Nödläge, olycka, tillbud

Åtgärder vid nödlägen eller olyckor på laboratorier

Vid akuta händelser med fara för person, egendom, lokaler och/eller miljö ska du alltid ringa 112.

Genom numret 112 når du ambulans, polis, räddningstjänst/brandkår, giftinformation, jourhavande läkare. Avsluta inte samtalet innan du har fått instruktioner om det.

För mer information om olika nödlägen, se respektive rubrik i kolumnen till vänster.

Varje verksamhet skall ha rutiner för hur man agerar vid brand och andra nödsituationer. Rutinerna skall vara anpassade till den egna verksamheten och lokaler. Hjälp med att ta fram egna rutiner kan man få genom rubrikerna till vänster.

Alla tillbud och olyckor ska anmälas och följas upp för att förhindra att det händer, läs mer under Anmälan och uppföljning av tillbud och olyckor längre ner på sidan. 

Kontaktuppgifter första hjälpen

 • SOS Alarm: 112 (eller via växel 0112)

Campusväktare vid hjärtstopp:

 • campus Valla och US: 013-28 20 10
 • campus Norrköping: 011-36 3010

Vid övriga ärenden nås väktare på: 013-28 58 88. Numret finns även angivet på baksidan av ditt LiU-kort.

Giftinformationscentralen

vid akuta fall ring 112 och begär Giftinformationscentralen.

Giftinformationscentralen, vid mindre akuta fall ring direktnummer 010-456 6700

 

Första hjälpen

Kortare instruktioner om första hjälpen i olika situationer finns här. Gå genom dessa innan olyckan är framme - det hjälper att kunna om man ska våga.

 
Fotografi av Labbsäkerhet

Labbsäkerhet

Kontakta oss för stöd och hjälp på alla campus på Linköpings universitet. Här når du funktioner inom labbsäkerhet, biosäkerhet, brandskydd och kemikalieskydd. 

 • Linköpings universitet
 

Mer information

Att ringa 112

Vid akuta händelser med fara för person, egendom, lokaler och/eller miljö ska du alltid ringa 112.

När du ringer till 112 , berätta lugnt och tydligt

 • vem du är och varifrån du ringer
 • vad som har hänt
 • var det har hänt
 • om människoliv är i fara eller någon är allvarligt skadad

Avbryt inte samtalet utan lov och följ de anvisningar du får.

Påkalla uppmärksamhet från omgivningen och ta hjälp av kollegor.

Medan ni väntar på att hjälpen ska komma:

 • släck branden om det är möjligt eller stäng dörrar
 • håll ett öga på hur de skadade mår, lämna dom inte ensamma, ge medmänskligt stöd
 • undersök om det finns fler skadade, drabbade

Undvik att i onödan försätta dig själv i stor fara.

Möt räddningsfordon och räddningspersonal, visa vägen till olycksplatsen.

Tips: Det kan vara svårt att i en stressad situation förklara vägen till ett enskilt labb. Det kan då vara bra att ha en skylt på labb där det finns en vägbeskrivning, till exempel: Linköpings universitet, Valla, Hus B, Ing 23, bottenvåningen, korridor B till vänster, rum B2:XXX

Vid brand på labb

Vid händelse av brand agera utifrån:

 • Rädda - de som är i omedelbar fara, hjälp varandra! Riskera varken ditt eget liv eller andras.
 • Varna - uppmärksamma personer i omgivningen på att det brinner eller att utrymningslarmet ljuder. Uppmana alla i din omgivning att utrymma. Tänk på att personer som bär hörlurar kan ha svårt att uppfatta utrymningslarmet. Om brand- och utrymningslarmet inte har startat, eller om utrymning måste ske av en annan orsak, tryck på larmknapparna som finns utplacerade i byggnaden.
 • Larma - Räddningstjänsten genom att ringa 112 och informera om var det brinner. Även om brandlarmet utlösts!*
 • Släck - branden om du bedömer att det är möjligt
 • Stäng dörrar - för att hindra rök- och brandspridning.
 • Utrym - enligt utrymningsrutin.

Vid LiU kan vem som helst agera utrymningsledare genom att ta på utrymningsväst som finns i lokalen och följa anvisningarna vid denna.

Utrym byggnaden via närmaste rökfria utrymningsväg och bege dig till återsamlingsplatsen.

Hiss får inte användas vid utrymning.

