Mitt uppdrag som ekonom

Jag är anställd som ekonom vid Planerings- och ekonomiavdelningen och tillhör enheten Ekonomienheten Gemensam Verksamhet.

I mitt uppdrag som ekonom ansvarar jag främst för den centrala bokslutsenheten ”Universitet gemensamt”. På bokslutsenheten hanteras inkommande anslag från statens budget för genomförande av grundutbildning och forskning. På bokslutsenheten hanteras även vissa universitetsgemensamma poster samt personalrelaterade poster.

Jag är även ansvarig ekonom för Forskningsstödsavdelningen på LiU.

Till mina arbetsuppgifter hör:
• Budget och kalkyler
• Bokslut
• Prognoser, analyser och uppföljning
• Löpande bokföring och redovisning
• Fakturering
• Ad hoc uppgifter kopplat till redovisningsområdet personalekonomi
• Beredning av beslut för samfinansiering av externfinansierade forskningsprojekt