Artur Nilsson

Universitetslektor

Jag är särskilt intresserad av människors personliga världsåskådningar, relaterade fenomen såsom kunskapsresistens, polarisering, och vetenskapligt tänkande, samt filosofiska frågor inom psykologin.

Personlighet, världsåskådning och filosofi

Oavsett om vi är medvetna om det eller inte så bär vi alla på grundantaganden om världen, uppfattningar om vad som är rätt och fel, gott och ont, och värdefullt och viktigt i livet, samt berättelser om våra liv. Varje person har alltså en personlig världsåskådning som ger hennes liv mening och riktning, och denna säger något viktigt om vem hon är som person.

Det huvudsakliga syftet med min forskning är att klargöra hur människors världsåskådningar skiljer sig från varandra, hur de utvecklas över tid, hur de kan mätas på bästa sätt och hur de påverkar våra liv.

Att förstå världsåskådningar

Mina tidigare studier har fokuserat på moraliska intuitioner om rätt och fel, politiska värderingar och attityder, samt olika filosofiska antaganden och livsfilosofier (för mer information, se denna sida). För närvarande fokuserar jag särskilt på att förfina och färdigställa en modell över grundantaganden om världen, såsom tro på högre makter, människans agentskap, världens godhet mm., som integrerar tidigare teori och forskning från många olika forskningsfält.

Moralpsykologi, kunskapsresistens och polarisering

Tillsammans med kollegor i JEDI-lab har jag undersökt hur moraluppfattningar tar sig uttryck bland annat i donationer till välgörenhet. För närvarande ligger vårt fokus på att förstå hur politiska uppfattningar och andra typer av övertygelser kan leda till kunskapsresistens och mottaglighet för missvisande information (t.ex. konspirationsteorier, ”bullshit” och logiska felslut), samt polarisering och intolerans gentemot oliktänkande.

Teoretiska och filosofiska frågor

En annan del av mitt arbete fokuserar på teoretiska och filosofiska frågor, särskilt kopplat till det vetenskapliga studiet av människan som en rationell och meningsskapande agent. Jag fokuserar framförallt på att utveckla ett ramverk för världsåskådningens psykologi, en personlighetsteori baserad på modern medvetandefilosofi och en klargörande analys av olika förklaringars roll inom personlighetspsykologin. Jag påbörjade detta arbete i min doktorsavhandling.

Läs mer på min personliga hemsida: arturnilsson.se

Publikationer

Organisation