Hur samskapas barn och ungas fritidsaktiviteter?

Med utgångspunkt i kommunal lägerverksamhet för barn med funktionsnedsättning utforskar jag i mitt avhandlingsprojekt hur barn, tillsammans med andra, deltar i samskapandet av meningsbärande fritidsaktiviteter.

I artikel 31 i Barnkonventionen förkunnas att varje barn har rätt till ”vila och fritid, till lek och rekreation”, men hur genomförs detta på ett meningsskapande sätt och  hur samarbetar barnen med andra aktörer för en meningsfull fritid? För att förstå dessa frågor har jag, med fokus på kommunala lägerverksamheter för barn med funktionsnedsättning, valt att utforska hur lägret som fritidsaktivitet samskapas av berörda deltagare – från barn, föräldrar, kamrater, assistenter och lägeranställda till organisationer, dokument, hjälpmedel och geografiska platser. 

Att jag vidare valt att fokusera på barn med funktionsnedsättning är gjort utifrån vetskapen att detta är en grupp vars aktiva deltagande och skapande av sin egen vardag har en tendens att förbises. Därför vill jag också belysa dessa barns aktiva handlande, liksom framhäva deras röst i min forskning. Att barn med funktions-nedsättning dessutom ofta ingår i större nätverk där människor, organisationer och hjälpmedel etc. har en avgörande roll för samspel och samskapande av barnens fritid är också av avgörande betydelse för studien. Då detta samspel mellan mänskliga och icke-mänskliga aktörer alltmer kommit att fördjupas i vår materiella tidsålder. 

Projektets teoretiska utgångspunkt är sprungen ur assemblage theory, Crip- och Post-humanistisk teori.  
 

Publikationer Visa/dölj innehåll

Handledare för avhandlingsprojektet Visa/dölj innehåll

Om Tema Barn Visa/dölj innehåll