Har du information om vad som har hänt i byggnaden, till exempel att det finns personer kvar eller var det brinner, är det viktigt att du meddelar detta till utrymningsledare, campusväktaren eller direkt till räddningstjänstens personal.

Gå aldrig tillbaka in i byggnaden innan räddningstjänsten, campusväktaren eller utrymningsledaren har gett klartecken.

* = genom att ringa 112 och informera om var det brinner får Räddningstjänsten besked om att det inte är ett automatlarm.

Gas på labb

Hantering av gas på labb i händelse av brand eller olycka

Stäng om möjligt av gasen på labbet eller vid ett nödstopp/olycka/brand.

Finns det risk för personskada - utrym omedelbart till en säker zon, stäng dörrar och kontakta 112. Informera Räddningstjänsten om vilken typ av gas det är - farliga egenskaper samt vilket typ av gassystem det är fråga om, det vill säga centralgas eller flaskor, ange eventuellt antal gasflaskor samt var avstängningskranar finns.

Vid hantering av brandfarlig eller explosiv gas är det mycket viktigt att i riskbedömningen beskriva till exempel vad som händer vid el-avbrott och ventilationsbortfall. Finns det tändkällor? Vad händer med tanke på tändkällor när elen kommer tillbaka?

Det är mycket viktigt att känna till hur och var gasen ska stängas av i händelse av ett nödläge!

Utsläpp, spill av kemikalier

Om utsläppet är så stort att du inte kan sanera det själv, eller om det på något sätt kan antas vara en risk för miljön eller omgivningen måste du larma.

Vid mindre spill använd skyddsutrustning och hjälpmedel efter behov för att kunna utföra sanering på ett säkert sätt.

Sanering vid kemikaliespill

Använd skyddsutrustning och hjälpmedel utifrån typ av produkt som spillts och mängd, utgå från riskbedömning.

 • Begränsa utbredning av flytande spill genom använda absorptionsmaterial (vermikulit) eller valla in spillet.
 • Spärra av berört labb eller område
 • Flytande spill sugs upp med absorptionsmaterial (vermikulit) och läggs i hink eller plastsäck. Fasta ämnen läggs i hink eller plastsäck.
 • Förhindra att flytnade spill når avlopp, eller dagvattenbrunn/ränna om spillet inträffade utomhus.
 • Torka efter, ofta fungerar med papper fuktat med tvållösning men kontrollera information som ges i riskbedömning
 • Eventuellt behöver berört labb eller område vara avspärrat under en viss tid för att säkra att eventuella ångor vädrats ut, utgå från riskbedömningen
 • Avfallet hanteras enligt regler för hantering av kemikalieavfall, det som spillts ut är att betrakta som farligt avfall och då ska absorptionsmaterial, torkpapper med mera också betraktas som farligt avfall.

Vid frågor om avfallshantering se kontaktuppgifterlängre upp på sidan.

Informera i efterhand miljösamordnaren/motsvarande vid arbetsplatsen, utöver information enligt rutiner för rapportering av tillbud, olyckor.

Larma vid större utsläpp

Om utsläppet är så stort att du inte kan sanera det själv, eller om det på något sätt kan antas påverka eller skada miljön eller omgivningen måste du larma.

Rutiner för Campus Valla och Norrköping
 1. Vid akuta situationer med risk för personskada eller allvarliga påverkan på miljön - larma Räddningstjänsten via 112.
 2. Om situationen inte är akut, men risk för miljö eller omgivning kan föreligga, kontakta omedelbart:
  • Linköping: dagtid till (Miljöskyddsenheten, fd Miljökontoret) tel 013-20 60 00
  • Norrköping: Miljökontoret (via kontaktcenter Norrköpings kommun): 011-15 00 00
 3. Om situationen inte är akut, men vid större läckage till avlopp eller dagvatten med risk för skada på miljö, omgivning eller avloppsnät, pumpstation mm:
  • Linköping: Tekniska verken, dagtid till växel 013-20 80 00 (begär miljöingenjör). Alternativ driftcentralen tel 013-20 80 20. Vid spill till avlopp kväll och helg, meddela Nykvarnsverket tel 013-20 83 69.
  • Norrköping: Norrköpings vatten, 011-15 15 50 (dygnet runt)
 4. Kontakta fastighetsägare om risk för skada på fastighet föreligger (till exempel ventilation, avloppsledning)
  • Akademiska Hus växel: 010-557 24 00
  • För Kopparhammaren 2 och 7: Klövern 011 - 14 17 15
 5. Meddela i efterhand LiU:s Miljö- och säkerhetsenhet för kännedom (via e-post till miljo@liu.se)

