Farligt gods

Vad är farligt gods?

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller fysikaliska egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom vid transport. Farligt gods kan ha explosiva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva eller frätande egenskaper och utgöras av exempelvis kemiska prdoutekr, gas och smittförande prover.

Huvuddelen av det farliga gods som skickas från LiU och Region Östergötland är gas och och kemikalieavfall vilket transporteras på väg. Men det finns även gods som skickas med flyg, exempelvis biologiska prover med torris. Mer information om kemikalieavfall finns på sidan Farligt avfall. 

Rutiner och regler

Mottagare av farligt gods

Viktigt att tänka på för ALLA som tar emot farligt gods är att godset, exempelvis gasflaskor, kemikalier med mera snabbt tas om hand och transporteras in i byggnader och vidare in i låst utrymme, laboratorium, verkstad, kemikalieförråd eller motsvarande, för att undvika att det blir stående på lastbryggor och omlastningsplatser.

Avsändare av farligt gods

 • Avsändare av farligt gods ska ha tillräcklig kunskap om om gällande krav och regler.
 • För den som ska skicka farligt gods (utöver ofarligt material på torris/kolsyre is) ställs krav på att avsändare har genomgått farligt godsutbildning för att ha tillräckliga kunskaper om hur godset ska förpackas, klassificeras och märkas. Vid LiU finns möjlighet att gå farligt godsutbildning genom säkerhetsrådgivartjänst.
 • Förutom korrekt förpackning utifrån godsets klassificering samt märkning med farligt godsetiketter krävs även farligt godsdeklaration och transportdokumentation.
 • Vid LiU finns enligt avtal två olika transportörer som kan anlitas beroende på vilken typ av gods det gäller, detta gäller samtliga campus.
 • Inom LiU och Region Östergötland finns också säkerhetsrådgivare farligt gods att tillgå, som kan bistå i frågor.

Kemikalieavfall som är farligt gods

För avsändare av kemikalieavfall och liknande avfall från laboratorier, verkstäder som också är farligt gods, se sidan Farligt avfall

Särskilda regler för strategiskt känsliga produkter

Strategiskt känsliga produkter hanteras inom flera delar av LiU. För att motverka att dessa produkter hamnar i orätta händer eller används felaktigt ska universitetet aktivt arbeta med icke-spridning och exportkontroll.

Exportkontroll är en kontroll för att hindra att strategiskt känsliga produkter, genom export eller tillhandahållande till annan stat, hamnar i orätta händer eller används felaktigt. Kontrollkraven gäller krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (PDA), exempelvis vissa kemikalier, teknisk utrustning som värmeväxlare, pumpar och ventiler, eller manualer, programvara och utrustning för informationssäkerhet.

Inför transport behöver avsändaren därför avgöra om försändelsen, godset, kan utgöra en strategiskt känslig produkt och om exporttillstånd krävs. Dokumentet ”Underlag för försändelser” behöver fyllas i inför transport. Underlaget ska sparas tillsammans med övriga transportdokument.

Om produkten eller tekniken omfattas av exportkontroll krävs antingen att man ansöker om tillstånd eller att man i efterhand anmäler att man använt ett generellt exporttillstånd. Ansökan om exporttillstånd sker hos Inspektionen för strategiska produkter eller hos Strålsäkerhetsmyndigheten, beroende på vad det avser för produkt eller teknik som ska exporteras, överföras, förmedlas eller transiteras. 

För underlaget för försändelser samt mer info om exportkontroll, se länk till Liunet. 

Rutiner Region Östergötland

Anvisningar för hantering av farligt gods och farligt avfall för regionens medarbetare återfinns på regionens intranät.

Säkerhetsrådgivare

Verksamheter som transporterar, lastar, lossar eller överlämnar farligt gods till någon annan för transport, ska ha en eller flera säkerhetsrådgivare. Säkerhetsrådgivaren har till uppgift att under verksamhetsledningens ansvar verka för att farligt gods avsänds och transporteras under bästa möjliga säkerhetsförhållanden och att skador i samband med transporterna förebyggs. Därutöver har säkerhetsrådgivaren särskilt ansvar för bland annat olycksrapportering och att upprätta en årsrapport om verksamheten rörande farligt gods.

 • Säkerhetsrådgivare för LiU är DGM Sverige AB.
 • Säkerhetsrådgivare för Region Östergötland är Tekniska verken i Linköping AB. 

Utbildning farligt gods vid LiU

Vid LiU finns enligt avtal med säkerhetsrådgivare DGM Sverige AB möjlighet att gå en digital farligt gods utbildning. Mer information om utbildning och priser finns i information om avtalet Säkerhetsrådgivartjänst för farligt gods i LiU:s avtalsdatabas TendSign. Kontakta koordinator Laboratoriesäkerhet vid frågor.

