Cancerframkallande, mutagena eller reproduktionsstörande kemiska ämnen och produkter kallas CMR-produkter. Det gäller kemiska produkter som är klassificerade med följande faroangivelser och riskfraser:

Faroangivelser (enligt CLP förordning)

 • H350: Kan orsaka cancer
 • H340: Kan orsaka genetiska defekter
 • H360: Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet

Riskfraser (enligt KIFS 2005:7)

 • R45: Kan ge cancer
 • R46: Kan ge ärftliga genetiska skador
 • R49: Kan ge cancer vid inandning
 • R60: Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga
 • R61: Kan ge fosterskador

Det saknas ofta möjlighet att fastställa gränser för en säker exponering och när ingen sådan gräns kan fastställas innebär det att man får räkna med att all exponering ökar risken. Föreskrifterna gäller när man hanterar inköpta eller egentillverkade kemiska produkter som är klassificerade med ovanstående faroangivelser och riskfraser.

Hantering av CMR-produkter

Har vi CMR-produkter?

Det enklaste sättet att ta reda på om er avdelning eller enhet har CMR-produkter är med hjälp av kemikaliehanteringssystemet KLARA.

De personer som har inlogg till KLARA med behörighet att se innehav av kemikalier, exempelvis kemikalieinventerare kan få fram listor ur KLARA-systemet över samtliga CMR-produkter, alltså både kemiska ämnen och blandningar, kit med mera som klassas som CMR produkter, som finns på aktuell avdelning eller enhet. Detta gäller under förutsättning att alla produkter på avdelningen eller enheten finns inventerade i systemet.

Strängare regler vid hantering av CMR-produkter

CMR-klassade kemiska produkter får inte användas om det är tekniskt möjligt att ersätta dem

 • En dokumenterad utredning ska visa att ersättning inte är möjlig, använd "Blankett för utredning av CMR-produkter"

CMR-klassade kemiska produkter ska hanteras i ett slutet system om det är tekniskt möjligt

Om slutet system inte är möjligt ska:

 • Utrustning och metoder väljas och utformas för att minimera luftföroreningar och undvika sprut eller stänk
 • Förorenad luft ska omhändertas genom processventilation (exempelvis dragskåp)
 • Skyddskläder och skyddshandskar ska användas om det finns risk för kontakt med den kemiska produkten
 • Spill ska samlas upp så snabbt och säkert som möjligt (undvik till exempel att det dammar om ett pulver)
 • Ytor som kan ha förorenats ska rengöras dagligen och när en arbetsuppgift slutförts
 • Den kemiska produkten och avfallet från hanteringen ska förvaras och transporteras på säkert sätt

Skriftliga hanterings- och skyddsinstruktioner ska finnas för hela hanteringskedjan, lagring i förråd, användande, avfallshantering med mera

 • Riskbedömningen är en viktig del för att säkerställa så att CMR-produkter används på ett så säkert sätt som möjligt.

Hanteringen ska övervakas så att man tidigt upptäcker avvikelser som innebär ökad risk

 • Övervakning kan innebära att verksamheten regelbundet stämmer av att alla berörda arbetar enligt de hanterings- och skyddinstruktioner som tagits fram för arbete med CMR-produkter. Denna avstämning bör ske regelbundet vid lokala arbetsplatsträffar eller motsvarande inom den berörda verksamheten och även i samband med årlig skyddsrond
 • Möjlighet att mäta halten av riskkällan i luften är begränsat till ett fåtal ämnen.
 • Behövs processventilation för arbetet måste det finnas ett kontrollsystem som visar om det är fel på ventilationens effektivitet.

Medarbetare/studenter som exponerats för cancerframkallande eller mutagena ämnen ska registreras

 • Om en medarbetare/student utsatts för en hög exponering av en cancerframkallande eller mutagen produkt så att risk finns för ohälsa i form av cancer eller genetiska defekter, ska arbetsgivaren föra in detta i ett exponeringsregister.
 • En cancerframkallande eller mutagen produkt har faroangivelserna H350 - Kan orsaka cancer eller H340 - Kan orsaka genetiska defekter
 • Viktigt att tänka på är att även lokalvårdspersonal, servicepersonal och andra som rört sig i lokalen kan vara exponerade.
 • En LiU-blankett ska användas för registrering och arkiveras enligt instruktion på blanketten.
 • Registret ska bevaras i 40 år och ska kunna användas för att utreda om det finns ett samband mellan arbetet och en sjukdom.

