Fotografi av Caroline Elgh

Caroline Elgh

Doktorand

Caroline Elghs arbete rör sig i korsningen mellan samtida konst, visuell kultur, science fiction, feministisk posthumaniora och miljöorienterad humaniora.

Samtidskonst, science fiction och miljöhumaniora – för nya sätt att föreställa sig världen.

Med en bakgrund inom kulturstudier och som konstcurator är mitt akademiska arbete inriktat på samtida konstpraktiker och dess relation till den pågående miljö- och klimatkrisen. Jag undersöker på vilka sätt konst och andra kulturuttryck kan generera nya ekologiska föreställningsvärldar om människans sätt att vara och leva med och i relation till naturen där kustlinjen – som en kontaktzon mellan skog och vatten – fungerar som utgångspunkt. Min bas inom tvärvetenskaplig genusforskning öppnar för en mix av metoder och material där science fiction, både som kulturgenre och feministisk metodologi, utgör verktyg för att utforska konstens förmåga att skapa nya världar där hierarkier bryts ner och människan är en del av naturen i stället för separerad från den.

Jag har tidigare curerat en rad utställningar och publikationer i gränslandet mellan konst, ekologi och teknik såsom Kosmologiska pilar. Resor genom den inre och yttre rymden på Bonniers Konsthall i Stockholm. Med min erfarenhet av utställningsproduktion intresserar jag mig för curatoriella feministiska omvårdnadspraktiker samt utställningen som medium och förmedlare av ekologisk och förkroppsligad kunskap, men också konstens möjligheter och begränsningar i en tid av ekologisk kris. Jag bedriver eget fältarbete vid västkusten som ett sätt att väva samman teori med praktik, där jag i nära dialog med biologer snorklar och lär känna lågtrofiska varelser, i huvudsak tång. Fältarbetet vidgar mitt tänkande med ekologiska och taktila konstnärliga material, samt öppnar för kunskapsutbyten mellan naturvetenskap, humaniora och konst.

Sedan 2020 är jag del av det tvärvetenskapliga forskningsnätverket The Posthumanities Hub som drivs av professor Cecilia Åsberg, LiU samt The Eco- and Bioart Lab med biträdande universitetslektor Marietta Radomska, LiU som forskningsledare. Jag undervisar återkommande på till exempel Curatorutbildningen, Stockholms universitet samt deltar i samtal och paneler i diverse konst-, musei- och forskningssammanhang. Jag är också styrelseledamot i föreningen Genus i Museer som bevakar och genererar ny kunskap om genusfrågor inom museiområdet.

Publikationer