Vid frågor gällande farligt gods som inte är farligt avfall vid LiU

Kontakta LiUs koordinator laboratoriesäkerhet  DGM Sverige AB vid frågor om farligt gods.

Att skicka farligt gods

Avtalade transportörer av godstransporter vid LiU

Vid LiU finns enligt avtal två olika transportörer som kan anlitas beroende på vilken typ av gods det gäller, detta gäller samtliga campus.

Anvisningar för hantering av farligt gods och farligt avfall för regionens medarbetare återfinns på regionens intranät.

DHL

 • Kan anlitas för expressleveranser av dokument, paket och även för transporter av biologiskt material med kyl- eller frystransport eller med kolsyreis/torris, dock utan garanterad kylkedja.
 • Biologiskt material som kan skickas med DHL kan exempelvis bestå av provmaterial från människa eller djur där minimal smittrisk föreligger.
 • Observera att transport med kolsyreis/torris till viss del innebär en farligt gods transport med särskilda regler och krav vid flygtransport. Avrop med DHL som transportör kan ske när beställare själva kan ombesörja packning med kolsyreis/torris enligt regelverk.
 • Observera att fler lagstiftningar än farligt godslagstiftning kan gälla, exempelvis om godset är en strategiskt känslig produkt
 • Transportdokument för farligt gods transport ska sparas i minst 3 månader, enligt krav i farligt godslagstiftningen. 

Beställ transport

Beställ transport via DHL:s bokningsportal.

För att få inloggningsuppgifter samt vid frågor kontakta Post- och Husservice vid LiU på telefon 013-284080 eller e-post: post.husservice@liu.se

YSDS, Your special delivery service

 • Kan anlitas för transporter av farligt gods, transporter där särskilda krav ställs eller specialtransporter, till exempel:
  • Vetenskapliga prover klassade som farligt gods, till exempel prover som innehåller smittämne, radioaktiva eller giftiga substanser eller material
  • Kemiska produkter eller blandningar med farliga egenskaper som t ex brandfarligt, giftigt eller frätande
  • Transporter med olika temperaturkrav exempelvis i rumstemp, kyld transport eller på torris/kolsyreis eller i flytande kväve.
  • Kvalitativ transport där obruten kylkedja krävs med påfyllnad av kylmedia (till exempel torris eller flytande kväve)
  • Specialleveranser, transporter med särskilda krav t ex särskilt skrymmande gods eller komplexa destinationer
 • Observera att fler lagstiftningar än farligt godslagstiftning kan gälla om godset är en trategiskt känslig produkt
 • YSDS ska vid behov ska bistå beställaren med packning, frakthandlingar, tulldokument och andra handlingar som krävs för transporten.
 • Transportdokument för farligt gods transport ska sparas i minst 3 månader, enligt krav i farligt godslagstiftningen.

Beställ transport

Använd orderformuläret nedan som underlag. Ta kontakt med YSDS via telefon 010-106 00 50 eller e-post: order.swe@ysds.com (medarbetare med LiU-epostadress kan beställa transport).

Orderformulär farligt gods transport, YSDS

Undantag för biologiska prover utan smittämnen och utan torris

Biologiska prover som består av patientprover tagna från människor och djur, hos vilka det är minimal sannolikhet att smittämnen förekommer, omfattas inte av farligt godsreglerna om de packas utan torris (kolsyreis). Sådana prover kan då packas och märkas enligt instruktionerna nedan och klassificeras då som "undantaget medicinskt prov":

Förpackning som ska bestå av tre delar:

 1. tätt primärkärl. Om flera bräckliga primärkärl placeras i en sekundärförpackning ska de antingen slås in var för sig eller separeras från varandra, så att kontakt inte förekommer. För vätskor ska absorberande material med tillräcklig kapacitet för att absorbera hela innehållet placeras mellan primärkärl och sekundärförpackning.
 2. en tät sekundärförpackning, samt
 3. en ytterförpackning med tillräckligt hållfasthet med avseende på dess volym, vikt och avsedda användning, där åtminstone en sida minst ska ha måtten 100 mm x 100 mm.

OBS! Ingen torris (kolsyreis) är tillåten!

Märkning och etikettering

Förpackningen ska vara märkt med texten ”UNDANTAGET MEDICINSKT PROV” eller vid lufttransport ”EXEMPT HUMAN (or ANIMAL) SPECIMEN”.

Dokumentation

Vid transport av undantaget medicinskt prov behövs inte godsdeklaration eller Shippers Declaration. Undantaget medicinskt prov kan skickas med vanlig post förutsatt att provet packas enligt ovan och är korrekt märkt.

Läs mer i instruktion att Packa provet rätt från Folkhälsomyndigheten.