Var förberedd på att svara på frågor som:

 • När och var inträffade utsläppet?
 • Vad släpptes ut (ämnen, koncentration, egenskaper)?
 • Hur mycket släpptes ut?
 • På vilket sätt kan utsläppet lämna fastigheten (via ventilation, dag- eller spillvattenledningar, på marken, i ett dike)?
 • Ange en kontaktperson med kännedom om utsläppet/händelsen (namn, telefon, e-post).
Rutiner för Region Östergötland och Campus US
 1. Kontakta driftenheten som i sin tur kontaktar miljökontoret och reningsverket i aktuell kommun. Driftenheten nås via kundtjänst för Stöd och service (tidigare FIXA), telefon: 010-10 36 000. (Om det inte fungerar, kan punkterna för Campus Valla och Norrköping ovan följas)
 2. För verksamhet vid campus US: Meddela i efterhand LiU:s Miljö- och säkerhetsenhet för kännedom (via e-post till miljo@liu.se)

Var förberedd på att svara på frågor som:

 • När och var inträffade utsläppet?
 • Vad släpptes ut (ämnen, koncentration, egenskaper)?
 • Hur mycket släpptes ut?
 • På vilket sätt kan utsläppet lämna fastigheten (via ventilation, dag- eller spillvattenledningar, på marken, i ett dike)?
 • Ange en kontaktperson med kännedom om utsläppet/händelsen (namn, telefon, e-post).
Rapportera driftstörning

Rapportera även driftstörningen (utsläppet) till Miljöenheten (fd Miljökontoret), Linköpings kommun via blankett Rapport – Anmälan om driftstörning, avvikelser. För Norrköpings kommun finns motsvarande via Norrköpings kommuns webbsida om driftstörning.

Spara ifylld blankett förslagsvis genom att diarieföra tillsammans med övriga handlingar (tex om driftstörningen hanteras som tillbud, arbetsolycka, osv)

Behov av ytterligare sanering, desinficering

Om det finns behov av efterföljande, mer grundlig sanering eller rengöring kan saneringsföretag anlitas, selängre ner på sidan. 

Stick-, skär- och stänkskada vid risk för smitta

Vid en stick-, skär- eller stänkskada som inneburit kontakt med humant blod/vävnad eller smittämne är det viktigt att rengöra och kontakta sjukvård enligt den rutin som finns på sidan Biosäkerhet.

Anmälan och uppföljning av tillbud och olyckor

Det långsiktiga arbetsmiljöarbetet har som målsättning att förebygga ohälsa och olycksfall. Ett sätt att arbeta förebyggande är att utnyttja information om olyckor och tillbud (olycksfallsliknande händelser) på arbetsplatsen. I det arbetet är olycks- tillbudsrapportering en av flera metoder för att kartlägga de risker som finns.

Tillbud

Tillbud är incident, olycksfallsliknande händelse eller avvikelse som hade kunnat orsaka en arbetsskada eller olycka, men där gynnsamma omständigheter gjort att detinte inträffat en olycka. Till exempel fall av föremål, värmeutveckling eller läckage av farliga ämnen. Dessa anmäls och utredes internt inom LiU.

Allvarliga tillbud utan personskada är incident, olycksfallsliknande händelse eller avvikelse som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa. Det kan till exempel handla om:

 • det har skett ett rök-, gas- eller kemikalieutsläpp utan att någon medarbetare skadats
 • det har skett en explosion eller brand i en lokal där det vid tillfället inte fanns några personer
 • någon har fallit från några meters höjd utan att skada sig eller större/tyngre föremål fallit/rasat ner där någon skulle kunna ha befunnit sig
 • någon har fått en stick- eller skärskada av en kanyl eller liknande, där det är känt eller starkt misstänkt att patientens eller den andra personens blod är smittat
 • någon har oskyddat kommit i kontakt med material, en patient eller person där det är känt eller finns misstanke om en allvarlig smitta, till exempel Hepatit A-E, tuberkulos, HIV.

