Kategoriindelning av personal

Arbetstagare som arbetar med joniserande strålning ska delas in i kategori A eller B om den årliga effektiva dosen bedöms kunna överstiga 1 mSv. Denna bedömning görs av prefekt vid resp. institution i samråd med strålskyddsexpertfunktionen.

En arbetstagare ska tillhöra kategori A om arbetstagaren kan få sådana årliga stråldoser att

  1. den effektiva dosen överskrider 6 mSv,
  2. den ekvivalenta dosen till ögats lins överskrider 15 mSv,
  3. den ekvivalenta dosen till extremiteter överskrider 150 mSv,
  4. den ekvivalenta dosen till huden som ett medelvärde över 1 kvadratcentimeter överskrider 150 mSv, oavsett hur stor yta som exponeras.

För arbetstagare i kategori A gäller obligatorisk kontinuerlig mätning av persondoser, se  anvisningar i SSMFS2018:1, §18-§21.

En arbetstagare ska tillhöra kategori B om arbetstagaren kan få sådana årliga stråldoser att

  1. den effektiva dosen överskrider 1 mSv men inte 6 mSv,
  2. den ekvivalenta dosen till extremiteter överskrider 50 mSv men inte 150 mSv,
  3. den ekvivalenta dosen till huden som ett medelvärde över 1 kvadratcentimeter överskrider 50 mSv men inte 150 mSv, oavsett hur stor yta som exponeras.

För arbetstagare som inte riskerar att få årliga doser som överskrider undre nivån för kategori B behöver ingen kategoriindelning göras.

Kategoriindelningen ska dokumenteras i den lokala strålskyddshandboken och hållas aktuell med hänsyn till förändringar i verksamheten eller i förutsättningarna för exponeringen för joniserande strålning.

Medicinska kontroller, gränsvärden och utbildning

Medicinsk kontroll av personal i kategori A

SSM FS 2018:1, 4 kap. 29-36§

Varje arbetstagare i kategori A ska ha ett giltigt tjänstbarhetsintyg som grundas på en så kallad tjänstbarhetsbedömning. Ett tjänstbarhetsintyg gäller i högst ett år och baseras på en medicinsk kontroll. Med medicinsk kontroll avses läkarundersökning eller hälsodeklaration. Den första tjänstbarhetsbedömningen för en arbetstagare ska alltid baseras på en läkarundersökning.

Arbetsgivare ansvarar för initiativet till den inledande undersökningen. Sedan kallas arbetstagaren till kommande undersökningar genom företagshälsovården. Mellanliggande år skall särskild hälsodeklaration på uppmaning inlämnas till undersökande läkare. 

ALImin-värden för förekommande föreningar med nedanstående nuklider. 1 ALI motsvarar den aktivitet som vid intag (inandning/via mag-/tarmkanalen) medför en effektiv dos av 20 mSv, vilket motsvarar den årliga dosgränsen vid arbete med joniserande strålning. ALI-värdena framräknade mha ICRP 119, 130, 134, 137, 141, 151.

Nuklid ALImin Toxicitets-klass
 3H(HTO)  1000  D
 3H (org)  390  D
 14C  3  C
 18F  256  C
 32P  12  C
 33P  80  C
 35S oorg  40  C
 35S org  17  C
 36Cl  0,4  B
 45Ca  18  B
 51Cr  714  C
 90Sr  0,1  B
 90Y  27  C
 99Mo  45  C
 99mTc  1400  D
 125I  1,5  B
 131I  1,2  B
 134Cs  1,3  B
 137Cs  1,3  B
 152Eu  0,5  B
 192Ir  7,4  B

 

Utbildning

SSM FS 2018:1, 3 kap. 10, 11§, 4 kap. 13, 14§

Strålskyddsexpertfunktionen annonserar årligen en strålskyddskurs (4+4 h) samt en refresherkurs (2 h) via prefekter och kontaktpersoner för de lokala medgivandena vid institutionerna. Kostnaden för utbildningen ingår i det övergripande avtal gällande strålsäkerhet som LiU har med Region Östergötland. Alla som deltar i verksamhet med joniserande strålning skall ha adekvat utbildning i strålskydd. Dock kan en bedömning göras i samråd mellan den lokalt strålskyddsansvarige och strålskyddsexpertfunktionen huruvida arbete kan utföras innan introduktionsutbildningen är genomgången.

Tidpunkten för, och omfattningen av, strålskyddsutbildning skall journalföras i den lokala strålskyddshandboken för varje arbetstagare. Repetitionsutbildning bör ske med som mest tio års mellanrum eller vid behov.

Strålskyddsreglerna vid Linköpings universitet ska finnas dokumenterade i de lokala arbetsrutinerna. Var och en som deltar i verksamhet med joniserande strålning har ett individuellt ansvar att efterfölja dessa regler.

Klassificering och städning av lokaler

I lokaler och på platser där strålningsnivån snabbt kan ändras, ska samtliga arbetstagare använda en direktvisande dosmätare som är försedd med larmfunktion. I dessa fall görs en bedömning av strålskyddsansvarig vid respektive institution i samråd med strålskyddsexpertfunktionen.

Lokaler där det finns en betydande risk för intern- eller extern exponering och/eller kontaminering vilket kan medföra att personal kan erhålla årliga effektiva doser >6 mSv utgör kontrollerat område, för vilket specifika krav på skyltning, tillträde och skriftliga arbetsregler gäller. Övriga lokaler där arbete med joniserande strålning utförs utgör skyddat område, där kraven på skyltning och arbetsregler är mindre omfattande. Strålskyddsexpertfunktionen stödjer strålskyddsansvarig vid beslut av klassificering samt ger råd och information om hur kraven skall uppfyllas.

Städning av lokaler

Lokala städinstruktioner skall finnas och städpersonal skall informeras om dessa och tillhörande risker.

Rumsburen städutrustning skall användas i laboratorier med radionuklidarbeten, innebär oftast engångsutrustning som kasseras då laboratoriet har städats. Kontaktvägar skall finnas dokumenterade för eventuella missöden.