Kortare instruktioner om första hjälpen i olika situationer finns nedan. Gå genom dessa innan olyckan är framme - det hjälper att kunna om man ska våga!

Hjärtstopp och hjärtstartare

På LiU finns Campusväktarna som är utbildade i första hjälpen och har tillgång till hjärtstartare. Vid misstänkt hjärtstopp, ring därför både 112 och campusväktarna:

  • campus Valla och US: 013-28 20 10
  • campus Norrköping: 011-36 30 10

Vid ett plötsligt hjärtstopp är tiden för insats en viktig aspekt. Efter ett larm till 112 och campusväktare på LiU för hjärtstartare kan det ta ett antal minuter innan ambulans eller väktare är på plats. Därför är det alltid viktigt att direkt påbörja hjärt- och lungräddning. På varje arbetsplats vid LiU finns medarbetare utbildade i första hjälpen och hjärt- och lungräddning (HLR). Emblem finns uppsatta på arbetsplatser för att ange var medarbetare med sådan utbildning finns.

Vägledning och länkar

Föreskrift om första hjälpen och krisstöd, AFS 1999:7, från Arbetsmiljöverket 1999:7

Om första hjälpen och hjärt-lungräddning (HLR) via Liunet (inlogg krävs)

Giftinformationscentralen

 

Korta instruktioner

Inandning

Försök ge den drabbade frisk luft så fort som möjligt. Låt sedan halvsitta i bekväm ställning. Eventuellt är värmning viktig om personen är blek och kallsvettas.

Vid medvetslöshet eller nedsatt medvetande ordna transport till sjukhus. Framstupa sidoläge eller hjärt-lungräddning om nödvändigt. Inandad gas kan vara farlig för den som utövar inblåsningar. Utsatta arbetsplatser bör ha en Rubens blåsa. Personer utsatta för nitrösa gaser (kväveoxider) ska alltid föras till sjukhus.

Elskada

Bryt strömmen genom att dra ut kontakten eller stänga av strömmen till elkällan. Om det inte går att bryta strömmen, försök att få bort den skadade utan att beröra bar hud.

Försök att dra i kläder eller använd något isolerande material för att knuffa bort den skadade från strömförande objekt. Släck eventuell brand i kläder eller hår. Om den skadade är medvetslös ring 112.
Strömmen kan ha passerat hjärtat vilket medför stor risk för allvarliga skador, därför ska sjukvården ska alltid kontaktas vid elskada.

Hudkontakt

Om någon får frätande, irriterande eller allergiframkallande ämnen på huden ska de snarast sköljas bort.

Utsatta arbetsplatser ska ha en nöddusch. Vid kraftigare översköljning av skadliga kemikalier - börja duscha med kläderna på och ta sedan av dem under fortsatt dusch, liksom armbandsur, ringar och skor.

Även giftiga ämnen kan gå in genom huden och är viktiga att skölja bort.

Korta instruktioner fortsättning

Förtäring

I många fall kan det vara bäst att framkalla kräkning.

Framför allt vad gäller giftiga metaller eller arsenik. Skölj munnen efteråt. Det finns dock undantag - Vid frätande ämnen bör man i stället dricka 1-2 glas vatten eller mjölk. För lågviskösa petroliumföreningar (bensin, tändvätska, lampolja), drick mjölk, gärna grädde eller matolja utan att riskera att kräkning framkallas.

I det fall det rör sig om farligare kemikalier eller om den utsatte visar på särskilda besvär - ring 112 omedelbart och begär Giftinformation. Giftinformationscentralen kan man ringa till för råd i mindre brådskande fall, på tel 010-456 6700.

Stänk i ögonen

Skölj med vatten! Ögonspolningsutrustning ska finnas vid arbetsplatser där det finns risk för att ämne som kan ge ögonskada kan stänka eller på annat sätt komma in i ögat.

Om omedelbar ögonspolning behövs för att hindra skada, ska ögonspolningsutrustning finns i omedelbar närhet av arbetsplatsen. Ögonlocken måste hållas isär med fingrarna, använd handskar om det handlar om giftigt eller frätande ämne. Hjälp den drabbade att spola tillräckligt länge.

Vid starka syror och baser, spola minst femton minuter och transportera sedan till sjukhus. Särskilda buffertflaskor för ögonsköljning kan finnas, använd dessa under transporten. För ämnen klassade som irriterande- spola cirka fem minuter. För övriga cirka en halv minut. Tag alltid ut eventuella kontaktlinser en stund efter påbörjad spolning.

Blödning och cirkulationssvikt

Håll den blödande kroppsdelen högt och tryck direkt på såret så att blödningen minskar. Se till att den skadade ligger ned med benen högt.

Lägg ett tryckförband på såret med tryckkudden mot det blödande stället. Kontrollera att blödningen stannat. Om det blöder genom förbandet; förstärk det men låt det gamla förbandet sitta kvar.

Om personen visar tecken på oro, blek och kallsvettig hud, snabb och svag puls, klagar över törst, fryser, huttrar, snabb och ytlig andning är det tecken på cirkulationssvikt (chock), vilket kan vara livshotande. Förebygg genom att stoppa blödning, låt om möjligt den skadade ligga ner med benen högt och lägg en filt eller klädesplagg över och under kroppen för att förhindra avkylning. Ge aldrig dryck!

Vid cirkulationssvikt; kontakta 112 omedelbart! Stoppa blödning, förhindra avkylning, stanna kvar hos personen tills ambulansen kommer.