Allvarliga tillbud ska omgående (helst inom 24 timmar) anmälas till Arbetsmiljöverket av arbetsgivaren vid institutionen/motsvarande (det innebär att verksamhetens ansvarige chef, det vill säga prefekt/motsvarande och HR partner är delaktiga i rapporteringen).

Mer finns att läsa på Arbetsmiljöverkets informationssida om att anmäla arbetsskada, dödsfall och allvarliga tillbud. Här finns också länk till den webbsida för rapportering som används. Vid anmälan lämnas uppgifter om vem som drabbbts, var det skett och vad som hänt med mera. Uppgifter om orsak, åtgärder behövs inte i anmälan.

Efter anmälan skickats in visas ett kvitto av anmälan på skärmen, det ska sparas digitalt eller skrivas ut och bör diarieföras.

Arbetsskada

Arbetsskada är de skador som uppkommer på arbetsplatsen eller på väg till eller ifrån arbetet. Arbetsskada kan uppstå genom:

 • plötslig olyckshändelse – arbetsolycksfall som orsakar kroppsliga skador
 • långvarig skadlig inverkan – arbetssjukdomar, eller till följd av våld eller misshandel på grund av anställningen.
 • olycksfall vid färd mellan bostaden och arbetet
 • vissa fall av smittsamma sjukdomar

Alla arbetsskador ska anmälas till Försäkringskassan (och samtidigt till Arbetsmiljöverket) av arbetsgivaren vid institutionen/motsvarande (verksamhetens ansvarige chef, det vill säga prefekt/motsvarande och HR-partner är delaktiga i rapporteringen). Det gäller oavsett om de lett till sjukfrånvaro eller inte.

Mer finns att läsa på Arbetsmiljöverkets informationssida om att anmäla arbetsskada, dödsfall och allvarliga tillbud. Här finns också länk till den webbsida för rapportering som används. Anmälan ska sparas vid LiU och bör diarieföras.

Anmälan

Alla tillbud och olyckor/avvikelser ska snarast anmälas till arbetsgivaren så att lämpliga åtgärder kan vidtas för att förhindra att det händer igen.

Se mer information och blanketter under Vägledning och länkar. 

För anställda inom Region Östergötland finns mer information och blanketter på intranätet.

Ytterligare registrering

Om ett tillbud eller olycka innebär att en medarbetare/student utsatts för en hög exponering av en cancerframkallande eller mutagen produkt måste det noteras i ett särskilt exponeringsregister.

Uppföljning

Tillbud och olyckor följs upp av Miljö- och säkerhetsenheten och HR-enheten på LiU för att se om det går att hjälpa verksamheten att förebygga fler liknande incidenter.

Saneringstjänst

Vid behov av sanering i laborativa lokaler eller motsvarande, finns vid LiU möjlighet att anlita saneringsföretag. OBS! Hanteringen i akut skede vid ett spill av till exempel kemiska produkter eller smittämnen, måste alltid hanteras skyndsamt av respektive verksamhet.

Om det finns behov av efterföljande, mer grundlig sanering eller rengöring, kan upphandlat företag anlitas för sanering, desinficering och grovstädning eller så kallad social sanering samt sanering av lösöre/egendom efter brand. Detta företag kan också anlitas då en verksamhet lämnar lokaler som sedan ska tas i bruk av annan verksamhet. Vid behov av grovstädning, sanering i andra typer av lokaler än laboratorium ska kontakt tas med Lokalvård för en bedömning av vidare hantering.

De flesta uppdrag i laborativa lokaler eller verkstadslokaler kommer troligen att beställas i förväg och utföras vid en överenskommen tidpunkt under kontorstid 08:00-17:00. Leverantören ska dock även kunna utföra akuta uppdrag dygnet runt med maximalt två (2) timmars inställelsetid enligt gällande avtal.

Saneringsuppdrag faktureras beställaren eller den berörda verksamheten, inhämta därför chefs godkännande innan beställning.

Beställning av saneringstjänst

 • Linköpings universitet (LiU) har tecknat avtal med Probaco AB rörande saneringstjänster på Campus Valla och Campus Norrköping.
 • Vid behov av saneringstjänster på Campus US eller inom Region Östergötland, beställs detta via Region Östergötland, Kundtjänst Stöd och service, telefon: 010-10 36 000
 • Punkterna under Beställarens ansvar bör dock användas även vid beställning via Kundtjänst Stöd och service.

Beställning av sanering genom Probaco AB sker via telefon eller e-post:

Telefon: 013-20 32 30

E-post: helene.adolfsson@probaco.se

Beställarens ansvar

Beställaren vid LiU ansvarar för att undersöka om önskat uppdrag ingår i avtalet.

Uppdraget får ej vara kopplat till byggnader utifrån gällande gränsdragningslistor. Uppdraget får inte omfatta sanering av känsliga instrument och inte heller omfatta verksamhet på campus US, för mer information se avsnitt 1.2.2 i avtalet Saneringstjänster. Uppdrag får inte heller innefatta sanering efter brand, detta hanteras separat enligt gällande försäkringsregler.

Beställaren vid LiU ska vid beställning ange:

 • vad saneringsuppdraget innebär
 • datum och tid som önskas för utförande av uppdrag
 • plats där uppdraget ska utföras (campus, hus, rumsnummer etcetera)
 • kontaktuppgifter till beställaren (e-post, telefonnummer)
 • faktureringsuppgifter som kostnadsställe och namn på beställaren (till exempel 12345 Nils Nilsson)
 • att avtal finns med LiU.

Beställaren på LiU är även skyldig att informera leverantören om vad uppdraget innebär samt om eventuella särskilda risker rörande kemikalier, smittämnen eller andra faror finns i lokalen som ska saneras samt föra en dialog om metod för sanering i de fall det finns känsliga material eller verksamhet som kan påverkas/skadas av till exempel använda saneringsmedel eller saneringsmetoder.

Vid en jour/akutbeställning kan beställare komplettera med dessa uppgifter så snart man vet.

Leverantörens ansvar

När beställning är lagd ska leverantören upprätta en orderbekräftelse som ska innehålla:

 • uppdragsbeskrivning
 • kontaktuppgifter till utförande sanerare
 • datum och tid för utförande av uppdraget
 • plats där uppdraget ska utföras
 • beräknad tidsåtgång och kostnad

Orderbekräftelsen ska vara skriftlig och skickas till beställarens e-postadress inom en (1) arbetsdag från beställning. Vid beställning av jouruppdrag ska orderbekräftelsen skickas till beställaren inom femton (15) minuter från beställning.

Leverantören är även skyldig att vid beställning, i dialog med beställaren, redogöra för vilken metod som avses användas vid utförande av uppdrag. Inför utförande av sanering av kemikalier och smittämnen ska sanerare gemensamt med beställaren komma fram till val av saneringsmetod.

Vid utförande av saneringsuppdraget

Beställarens ansvar
 • Beställaren ska närvara vid uppstart, möta upp och ge leverantören åtkomst till den/de lokal/lokaler som ska saneras.
 • Om sanering behöver utföras i en miljö där känslig information eller utrustning hanteras kan personal på LiU behöva närvara vid sanering. De kan antingen närvara själva alternativt anlita campusväktare för bevakningsuppdrag. Sekretessförbindelse mellan LiU och leverantörens personal/utförande konsulter kan komma att krävas för utförande av vissa uppdrag.
Leverantörens ansvar
 • Leverantören ansvarar för sanerarens arbetsmiljö och att nödvändig skyddsutrustning finns tillgänglig.
 • Leverantören ska informera LiU om saneringen görs med ett medel/metod som kan innebära hälsorisker för omgivningen.
 • Leverantören ansvarar för att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder för omgivningen (det vill säga LiUs verksamheter) när så krävs, till exempel skyltning, avspärrning av lokaler och vädring.
 • Leverantören ska meddela LiU när det återigen är säkert att vistas i lokalerna.

Efter utfört saneringsuppdrag

Beställarens ansvar

Om farligt avfall uppkommer (kemikalier, smittämnen med mera) är det beställarens ansvar att omhänderta det enligt LiUs och den berörda institutionens/motsvarande rutiner för farligt avfall.

Leverantören ansvar

Leverantören ska efter genomförd sanering lämna en rapport via e-post om utförandet av uppdraget. Rapporten ska innehålla uppgifter om

 • att och när uppdraget är utfört samt resultat
 • vilken metod som använts
 • när lokalen åter kan tas i bruk
 • uppgifter om eventuella ytterligare åtgärder som behövs.

Mer information

Mer information finns i avtalet Saneringstjänster med dnr LiU-2022-03350 och tillhörande prisbilaga. Avtalet finns tillgängligt för LiUs medarbetare via avtalsdatabasen Tendsign.