Tema Genus (TEMAG)

Tema Genus bedriver forskning som fördjupar förståelsen för de komplexa processer som möjliggör, formar och förändrar kvinnor och män som kulturella, samhälleliga, kroppsliga och materiella varelser.

I fokus är de innebörder denna stereotypa tudelning traditionellt representerar, och samspelet med andra skillnadsskapande maktordningar och praktiker i samhället.  En brokig vetenskapshistoria och ett motsägelsefullt forskningsläge blir här tydliga. Många av de förgivettaganden och försanthållanden om biologiskt kön och könsskillnad som blivit så kulturellt välbekanta framträder som förenklingar av en sällan tvåkönad verklighet.

Forskning och forskarutbildning inom tema Genus sätter fokus på betydelsen av genus/kön i samspel med andra sociala kategoriseringar, exempelvis etnicitet, rasifiering, sexualitet, funktionsvariation, ålder, klass, nationalitet. Genusforskare kallar detta samspel för intersektionalitet. Här studeras också kultur/natur-relationer, subjekt/kropp, liv/död, kulturarv, jämställdhet och postkoloniala relationer, utifrån aspekter som frihet, rättighet, identitet, vetenskap, kunskap och etik. 

Ett växande forskningsområde är posthumanistiska genusstudier. Det handlar om att människor och kultur måste förstås i relation till teknik och medier, medicin och naturvetenskap, andra djur och miljöförändringar. Världen kan alltså inte indelas i antingen kultur eller natur, det är perspektiv som måste samverka.

Likaså är forskning i genus och medicin ett viktigt område for gränsöverskridande samarbete. Det bedrivs i samarbete med både den medicinska fakulteten och som ett led i kritisk kulturforskning.

Genusvetenskap är också ett kunskapsteoretiskt och filosofiskt-etiskt fält. Det betyder att många genusforskare kritiskt undersöker sin egen roll som forskare, samhällets kunskapsproduktion och forskningens roll. Syftet är att utveckla nya förståelser av vad vetenskap och forskning är, och hur vetenskap kan bidra till att skapa ett bättre liv.
 
Tema Genus startade som forskarutbildningsämne 1999. 2012 introducerades ett internationellt Master-program Gender Studies – Intersectionality and Change. Tema Genus står som värd för det universitetsöverskridande genusexcellenssamarbetet GEXcel International Collegium for Advanced Transdisciplinary Gender Studies samt för den internationella forskarskolan InterGender och forskarprogrammet The Seed Box – A Mistra-Formas Environmental Humanities Collaboratory.
 

Forskning & forskarutbildning
Visa/dölj innehåll

Genusvetenskap
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll