I den lokala strålskyddshandboken ska det finnas en avfallsplan (SSM FS 2018:1, 5 kap. 9§) som beskriver det radioaktiva avfall som uppkommer i verksamheten, inklusive utsläpp och slutligt omhändertagande av avfallet. Denna avfallsplan skall uppdateras innan nya radionuklider eller nya metoder tas i bruk.

Radioaktivt avfall som lämnas vid Radionuklidcentralen (RNC), US eller i IFM’s kemikalieavfallsförråd ska vara märkt med komplett ifylld avfallsetikett, se exempel. Strålskyddsexpertfunktionen lämnar ut avfallsetiketter samt vid behov kort/nycklar till RNC. I övrigt gäller reglerna för fast och flytande avfall enligt respektive avsnitt.

Avfallsreglerna är formulerade enbart med tanke på strålningsrisker. Andra kriterier på avfallet, som toxicitet, brandrisk, smittorisk etc. skall också bedömas och kan medföra att avfall ej får avyttras lokalt, oavsett aktivitetsinnehåll.

Radioaktivt avfall som inte uppfyller reglerna för temporär deponering vid RNC eller vid IFM’s kemikalieförråd i väntan på avklingning för avyttring, skall kvarstanna på respektive laboratorium tills överenskommelse om lämpligt avyttringssätt träffats med strålskyddsexpertfunktionen. Detta gäller särskilt fasta/slutna strålkällor.

Radioaktivt avfall ska dokumenteras vid verksamheten.

Mer info

Flytande radioaktivt avfall

(SSM FS 2018:1, 5 kap. 7-8§)

Flytande avfall som släpps ut i avloppet skall vara vattenlösligt. Tillåtligt utsläpp per månad och laboratorium är begränsat till tio gånger den aktivitet som anges i bilaga 1 till SSMFS 2018:3, se utdrag i avsnitt Aktivitetsgränser för avyttring av avfall.

Engångsutsläpp skall understiga 1 gånger denna tillåtliga aktivitet. Spola rikligt med vatten i samband med utsläpp så att ingen aktivitet står kvar i vattenlåset. Scintillationsvätska får inte hällas ut i vasken. Utsläpp av flytande radioaktivt avfall bör begränsas till en vask per laboratorium. Vid vasken skall finnas en väl synlig skylt som anger var flytande radioaktivt avfall får spolas ut.

Laboratoriet ska på uppmaning av Strålskyddsexpertfunktionen kunna ge en uppskattning av årlig utsläppt aktivitet.

Flytande avfall som inte är vattenlösligt, ej heller innehållande farliga kemikalier, biologiskt eller smittförande avfall kan avyttras som fast avfall om det försluts i tätslutande kärl tillsammans med absorberande material motsvarande dubbla volymen. Maximalt 2 liter vätska per avfallskartong tillåts.

Undantag

Urin och faeces från patienter som intagit radionuklider i samband med undersökning eller behandling får spolas ut i avlopp utan att aktiviteten räknas med i högsta tillåtna utsläppsaktivitet.

Luftutsläpp

Strålskyddsexpertfunktionen är behjälpliga med att uppskatta stråldos till representativ person från luftutsläppt aktivitet.

Fast radioaktivt avfall

(SSM FS 2018:1, 5 kap. 10-13§)

Fast radioaktivt avfall indelas i följande grupper:

 1. Slutna strålkällor; strålkällor som är permanent innesluten i en behållare eller ingår i ett fast material som förhindrar spridning av det radioaktiva ämnet.
 2. Fast radioaktivt avfall; material som är kontaminerat (pipettspetsar, skyddshandskar, torksuddar, underläggspapper etc.).
 3. Tillslutna behållare med flytande radioaktivt avfall.
 4. Kombinationsavfall. Radioaktivt avfall som dessutom innebär annan miljöpåverkan, exempelvis smittförande, biologiskt eller kemikalier. Även radioaktivt avfall med låg flampunkt. Se nedan.

Slutna strålkällor, oavsett aktivitetsnivå, får endast avyttras till godkänd anläggning för omhändertagande av slutna strålkällor. I Sverige är det Cyclife Sweden, Studsvik som omhändertar denna typ av strålkällor. Avyttringen är förenad med betydande kostnader. Därför skall kontakt tas med strålskyddexpertfunktionen för diskussion inför planer på avyttring, till exempel om en samlad avyttring från LiU är förestående. Tills avyttringsfrågan är löst skall strålkällorna förvaras strålsäkert vid verksamheten. i exempelvis avfallsförråd.

