra journal över uppkommet och avsänt avfall. Dessa journaler ska innehålla uppgifter om typ av avfall, mängd, transportör och mottagare och sparas i minst fem år. Preskriptionstiden för miljöbrott är fem år, så man ska spara bevis för att man gjort rätt lika länge.
 • Inom Lagstiftning för farligt gods finns krav på att avsändaren av farligt gods sparar transportdokumentation på liknande sätt.
 • För att uppfylla lagkraven på dokumentation ska kopia av ifylld Transportdokument - farligt avfall/arligt gods, eller motsvarande dokument, exempelvis en Excelfil med sammanställning över ivägsänt farligt avfall, ska sparas hos den avsändande verksamheten, institution/motsvarande, i minst fem år.
 • Dokument kan sparas digitalt eller i pappersform men på ett sätt som gör att man vid behov lätt kan ta fram och visa upp, men det är inte ett lagkrav att diarieföra dokumenten.

Krav på korrekt information

Upprättande av nödvändiga transportdokument och deklarationer för olika avfallsslag görs tillsammans med upphandlad transportör och omhändertagare av det farliga avfallet.

För allt farligt avfall som även klassas som farligt gods, gäller merparten av allt kemiskt avfall, smittförande avfall med mera, gäller att avsändaren har ansvar för att avfallet har packats korrekt enligt farligt gods-reglerna (ADR). Det är därför viktigt att den som packar farligt avfall har kunskap om farligt gods-lagstiftning. Vid LiU får farligt avfall-ombud vid institutioner utbildning och information, kontakta koordinator laboratoriesäkerhet för mer information.

Krav på Spårbarhet - digital lösning

En digital lösning som möjliggör spårbarhet av farligt avfall i Sverige har införts, för att uppfylla europeiska lagkrav.

Uppgifterna som ska rapporteras in är de som finns i transportdokumentet för varje avhämtning av farligt avfall. Det är den upphandlade transportören som ansvarar för att rapportera uppgifterna från transportdokumentet in i den digitala lösningen.

Men, ansvaret för att ange korrekta uppgifter om avfallet ligger som tidigare på verksamhetsutövare eller en avfallslämnande enhet, alltså på den institution/motsvarande som är avsändare av avfallet.

Journalföring och dokumentationskrav vid campus Valla och Norrköping

 • Kopia av ifyllt dokument, exempelvis Excelfil alternativt blankett "transportdokument - farligt avfall/farligt gods" med en sammanställning över ivägsänt farligt avfall ska sparas hos avsändande verksamhet, institution/motsvarande.
 • Transportdokument som transportören sammanställt, och antingen har med sig och som skrivs under av avfallslämnaren samt transportör vid avhämtandet av avfall, eller som finns tillgängligt för nedladdning via exempelvis kundportal, ska sparas hos den avsändande verksamheten.
 • Även den faktura som kommer i efterhand, där exakt mängd av det farliga avfallet anges ska sparas hos den avsändande verksamheten. Fakturor kan i efterhand hämtas ut ur ekonomisystem (Raindance). Alternativt fås exakta siffror på avfallsmängd på annat sätt i efterhand genom avfallsstatistik.
 • Dessa tre dokument behöver sparas tillsammans i minst fem år digitalt eller i pappersform men på ett sätt som gör att man vid behov lätt kan ta fram och visa upp, men det är inte ett lagkrav att diarieföra dokumenten.

Journalföring och dokumentationskrav vid campus US och Region Östergötland

 • Kopia av ifylld blankett "Transportdokument - farligt avfall/farligt gods" ska sparas hos avsändande verksamhet, institution/motsvarande, i minst fem år.
 • Blanketten används också som underlag för att beställa borttransport och ska skrivas ut i tre exemplar, där ett exemplar sparas hos avsändaren och två exemplar går med avfallet/godset vid upphämtning.
 • För verksamheter inom Region Östergötland och Campus US sköter vaktmästeriet mycket av journalföringen då de sparar ifyllda blanketter, transportdokument med mera.
 • För verksamhet inom LiU vid campus US gäller att ifylld farligt avfall blankett kan sparas digitalt eller i pappersform men på ett sätt som gör att man vid behov lätt kan ta fram och visa upp, men det är inte ett krav att diarieföra dokumenten.

Journalföring och dokumentationskrav vid Campus Lidingö

 • Upphandlat företag ansvarar för att klassificera, packa och dokumentera farligt avfall och farligt gods.
 • Kopia av transportdokument som transportören har med sig och som skrivs under av avfallslämnaren samt transportör vid avhämtande av avfall, samt även den faktura som kommer i efterhand, där exakt mängd av det farliga avfallet framgår sparas tillsammans i minst fem år digitalt eller i pappersform men på ett sätt som gör att man vid behov lätt kan ta fram och visa upp, men det är inte ett lagkrav att diarieföra dokumenten.

Avfallsstatistik

Avfallstransportör vid Campus Valla och Norrköping erbjuder statistik över avhämtat farligt avfall från olika hämtställen/verksamheter på campus. Denna statistik innehåller den information som efterfrågas i kravet på journalföring. Kontakta koordinator för laboratoriesäkerhet för mer information.

För verksamheter inom Region Östergötland och Campus US finns endast statistik årsvis över avhämtat farligt avfall från gemensamt hämtställe på US området att tillgå. Kontakta koordinator för laboratoriesäkerhet för mer information.

Illustration labbsäkerhet avfall

Laboratorieavfall

Laboratorieverksamheten vid LiU ger upphov till stora mängder avfall av varierat slag. Detta avfall ska hanteras på ett för alla medarbetare och studenter säkert sätt.