Tema Genus (TEMAG)

Tema Genus bedriver forskning, forskarutbildning, undervisning och samverkan grundad i tvärvetenskaplig genusvetenskap med en stark internationell förankring.

Vår forskning sträcker sig över ett brett område, grundad i frågor om identitet och skillnad, natur och kultur, politik och förkroppsligande. Just nu finns tre större forskningsområden vid tema Genus: Dekoloniala feministiska studier; Genus, natur, kultur, samt forskning som studerar genus, kön och kropp ur olika perspektiv (The Bodies Hub).

Tre forskningsområden

Inom området dekoloniala feministiska studier problematiseras den västerländska genusvetenskapen och dess roll i en postkolonial värld. Forskningen studerar relationen mellan olika former av ojämlikhet, till exempel genus, sexualitet, etnicitet och geopolitik. I fokus är olika former av motstånd mot global ojämlikhet och neo-koloniala maktasymmetrier, till exempel inom sociala rörelser, kunskapsproduktion, konst och kultur.

Området genus, natur, kultur bygger vidare på forskning inom traditionella discipliner som litteraturvetenskap, kulturvetenskap, historia och filosofi för att studera frågor om människa, natur, kultur och miljö på nya sätt. Denna forskning utgår från ett mer-än-mänskligt perspektiv där gränserna mellan natur/kultur, mänskligt/icke-mänskligt, man/kvinna, kropp/teknologi och människa/djur utmanas i grunden.

Forskningen inom The Bodies Hub sker i mötet mellan genusvetenskap, feministisk teknovetenskap och medicin och behandlar frågor om genus, kropp, sexualitet och identitet. Vi ställer frågor om hur kunskap, medicin, teknologi och normer samverkar och skapar de kroppar vi lever i, och lever med.

Nätverk och utbildning

Tema Genus medverkar i internationella samarbeten som excellenscentret GEXcel international Collegium och forskarutbildningskonsortiet interGender. Vi bedriver forskarutbildning i genusvetenskap, grundutbildning i form av masterprogrammet Gender studies – Intersectionality and change och erbjuder fristående kurser på grund- och avancerad nivå. 

Forskning & forskarutbildning

Forskningsprojekt och områden

Nyheter

Kontakta oss

Medarbetare

Relaterat innehåll