Det fasta avfallet (grupperna 2-3 ovan) kan lämnas till kommunal avfallsanläggning under förutsättning att:

 1. Avfallet är förpackat på betryggande sätt i särskilda riskavfallskartonger med invändig plastpåse.
 2. Avfallet innehåller maximalt två liter vätska och innehåller absorberande material motsvarande den dubbla uppsugningsförmågan.
 3. Aktiviteten per kartong understiger gränsvärdena i SSMFS2018:3, bilaga 1 och avyttrad aktivitet per månad från laboratoriet understiger 10 gånger aktivitetsnivåerna.
 4. Ytdosraten på kartongen ej överstiger 5 μSv/timma.
 5. Avfallskartongen förses med den vita etiketten RADIOAKTIVT AVFALL, se bild till höger (etiketter erhålles från Strålskyddsexpertfunktionen).
 6. Varje etikett har ett unikt nummer och innehållet ska dokumenteras på laboratoriet. När avfallet senare är avyttrat återrapporterar Strålskyddsexpertfunktionen och då kan kollit strykas ur listan. 
 7. Om två eller flera radionuklider läggs i samma avfallskartong får det inte vara maximal mängd av varje radionuklid. För förpackningen måste då gälla 1 ≤ Σ Ak/Lk där Ak är aktiviteten av radionuklid i och Lk är motsvarande undantagsgräns.

Skärande, stickande, biologiskt och smittförande avfall

Skärande/stickande, biologiskt och smittförande avfall behandlas som respektive riskavfall om förutsättningarna ovan i övrigt är uppfyllda.

Skärande/stickande avfall är exempelvis kanyler med eller utan stickskydd, suturnålar, knivblad, mandriner, akupunkturnålar, sprutor med fasta kanyler etc. Om halveringstiden är kortare än 10 timmar hanteras skärande/stickande som enbart skärande/stickande enligt rutiner för detta.

Biologiskt avfall, exempelvis delar av vävnad från djur eller människor. Avyttring kan endast ske enligt rutiner för biologiskt avfall.

Smittförande avfall, exempelvis kanyler som använts på människor. Följande kan behandlas som konventionellt avfall: Smittförande avfall som konverterats till icke smittförande genom exempelvis autoklavering. Avyttring kan endast ske enligt rutiner för smittförande avfall.

Avfall med låg flampunkt (<60˚C) kan deponeras på RNC, men det är viktigt att det markeras tydligt på avfallsetiketten.

Avfall med scintillationslösning kan läggas i avfallskartonger med absorberande material motsvarande dubbla volymen vätska. Högst två liter vätska per avfallskartong tillåts. Endast scintillationslösningar som är biologiskt nedbrytbart, ”biodegradable”, får avyttras för förbränning vid kommunal avfallsanläggning. Om detta inte kan uppfyllas skall avyttringen göras till godkänd anläggning för sådant avfall.

Det fasta radioaktiva avfallet transporteras på US-området ner till RNC genom laboratoriernas respektive lokala rutiner. Strålskyddsexpertfunktionen säkerställer att aktivitets– och ytdosratskraven ovan är uppfyllda och vidarebefordrar avfallet till avfallsanläggning samt dokumenterar avyttringen.

Avfall som inte uppfyller ovanstående kriterier

För radioaktivt avfall som inte kan avyttras enligt reglerna ovan och som inte kan deponeras lokalt vid laboratoriet skall strålskyddsexpertfunktionen kontaktas. Vid Radionuklidcentralen, US kan avfall som är ämnat för avyttring vid kommunal avfallsanläggning men som temporärt överskrider aktivitetsgränserna, deponeras i väntan på avklingning. I de fall slutna strålkällor (exempelvis kalibreringspreparat, preparat i apparater) skall avyttras för slutförvar tas diskussion med strålskyddssektionen om möjligheterna till samordning för att reducera kostnader.

Vit avfallsetikett

Gul avfallsetikett

Aktivitetsgränser för avyttring av avfall

SSMFS 2018:3, bilaga 1

Aktivitetsgränser för fast avfall per nuklid och avfallskartong för transport och förbränning vid avfallsstation (Gärstadverket). Vid mix av flera radionuklider per kartong gäller begränsning enligt formeln nedan.

Aktivitetsgräns per radionuklid och tillfälle vid avyttring av flytande vattenlösligt radioaktivt avfall via nedspolning vid särskild utsläppsplats i laboratoriet. Per månad och laboratorium får sammanlagt tio gånger denna aktivitet spolas ned.

Tabellen nedan är ett utdrag över vanligt förekommande radionuklider. För den fullständiga tabellen se SSM FS 2018:3.

Nuklid Aktivitet (MBq)   Nuklid Aktivitet (MBq)
 3H 1000   99Mo 1
11C
1
99mTc 10
14C 10
111In 1
18F 1   123I 10
22Na 1
125I 1
32P 0.1   131I 1
33P 100   134Cs 0.01
35S 100
137Cs 0.01
36Cl
1    153Sm  1
 45Ca  10    152Eu  1
 51Cr  10    154Eu  1
 89Sr  1    192Ir  0.01
 90Sr  0.01    203Hg  0.1
 90Y  0.1    201Tl  1

 

Vid mix av flera radionuklider i en avfallskartong gäller begränsningen

Σ Ak/Lk  ≤ 1,

där Ak är aktiviteten för radionuklid k, och Lk är gränsvärde enligt tabellen ovan för radionuklid k.