Strängare regler gäller också vid vissa verksamheter där man exempelvis utsätts för damm från lövträ

Utreda och dokumentera

En dokumenterad utredning krävs som visar att det inte är tekniskt möjligt att ersätta CMR-produkten med annan kemisk produkt som utgör en mindre risk för ohälsa eller olycksfall. Till stöd i arbetet med utredning finns vid LiU en blankett att använda "Blankett för utredning av CMR-produkter". Det är en fördel att fylla i blanketten elektroniskt eftersom fälten för fritext expanderar och ger plats för egen beskrivning.

Använd gärna kemikaliehanteringssystemet KLARA för att hålla reda på vilka produkter som utretts och när en ny utredning behöver göras. Denna typ av information kan ni lägga till i fältet "kommentarer".

Kravet på utredning innehåller ingen undre gräns för mängd för när utredning krävs. En utredning ska visa vilka alternativ som finns till att använda en viss kemisk produkt avsedd för ett visst ändamål.

Förbud, tillstånd och gränsvärden

För vissa CMR-produkter finns förbud (Grupp A-ämnen) eller tillståndskrav (Grupp B-ämnen). Vissa ämnen i Grupp B är inte CMR-produkter utan de är allergiframkallande (sensibiliserande).

Vissa CMR-produkter har gränsvärden

Exponering för CMR-produkter måste alltid begränsas så mycket som det rimligen går. En del kemikalier som klassas som CMR-produkter har hygieniska gränsvärden. Ligger exponeringen under gränsvärdet anses man skyddad mot ohälsa. Uppgifter om vilka dessa gränsvärden finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift Hygieniska gränsvärden.

Kraven gäller inte om halten i produkten är under gränsen för klassificering

För ett cancerframkallande eller mutagent ämne gäller, om inget annat anges, att en kemisk produkt ska innehålla minst 0,1 % av ämnet för att produkten ska klassificeras som ämnet. Gränsen för reproduktionsstörande ämnen är 0,3 %, om inget annat anges för ämnet.

För vissa ämnen gäller särskilda koncentrationsgränser. I december 2022 började ny harmoniserad klassificering och märkning av borsyra att gälla inom EU och som innebär att borsyra nu klassificeras som reproduktionsstörande vid 0,3 % och inte som tidigare vid 5,5%.

Det finns uppgifter om klassificeringen för olika ämnen hos den europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA. Där finns också dokument med underlag till klassificering som CMR.

Skriftlig information och riskbedömning

Hanterings- och skyddsinstruktioner ska vara skriftliga och gälla alla moment i hanteringen inklusive underhåll, rengöring, bortforslande av avfall, upptagning av spill med mera.

Ytterligare uppgifter ska dokumenteras vid riskbedömningen

Chef med delegerade arbetsmiljöuppgifter ska besluta om åtgärder för hela hanteringskedjan så att han/hon kan ta ansvar för att ingen drabbas av ohälsa på grund av arbetet, förutsatt att rutinerna följs. Dessa åtgärder ska dokumenteras. Det rör sig både om skyddsåtgärder som den medarbetare/student som utför arbetet ska göra och installationer som ska finnas.

För de åtgärder man bedömer behövs för att exponeringen ska vara säker ska arbetsgivaren också ta ställning till och dokumentera hur man ska övervaka att de fungerar som avsett. Vad, hur, när och av vem ska kontroller göras för att dvs hur ska hanteringen övervakas?

