Tema Genus (TEMAG)

Tema Genus bedriver forskning, forskarutbildning, undervisning och samverkan grundad i tvärvetenskaplig genusvetenskap med en stark internationell förankring.

Vår forskning sträcker sig över ett brett område, grundad i frågor om identitet och skillnad, natur och kultur, politik och förkroppsligande. Just nu finns tre större forskningsområden vid tema Genus: Dekoloniala feministiska studier; Genus, natur, kultur, samt forskning som studerar genus, kön och kropp ur olika perspektiv (The Bodies Hub).

Fyra forskningsområden

Postkoloniala feminismer

Inom området dekoloniala feministiska studier problematiseras den västerländska genusvetenskapen och dess roll i en postkolonial värld. Forskningen studerar relationen mellan olika former av ojämlikhet, till exempel genus, sexualitet, etnicitet och geopolitik. I fokus är olika former av motstånd mot global ojämlikhet och neo-koloniala maktasymmetrier, till exempel inom sociala rörelser, kunskapsproduktion, konst och kultur.

Genus, natur, kultur

Området genus, natur, kultur bygger vidare på forskning inom traditionella discipliner som litteraturvetenskap, kulturvetenskap, historia och filosofi för att studera frågor om människa, natur, kultur och miljö på nya sätt. Denna forskning utgår från ett mer-än-mänskligt perspektiv där gränserna mellan natur/kultur, mänskligt/icke-mänskligt, man/kvinna, kropp/teknologi och människa/djur utmanas i grunden.

The Bodies Hub

Forskningen inom The Bodies Hub sker i mötet mellan genusvetenskap, feministisk teknovetenskap och medicin och behandlar frågor om genus, kropp, sexualitet och identitet. Vi ställer frågor om hur kunskap, medicin, teknologi och normer samverkar och skapar de kroppar vi lever i, och lever med.

Sexmedia och sexkulturer

Sexualitet är grundläggande för vår förståelse av oss själva och vår plats i världen. Istället för att vara något uteslutande internt påverkas sexualiteten djupt av de kulturer och medieekologier som vi är en del av. Forskningsområdet Sexmedia och sexkulturer samlar forskare som utforskar hur media och kultur formar moderna och samtida sexualiteter.

Nätverk och utbildning

Tema Genus medverkar i internationella samarbeten som excellenscentret GEXcel international Collegium och forskarutbildningskonsortiet interGender. Vi bedriver forskarutbildning i genusvetenskap, grundutbildning i form av masterprogrammet Gender studies – Intersectionality and change och erbjuder fristående kurser på grund- och avancerad nivå. 

Forskningsområden

Forskningsaktiviteter

Smart City and Digital Sovereignty Network

Nätverket syftar till att initiera tvärvetenskapligt samarbete för att utveckla föreställningar kring vad digital suveränitet kan betyda och hur den kan användas för att säkerställa de digitala rättigheterna för människor som bor i smarta städer.

The Seed Box - ett internationellt samarbete för miljöorienterad humaniora

I en värld av stegrad klimatpåverkan kan vi inte längre föreställa oss natur som avskild från kultur. EHC är en naturkultur-forskning som problematiserar dominerande miljöberättelser och bygger broar mellan disparata discipliner.


The Seed Box
Abstrakta reflektioner av gräs

InterGender – International Consortium for Interdisciplinary Feminist Research Training

InterGender är ett internationellt konsortium dedikerat till att främja tvärvetenskaplig feministisk forskarutbildning.

Forskarutbildning och utbildning

Nyheter

En videokamera och mobil filmar i ett mörkt rum

Ny professor ska utforska sexkulturer

João Florêncio, Professor på Tema Genus, etablerar ett nytt forskningsområde vid Institutionen för Tema. Hans arbete fokuserar på queerkulturer och syftar till att undersöka hur dessa formar etik, politik och samhället.

Grön växt som växer ur burk med pengar.

Formas anslår 33 miljoner till LiU-projekt

Formas anslår 33 miljoner miljoner kronor till fem nya forskningsprojekt vid Linköpings universitet. Samtliga projekt behandlar olika aspekter av hållbarhet, klimatförändring och cirkulär ekonomi. "Vi är mycket glada", säger en av forskarna.

En bild tagen under paneldiskussionen om giftiga framtider under festivalen.

Festival om miljöfrågor med ungt engagemang

Den 2 april 2022 ägde evenemanget "Reclaiming Futures – Storying Change Science Festival" rum på konstcentret Färgfabriken i Stockholm.

Kontakta oss

Medarbetare

Relaterat innehåll