Planerings- och ekonomiavdelningen (PEA)

Planerings- och ekonomiavdelningen (PEA) samordnar och utvecklar universitetets övergripande planering, budgetering, redovisning, uppföljning och upphandlingsverksamhet.

Vi ansvarar för effektiva planerings- och ekonomiprocesser samt framtagandet av LiU:s verksamhetsplan, budgetunderlag och årsredovisning. PEA ansvarar även för övergripande utbildningsfrågor avseende kvalitetssäkringsarbete samt dess planering och uppföljning. Även upphandlingsverksamheten ligger under vårt ansvar och arbetsfält.

Kontakta oss

Ekonomienheten Campus US

Ekonomienheten gemensam verksamhet (EKGV)

Enhetschef Heléne Tibblin Adlers

EKGV ger ett samlat ekonomistöd till Universitetsförvaltningen, Universitetsledningen och Universitet gemensamt. Inom enheten finns ekonomer och ekonomiadministratörer och målet är att erbjuda verksamheten ett professionellt stöd till medarbetare och chefer gällande fakturahantering, budget och kalkyler, bokslut, analyser och uppföljningar. Vi arbetar även med att ta fram rutiner och processer samt kvalitetssäkring av verksamheten.

Planerings- och uppföljningsenheten

Enhetschef Silvia Kovacs

PLE ansvarar för den övergripande planeringen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi vid LiU samt hanterar kvalitetssäkringssystem för utbildning och forskarutbildning. PLE gör olika utredningar och har projektledningsuppdrag, samt förvaltar LiU övergripande beslutsstödsystem (Qlikview och Hypergene).

Redovisningsenheten

Enhetschef Andreas Sundberg

Redovisningsenheten svarar för en rättvisande redovisning som ska säkerställa att LiU följer externa regelverk och interna uppföljningsbehov. Enheten ansvarar för LiU-övergripande uppgifter som till exempel in- och utbetalningar, fakturamottagning samt för myndighetens ekonomirapportering till externa intressenter. REDEN förvaltar systemstödet för ekonomi och E-handel (Raindance), samt tillhandahåller interna anvisningar, utbildningar och stöd inom området.

Upphandlingsenheten

Tf. enhetschef Caroline Taube

UE ansvarar för upphandlingsverksamheten vid LiU; samordnar och genomför upphandlingar, följer upp avtal, ger kurser, råd och information i upphandlingsfrågor till hela universitetet. UE är inköpshandläggare för Universitetsförvaltningen.

UE arbetar för att utveckla det strategiska och långsiktiga perspektivet i upphandlingsverksamheten med iakttagande av de principer som slås fast i LiUs upphandlingspolicy.

Relaterat innehåll