Resultatet av den riskbedömning och beslut om åtgärder som ska genomföras ska dokumenteras. För CMR-produkter gäller att följande uppgifter ska anges med särskild tydlighet:

 • Inom vilka platser och utrymmen CMR-produkter kan förekomma och vilka åtgärder som kan vidtas så att endast medarbetare/studenter/övrig personal som behövs för arbetet vistas där. Även dessa åtgärder ska dokumenteras.
 • Vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att exponeringen är minimal
  • Utrustning och metoder väljas och utformas för att minimera luftföroreningar och undvika sprut eller stänk
  • Förorenad luft ska omhändertas genom processventilation (exempelvis dragskåp)
  • Spill ska samlas upp så snabbt och säkert som möjligt (undvik till exempel att det dammar om ett pulver)
  • Ytor som kan ha förorenats ska rengöras dagligen och när en arbetsuppgift slutförts
 • Den kemiska produkten och avfallet från hanteringen ska förvaras och transporteras på säkert sätt
 • I vilka situationer personlig skyddsutrustning krävs och vilken typ av skyddsutrustning (exempelvis skyddskläder, skyddshandskar, skyddsglasögon om det finns risk för kontakt med den kemiska produkten)
 • Hur hantering av och funktionen hos utrustning, processer eller ventilation ska övervakas så att man tidigt kan upptäcka avvikelser som kan innebära ökad risk.

Lövträdamm och dieselavgaser med mera

Särskilda krav finns också då cancerframkallande ämnen, exempelvis lövträdamm och dieselavgaser bildas

Särskilda krav finns för arbeten och verksamheter som innebär exponering för:

 • trädamm från lövträd
 • respirabelt kristallint kvartsdamm
 • asbesthaltigt damm
 • dieselavgaser
 • polycykliska aromatiska kolväten i sot, tjära eller beck av kol
 • damm, rökgaser eller stänk som uppstått vid avbränning och elektroraffinering av kopparnickelskärsten

Kraven gäller också 

 • för arbeten och verksamheter som innebär hudexponering för mineraloljor har använts för att smörja och kyla rörliga delar i en förbränningsmotor (kraven gäller inte nya, oanvända mineraloljor).
 • vid framställning av auramin
 • vid processer där stark syra ingår vid framställningen av isopropylalkohol

Kraven innebär:

 • förtydligade krav på riskbedömning och skriftliga hanterings- och skyddsinstruktioner och krav på att registrera medarbetare eller studenter om de utsatts för hög exponering av ett cancerframkallande ämne enligt ovan, så att risk finns för ohälsa i form av cancer eller genetiska defekter.

För andra processer där CMR-produkter bildas är bestämmelserna inte tvingande men det är ändå lämpligt att använda dessa som vägledning vid beslut om åtgärder.

Registrering av exponerade

Medarbetare och studenter som exponerats för cancerframkallande eller mutagena ämnen ska registreras. 

 • Om en medarbetare/student utsatts för en hög exponering av en cancerframkallande, mutagen eller reproduktionstoxisk produkt så att risk finns för ohälsa i form av cancer eller genetiska defekter, ska arbetsgivaren föra in detta i ett exponerings register.
 • En cancerframkallande, mutagen eller reproduktionstoxisk produkt har faroangivelserna H350 - Kan orsaka cancer, H340 - Kan orsaka genetiska defekter eller H360 - Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
 • Viktigt att tänka på är att även lokalvårdspersonal, servicepersonal och andra som rört sig i lokalen kan vara exponerade.
 • En LiU-blankett ska användas för registrering och arkiveras enligt instruktion på blanketten. Kontakta koordinator laboratoriesäkerhet vid LiU för att få tillgång till blanketten.
 • Registret ska bevaras i minst 40 år och ska kunna användas för att utreda om det finns ett samband mellan arbetet och en sjukdom. För produkt som klassificeras som reproduktionstoxisk ska registret bevaras i minst 5 år. 

Tänk på att om ett tillbud eller en olycka har inträffat ska detta även rapporteras enligt LiU:s rutin för Tillbud och olyckor.

Registrering kommer främst i fråga när man upptäckt att någon arbetat i högre lufthalter (exempelvis högre än det hygieniska gränsvärdet; om ett sådant finns för ämnet)

Orsaker till för hög exponering kan vara att:

 • en olyckshändelse inträffat, exempelvis spill
 • ventilationen inte varit tillfredsställande
 • personlig skyddsutrustning för arbetet inte använts eller varit otillräcklig
 • hanterings- och skyddsinstruktionerna inte följts

Om man inte planerat och övervakat arbetet och inte informerat arbetstagarna om ämnenas farlighet finns också skäl att misstänka risk ökad risk för cancer eller genetiska defekter. Detta gäller även om man inte uppfyllt villkoren för tillstånd för hantering av sk Grupp A- och Grupp B-ämnen.